Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

r 1949 YILI U L UG TAKVİMİ RAGIP Cep takvirri. zengin muhteviyatı ile, seneden seneye adedı artan okuyucularını tatmin edecek surette hazırlanmış ve sahşa çıkarılmıştır. Fiatı: 125 kuruştur. layan: KANAAT Kitabevi İstanbul. .J 25 inci yıl Sayı: 8738 u mh u r i yet Teigraf ve maktub adresi: Cumlıuriyet, İstanbul Posta kutusu Istenbul No 248 Telefonlar: Umuml Santrai Numarası: 24298. Xaa İsleri: 24299. Matbaa: 24290 KURUCUSU.'YUNUS NADÎ TAHSİN ABDİ GÖKŞİÎ^ÖL Ticaret ve iktisadî munasfcbetfer zamarumızda enternasyonal bir şekl^ almış bulunmaktadır. Burıdan dolayıdır ki bu TİCARET MEKTUFLARI %ewıelmilel formüllere ve herkes tarafın bilecek şekil ve »arzda ha 75 K U R U Ş T U TİCARET Mdrfupları Cuma 10 Aralık 1948 İNKİLÂP KİTABEVİ akanlıgım itham Muhalif mületvekilleri, 32 vatandaşın muhakemesiz öldürülmesi, seçim ve baikı meseleleri hakkında Bakandan izahat istediler, sert tartışmalar oldu Hasan Polatkan dedi ki: "32 vatandaşın muhakemesiz kurşuna dizilmesi hâdisesi karşısında bu Bakanlığın bütçesini nasıl kabul edeceğiz? Jandarma Cenel Komutanlığına ve Emniyet teşkilâtına nasıl para vereceğiz?,, Harb sanayiimizin istiklâli Bakandan, ara seçim tartışmalarına son vermek için Başyazarımızm yaptığı teklifi niçin cevablandırmadığı soruldu nkaradan gelcn lıaberlere gore Büyuk Millet Mecüsi Butçe komisjonu Millî Savunma Bakaulıgı butçcsini teıkik \e kabul etmiş, bu arada, kara. deniz \c hava ordulanna aid butun askcrî fabıikaların mutedavıl sermajcli iktisadî de\ let te§ckkulleri halinc kcnulması hakkındaki karar. komis\onca iyi karşılanmışür. Bo\]elıkic harb saııa\ii fabrikalarının bir >andan milli mudafaa 'jjucuıtıuzun artnıasına jaıamakla bcıabcr. diğer jantlaD da meınleket sann\inı;n kalkınmasına hizmet edecckleıi goıönunde tutularak bu kaıar laswb \e takdir edilmiştir. Bir mcmleketin milli muddfaasınd<t. askeri fabrikaların, d«ha doçıu*ıı barb sana>iinin rolu buvuktur. Cunkıı memlekct yumrukla dcğil, silahîa nmdafaa edilir vc 0}\e l)ir a«ırda .'LM\OIU£ ki. facrb, artık jnaüuelcaiii^... w>laEİes£U§., tir. Hangi silahı, \asıtajı >c ınalreraeyi ele ahrsanız alınız, bunlaıın en baoillcHasan Polatkan Adnan Adıvar ve Münir Hüsrev Göle Adnan Menderes rinin bile, buyuk bir fabrıka işi. müAnkara 9 iTelefonla) 1^ İsleri Ba clmadan öldurulmesi hâiısesı ile seçım rmdan sonra soz alan Hasan Polatkan. him bir teknik işi olduğunu goruriunuz. kanlığı bütçesi, bugün bütçe komisyo ve baskı işlerini ortava atarak Bakan ezcumle demıştir kiBizde. a&kerî fabrikalaıin mazisi, nunda sert tartısmalara vesile olmuştur. dan cevab istemişlerdır. « Arkadaslar. muhteiif raevzulara ha>li eski olmakla beraber. hattu bugıin Bılhassa muhalcfete mensub milletveMuhtel.f m'lletvekillerinin, Bakanlığı tcmas ettıler. Heosini ;stıfade ile dinledahi mevcud harb sana> iimiz, ihtıvac kılierı, 32 vatandaşın mahkeme kararı »lâkalandıran msvzulardaki konuşmala ' Arkası Sa 4 .N'u 1 üe larımızı tatminden çok ııza'iiır. Muh'ac olduğumuz harb gemilerini, uçaklarıtanklan, topları. makinelitııfckleri; hattâ askerlerimizin başlarına gndirdijimu §u basit miğferleri bile dı^aııdan ıedarik edijoruz. Küçuk harb gemileıini bile yapacak modern bir tersaneyi hâiâ kuramadık. Fazla olarak 65 jıl once 6700 lıinluk zırhlılar vapan Halic tersane^ini bir harabc haline getirdik. Hasko,den Kasımpaşaya kadar uzanan bu ıersane>i şı>>le bir dolasınu. Orada Devlet Denizyollan Idaresinin yaptırdığı birkaç jeni atblye müstesna gdrecesinız çokmiış. >Tkılmış eski fabrika bina'an karşHinda. >üreğiniz yanar, gozlenniz >aşaru Bu enkaz >ığını içinde fedakâr ve feragatli çalışmalarile Taşkızagı ih\a\a calışan bahriv elilerimizin orta çapta bir «Berlinde memnunluk verici bir hal çaresine mâni yürerhavuz, 2500 tonluk bir >ağ gemisi hücumbotiarı ve bazı küçult jardımcı olan taraf Sovyet Rusyadır» tekneler yapmış ve yapmakli olmalan da gösteriyor ki eğer Otincı Abdiılhamid devrinden itibaren devam edegclen ihLondra 9 (BBC ) Dıımsenin kestıremiyeceği maller. bilgisizlikler. hattâ tahribkârlık İ^leri Bakanı Mr. Bevin, ATİ soylemış ve İngılterenin lar olmasaydı. bugün muhtac olduğu vam Kamarasında yapılacak Çındeki tebaatıle ve tıcari rnuz harb gemilerini Ipdaıik etmek için. ıki gunluk dış polıtika müzaiıenfaatlenle gerekleşen alâAmerikanın lutfunu beklc>ip duran acı keresini bugün bir nutukla ^a\ı gosterdığini anlatmıştırve acıklı vaziyete düşmezdik. açmıs. Ingıltereyı alâkalandıBerlin meselesi Daha sonra AvTupadan bah Kara ve hava ordula1. unızın sanayii ran butun dış politıka meseeden Mr. Bevin, Berlin mede aynı durumdadır. Kınkkaleds kur lelerine temas etmış ve dunslesı hakkında şoyle demişduğumuz askeri faorikalar, top, tufek ya dururaunu etrsflıca incetir: gibi bazı silâhlar yapıyorlar; {akat bnn lemiştir. Nutkunun baslangı• Berlmde. memnunluk ların imalâtı kemiyet ve keytiyot itiba cında sadece Avrupaya ve Bc\in verıci bir hal çaresine mâni rile ihtiyaclarnruzı kaıs'layacak kabili batı dunyasma aid meselelerc yette olsaydı, elbette önceleri Çekos temas edeceğıni soylıyen Mr. Bevin, olan taraf Rusyadır. Hazirandan ve billovakya. Almanya ve Inşihereden silâb arayerde Çin meselesine de işaret et hassa Berlin meselesinin Güvenlık kon ' ' Çin komünistlennin nufuzlarmı seyine verüdı&i ekim aymdanberi Sovtedarik etmez, şündi de Amerikanın rıerelere kadar yayacaklarını şimdıden Arkası Sa. 3, Sü. 2 de yardnnlarına muhtac olfazdık. 1927 de knrmağa başladığıroıı uçak Ekonomi Bakanı Cavid Ekin sanayii de aradan 21 yıl gecmiş olmasuıa rağmen hâlâ hava crduınıi7a. harb uçaklan verememektedir. Türk Hava Kurvınıunun geçenlerde açılan motör fabrikası, muhtac olduçumuz rootbrlarin ancak alfabesindedir, yani talim uçaklarnun motörlerini yapabllecek bir durumdadır. Hava ordamuz yıllaıdanberi Polonya. Almanya, Inşiltera ve Amerikadan tedarik ettiğimız uçaklarla teçhiz edilmektedir. Hulâsa bütün harb sanayii fabıikalanmız. henüz kara, deniz ve hava orduAnkara 9 (Telefonla) Kı^m bırdenlanmıznı silâhlarını yaparak bizi haribire bastırmasıle meydana çıkan komür ce muhtac olmaktan kurtaramamtş ve sılîintısmı hafifletmek üzere tedbirler birer tamîr atölyesi olmaktan ilpri giarandığı anlasılıyor Ekonorai Bakam dememişlerdir. Cavid Ekin bu munasebetle çu izahlarda Şimdi, askeri fabrikaları mütedavil bulunmuştur: sermayeli iktisadi dev\et teşekkülleri « Bugun hLssedilmekte o'an kömür haline sokmak kararı verilirken bunlar» sıkmtısı; devlet elıle işleüimekte olan mükemmel birer harb sanayii mües Arkast Sa 3. Sii. 5 te sesesi haline getirmek için de, her tedbire başvurmalıyız. Memleketin mudafaası bakımından yalnız askerî fabrikalarm teskilâtlandınlması ve takvi>esi kâfi değildir. Potentiel de guerre denilcn harb gücü mefhumu içinde, memleketin bütün saAntakya, 9 (Hususî) Bugün saat Bayiinin millî müdafaa bakımından 14 te şehrimiz hamamlarından bırinteşldlâtlandırılması da dahildirde heyecan uyandıran bır umumi Değerli ve münevver bir kurmay subayılma hâdisesi olmuştur Hamambay olan albay Se>fı Kurtbek'in geçenda yıkanmakta olan kadmlardan 20 sınm. bır arahk oldukJarı yerde kıvlerde neşrettiği «Silâb Başına'» adb çok Dün Rusyaya hareket eden Giulio Cesare zırhUsı 1 rılarak bayıldıklarım goren hamam ABİD1N ÜAV'EK £Zelgraj]az 3 uncü sahijemizde) 1 Arkası Sa. 3, Su. 2 de s Arkas\ Sa. 3, Su. 4 te Hoffman, dün sabah uçakla şehrimize geldi Marshall plânının idarecisi dedi ki: "Türkiye en fazla yardımı hak eden bir memlekettir,, "Önnnüzde büyük inkânlar var, banlardan istifade etmesini bilmelisiniz, bu ise sadece bizden dolar almanızla y. gecçekleşürnek stzjn eünizdedirn Çine gitmek üzere yola çıkan Hoffman şehrimizde ancak iki buçuk saat kalabildi Avrupa Kalkmma Programı (ERP) ıdarecısı Mr. Paul G. Hoffman va Dış işleri Bakanlığı yardımcılarından Mr. Arthur Cempbell ile Ekoaomık Işb.rlığı Teşkilâtına mensub Mr. Arkası Sa. 4, Su. 6 da Marshall plânının idaredsi Mr. Hotfman dün sabah Ye «ilköy hava meydanında muharririmizle konuşurken Bevin'iıt, İngiliz dış politikasına aid nutku İngiliz Dış İşleri Bakanı, nutkunda Berlin ve Avusturya meseleleriİe Batı Birliği ve Atlantik Paktından bahsetti Harb malullerine tahsis edilen Tophane kasn Bazı askerî kademelerde terfi müddeti kısaltıiıyor Orduda yaş hadlerini tayin eden bir tasarı da hazırlanarak Meclise verildi Ingiltereye ihracatımız artacak Şehrîmizdeki îngiliz heyetî bütün ihraç mallanmız üzerinde esash tetkikler yapıyor İngılteren'n, Ankarada müzakereler yapmakta olan ticaret heyeti üyelerınden bır kısmı dün Ankaradan şehrımize gelmışlerdır. İngıltere İaşe Nezaretı memurlarından Mr. Cetuınt ile Mr. Baletin'den müteşelıkil olan bu heyete, Ticaret Bakanlığı müşavırlerınden Faruk Sunter, Dış Ticaret Daıresi memurlarından Targun Çarıklı ve Samı Özelsel refaicat etmektedir. Dün sabah Ticaret Ofısmde incelemelerde bulunan neyet, öğleden sonra İstanbul Ticaret ve Sanayi O». dasında, İhracat Başkontrolörlüğünde temaslarına devam etmiştir. Şehrimize gelen heyet, alıcı m e v : kiınde değildir Bu heyet, Ingıltereyle olan ticaret anlaşmamızjı aynı" Arkası Sa. 3. Su. 6 da Tophane kasrı harb malullerine verildi Orduda hizmet yapnı tayin eden kaAnkara 9 (Telefonla) Millî Savunma bütçesırün komisyonda dün yapılan nun hükümleri üzerinde incelemeler gorüşmleri sırasında Bakan Hüsnü Ça yapüdığı ve yeni bazı hükümleri ihtiva kır, muhteiif sorulara cevablar vermiş Arkası Sa. 3. Sü 5 te ve izahları arasında, b a a askerî kademelerde terfi müddetlerinin kısaltılması, bazı kademelerde geçen hizmetin, 2 terü müddetine muadil sayılması hak kında bir kanun tasansı hazırlandığını da açıklamıştır. Butçe komisyonu, Istanbulda kurulacak Maluller Yurdu için 50 bin lıralık ödenek kabul etmiştir. Bu ödenekle Tophane kasrı harb malullerine tahsis edılecek, bunlardan kimsesizler ve bakıma muhtac olanlar, hayatlarının sonuna kadar bu yurdda yaşıyacaklardır. Sovyetlere verilen İtalyan zırhlısı Könıür sıkmtısı ( Avusturya takımı dün geldi J "Giulio Cesare,, zırhlısı, Rusyaya gitmek fizere dün İtalyadan ayrıldı Ekonomi Bakanının verdiği izahat Partiler radyo Genel seçimlerde partilerin radyodan istifadeleri hakkındaki kanunun Meclis Komis> onunda müzakeresi Ankara 9 (Teletonla) Genel seçimlere munhasır olmak uzere siyasî partilerin de radyodan faydalanmalarını Sc«ğlayacak kanun tasansı, Meclisın pazartesi toplantısmda görüşulecektır. Tasarıya gbre Mecliste. milleU'ekıli olarak u%esı buiumn bi\asî partılere, seçimlerde programiarmı ızah içm, seçim < » Arkas\ Sa. 3, Sü 5 te Hamamda yıkamrken bayılan 20 kadın A\iısturyalı futbolcular dün sabah garda kendilerini karsıhyanlarla bir Avusturya futbol likının ılk devre bı tır. Takım ılk maçııu comartesı gunu rmcısı Austrıa takımı dıin sabah Semp Beşiktasla; ikincı maçmı pazar günu Ga% lon ekspresıle şehrımize gelnıışür. Aus iatasarayla; üçuncu maçını gelecek tna takrmı; Istanbulda 4 maç yapacafcj Arkan 5& 3tS& 6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog