Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

r 1949 YILI U L U Ğ TAKYİMİ RAGIP Cep takvimi. zengin muhteviyatı ile, seneden seneye acedi artan okuyucularını tatmin edecek surette hazırlanmış ve ratışa çıkarılmışür. Fiatı: 125 kuruştur. îayan: KAN'AAT Kitabevi İslanbul. V. Enflasyona gittiğimizi söyliyen milletvekili, Maliye Bakanından üç sual soruyor 1 7 eylulden bu yana paramız kıymetini muhafaza etti mi? 2 Bugünkü kötü durumda edeceğine inanıyor musunuz? 3 Tedbirleriniz nelerdir? Millel Meclisinde mühim ir sözlii soru verem ve öteki Ankara 30 iTeleforJa» Eskişehir milletvekili Ahmej Oğuz. bugün Meclise. nninıv bir sözlü soru öntrgesi verrr. tir. Ahmed Oğuzun. Mecl • • verdiği ilk takrir, 7 eylul kfrarları dolayısile idi ve r J ı metli Kişmirle arslarmda taıtışmaya sebeb olmuştu. 1947 kade verdiği ikinoi takrir bujday fiatları mese)e?ine dairdı O zamanki Ticaret Bakanı Atıf İnandan rakamlar istemiş Ahmed ve güdülen politika ile halk:n aç bırakılacağını ileri sürmüştü Bu seferki 3 numaralı takririnde ise Ahmed Oğuz, b;r enflasyona doğru gidildiği en di"c;:ni izhar etmektç ve Malive Bakarjndan cevab beklemektedir. Ör.ergeyi aynen bildiriyorum: Önergenin metni Memleketın ıktisadi bünye inde göze çarpan sıkıntüar. giinden güne şiddetini artürmakta ve bilhassa doğuracağı mühim neticeler. şimdiden be lirmektedir. Her giin biraz daha artan hayat pahalıhğı ve geçim zorluğu. vatandaşlsrı haklı olarak akıbetlerinden endişeye düşürmektedir. Ferd Oğuz ve millet hayatında malî bakımdan karşılaşılan güçlükler ve ihdası düşünülen yeni vergilor de meydand^dır. Derhal ciddi tedbirlerin alınma Arkast Sa. 3, Sü. 2 de ) 25 inci yıl Sayı: 8729 umhuriyet Telgraf ve mskrub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kuhısu îstanbul No. 246 Telefonlar: ümumî Santral Numarası: 24298. Vaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 KADIN HA Avrupa ve Amer yayınlanmış pek eser'.erden istifad bu tserde bütün konul açık bir dille Enlatümı 3 cildlik takımı İ N K İ L Â P K • YUNUS NADİ Çarşamba I Aralık 1943 Başbakan Hasan Saka, bu âfetin muhtelif mıntakasındaki vehamet derecesini açıkladı ve acele mücadele lüzumunu belirtti Mücadele için 200 milyon liraya ihtiyaç goruluyor, hükumetin işe derhal el koyması kararlaştı •• •• j •• aşbakanlığı zamanında yaptıfı basın toplantılarında sayın Saraçoğlundan sık 5u sozleri dinlerdik: <•'• Eliınde bu kadar altın, bu 3ar da döviz var. Bunun bu kadaruıı paramız karşılığı olarak muhafaza edeceğim. Üst tarafı ile de harb biter bitnıez ekonomik kalkınma hamlesine girişeceğim. İstikbalimiz parlaktır çocuklar, neş'eli olunuz, esen kalınız. > Harb fiilcn sona erdikten sonra sayuı Saraçoğlu daha bir yıl kadar Başoakanhk yerin.de olurdu. Fakat dövizlerden, altınlardaıı ve kalkınma projelerinden eskisî gibi bahsetmiyordu. 21 Temınuz devrimilc sayın Peker L ş başma geçince hükumetin politikası da baştan başa değişti. Saraçoğlunuıı plânlan ve projeleri yerine tamamilc liberal bir bisteme doğru cesaretli bir hamlc yapıldı. Yeryüzünde bütün ckonomi uzmaıılaruıa parınak ısırtan bu gözü kapah hamlcyi başaniıasına gerçi başardık. Fakat gözümüzü açtığımız zanıau o dövizlcrin ve altınların suyunu çektiğini dehşetle gördük. Kasamız boşalmış. paramız yan yarıya değerinden kaybetmiş, piyasamız da birtakun lüzunısuz eşyalarla dolnıuş taşnııştı. Sonradan öğreniyoruz ki, biz meğer bir prensipsizliğe ktırban gitmişiz. Saraçoş;lu zamanında, kasamızdaki altınlara ve dövizlere ?üvenilerek gerçekten bazı plânlar ve projeler hazırlatılınış: Bir şeker fabrikası, bir iki dokuma fabrikası, enerji santralları. tarım âletleri temin edilecek, ekonomik kalkınma davamıza yeni bir hız verilecekmiş. Fakat yeni hükumette vazife alan Bakanlardan bazıları liberal temayiülii olduklarından plânlann vc rapoıların geri çevrihnesinde rol oyııanıışlar. Grupta Fîlistine Yahudi akını ve gecekondu meseleleri de konuşuldu Ankara. 30 (Te'.efonla) C.H.P. Meclis Grupunda bugün, Türkiye halkm: tehdid eder bir hale gelmiş olan verem mevzuu üzerinde görüşmeler olmuştur. Oturum açılmca Başbakan Hasan Saka söz almış. bu hususta yapılan tetkik ve müşahedelerin neticesini bildiren uzun bir raporu d3 okumuştur. Yalnız raporun okunması 15 dakika sürmüştür. Rapoıda, memleketin muhtelif yerlerin Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Yurdda kar ve soğuklar devam ediyor Karın irtifaı Lâdikte bîr metreyi, Afyonda 63, Artvinde 50 santimi buldu Ankara 30 (aa.) Devlet Meteoroloji Umum müdürlüğünden aldıgımız malumata göre son 24 saat içinde yurdun Trabzon, Marmara, Ege ve Karadenia kıyıları, orta ve doğu Anadolu bölgelerine yağışlar kar. güney Anadoluya yağmur şeklinde olmuştur. Karın toprak üzerindeki kalınlığı Bilecikte 5, Kaj rakösede 6, Merzifonda 7, Çorumda 9, Erzurumda 11, Çankın ve Boluda 12, Kastamonuda 14. Eskişehir ve Burdurda 15, Tekirdağında 19, Ankarada 21, Kütahya ve Bursada 23, Uşakta 24, Çorlu, Akşehirde 29, Afyonda 63 santimetredir. Yurdumuzda en düşük sıcakljklar sı Arkası Sa. 4. Sü. 6 da Bakanhklara müşavir diye kayrılan hatırlı zevat Bütçe Komisyonunda diin tetkik bürolarile müşavirliklerin lâğvı istendi ve ve bu yiizden tartışmalar oldu rın Hle memnun görünmedikleri ileri sürülmüştür. Başbakan Yardımcısı Faik Alımed Barutçu bu mevzuda da,,hiikurnetin tetkiklerde bulunması için mühiet istemi?tir. Bunun üzerine münakaşalar olnıuş. tâli komisyon reisi Muzafier Akalm ve sözcüsü Rüştü Aksal, bu vR7.ifelerin ilgası gerektiğini izah etrr.işlcrriir. İhsan Hâmid Tigrel de. bu kadrolarda bulunanların derhal L. cetveline almmalarını teklif etmiş, bu suretle hükumetin de tctkiklerini bir an önce ikmal ^derek, Meclise teşkilât kanununun daha süratli getirilmesi mümkün olacağını heyan etmiştir. Hükumçt adına varilen izahlarda bu ' kimselerin nihayet aile sahibi olduklan, ceffelkalem bir karara varmrdan öncc bütün etrafile tetkiki gerektiği kaydedilmiştir. Ahmed Remzi Yüregir. Meclisir., her hangi bir vatandaşın, ailesi ile birlikte çıkmtıya düşmesine elbette taraftar olmadığını. fakat 20 milyon vatandaşın da bu haddinden fazla dolu kadrolar yüzünden muztarib olduğunu söylemiş ve nihayet vazifesi lâğvedibceklere tazmitıat verilmesi düşünülebileceğini, fakat bu işlerin behemehal halli gerektiğini ilâve etmiştir. Adnan Menderes de. söz alarak hükumetin daima kaçamakh hareket ett:ğini, prensiplere yanaşmadığmı, tararruf için hangi mevzua ilişilse hemen üzerine kanad gerdiğini, hükumetin söz Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Berlinde İngiliz Rus bölgesinin ayrıldığı yere çiz^i çekiliyor Ruslar, Berlinde son bağı da kopardılar Sovyet bölgesindc bir ikinci şehir meclisi kuruldu ve iki taraf arasında hiç bir münasebet kalmadı Batılılar yeni meclisi tanımadılar. iki belediye reisi birbirlerini satılımş ohnakla ithauı ediyorlar Atlantikte atom manevrası Avrupa sahilleri açıklantvdeki mnnevralara İlloustrious uçak gemisi de iştirak edecek Sovyet Büyük Elçısi Lavnşef '• Efcndiın Devlet fabrika yapBütçe Tali Komisyonu Başkanı mamalıdır. Elimizdeki dövizlcrle itMuzaffer Akalın halâtı kamçjlayalım. Memlekette ucuzluk olsun. Hususî teşebbüs alanı Ankara 30 (Telefonla> Meclis bü'.genişlcsin. Ekonomik kalkmmamızı re komisyonu bugün de münakaşalı bir sağlamak bakunmdan daha hayırh toplanü yaparak tâli komite raporu üzerindeki görüşmelere devam etmiştirAlT.f Sabahki içtimada. Bakanlıklardaki tetDcmişler. Neticeyi işte goıüyonız: kik büroları ve müşavirler meselesi iiNe birini becerebildik. ne de öte zerind? görüşülmüştür. Bu müşavirlikkini. Dimyala pirince giderken üs lere ve tetkik bürolarına eiki rr.ılletve»elik cvdeki bulgurdan olduk. Hii lîillerinden veya valilerden bazı kimsekumet liberali/.nı yapmak gayretile ierin kajTilmış olduğru. bu iltimash kimselerin vaziyetlcrindçn alâkalı Bakanlao buhranlı •günlertle en saçma madfl°!çr için bol bol sağa sola döviz tararken. aynca kendi emrindeki müesseseler vasıtasile de Anıerikava gelişigüzel mal ısmarlamış (fiat uypunsuzluğu yüzünden piyasaya sütülemiyen bu mallann hâlâ depolarda bekletildiğini sbylüyorlar). Böylece milyonlar heba edilmiş. Şnndi. bu hazin manzara karşısıntU sçlin de iki çift lâf edelinı: Bcn ağlamak. hağırnıak. yahud hiddetlenip kötü söz söylemek tarafhsı bir adam değilim. Ne cski hükumetin. ne de ondan sonra gelenlerin memleketi bilerek zarara sokınak istiyeceklerine de inanmam. Bir Başbakan şöylc. bir diğeri de böyJe düşünebilir. İnsanlar kusursuz da olmazlar. Bir is başarmak istiyenler, her türlü risklere önceden katlanmasını bilmelidirler. Fakat birtakım NADİR NADİ Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Rus oyunları karşısmda Türkiye (Ulus) un Lavrişef meselesi münasebetile yazıiığı bir başyazı Ankara 30 (Telefonla) Rus oyunları karşısında Türkiye serlevhalı başyazısında, Sovyet büyük elçisi LavTİşef'in, Rus bayramında Başbakana söylediği sozleri de ele alan bugünkü (Ulus) ta, ezcümle deniliyor ki: .Bir keyif halinin verdiği bir taşma ve kendirü zaptedememe dakikası içinde bolşevik sefirinin bilâihtiyar bazı şeyler söylemiş olması kabil midir? Buna ihtimal veremiyeceğiz. Çünkü Ankaradaki So^'et sefiri. Kızıl Rusya Arkası Sa. 3. Sü 5 te Londra 30 (B.B.C., A.P.) Komünisüer bugün Barlinde yeni bir şehir meclisi ilân etmişler ve bu suretle Berlindeki son bağı da koparmışlardır. Rus işgali alündaki bölgede toplanan komünistlerle, taraftarları kendilerine bir de başkan seçmişlerdir. Yeni başkan Almanyamn ilk Cumhur Başkanı Ebert'in oğludur. Bu yeni şehir meclisi halkm arzusile idaıe başına gelmiş olan esas Şehir Meclisini tanımadığım ve bütün Arkası Sa. 3, Sü. 2 de İktisad Kongresiniıt akisleri devam ediyor İzzet Akosmanın bir iddiası kendi arkadasları tarafından da reddolundu nioustrious uçak gemisinin füvertesinden bir görünüş Cebelitarık 30 (Nafen) Bugün Türkiye İktisad kongrefinin son gü | kol diye bir şey yoktur. Büyük bir küt Cebelitanktan ayrılmakta olan İngirültülü toplantısı etrafmdaki söylenti lenin alâkadar olduğu bir mevzu üze liz uçak gemisi İlloustrious ile 6 1 e r devam etmektedir. Bilhassa, Tüccar rinde çahşmalar elbette olacaktı. Fakat muhrib, Atlantik denizinde atom maDerneği başkanı İzzet Akosmanın dün Arkast Sa 4. Sü 7 de Arkası Sa. 3, Sü. 3 te yazetelerde çıkan beyanatı, bu akisleri genişletmiştir. Tüccar Derneği üyeleri ve Akosmanın en yakın arkadasları da, Türkiye İktisid kongresinde, her hangi bir beşinci kolun mevcud olmadığını soylemektedirler. Sanayi Birliği başkanı Cudi Birtek dün, kendisile görüşen bir arkadaşımıza bu hususta şunlan söylemiştir: < Kongrenin her üç mevzu üzerinde gayet iyi çalıştığmı takdir etmek lâzımdır. Aksini iddia edenlerle, kongrede bir komplonun varlığına inananlar, biİktisad dünyasmda «Maliye raz vehme kapılanlardır. Yoksa beşinci Naslak yoluıtda yeni bir hâdise oldu Vilâyet Jandarma Komutanının verdiği izahat Kayserili bir tüccar, bir şoförle bir kadın tarafmdan soyularak hendeğe atıldı Romadaki mülâkatın akisleri Sadak ile Sforza Avrupa, Batı ve Akdeniz birlikleri meselelerini görüşmüşler Roma 30 (A.P.) Türkiye Dış Işleri Brtkanı Necmeddin Sadağm Italyan Dış ş r i Bakanı Kont Sforza ile yaptığı gorüşmeye dair Italyan Haberler Ajansı ?u malumatı vermektedir: • Türkiye Dış Işleri Bakanı, Avrupa biıiiği için Italyanın ileri sürdüğü teklii'levin, tahakkuk ettiği takdirde, Avrupanın ilerlemesi lehinde bir hareket olacağını söylemiştir. Fakat Türkiye, Batı Biıiiği karşısındaki durumunu tayin etmeden evvel Amerikanın bu birlikle nasıl bir işberaberliği tesis edeceğini görmek istemektedir. Batı Avrupa Birliğine Türkiyenin girmesi de bu Birliğin başka memleketlere ne şekilde Arkast Sa. 3, Sü. 1 de "Hitler'le hesablaşma,. Dr. Schacht'ın Hatıraları Sis dağıldı Muamma kadar çapraşık bir aşk macerası Yeni romanımız Hataydaki kanlı hâdiseniıt tafsilatı Katil yakalanamadı, hâdiseyi Demokratlann tahrik ettikleri ileri sürülüyor Adana 30 (Telefonla) Antakyanm yakmmda bulunan Armudlu köyünün şehir hududları içerisine alınıp alınmaması için pazar gür.ü yapılan plebisitte bir kavga çıktığım ve iki kişinin öldüğünü bildirmiştim. Bugün aldığım kat'i haberlere göre hâdisede ölen bir kişi Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Nakleden: H. Varoğlu Bir kaç giine kadar başlıyoruz Vilâyet Jandarma Komutanı, Maslakta daha e^'V*l vukııbulan hâdise hakkında diin gazetecilere i/ahat verirken Kayseride ticaretle meşgul olup Is gece Maslak civanndaki gazinolardan tsnbula mal almak üzere gelen Nuri biıine gitmiş ve orada geç vakte kaAslan adında bir şahıs. yanında Nevzad dar içmişlerdir. Kayserili tüccar. sabaha aduıda bir kadın olduğu halde evvelki Arkası Sa. 3, Sü. 6 da sihirbazı» diye tanınan, Almanyanm tekrar silâhlanmasının malî ve iktisadî esaslarım hazırlayarak ikinci Cihan Harbinin açılmasına önayak olmak suçile Nürnberg'de muhakeme edilen eski Reichsbank reisi ve eski Reich iktisad Bakanı Hitler Almanyasının kanlı ve korkunç macerasını anlatıyor. Dr. Schacht'ın son resmi Bir kaç güne kadar başlıyoruz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog