Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHL'KrüET 21 Kasım 1S48 HER PAZAR SAAT 14 ten 18 e KADAR YABABBİ!.. Genc jairlerimizden. Samlm Arıksoyun ' «Yarabbi'..» adlı bir jiır^intabı çıkmıştır. | Içmde 20 parça Hece ve*30 paraç da Aruz ! Çeviren: T. 3. v Memleketirrüzin tanmmış Saz ve Ses sanatkârile yazılmş ş;ır vardır Tıvsıye ederiz. ; Fleurette'in hemen oracıktatu aD a p a Peregeaux, yaşından umullarından müteşekkil Fasıl Saz Heyetile birlıkte İNÖNÜ ANSIKLOPEDİSİ * mıyacak derecede canlı adım partımanı küçük, zarif hattâ sevirr.li (Fas. 17 ve 18) larla, caddede, keyıflı keyiflı dola ıdi. Fakat Papa Peregaux'ıiun kaşİnonu Ansıklopedısimn 17 ve 18 inci ısları çatıldı. Bu apartımancık hiç de şıyordu. Resmî siyah caket, çizgilı î sikullerı çık.m:ştır. 18 inci fas.kulde Ankara pantalon, pırıl pırıl rugan ıskarpm Fleurette"in kılığma kıyafetme uygun ! jehrimn bır plânı ile Ankara ılınin mufassal ler, bu harb evvelisi kırar.tasinin düşmüyordu. Hattâ insan burada blr ) bır harılası tmlunmakta ve (Ankara Savaşıj olunarak, (Ankara Tavgörmüş geçirmiş bir adam oiduğunu kimsenin uzun boylu oturduğuna, J maddesme deva.m 1 belli edıyor, Parisın, ılık ve tatlı ba burada yaşadığma bile ınanam.ya «ar.ıl (Anlam , (Annam), (Ansik'.opedi), SAFIYE AYL Mikrofonsuz dinlemek fırsatını kaçırmayınız. rnaddflerı incelenmektedır har güneşi, bu ıhtiyar vücudün bazı caktı. Bununla beraber bazı eşya, bır ! (Ant?lya) İnonü Ansık'opedisinin bu fssıku'.lerl de hayli göz aiıcıydı. Meselâ ocak raBirmci Fasıl: Hicazkâr Kürdî İkinei Fasıl: Şataraban kısımlarından, göz kamaştıran bir ' otekı fasıkulier: gıbi 150 kur'jş fiatla. 11:11i Istanbul lik maçlarırun ilk devresi tasaray da Süleymaniye ile karşılaşai SALONUMUZ, NEZİH AİLELER SALONTDUR. Telefon: 22308 parıltı ile aksettikçe, bu görüp ge fındakı bır çıft gümüş şamdan cıd j Eğıtım Eakanhğı yayırsevîerile butün ldtahbugun sona ermektedır. Bu mevsim ya caklardır. çırmiş adamın, aynı zamanda bir den nefisti; orta masa üzerindekı cılarda SE kakma gümüşten antika enfıye kuUfak dediğimiz kulübler yeni yapıpılan ve bir devre daha de\am edecek hayli varlıklı oiduğunu da belırtiyor tusu bır harıka, şu köşedekı tabio İstanbulda görülmemiş. duyulmamış bir REKOR olan lık maçlarının çok. hem pek çoklan saha ve stadlar dolayısile rahat çadu. Gerçekten, Papa Peregeaux, a hakikaten değerliydi. Bunlara baMEVLİD sürprizh geçeceği baştan belli idi ve lışma imkânlarına kavuşmuşlardır. Büyaklanıruş bir mücevherc: dükkâm kınca ınsan Fleurette'in eskı, gorBabamız şehrimizin en büyiik sinemalan mz, bunu, fırsat duştuhçe belirtmiştik. yuk kulübler giti haftada iki gün çalıhalinde dolaşıyordu. Gerçekten göğ müş geçırmış bir aıienin, son zamanYAKUB YAEAR'ın şıyor ve bundan dolayı da müsavi şartDunkü hakikat de b\;i tasdik etti: sünde, ipekli, zarif plâstronunun or larda fakirleşmış b:r kızı olduğuna ölüm üp.urı beşinci yıldönümüne raslaDün Inonü stadmda bü\"ük şohrete lar içinde ellerinden gelen her türlü tasmda koskocaman ıncili bir kravat hükmedeceğı geliyordu. yan 2311948 sah giinü ö*le namazından sanra Şehzade camiinde ruhuna sskib olan kulüblerden Beşıkt?ş. Ka gayreti gösterip büyük neticeler alıyoriğnesi parlıyor, gömleğının kollarınFleurette, bilezığile oynıyarak: Mcvlid okı:tulacağ:ndrn sevsrüerin ve sımpaşa ile yaptığı maçta 22 berabere lar. Bu yüzden de her kulüb, birbirleda altın kol düğmelerı 24 krat dehafta gösterildikten sonra yedinci ve kafî olarak sonuncu hafta kr.laı. Beşiktaş, kazanac^ğını kuvvetie j rile kolay kolay boy ölçuşüyor. Artık, ğerlerini âdeta insanın yüzüne ba, Tabiî kahve emredersımz, de arzu edenlerin teşrifleri rica olunur. Oğulları z?.nnettiği ma?ta bocaladı; çabaladı ve ' şu veya bu sebeble yapılan maçlara ve ğırıyor, tombul ellerın yumuk kü ğil mi Papa Peregeaux? sualıle ihalman derecelere göre bir takım misaî*** maçı, zorla 22 berabere bitırdi. çük parmaklarını süsliyen iki irı tiyar adamcağızı düşünceîerinden sıyırdı. leri ortaya aünağa ne lüzum var? BuSevgılı annemiz Fenerbahçe Beykoza 10 maglub pırlanta yüzük göz alıyordu. Lutfen kızım, lutfen yavrucuFenerbahçe ise dun Beykoza 10 yegun yapılacak maçlarda Vefa, IstanbuHURİYE DİLEKİn Papa Peregeauxnun yanmdan gevefatının kırkıncı gunune tçsad'if eder. nılcli. Kalede Cıhsdın bulundugu Fe sporu. Gaatasaray, SulejTnaniyeyi koçenlerin çoğu bir kısmı da hasedle ğum. Fleurette derhal mutfağa geçtı. 2311948 sah gur.u oğle namazır.dan sonra ıvrr3h;enin bu mağlubiyeti h ı ; şuphe layca yenebilir diye iddia edebilir mikendi kendilerine «işte» dıyorlardı Dıvaayolu. Fınasğa carnunde îlevlıd okuyok ki buyük bir hayret ve uzunni u yiz? Gidıp göreceğiz. Hangi takım diz«muhakkak ki varlıklı bir adam.» Fırsattan istıfade eden Papa Pere tulîcağındar. merhuaıeji ta^ıyanlann ve segınlerine hâkim ise o galib gelecektir. yandırdı. Fer.erbahçenin bu son mağBu ayaklanmış mücevherci dükkâ geaux etrafı, ıkı yan odayı da goz venlerin tesr.flerı rica alınur. Ömer Besirn Çccuklan Jubıyeti uzcrınde kısaca durmak faydaiı nını hasedle seyredenler arasmda den geçirdikten sonra, divana kuruidıı. Kahve geldiği zaman, tiryakı eAcı bir yanhşlık o.acaktır: Bu kulubun: Fleurette de vardı. ÖLÜ M 1 Taraftarı boldur. Fleurette, ince yapüı, zarıf, güzel dasıle bir yudum alan Papa PereBundan bir muddet evvel Vefa sta2 Milli takıma verdiği oyuncusu dında oynanan Topkapı Defterdar bir kızdı. Tesadüfen köşe başma Pa geaux bir an durdu. Genc kız şaşırKonya eşrafırıdsn Arapkirli zade merçoktur. SEANSLAR: 11 1 45 4 15 6 45 9 15 pa Peregeaux ile aynı zamanda eriş mıştı: hum Hacı Mustafa Eîendınm kızı, tücrnnçım idare ettiğı sırada bir oyuncu Acaba fena mı yapmışım? dedi. cardan Hacı Mahmud Celâleddin Kul3 Uısk goıv'.uau tak:mların listesı oan yediği joımrukla bayılan ve derhal miştı. İhtıyar adamın pırıltısını hâlâ Yok, yavrucuğum; yok. Bılâkıs lukun zevcesi. Hacı Lu+fi, Hacı Ömer gcnıştır. muhafaza eden süzük gözlerı, genc hastaneye kaldırılan kıymetli hakemlekah ve Faik Kullukur. anneleri Fakat Be^ koz takımı, canmı dişıne rımizden Fikret Kayralın, ağır hasta kızın irı menekşe gbzlerine takılmiî, fevkalâde. Yalnız bu Kadar nefıs 1 takarak çıktığı bu maça elinden gel»n oiduğunu dunkü sayımızda yazmıştık, bu bakışlar, Fleurette'i utandırarak ve blmem kı yalnız g;der mı. Tabıî Han EIVHNE FAHRl"VNISA KLXLUK gavreti sarfettı. Fer.erbahçe İ£e kolay Va*an gazetesi, dünkü nüshasmda bionun nazarlarını başka tarafa çe benım gıbi bır ihtiyarın bu pata 2011948 cnmartesi günü vefat etmişFakat bır tir. Cenazesi 2111948 pazar günü cğle ca yenecefinı z^nnettifii bu takım kar rinci sahıfede «Bir spor kurbanı» başvirmesine sebeb olmuştu. Fakat, ih vatsızlığım affedersın. nsmazını müteakıb Beyazıd camii şerişısmda lâzım geldığı şekilde oynayama l'ğı altında Fikretin vefat ettiğini biltiyar gözlerden kaçarken genc güz konyak.. Fleurette sevınmişti: finden kaldınlarak Eöimekapı mezarlıaı. Uğraştı; ça'ıştı; buna rağmen birinci j ciırmiştir. Bu acı haber, kendisini taler bir an içinde kra 'at iğnesini, kol olarak gösterilmekte olan Türk Fîlmciliğinin zafer yıldızı de\Te 00 be icre bitti. düğmelerini ve en nihayet iri pır Sahıden unuttum. Tabiî kaljve ğıra defnolunacaktır. Arzu eden ihvanın nıyanlar arasmda yersiz bir teessürun hazır bulunma?ı ve çelenk gönderilrr.elanta yüzüklerı gormeden geçmedi ile beraber konyak. Ikinci devrede Beykoz takımı muda doğmasına sebeb olmuştur. Halbuki Diyerek tekrar mutfağa geçtı, ve mesi rnercudur. ler. . f?aya değil. hücuma geçti, Cıhadın yap dün hastaneden yaptığımız tahkikat soŞimdi otomobüler durdurulmuş, biraz sonra elinde konyak şışesı ve tığı seri hahndeki kurtarışlar. Fener nunda hakem Fikretin yaşamakta ve yayalar karşı kaldırıma geçmeğe kadehlerle geldi. Şimdi ıkisı de kar Merhum emekli yarbay Mahmud Bilgenin brhçenin eittıkçe tehhkeye düştüğune sıhhatinin gıttikçe iyileşmekte oiduğubaşlamışlardı. Fleurette, öteKi taraia şılıklı oturmuşlar, kahve ve kon büyuk oğlu Doktcr bir alâmetti. nu seviicle öğrendik. Kendisine âcil şiHerkes gibi siz de son haftasından istifadeye koşunuz daha evvel vardı. Tam kaldırıma çı yaklarını ıçıyorlardı. Bir ura FleNihayet tehlike tahakkvık etti, 22 nci falar dileriz. HtKVIET BİLGE ATLAS FİLM kacağı sırada, zamanım mükemmelen urette'in eh alnına gittı. dakikada Mehmed Ali Beykozun goîiinu genc yaşında hayata gozlerirü kapamıştır. Boks J)irincilikleri İhtiyar adam: Bahkesırden nakledılmekte olan cenazeayarlıyarak koltuğunun altındaki yaptı. UmuLmadık bir anda yapılan bu Istanbul boks birincilikleri, dün geca si, 22 kasım 1948 pazartesl gunu ikmdi na Ne oldu yavrum, bir yerin mi çantayı yere düşüruverdi. Pudra kusajı oyuna büyük bir hız ve heyecan Vefa kulübünün lokalinde yapılrru'şmazını müteakıb Beyazıd canıiinden kaltusu, dudak boyası, bozuk para, pa ağrıyor? diyecek oldu. vermişti. Beykozun maneviyatı yük tır. 51 kiloda Celâl (Galatasaray), Necdınlarak Edırnekapı Şehidliğine defnedıle Bilmem ki.. Bırdenbire uyku cekür. ra cüzdanı, sigara paketi, sigara aseldi, müdafaaya çekilmek lüzumunu deü (Galatasarav) sayı hesabile mağğızlığı ve emsali kadın çantası muh bastırdı. Dahyorum. hissetmedi. Fenerbahçe ise hiç değilse lub etmiştir. 67 kılcda Vefadan Orhan, *** Herkesin hoşuna musikili ve kuvvetli mevzulu ı gldecek sevimli. mu Ve sonra neye uğradığını f&rkettevıyatı anıde kaldırıma yayıhverberaberlık golunü çıkarmak için goster GalatEsarayri^n Ahmede sayı ile galib Mill! Eğitim Basımevı Aynîyat Şefi Etem di; bir miktar bozuk para ile üstii miş olacak ki: diği büvük gayretlere rağmen maçtan gelmiştir. 67 kiloda Garbis (GalatasaSezdinin e;i Seni ıhtıyar seni.. vani bir r . . j / : v a k'Ku, bıraz daha 10 mağlub olarak ayrıldı. MAHMURE SEZDİ ray) Misbah (Vefa) yı sayı ile mağlub Diye mırıldandı, başı düştü, ken nin. U2un yıllardır çekrnekte olduğu hastaöteye yuvarlandı. * ^ sj: ptmişîir. Bu msçların fin?lleri ve diğer (The Big City> hktan Vnırtularr.ıyarak 19111948 gunü vePapa Peregeaux, hemen ayakları dınden geçti. Bugunkü maçlar ş?mpiyona maçîan. Vefa lokalinde buföt ettâı ve dun Karacaahmeddeki aıle *** Filmini mutlaka görünüz. Baş Rollerde: dibine yuvarlanan bu çanta muhteBu^un, Vcfa Is+anbulsporla. Gala giin saat 15 te yapılacaktır. Fleurette uyandığı zaman, kafası makberesmde Hskkın rahmetine tevdı edilviyat.na bakıp geçen ;di. Kendınden MARGARET O'BRİEN GEORGE MURPHY ROBERT PRESTON* % teessurle haber alınmıştır. Mevlâ garık beklenen ne;:' t!e şapkasım çıkardı: zonkluyor, günlerce su içmemiş gım dığı rahmet eyle>e. «Müfaade ediniz!», «çok lutufkârsı boğazında bir kuruluk hıssedıyordu. nız» gıbi kısa klışelerin teatısmden Yavaş yavaş etrafındaki eşyaları Merhum Cezairibahjısefid Hâkimi Çakir Ankara, 20 (a a.) Bıze verilen sonra. panta' • .cun ".el ütu seçmeğe başlamıştı. Fakat bazı şey Efendi cj»lu ve Ee!ım Âli Hame:."ra. Faruk malumata gore, yenı vasıtal&rı gelsüne hıç ehemmiyet vermiyen bir e leri, meselâ şamdanlan, duvardaki ve Urr.sıl Ak=ıtin babaTan. Eczacı Vehbi ve dıkçe yolcuların daha rahat ve daha Baş Rolkrde: KATE de NAGY PİERRE REN'OİR Ar.kara. 20 (a a.) Bu sabah şehda ile yere ;ç~n> ddkülcnleı. sankı tabloyu hâlâ gdremıyordu. Orta ma K'.rr.yager A>;e Akönun dayısı. Vakıflar süratle seyahatlerıru sağlamak yo?,luha>;emat Mudurlüğurden emekli Is'anbul CLAUnİNE DUPIİS ve ALFRED RODE sada, antika enfiye kutusunun yeher biri bi ""k k:ymette, eh lundakı kararların tatbıkı cumlesın rıir.ıze gelen Parıs Hukuk Fakuitosi Barcsu a\aıkatlarından pek temiz bır ahlâk yfiı şeyler imiş gıbı dikkat ve ıtma rınde de bir kâğıd göze çarpıyordu. sahıbi olan ve herkese n . h t ı vazıfe bılen Büyük Bir Fransız Filmı den olarak Devlet Demıryoüarı U prcfosörlerınde.ı Henry Laufenburile topladı. bir an için, biraz öteye Ayağa kalktı, sendelıyerek gıdıp kâLÂTİF AKŞİT rnum Müdürlüğüne şımdılik haftada ger, Hukuk Fakültesınde "İktisadî yuvarlanmış olan mukavva kutuyu ğıdı aldı: Hakkın rahmet.ne kavuşmuştur. Cenazesi, bır defa ve Kutahya Balıkeîir yolu bırliklerın sıj'asî ve malî şartları» eîl".'ıo evırip çev.rdıkten sonıa, onu «Pek üzülme yavrucuğum. Bızım bugun Fatıh camnnden d|!e namazını müüzermden işlemek üzere, Ankara mevzulu bır konferans vermiştir. da sahibine iade ederek: «Zannede müşterek dalaveremizde kıdeme hür teakıb kaldırılacak^ır. Merhuma Allahtan Izmır arasında Ege ekspresi isımii Profesor Laufenburger. iktifadî * e ailesi efradlle kendisirü Eerim her şey tamam, Madmazeln de met etmek lâzımdır. Ve ben Pere mağfiretler % yeni bir tren sefere konulacerrtır. birlıklerın tahakkuku için gereklı verlere başsağlığı dileriî. Çlcek göndenldi. geaux, her h3İde senden daha kıBu trenin Ankaradan kalkışı pa şartlara temas ederek e\rr.'ei's Avrremesi r ca olurur demliyim. Kısacası Peregeaux sen<*Ah, Mösyö, Sı: n^sıl teşekkür ezar günleri saat 17.50 de Izmıre varışı rupa bırhğının tahakkukunda. ıktidan daha tecrübeli, daha akıllıdır. d': I^ee* . bilemem... pazartesi günleri saat 14 52 dedır. sadi ve mali nizamların birbırlerıne Bugün PAZAB 21 Kasım ' 1 Yalnızgöz köprüsü onarımı, Senin dalaveren (bu kelimeden Parisli ihtiyar. bu cümleyi yarıda Dönüşte trenin Izmirden kalkıçı benzet^.melerinin gerekli olduğa 2 Keşif bedeli n23058.72ı> yirmi sekiz bin elli sekiz lira yetmiş iki de tiksiniyorum), muhtelif muvakMONCE AU TİYATROSU ke ;r°k: per;embe günlerı saat 12 ve Anka fıkrmin hâkim olduğu halde. bu;,un <.Belk!» dedi • dedenız yaşında bir kat ıkametgâhlara benim gibı yaşlıraya varışı cuma günleri saat 10.50 bu bır'.:klerın tahakkukunun, anrak 3 Geçici teminat «2104 40» lıradır. ihtıyarla köşedeki kah\ede küçük ları kandırıp düşürmektir. Ben bunu, olacak ve bu trenle Ankara İzmır sıyasî bir anlaşmaya vasıl oüu:«n 4 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. gözlerinin üzerimdeki ziynet eşyabir aperıtif alarak yaşlı gönlümü yolculuğu 21.02 saatte. İzmır An Eonra mümkun olabüecsğı kr.r.' .it>5 Eksiîtme Edirne Bayındırlık Müdürlüğünde 3/12/948 cuma günü MATİNE SAAT 4 30 hoş edebılirdınız ama tabıî, sızin sını hasedle okşadığı zaman hıssetkara yolculuğu da 22.50 saatte ındı nm hâkim oiduğunu söylerrnş ve bu saat 15 te yapılacaktır. çıb". r< '•" u ; r hanımef rr.dinin yabancı miştim, yavrucuğum. Çantandan dö Mr.de rılmış bulunacaktır. FA L î N D O R 6 İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel «tatil gür.leri hariç • Ege ekspresının Ankaradan ılk suretle devletlerın üstir.de Dir ?ıyısî bjr erkeğe *kat etmenize imkân külenler arasmdaki mukavva kutuyu Pıyes 3 Perde görüp üzerindekı etiketi okuyunca bir dilekçe ile il makamına müracaatle yeterlik belgesi alrraları ve dilekçe kalkışı 28/11/948 günü, Iz.iırrien ılk kuvvete ıhtiyaç bulunduğıınu \s \\ yoktur.» AKŞAM SAAT 9 da rupa ıçm bu sıyasi kuvvctın bjr ı ıvi kendi kendime: Vay vay vay arna da lerine en az bu işe benzer 20 bin liralık iş yaptığına dair belge eklemelerı kalkısı da 2/12/948 günüdür. Fleurette: SERİ: A. LTÎOMME AU federaiızm olacağını ıfade • r. kuvvetli uyku ilâcı demiştım. Ya... şarttır. Ah, bilseniz, ne kadar müteessi Yavrucuğum, konyak istemek bahaSOULİERS VERTS Yüksek Sıhhat Şurasında 7 Keşif evrakı Edirne Baymdırlık Müdürlüğünde görülebilir. Bu konu üzerındeki görüşler' ii arim, :!?di. Baf'ıa b. .aır.an olsa ıdı nesıle bana getTdiğin kahve fıncaPiyes 5 perde 8 948 Ticaret Odası vesikası ve müteahhidlık vesikalarile 2490 sayılı çıklayan Profe?"r Laufenljurjpr, verilen karar seve seve. Fakat bugün imkânsız. nını seninkile değiştirmemiş olsa ikanun tarifatı dairesinde mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmaları Her gün biletler satılmaktadır. birleşık bır Avrupa teessüs eitıkterı Zira bir telefnn bekliyorum. Acele, dim, şimdi kim bilir kendimi hangi Ankara, 20 (a.a.) 18 kasım 1948 ilân olunur. (17431) sonradır ki sıyasi sahada Avjpanın acele eve koşman: lâzım. tarıhmde toplamp gündemmdekı kohali arsada bulmuş olacaktım. BitPapa Peregeaux yüzü görülecek tabi dostun bir taksi şoförü beni onuları inceliyen Yüksek Sıhhat Şa Amerika ve Sovyef.er Birl'.ğ, ara?mbir halde idi. Bu cevab onu üzmiiş. raya atacak ve ben seni küçük arası bugün de Sağiık ve Sosyal Yar da eş.t bir zemin üzer.nde harrket âdeta canevinden vurmuştu. Fleurette partımanında bir daha taş çatlasa dım Bakanı Dr. Kemalî Bayazitın etme ımkânlarına sahıb olacağını Lâlelide, Üniversite muhitin.ihtiyarın bu üzüntülü haline BCLTIIŞ bulamıyacaktım. başkanlığında toplanmış vs 1948 yılj bıldırmij ve ıktısadi bir birlık netıde, tramvay durağına 1 dakika tı. Bir an: başmdan ş:mdiye kadar yurdumuzda ces^nde Amerıkan gevreti ile Srvmesafede 6 odalı. içinde elekEğer istersen esas kabahatini de «Maamafih», diyecek oldu; fakat sana haber vereyim: Evinde telefon görülen bulaşıcı hastalıklar durun.u yet vaadlerı arasmda bır tercıh ysptrik. terkos, havagazi ve banyo kendmi çabuk toparladı: .•Yok, yok.. yok. Bunu farkeder etmez telefon nu göstermek üzere Bakanlıkça ha mak ımkâr.larınm hasıl olacağmı ıtertibatını ha\i 1 katı kiraya dedi, «olamaz. Yakışık almaz.» FORD Markalı kullanılmış bir kamyonla ayrıca 14 müstamel kamzırlanan raporu inceliyerek bu hu zah etmiştir. beklemok mecburiyetinin bir bahane verilmeğe elverişli kârgir, bahPapa Peregeaux "Lutfetseniz. de olduğu aşikârlaşıveriyor. Evet yavru susta almmış olan tedbirleri ve yayon lâstiği 25 Kasım 1948 Perşembe günü satılacaktır. İsteklilerin o tarihte çeli bir ev boş teölim saülıktır. deniz yerinde, zararsız bir ihtiyarın cuğuTi, bunlar küçük hatalardır, apılan ışleri yerinde bulmuş ve Bassat onbire kadar Usküd?xda Tabutçular İçinde Vakıf mem'ba suiarına Tiyatro Şenliğinin bugünkü Müracaat: Saraçhanebaşı. itgönlünü alsanızn der gibi genc kızın ma, bizim rr.esleğimizin böyle hatakanlıkça yapılan savaşın yürütümü••••••IHHBHB aid garaja eelmeleri. • son temsilleri [ faiye garajı karşısı No. 28. | yüzüne bakıyordu. Fleurette dayana lara müsaadesi yoktur. İleride belki ne gösterdiklerı gayret ve aldıkları Emır.onü Halkevmın D,rdur.ü Tiyatro madı : başarıh neticelerden dolayı bulaşıcı Ssrilıgın;n bazı musajnereleri sen de eskiyip benim gibi kıdemlebugün tekrsr Kahveyi, apartımanımda içsek r.ince bunlan öğrenirsin. hastalıklar savaş teşkılâtında çalı lariEcaktır. olurdu, diyecektiın, dedi. Hemen şu Benim dalaveremi her halde meşan hekim ve sağiık memurlarınm Sabah saat (11) de Raşıd Rııa ve arkadaşlaracıkta oturuyorum da... Hakıkaten rak etmişsindir. Gayet basit: Senin takdir edilmelerine karar vermiştır. rı, Bug,jnkj T.jatroyu, saat (15ı te Eayan HRCBA RALSTON EUGENE PALLETT VERA VAGÜE tarafından yaratılan Kınarın ıştırakue Mskdram Tıyatrosu san'bu telefonu kaçırmamam ım da...n dalaverene kurban olmağa bicilmiş atkârları. Tanz'.mat ve Meşratıyet Arası TiDemir şüepi maden direği İhtiyar adamın gözleri parladı: kaftan gözükmekten ibaret. yatroyu; gece saat f21> de ce İsrr.a.l Duragetiriyor Ah ne iyi olurdu. Beraberce Sevgılerle. bullu ve bJtun Tuluat artıs'.'ori. Tuluat Tiİ r>enizyollarınT Demir şılepi. Fırlandıya yatrosunu butun hususiye*.!erı!e canlandırayürür. yolda da birbirimizle tanışırPapa Peregeaux Neşe, fantazi. şarkılarla süslü filminln İKİNCİ HAFTASI dan j'akledıgı 7r36 metrekup maden dneği dık.. Benim kim olduğum malum: cakîardjr. Her uç musa'n^rede de 'jr.iverHamiş: Nefis eşyalarını naklederile meralekeamize muteveccihen yola çık sıte ta'.ebesıne tenzilât vardır. BUGÜN MATİNELER SAAT 11 de BAŞLAK. İhtiyar Papa Peregeaux.. Ya siz. kü ken, kapıcının, polisin nazarı dikkamıştır. çük hanım. siz kimsiniz? tini celbetmemek üzere yepyeni va Bana da kısaca Fleurette diye lizinin pek işe yarıyacağını düşündüğüm için onu da alıyorum.. P.» bilirsiniz. İ Genç kız ve kıranta aöam | | = Küçük hikâye YENİ ESERLER İ Ç K İ S l Z S A Z 4 üneü Vaktf Han BORSA Kıraathanesinde Mehar Tekyay Stfiye Tokay G@î»f Toksesl Fenerbalıçe dün Eeykoza 10 mağlnb oMu Beşiktaş takımı da bütün gayretlerine rağmen K.Paşa ile 22 berabere kaldı ÂÎLAS'ia 2, MELiK'te 2, İFEK'fe 2 RENKLİ VE T Ü R K Ç E SÖZLÜ İPEK SİNEMÂSIHDA TAKSİM SİNEMAS?MB ÜÇÜNCÜ KAFTA EFE A$ SARAY PAYLAŞILNAYAN ZEHİR İ SEY6ILI Ege ekspresi I. i Meransı Acık arttırma ve eksiîtme ilânı Edîrne Bayındırhk ATlAS'da AOELE SAT'LIK SATILIK MÜSTAMEL Kanıyoıı ve BUGÜN ELHAMRA SÎNEMÂSIHDA S E R E 3\ A D TÜRKİYF IKTİSAD KDNGPESİ HER DEMOKRAT AİLE DİSTABİBİ • MÜNİR GÜRÂY Beyoğla, Parmakkapı. Istiklâl Caddesi (Kitap Saravı karş.sı) No ' Saat 14 19. Tel: 40527 107 Bu piyango ile.... Dağıtılacak binleree sayıda eşyanın taymeti yarım milyon lirayı geçmektedir. 22 Kasıra Pazartesi günii saat 10 da Taksim Belediye Gazinosunda toplanacaktır. , Gaîata Yoicn Salonunda KOKGRE İRTİBAT BÜROSU açılmıştır. Bütün müracaatler buraya yapılroahdır. Devlet Orman İşletmesi Vize Mücîürlüğünden: 1 îşletmemizin Bahçeköy bölgesinin Kastroz sahil istif yerinde [ mevcud 527 adede denk 76.475 M3 meşe gemi kerestesi 6 parti halir.de I 20/11/943 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırma «uretle satışa ' konmuşjtur. 2 Açık arttırma 6/12/948 pazartesi günü saat 15 te Vize İşletme binasında toplanacak komisyon önünde yapılacaktır. j Beher metrekup tahminî bedeli 89 lira 50 kuruştur. Her parti için ı % 7.5 hesabile geçici teminat alınacaktır. j 3 Bu işe aid şartname Ankarada Or. G;er.el Md., îstanbulda Orman '< Başmühendisliği, Tekirdağ, K. Eli, Demirköy İşletme Müdürlüklerıle BahI çeköy Bölge Şefliğinde görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte müsbit evrak ve ilk teminatlarile komısyona müracaatleri. Telefonr 49339 Telgraf adresi: Istanbul KON'GRE posta kuhısu 1300. Üyelerin birinci tnplantı giiBÜ saat 8 dan itibaren Taksim Belediye Gazinosunıı teşriflori rica olunur. KONGRE TERTİB KOMİTESİ Hediyeler arasmda : Ankara, İstanbul ve İzmirde birer ev, otomobil. kamyon, jeep, kotra; deniz motörü. biçerdöğer, traktör, pulluk ve tırpan gibı yiizierce ziraat âletleri, muhtelif ev eçyası, elektrik teçhizatı, yüzlerce elbiselik kumaş vardır. İzinli olarak gittiği İsveçte 22/10/1948 tarıhinde vefat etmis bulunan Ord profesörlerimizden Von Aster için 22/11/1948 pazartesi günü saat 15 de Fen Fakültesi Biyoloji Enstitüsünde bir anma töreni yapılacaktır. Törene girig serbesttir. (17853) Fakültesi Deksnhğından: Piyango 19 aralıkta I Kanada kavaâı fidanı satışı Seliiioz Sanayii Miiessesesi İZMİT Kavak yetiştirmeyi teşvik maksadile Müessesemizce hst.rlanan bir yaşmda ve 11,5 metre boyundaki fidanlar beheri 8 ktltffS, 34 yaşında 35 metre boyunda ve 34 santimetre kurtundaki iıdanlar beheri 50 kuruş ve 20 santimetre boyundaki kavak çelikleri beheri 1 kuruş fiatla, uygun ambalâjlı olarak İzmit iskele veya istasyon teslirr.i satılmaktadır. İsteklilerin Müesseseye müracaatleri ilân olunur. (17429) I f DİŞTABİBİ BÜSKAN CEM • • Babıâii, Ankara Cadde«i No. 99 Telefon: 20778 Taksime bir dakika, Cıhangir. AslanyatağırHa 20 numaralı apartunan bir kat bos teslim fatılıktır. Saat 810, 1721 dördüncü kata. 812 telefon 23394 e müracaat. Ankarada çekilecektir. BİR OEMOKRATPARTİ EŞYA P/YANGOSU BİLETİ İLE TALİHİNİ OSNEMEUDİR Aybaşından sonra satılmamış biletler piyasadan kaldırüasağı cihetle gelecek ay içinde bilet bulmakta güçlük çekeceksiniı. SATILIK APARTIMAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog