Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2 Ekim 15)48 CUIUHUKIYET. Baştarafı 1 incı sahifede ( ziyade .fıkir adamlanmıza ve gazeteciletlerinin birleğmesi ve bir «Avrupa' lerimize büyük vazifeler terettüb etAssarnblesi» nin kunılmas; yolunda cid ! mektedir. Başmakaleden devam Avrupa Birleşmiş Devletleri anayasa bazı topraklan üstüne orurmuş, bütün dî ve hayırh çahşmalar yapıldı. Umumiyetle bütün Avrupa devletleri, vak smı hazırîamak üzere toplanacak olan doğu ve bir kısım merkezî Avrupa ! tıle Amerıka için de, gerçekleşmesi he geçicâ assamble'de, milletlerin oy aded memleketlerinî, Yunanistan haric, Balirleşmiş Milletler Anayasası ' men hemen imkânsız bir ütopi gibi gö Leri üzerinde yapuan tartışrnalarda kanlan ve Çinin büyük bir parçasını mn ikinci maddesine gore rünen Bırleşmiş Devletler ülküsü üze Fransızlarla Yunanlüarın destekledücleri zorla Bol^evikleştirmiştir. Şimdi de gözBLrleşmiş Milletler kurulu rinde aynı arzu ve heyecanı izhar et Türk görüşü kabul edilmiş ve en bü. lerini OrtaDoğuya çevirırdştir. Türnun uyeleri, aralanndaki beynelmilel; mişler ve çeşidli memleketlere mensub yük devletin 40 oyuna karşılık Türki kiyeyi, Iraru, Irakı, Arabistanı, Mısın ihtilâflan, beynebnilel barış, emniyet mıllervekillerı samimî bir işbirliği içe yeye 33 oy sağlanmıştır. Bundan başka btilâ ederek Akdenize, Basra körfezine ve adaleti tehlikeye duşürmiyen biı rısinde gayretle çalışmışlardır. Gerçi müstakbel assamble'de büyük devletle ve Kızıldenize inmek ihtirasuu besliyor. tarzda barış yolile hallederler... Bütun Avrupa Bırleşrruş Devletleri ükri he | r i n o y z d e â i y e kunu, hiçbir zaman kü Efganistan, Hindistan, Pakistan, Blucisüyeler beynelmilel münasebetlerinde nuz tahakkuk safhasına intikal etmiş I ç ü k d e v ı e ü e r i l l o y a d e d i yekununu as tan, Tibet, Birmanya, Hindiçini, Malaka, Hollanda Hindistanı bugün değilse, kuvvet istîmalinden veya kuvvet isü bir durumda değüdir. Fakat yaptığımız mıvacaktır mali tehdidinden çekinirler... temaslarda ve muhtelıf parlamentolara j İnterlaken'de 4 gun çalışan Avrupa yann hep tehlikededirler. M. Spaak, Aynı Anayasanın 39 uncu maddesine mensub ınülervelalieriıün konuşmala j Parlamentolararası Konferansmdan mü Sizden korkuyoruz! göre Güvenlik Konseyi baıışın tehdidle rında, bu nknn her gün biraz daha ge said ınübalarla ayrüarak Romaya gittik. karşılanıp karşüanmadığnu tayin eder liştıği ve efkârı umumiyenin Avrupa 1 Interlaken'daki raüsbet ve cazib gayeli Derken yalnız Belçika ve Baü Avrupa ve bir takun tavsiyelerde bulunur, ya Birleşıniş Devletleri ülküsüne inanmağa çalışmalara raukabil dünya parlamento Birliği devletleri adına korkmuyor; hud beynelmilel barışı ve emrüyeti ko başladığı müşahede edilmektedir. üyelerinin iştirak ettiği Roma Konferan Finlandiyadan Norveçe ve Danimarkarumak f^in 41 ve 42 inci maddelerin Birleşik Avrupa ülküsü için ilk sında ikinci ve üçüncü derecede işlerle ya, Izlandaya kadar bütün şimal Avderpiş ettiği tedbirleri kararlaştırır. çalışmalar uğraşilmakta olduğunu müşahede ettik. rupa memleketleri, bütun Avrupa kıt'aAnayasaniB kırk birinci maddesi ise Avrupa Birleşmış Devletleri ülküsü Bununla beraber görüşülen birçok me sı, bütün dünya adma korkuyor. askerî kuvvetler kuilanmayı gerekleş nün gerçekleşrnesı yolunda, inanla çalı seieler üzennde naanleketirrüzdeki mevBu korku, bugün beş batı Avrupa tirmiyen tedbirlerden bahscder ki bun gılması için hazırlanan müşterek bir me zuat ve tatbüarı izah etmek suretik devletini sarmıg ve onlan birleştirmlglar küîli veya cuz'î surette iktisadî mü saj, Avrupa parlamentolan ve hüku1 konferans mesaısine katıldık.> tir; yann Skandinavya devletleri de, nasebstleri ve kara, deniz. hava, posta metleriae goaderilmıştir. Her şeyden | Akdeniz devletleri de aynı korku Ue Avrupa Birleşik Devletlerini telgraf, radyo vesaiı ulaştırma vasıta önce muhtelıf Avrupa milletieri efkârı birlesmek zorunda kalacaklardır. Amerika destekliyecek lanru ve siyasî münasebetleri kesroek umumiyelerinin bu davaya inanmalar; Birleşmij Milletler camiasına dahil tir. NewYork, 1 (R.) Cumhuriyetçi demokrat devletler, Slav Bolşevik lâzımdır. Bu safbaya ulaşüdıktan sonra Kırk ikinci madde ise bu tedbirletin iş, halkın arzu ve ihtiyaçlarına tercü partinin cumhur başkanlıfırıa aday gos tehdidinin yarattığı bu korkudan dünkilayetsizliği takdirinde ba;vurulacak man olan, rcilletvekillerinin parlman tenlmiş olan Thomas Dewey, dün söy yayı kurtarmak için, her turlü tedbiri çarelerden ve beynelmilel suih ve em ter çalışmaları sonunda kendi hüku lediğı bir nutukta şöyle demiştu: almalıdırlar. Yoksa medeniyet âlemi niyeti korumak için askerî kuvvetler tnetlerini bu yola tevcih etmelerine ka« Rus teca\Tİzüne karşı koyabilmek müthis bir faciaya uğrayacak ve Birleşistimalinden bahseder. lıyor. Fakat, bence, en büyük ve en ve devamlı bir sulh temin edebilmek miş Milletler teşkilâtınuı hikmeti vücuIngiitere, Fransa ve Bîrleşik Ameri önemli adım, bu Uk merhaledir. Yani için Avrupa Birleşik Devletlerinin ku dü de, hattâ varlığı da kalmıyacaktır. ka Cumhurijetlcri tarafından Busjayı rauhtelıf milleUere mensub insanların, rulması elzemdir. Amerikan hükuır.eABİDİN DAVER şikâyet için hazırlanan muşterek nota Avrupanın birleşmesi davasıaa inanma tinin sdyas«ti bu teşeikkülü destekler.ıa dayandığı kanuni maddeler bunlar ları ve bunu millî menfaatlerile kabili mek+edir. Çünkü Amerikan halkı yeni dır. telif görmeğe alışmalandır. Bu yolda bir Münich istemerrektedir. Sulh, yaBeriin buhranının ve bu buhrandan milleh'eküleri kadar ve belki onlardan 1 tıştırma siyaseule elde edilemez.> doğan tebükenin bu maddelere intıbak ..•...«.mM.uiiiiiimiiilllUinillulluullllllUlllllUIIIIIUIHnillininiMmuii.il ettiği zerre kadar şüphe göturmez. Çanku Sovyct Rusya, üç Bahlı dev Baştarafı 1 inci sahifede leti Berlinden çıkarıp atmak için tehcîid rına para verdikleri, hattâ bunu deiyoîunu tmmaş ve Bcrlini abluka altıns terlerine işledikleri belırtilmekte ve aLnak'.a beynelmiiel barışı temclinden eğer bu kulübler, hesablarıru kontrol Baştarafı 1 incı sahifede balîalamak islcdiğini gostermişür. Uç Baştarafı 1 inci sahifede ettirmeye yanaşırlarsa vergiden vazFransız başkentindeki siyasî çevBatıh dsvlet, Rusyaya uynıuş ve ona Vichlnsky, Sovyetler Birliğinin atom geçilebUeceği bildirilmektedir. Belerelere göre Beriin meselesi Bırleşaynı şakilde mukabele etmiş olsaydılaı enerjisi ile ılgili ham maddeler istihsali diye, yapılacak kontrollar neticesınbugun ya bütün dünya turuşmuş olur, üzerinde milletlerarası bir kontrol ka miş Mılletlerde görüşüldüğü sırada de, varidatını spora ve kanunun yahud üç Batılı devlet haysiyetlerini, tul etmij^eceğini kesin olaralc beyan et şu hâdiseler üe karşılancağı muhak müsaade ettiği yerlere sarfettikleri kak gibidir: şereflerini ihlâl eden bir tarzda ricat miş ve şu izahatı vermiştir: görülen kulüblerin karşılaşmalarınetmek zorunda kalır ve Rusya tekbaşı1 Güvenlik Konseyinde Rusya dan, « Bize teklif edilen milletlerarası bu halleri devam ettiği müdvetosunu kullanacak ve mesele kana Bcrline hâkim olurdu. Arayerde kontrol sistemi milletlerarası bir teşkılât detçe vergi aVnamıyacağını, fakat B?r!in balkı ezilir, milyonlarca insan değildir. Bu bir Amerikan teşekkülü o panacaktır. aksi vaziyette vergiyi tahsil etmesi 2 Genel kurul meseleyi yerinde sefalet ve hastalık yüzünden en feci lup, çoğunluk ellerindedir.» için gerekli müsaadenin verilmesini tetkik için bir komisyon seçecek faduıuma düşer, velhasıl dünya, yeniden Bakanlıktan istemiştir. Vichinsky'nin ateşli sözleri kat Balkan ve Kore komisyonlarını meşum m=ceralara süruklenirdi. Bakanlığın, bu haklı dlleği kabul Uç Batıh devletin Rusj a> a uymıya j . Bu derece güvenmekte olduğunuz ço boykot edea Rusya, Beriin komısyorak büyuk bir basiret göstermeleri ğunluk, ıradesini hiç bir zaman ekono nunu da boykot edecektir. Böylece edeceği anlaşümaktadır. ve ellerindeki uçaklardan faydalanarak mımize hâkim kılaınıyacaktır. Bu ço bundan da müsbet bir netice elde eBerlini beslemeğe de\am etnaeleri, Rus ğunluk hiç bir zaman bizi aldatamaz, dılmemiş olacaktır. Fakat meselenin Genel Kurula arların tuzağmı körletmiştir. Daha son bizımle alay edemez, iftira ile bize tera bu deUetler. gene barışseverlik cavüz edemez. Bize karjı burada hüs zedilmesi Müttefikler için siyasî bir lerini beiirtcrek Moskovaya başvur nüniyet gösterilmiyor. Atom enerjisi zafer olacaktır. Konsejc, başkan bulunamıjor makla ve aradaki ihtilâfı sulh yolile komısyonunun çoğunluk teklifi bu muAnkara. 1 (a.a.) Ansaldo firhalletmek isüyerek müzakereler aç dur? Bu, işbirliği zihniyeü midir? GöGüvenlik Konseyinde Beriin ablu ması tarafından Denizyollan için yamakla durumu düzeltnysk istemi§lcr, goslerimiz sağlamdır, bizi ezemezsiniz.» kası müzakere edileceği sırada başpılmakta olan dört gemiden evvelce Ingiliz delegesinin cevabı Sovjet tehdidinin bertaraf edilmcsi ükan bulmak işi de müskülâtla halle kızağa konduğu bildirilmiş olan Kazerinde ısrar etnıişler ve bütün bu te Vichinsky'nin 2 saat devam eden bu nut dilebılecek bir mesele olarak belıre radeniz tipi 20 mil süratli iki gemikundan sonra söz alan Ingiliz delegesi cektir. jebbusleri boşa gitmiştir. den sonra Marmara tipi 19 mil sürAvlarca dcvam eden konuşnıaların Mr. Mc Neül, Atom Komisyonunua 300 Bugünden itibaren Konseye baş atli diğer iki geminin de omurgaları toplanü akdetüğini, hi; bir anla$maya hiç bir netice vermediği artık herkesçe kanlık edecek olan Amerikan dele bu ayın 12 sinde kızağa konmuştur. biliniyor. Sovjetlerin arzusu, Batılı varamadığını ve Rus delegesinin kul gesi Austin, Beriin meselesi görüşüdevletleri daima tehdid altında bulun landığı sert lisana bakılacak olursa bir lürken başkanhğı sıra itibarüe ken Elrzurumda Ticaret Lisesi açıldı durmak ve onlara serbest müzakere yo anlaşmaya varmamn mümkün görül disinden sonra gelen Arjantin muErzurum, 1 (aa..) Dört yıldanlfie değU, iakat taz>ik ve tabakküm yo medigini belirterek jöyle demistir: rahhasına bırakacağmı bildirmişti. beri ortaokul olarak tedrisatta buluc Rusyanın, atom surına vâkıf olup lile her istediklerini yaptırmaktır. BuBugün Arjantin deiegesi, böyle bir nan Orta Ticaret Okulu 948949 ders na da tahammül etmeU kimsenin elinde olmadığını bilmiyoruz. Fakat gayeleri mesuliyet altında kalamıyacağını beyüı başından itibaren liseye tahvil değildir. Hele §erefu dcvletlerin bu §e miz sarihtir. Atom enerjisinin kontroln lirterek başkanhğı kabul edemiyeedilmiş ve bu münasebetle bugün aiçin bir usul tesis etmek istiyoruz. Bunretsiz duruma boyun eğmeleri için hiç ceğini söylemiştir. çılış töreni yapılmıştır. bir sebeb yoktur. Bunun neücesi olarak da muvaffak olamadığırnız ve tesis etmek istediğimiz usul kabul edilmediği dava Birleşmiş IVliiletlerin Güvenlik takdirde bu muvaffakıyetsizliğin mesuKonseyine verilmiş bulunuyor. Güvenlik Kcnse>inin bu dava ile kar liyetinin kime raci olduğunu bütün ajîaşmakla. son derece ağır bir yük dünyaya açıkça bildirmekliğimiz lâzım juklenmiş olduğu şüphe gdtürmez. O gelecektir.» Komisyon müzakerelerine yarın sabah nun bu yük altından kolay kolay kalkamıjacağını tşhmin edenler muhak devara edecekür. kak ki yanılmıyorlar. Çünkü yük haMkaten ezici ve yıkıcıdır. Fakat Güvenlik Konseyi kendini derler toplar ve btt yükün altından kalkarsa, hakikaten bir harika başarnuş olur. Çünkü bütün dünya Rusyanın ne yapüğını anlamış ve dünya genel oyu onun aleyhinde birBalıkesir, 1 (Telefonla) Ayvalik ler mis olur Rusya buna karşı gebnek tzmir yolımda 56 kişilik bir haydud çeiçin tabiidir ki her şeyi yapacaktır. Fakat her ne yaparsa yapsın, ok yaymdan tesi türemiştir. Bursa Cezaevinden kalulara:^ olduğu için bütün dünyanm a çan Mustafa iscninde birisinin idare etleyhinde birlestiğini görecektir. Netice tiği bu teakilât,, Bergama civarındaki de ^a Rusva durumunu ıslah ederek te Aliağa, Zeytindağ, Diküi ve Alünova ca\üz ve tahakküm siyasetinden vazge arasmdan gelip geçen kamoynlarm yolçer. jahud bütün dünya Rus tecavüzü larnu kesmektedır. Haydudlar, evvelki gece Ayvalıktan ile n:ücade!e etmeM bir vazife sayar. kamyonun Bugimlük durum bu roahiyettedir ve İzmire giden 38 numaralı Güvenlik Konse^T tarihî varifelerin en önünü kesmişler, ihtarlarını dinlemiyen şoföre ateş etmişlerdir. Kurşunlardan büyuklerinden biıini vüklenmiştir. Arkadaşımız Abidin Dav'erin kızı Orgeneral Asım Tınaztepe, OrarrLural Ömer Rıza DOĞRUL birisi şoför mahallinin cacnlarını kumış, Perizat DaVer ile hava yüzbasısı Ali Mehmed Ali Ülgen, Vüâyet ve Belediye şoföre bir şey olmamıştır. Kaınyon da Enverin evlenme törenleri dün Beyoğlu reis muavinleri ve erkâm, Polis mü.uzaklaşmışür. Evlenme dairesinde seçkin davetliler düru İsmail Hafckı Baykal, matbuat İHgiliz bütçesinde fazlalık Fakat, arkasından gelen ikinci kam huzurunda icra kdınmıştır. İstanbul mensublan, sanatkârlar ve şehrin mümLondra, 1 (a a.) (Reuter): Lonyonu durdurmağa muvaffak olan çaki Vali ve Belediye reial LutS Kırdarla taz sdznalan ha^ır bulunmuşlardır. Genc drada rasmen bild'rildiğine göre İng;ltere dün gece malî yılının ilk altı ler, şoförün paralarıru alarak kendisi Rauf Orbay tarafeynin çahidleri olmuj evlilere aaadeüer dileriz. (Resimd* nikâh merastminden bir sahne görülmekaylık devresini 261.245.520 îngiliz li ni serbest brrakmışlardır. Ayvaiık jan tur. darması, derhal takibata başlamıştır. Törende Orgeneral Nurl Yamut. tedir.) rahk bir fazlahkla kapatmıştır. Güvenlik Konseyinin yüklendiği tarihî vazife Hedenî dünya, Batı Savuıtnta Birll iği Avrupa Birleşik Devletleri onlardan korkmakta ve Amerika Kattada haklıdır Baştarafı 1 inci sdhijeâe reler somında Amerika, Kanada, Fransa, Holanda, Belçika, Lüksemburg ve İngütere arasında 25 senelik bir askeri savunma paktuun imzalanması muh temeidir. Danimarka ve Norveçin de sonradan davet edilmesi bahis mevzuu edürniştir. tspanya meselesi NewYork, 1 (a.a.) (Nafen) îspanyamn Batı Müdafaa Birlığine girmesı yolunda Amprifca'n askerî makamİBn tarafından alınan ilk tedbirler diplomatlar arasında heyecan uyandırmLştır. Bu tedbirlerin en önemlisi Amerikan Silâhi Kuvvetler Kocnitesi Başkanı Âyandan Gurney ile iH Amerıkan generali ve bir amiralln Franko ile bir saat süren bir görtismede bulunmuş olmalarıdır. Gurcey, Batı Avrupa askeri tesisleri Hâd/selerflrasmdd, Liiks eşya vergisL ünyarun her jerinde ağır vergi, zenginin sırtındadır. Bu da pek tabiidir. Ancak kendini geçindirebilan bir adanun elinden parasıııı almak iıaksızbknr, adaletsizliktir. Bizde yol parası giui makellefin malî kudreü dikkate alııunaksızın tahsil edilen, kazanc vergisi gibi türlü çatlaklardajı a&ü zenginlsri kaçınp yalnız aylıkla şaiışanlara >uklenmis O1EQ vergıler bundan istisna teskil ederler. Zatcn uıalî sistemimizin fcozuk tarallarmdan biri de vergilerünizin âdilâna tevzi edilınemiş oluşudur. Onun için hükumetia yeni ihdas etmek istediği luks eşya vergisini esos bakımından mu\afık gorenler deniın. Gerji her yeni vergi bir şikâyet mevzuu olacaktır ve halk yeni \ergilerin daima aleyhindedir. Ancak \ergisini rahat rahat vermeyi bir milli vaule telâkki eden yüksek gorüşlu bir kaç ıafimleket müstesna. her yerde vergi istenmiyerek verüir. Bizde de boyle olursa buna şaşmamak gerektir. Bununla beraber luks eşya vergisi mütalea edilirken dikkat edılecek nokta (luks eşya) mefhumunun iyi tayin edihnesidir. Eğer bu luks etya listesi, dar ihtiyacb ve hazine zihmj'etli menıurlar tarafından tertib edilecek olursa, lüks eşya vergisi olmaktan çıiıp, İrtgiJteredeki gibi bir nevi alış\reris vergisi şekline girer. (Orada bütun giyecek eşyası, ev eşyası. her turlü manifatura vesaire yüzdeleri değisen bir vergiyo tâbidır. Halbuki aynı eşva ihrac edildiği zaman bu vergi tahsil edUmez. Onun için bir îngiliz malı bir yabancı memieket gümrüğunde Ingüteredekindea daha ucuzdur, eğer gnimrük resmi do ağır değilse bu ucuzluk çok daha bariz olur.) Şu halde dikkat edilecek nokta (lüks) sıfatuun hartgi eşyaya verileceği keyfiyeüdir. Meselâ bazılarma göre, belki lüks olan (radyo) makinesi, gramofon oıakinesi, süpürge makinesi artık bir medeuî ihüyacdır. Bir krutal lâvantalık belki lükstür, lâkin bir ipek kıravat lüks değildir. Çünkü kıravat arük bir ihtiyacdır. Bunun da iyisi ipekten olur. Ottan yapümış şeyleri halkın boynuna bağiatmak salâhiyetinde defiliz. Bir iyi mürekkebli kalem lüks sayılırsa pazarlnrımıı tenekelerle dolar. Dolsun efondim! de\ip halkın parasıru bir taıaftan fena ve ucuz mamullere verdirrnek. öte taraftan da pahalılaşan lüks eşyamn auşverifi eksildiği için beklenen vergiyi tahsil edememek çifte becoriksizlik olabilir. Gerçi, bu listeler Slillet Meclisindea geçecektir, oranın tashihine uğnyacaktiı. Lâkin acaba oradaki zihniyetin daha geniş olmaktan ziyade daha sıkıştırıcı olması ilıtiınali de varid değil midir? Eaten bir esas ne kadar tashihe uğrarsa uğrasın ilk tertibindeki hareket noktasırun maıkasını daima genlş nisbctte uıuhafaza eder. Bu noktaya işaret ettikten sonra ikinci bir mülâhaza olarak, lüks esyaya konacak verginin nisbeti üzerinde konuşmak isterim. Yüksek nisbetteki vergiler daima prohibitif yani (yasak edici> tesir yapar. Yüz liralık bir şeye yüz lira» hattâ elli lira vergi koyarsak, onu alacak yuz kişiden doksaru vazgeçer. Büylelikle yalnız on kişiden elliser liralık. yani cem'an 500 Uıahk vergi tahsil etmiş oluruz. Eğer o mal dışandan geliyorsa bu istihlâk azlığı yüzünden geri kalan doksanın gümrük resmini Cekaybederiz. Lâkin buna mukabil luia eşyaya, meselâ azamî jüzde >irmiye kadar çıkan ve (lüks) vashnın tam veya rayıf yahud bedelin ucuz veya pahab olroasına gore değissn bir müterakki vergi koyarsak, hem daha az sızıltıyı mucib olur ,hem daha çok tahsilâta inıkân verir. Tabü bütün bunları bizim maliye er« kânımız da bilirler ve bizden daba fazla ihtisasla mutalea ederler. Yahıız onlana bir zayıf taıafları, sipari?e gcre vergi hazurlamakrır. Bâîâdan gelen emir: Biraz sıkıştırto! şeklinde oldu mu, iş esasından batar. Ama bu sefer bu böyle olur mu? Zannetmiyorum. lâki» geçmişte bir acı tecrübemiz var. thtisiS: ve meslek hizmeü ne olursa olsun sahs| ve indî telâkkilerin hâkim olduğu yerlerde hazine tasası her şeyin fevkine çıkıyor. Varlık vergisinde mukellefleria servet tahminleri ve onlara kesilen vergi miktarlan hepimizin hâlâ batınmııdadır. = Burada da korktuğumuz. lüks esya telâkkLsile bunlara konacak vergi nisbetinin tayininde aynı zihniyetin hâkim olmasıdır. Inşallah biz aldanınz. B KET.KK hakkında bir rapor hazulamakta ve bu surada, ailâh ve teçbizat bakımından Ispanyadaki durumu etrafk olarak incelemektedir. Dı^ İşleri Bakanlığı, siyasî yetkilerine bir tecavüz addettigi bu hâdise karşısında heyecana düşmüstür. Dış İşleri BaVaniıgı bir zamandanberi, Amerikan müdafaa komutanları arasmda Avrupanın müdafaa sistemirıin işliyebilmesi için İspanya ile işbırhği yapımanın zarurt olduğunu üeri sürmelerine rağmen, İspanya ile her türlu siyasî muaasebetlerin kesilmesi şeklindeki Birleşiniş Milletler karanna harfi. harfme uymakta idi. Şimdi, önümüzdeski sene başlarmda toplanacak olan kongrede İspanyanın Batı memleketleTİne katılmasını temia için kuvvetli hdr cerayanm başgostereceği sanılmaktadır. Afom komisyonunda dün | Beriin ablukasının şlddefii tartsşmalar o!du 100 üncü günii Fıribol maçlanndan alınacak vergi İtalyada inşa edümekte olan gemilerimiz BaştaTafı 1 inci sahifede da yeni seçimler yapmak olduğunu soylemiştir. General de Gaulle, komünistler yeni hükumete katüiıkları takdirda, kendini kanunun üstünde addedeceğlni söyliyecek kadar üeri gitmiştir. General, iktidarı ne suretle ele geçirmek tasavvurunda olduğunu açıklamamış, fakat iktidara geçtikten sonra, memleketi vazüesini basarmaktan meneden grevlere son vereceğini beyan etmiştir. General de Gaulle, bugünkü durumun da, kanunun üstünde olduğunu, Sanık, bu iddiaların doğru olmadı çünkü parlâmentonun artık nailleti ğını, Mustafa Güveni Izmir merke temsü etmediğini üâve etmi§{ir. zinde çahştırtmaktan daha büyük bir fayda sağlanacağını düşündüğü için orada bıraktırdığını, Baha Tokadı da, o sıralarda İstanbulda ba Baştarafı 1 ınc: sahifede sılmakta olan bazı öğrençi kitabla baymdırlık işleri hakkmda izahat alrının tashih işleri üe meşgul olması rııştır. için Tokaddan İstanbula çağırttığını Bakan, belediye tarafından çerefdne anlatmıştır. verilen öğle yemeğinde bulunmuş ve Mustafa Uysal ile Nureddin Ulu saat 16 da Eskisehre gitmek üzere şehsoy da, Maraşa bağlı Hassa ilçesme rimizden ayrılnuştır. etüdler yapmak için giderek, orada, Baymdırlık Bakanı Nihad Erim, şeayanlarında çalışmadıkları halde baza rirrüzden ayrılmadan önce buradaki baameleleri çalışmış gibi göstererek sın mümessillerine şu beyanatta bulunbordro tanzimi ile yevmiye tahakkuk muştur: ettirmekten sanık olarak mahkemeye < Konya, Antplya, Burdur, Isparta çağırılmışlardır. Her ikisi de bunun ve Afyon illerinde tahsisen yol ve su işlen üzerinde meşgul oldum. Şimdi Esasılsız olduğunu söylemişlerdir. Hamdi ile Ahmed Çetiner de, etüd kişehre gidip Porsuk barajı inşaatuu için gittıkleri Boyabadda çalıştır tetkik ettikten sonra Ankaraya ddnecedıkları amelelere, yevmiyelerınden ğim. Bu seyahatimde başlanus olan yol az para vererek ve bazı boş yerleri seferberliğimizin hızmı devam eder amelelere imzalattırarak sonradan görmek, gerek benim, gerekse arkadaşsahte bordro tanzim etmekten sanık larımın gayTetini arttırmıştır.> Ereğliye demiryolu bulunuyorlardı. Hamdi, bunun doğru Ereğli 1 (a.a.) Tefenden demiryoolmadığını soylemişse de arkadaşı Ahmed Çetiner, Hamdinin bunu yap lunun Ereğliye getirilmesi için mahallinde bir heyet tarafından inoelemeler mış olduğunu bildirmiştir. Muhakeme, dosyanm tetkiki için yapılmaktadır. Bir ay kadar süreceği tahmin edilen bu incelemelerde müsbet başka bir güne bırakılmıştır. neticeye vanldığı takdirde Ereğli halkı senelerdenberi hasretini çektiği demiryoluna kavuşacaktır. I inci sahifede sahte evrak tanzimi dolayısile açılan davaya bugün ağırceza mahkemesinde başlanılmıştır. Ekrem Üzümeriye isnad edilen suçlar şunlardır: Sanıklardan Baha Tokadı, köy etüdlerinde bulunmak üzere Tokada gıtmediği halde gıtmiş gibi göstermesi ve tanzim edilen harcırah beyannamesini Lrazalaması. tzmir köylerine etüdler yapmak üzere gönderilen Mustafa Güveni merkezde çalıştırtması ve harcırahırun lüzumsuz yere sarfediltnesine sebeb olması. Sahte evrak lanzimi davası General de Gaulle tehdid ediyor Yurdda yol ve su işleri Mesud bir evlenıne Ayvalık civarmda bir haydud çetesi türedi F A Z A N ; PERIDE.ÇEL Raif de gencliğinde, evlendiklerl zaman birbirmi tutmaz istikbal projeleri, acayib hulyaları, coikunluklarile kendisini az korkutmamıştL Sonra nasıi değişmişti? Evet, bir müddet için.. fakat bu sefer daha dikkatli ola^aktı. Eğer Osman kendisini isterse ondan bir dakika bile aynlmamak üzere beraber yola çıkmağa hazırdı. Bu sefer tam bir emniyet ve sükunet arıyordu. Bunun için her fedakârlığı yapacaktı. «Bir evi tutan temel çocuktur. diyorlardı. Onu büsbütün eve bağlamak, kapısı, perdesi, masası gibi bütünden ayrılmaz bir parça haline koymak için lâzımsa bir tane değil, birkaç tane doğuracaktı. Hem de onlan hayatın bütün huzurunu, hattâ güzellığini bozan küçük azılı hayvanlar gibi görduğü, sevmediği, hattâ o bozucu, karış'ıncı küçük mevcudiyetlerinden ürktüğü halde... Gözlerini açarak .kendisi için ne fedakârlıklara razı olduğumu bilse!» diye, duşündü. Tekrar o biraz ev\relki rahat, memnun tebessumıle guldu. Bunları konuşmak için daha çok erkendi, işleri kendi gidişine bırakmağa karar vermiştiSonbahara, hattâ kışa kadar vakit vardı. O zaman? O zamana kadar Osmanın sevgisini açıklayacağına ve izdivac teklif edeceğine emindi. Şimdiden apartımanın duvarlanndaki kâğıdlan ve baa koltuklaruı yüzlerini değiştirmeyi düşünmeğe baglıyordu. Osmanın kitablan için çalışma odasına yeni raflar yaptırmak lâzımdı. Arbk misafir kabul edemiyeceğini hissettirmek için de küçük odadaki yatak odası tnkımıru ve bütün fazla yataklan satacaktı. Teyzesinden, Cenandan ancak bu suretle büsbütün kurtulabilirdi. Hele Cenandan!. «Onu Osmanın da fazla sevmemesi ne saadet!» diye, düşündü. Kızın ateş bakışlı gözlerinden, o sinirli, hareket, fenalık dolu mevcudiyetinden kurtulduğu anda daha rahat nefes alacağma, daha iyi uyuyacağına emindi. Günlerdenberi ilk defa mühim kararlanm vermiş, işlerini yoluna koymuş bir insanın rahatlığı ile gerinerek koilanru ağır ağır iki yanına doğru açtı. Istemeden parmaklarile Osmanın, güneşin altında ateş gibi yanan omzuna dokunarak ürperdi. Tekrar bir erkekle beraber olmak, onun kuvvetini, sıcakUğmı, kendisine aid bir şey gibi hissetmek güzel bir histı. «Büsbütün beraber olduğumuz zaman..» diye, içinden söy iendL Bunu en tabıı bir hâdise gibi h« göründü. Mavi gSzleri pırıldayarak yecansız, ürpertisiz fakat Tnftmn^rı dü saçlarıru düzeltip doğruldu. tlzerindeki şünüyordu. Genc, kuvvetli, güzel bir kumlan silkü ve ayağa kalkarak; Çok acak! diye, mınldaadı. adamdı. istediklerini yapacak, her akSonra herkesin gönnesini ister gibi sam kapısinı açacak, beraber ya?ıyacaklardu Onu evine, eski suhunetine bir an kıpırdamadan hareketsiz kaldı. kavuşturacaktı. Tekrar güzel elbiseler Uzun kumral klrpiklarin arasuda ıçıkyapacağmı, guneşli aydınlık odalarda tan kamaşmış gibi galclaTinn buyiü marahatça dolaşıp, «Aman ne güzel ka vi gÖzleri kendisine bakanl&ra uzak tebessümle gülflmser, dın, ne temiz, ne toplu evi var, kocası müstehzi bir da pek hoş adam!» diyen misafirlerle «Bana bakın ne kadar güzelim, aiz de tatlı tatlı konuşacağuu, tekrar o beğe bunu görüyorsunuz değil mi?» diye, sonilen, sevilen, Meliha Hanım olacağmı rar gibi ince ince parlryorlardı. Osman da hemen kalkmif, yanına sodüşfinmek, bu ae büyük bir saadettü. Şimdilik huzurunu bozan, içindeki kulmustu. Meliha onun: Aman ne sıkmtı, Cenaa daima aydınlığı zaman 7«Tinpn karartan sebebler yok değildi. Bunlardan biri Ce peşmizde mi olacak? diye, mınldandılile teyzesi idi. Kadından son bir tel ğını duydu. Bu akşam seninle beraber, graf gelmiştL Yola çıktığmı bildiriyor yalnız çıkamaz mıydık? du. Bir iki güne kadar aralarında olaHer zaman alaya, lâkayd olan sesi cakü. Teyzesinin tekrar eski hikâyeleri yumuşak ve tatlrydı. Meliha ürperdi. açmasmdan, Raifin ölümü etrafında Senelerden sonra tekrar istenmenin gürültü çıkarmasmdan bilhassa kendi zevkini tadıyordu, tekrar genc, güzel sinin bu hâdisede payına düjen küçük olduğunu hissediyordu. Herşeyden, utandıncı rolü bilmesinden ürküyor hattâ Osmanın mevcudiyetinden daha du. Kadının bütün aüeye duyduğu kini mühim olan bu idi. üzerine boşaltmak, intikam ahnak için Ona hemen kapılmamak, mukavemei orsat kollayacağma emindi. «Başka za etmek lâzım olduğunu biliyordu. Denize man olsa korkardım. Evet, fakat şimdi..ı doğru yürüyerek: diye, kendi kendisini teselli etmeğe ça Çıkamam biliyorsun, dedi. Benim 1 lışu. Şimdi Osman orada idi. Tehlikede «sen genc bir bekârsın ve ben dulum. olduğu an yardımma koşacağmı bili Gorenler münasebetsiz şeyler düşünuryor, onun ku\rvretine, sevgisine dayana ler, dedıkodu yaparlar» gibi sana acarak omuz silkiyordu. Herşeye tekrar', yib gorunen bir takım namus prensipbaşlamak, o eski sevilen, beğenüen genc lerim vardır. Hem başka kadın mı yok. kadın olmak içm bütün manialan aş beni rahat bırak.. mak istiyordu. Benım için senden ba§ka kimse Orada, Osmanın yanında, kumlann yok biliyorsun Meliha? (Arkası var) üzerinde bu ona birdenbire çok kolay Sağiık Bakanı Ankarada Arikara 1 (a.a.) Bir müddettenberi güneydoğu illerimizde tetkik gezisinde BajtaTafı 1 inci sahifede fculunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bîtedbirlerimiz devam edecektir.» de kanı Dr. Kemali Bayizid bu sabah umiştir. çakla şehrimize dönmüştür. Tekrar demokrasi bahsine dönen Ticaret Bakanı, bugün Başbakan, bu harekete başlamanm Trakyaya gidiyor tam zamanı olduğunu kaydederek Ticaret Bakanı Cemil Said Barlas dün sözlerine şöyle devam etmiştir: « Daha isabetli bir zamana tâliki de Bölge Tioaret rnüdürlüğüne gelerek doğru olurdu» fıkrine yer yoktur. Bu rruhtelif mevzular etrafında incelemehareket, memleket için çok faydalı lerde bulunmuştur. Bakan bugün Trakya ve havalisinde bir tetkik gezisi yaolmuştuT. Netice müsbettir.» Sözü, hükumetin faaliyetine ge pacaktır. Milli Eğitim Bakanı tiren Başbakan, harb yıllar'/'.n, hüŞehrimizde bulunan Millî Eğitim Bakumeti, bazı isabetsiz ve kifayetsız kararlar üzerinde yürumeğe mecbur kanı Tahsin Banguoglu, dün bir müddet Millî Eğitim müdürlüğünde meşgul ettiğini söylemiştir. Hasan Saka, seçim bahsine geçe olduktan sonra, beraberinde Millî Eğitim müdürü olduğu halde bazı öğretitn rek demiştir ki: o Kısmî seçimler, yeni şartlar i rr.üesseselertıde tetkiklerde bulunmuşçinde partimizin ne semere alacağı tur. Tanm Bakanı Boluda bakımından hususî bir ehemmiyeti haizdir. Ara seçimler, 1950 seçimleBolu, 1 (Hususî) Tarım Bakanı Carinin bir tecrübesi olacaktır.» vid Ora'l, yanında Orman Umum MüdüBaşbakan, yarm da Trabzonda rü Faruk Şeker olduğu halde bugün tetkiklerine devam edecektir. Ankaradan Boluya gelmiştir. Bakan, Şahabeddin Uzunkaya yann Bolu Halkevinde, Hükumetin orman polit&asile alâkalı bir konuçma T E Ş E K K Ü R yapacakto. Ilhan Çevik Sevgili babarnız OSMAN NAİBOĞLirnun Cemü BiUel araraızdan ebediyen aynlması dolayısile telgraf ve mektubla acılanrrjzı paylasGande: (Belçika) 1 (a.a.) Sammak kaâirştnaslığıoda bulunan büyukle sun milletvekıli Prof. Cemil Bilsel, rlmide dost, akraba ve arkadaşlarunıza Devletler Hukuku Enstit/süne üye teşekkürlerimizi arzedeziz. seçilmiştir. Eşi: Muteber, oğullan İsmail, Yusui, Bu önemli enstitüye ük defa olaAnkara, 1 (Telefonla) Cumhu Ibnvhim, TTaiil v« krzlan Reyban rak bir Türk üye intihab olunmakBaşkanı tsmet tnönü, bugün saat 1J Şaziye tadır. da Çankayadaki köşklennde namesini takdıme gelen yeni Birle sssasrEK şik Amerika Büyük Elçisi Ekselâr Mösyö George Wads\vorth'u ve saa^ YBNİ 17.30 da da Brezilya Büyük Elçi Ekselâns Mösyö Marfo de Castelld Branco'yu mutad merasim :1e, kabv 1 BU AKŞAM etmi§tir. Bu kabuller esnasmda Dış îşle 1 Saat 20,30 dan rtfbaren Bakan Vekili Tahsin Bekir Balta hazır bulunmuştur. «Karb tehükesi geçmedi İtimadnamelerini îafcdiüi eden yeni büyük S E S Opereti j JL İAŞK 1 KÖPRÜSÜ Telif Revu Operet 3 Perde Dağıtrr» birlikleri kalchnldı Ankara, 1 (Telefonla) Koordjj nasyon kararile şehir, kasaba ve koyİ lerde kurulmuş olan bütün halk da^ ğıtma birlikleri, bugünden itıbarei kaldırılmıştır. Bunlarm vazifeler mahallin en büyük mülkiye âmiril nin murakabesi altında mahalle rm. tar ve ihtiyar heyetleri tarafmda yürütülecektir. Yazan: ŞAHİN TEK Müzikleı : GAVSÎ BAYKARA P. ÇÎTRA I 1 NOT: Çarsamba gunlerl tenzilâtlı Halk Matinesi vardır. Pazartesi geceleri temsil yoktur. 1 Telefon: 49369. j 1 TAKSIM SİNEMASINDA ^s>ı \\ı ı Ş İ Ş L İ Ş U B E S İ cü HAFTA Hiçbir filme nasib olmıyan bir muvaffakıyetle devam ediyor. I Son günlerden istifade ediniz. (Osmanbey Halâskârgazi Caddesi No. 194) Gişelerini 4 Ekim 1948 Pazartesi açacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog