Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r AĞIZ HASTALIKLARI 280 buyuk sahif» 121 resim. 750 kuru?. Dr. Ziyaeddin Maktav MUlî Tıb kutuphanerruzde mühim bir bcjluğu dolduran ve her hekim ve dişheid ml için mutlak lâzım olan bir eserdır. İçinde dıHsk, dıl d'ş eti, diş, çene k e mikleri, tukuruk bezlerı, meslpk hastatelıkları, kan, vıtamın, ardokrin bozukluğıınun ağızdaki tesirleri ... Mazlum K>tabe\i, Mphmet İbrahim ve Asri D15 Depoları. 25 ıncı yı! Sayı: 8672 umhuri NADÎ Telgra* v« mektub adresi: Cumharlyet, tgtanbul Posta kutusu Istanbu] No. 24b Telefonlar: Umumf S u t r s l Nummraaı: 24298. ?azı Ulerlj 24299. Matbaa: 24290 3ı Y E N İ İMLÂ SANDER 0 Kıfsb. gazetP ve dPrgılerd yuzlerce ım'â hac^ıle karş.laşıyvoruz Bu basit gdruncn, imTâmızm pek de basıt olmadıgını gostermektedir Bu kııçuk kılavuz bu bahıste sıze onde olacaktır 100 kuruştur İ K K I L Â P KİTABEVİ Cumartesi 2 Ekim 1943 Batı Savunma ırlıgı ve Amerika Kanada şiddetli Bevin, bu iki memleketin birliğe iltihakı için görüşmeler yapıyor "Harb tehlikesi geçmedi" Başbakan dün Trahzonda dış politikadan bahseUi Tıab7on, 1 niıi'U^î mııhabirimiz bildırıvorl BTşhakan Ha<;an Saka, bu sabah ro<smî nıups^e^^lerı gezmiş, saat 14 te de Halkevınde partililerle bir konuşma yapmıştır. Ha^an Saka, ezcumle şuniarı sövlemiştlr: •r Dfmokrasi. ılk kuruluşundanberi Halk Partisinın ana davaları arasında yaşıvan bır fıkirdir. Bu defa gırıştığımız d»mr)kra':ı hareketı, bu fıkrin taib^katıadan başka bır şey degıidîf » ' * Başbakan. bundan sonra hükumetin di5 politıka'inı övmüş ve: « Harb dısı kalmamız bır tp«adüf e«;erı değıldir. Harb tehlikesi henuz KPçmpmiştT. Dünya vaziyetınin ne olacağını bılmıvoruz. Bu yüzden temkinli hareketlerimiz ve ihtivat Arkast Sa. 3, Sü 5 te Bir İngiliz gazetesi. Batı Birliği ile Amerika ve Kanada arasmda 25 senelik bir askerî savunma paktının imzalanacağını. Danimarka ve Norveçin de sonradan bu pakta iltibaka davet edileceklerini bildiriyor Amerikaya saldıran Vişinskî Rusyada atom bombası bulunduğunu ima etti Rusya kendi ekonomisini herhangi bir kontrol altına sokmıyacağım bildirdi tarlıpalar Medeıtî riiinya, onlardankorkmakta hakhdır •• ariste toplanan Birleştniş Milletler Genel Kurulu. âdeta Sovyet Rusyajı muhakeme eden bir rihan adalet di\anı oldu Bu vuce divaııda suçlu, kızıl çarların cebbar ve zalun idaresi altmda bulunan Sovjetler Bırüğidır Yalancı sahid mevkıinHe de. nnun bendelerı olan bir kaç pejk devlct vardır. Hâkimler hevetı ise butun medeîmet dumasını teşkıl \e temsil eden demokrat milietleı dır. Birkaç gıın e\vel Ingiltere D15 15leri Bakanı Mr. Be\in, bir savcı gıbi, itham ' larla dolu iddianameîini okudu. Suçlu Bevin, Bırleşrniş Milletler Genel Kurulundaki mcşhur nııtkunu söylerken İle yalancı jahidleri mııstesna. butıın hâkimler he>eti ayağa kalkaıak hatibi Ekim ayınm 25 inda Pariste Batı Londra. 1 fBB.C.) Fran^ız baçken•lkışladı. Ondan sonra Belçika Başba ind? Ingiliz Dtş Işleri Bakanı Bc\in'ın, Bırlıgı ı«> men>ı»b dcvletWnn dıj işleri kanı M. Paul Hpııri Spaak da. bır savcı Marshall ve Mackenzıe Kıng ile mni bakanlarının y^niden tnplanacakları ve yardımcısı vaziyetinde, Ingüir. meslekhim goniçm?i<»rd« bul'indi)ğiı bıidinl Batı Avrupa Savunma İşleri ılc ilgı'i daşının iddianamesini tamamladı. mekıedır. Bu pvrujmeler »'najuıd* yenrkararUr vfireo||jleri. jg bi Idıri'mekM. fepaak Sovy^t Euiyanııt Bırlcşmiç " Batı B i r R ^ i î v u n m » ^Slanjn» Arnerîk* teıfir. Milletler teşkilâtını meflue bir hale gele Kanadanın lftiraki b«hi« mevauu «Amerlkan «sk«r! malifillerl, İrgiltere tirmi; olduğunıı. bu ju7den bolge anddilmiçtir. iiı» olan temasların çok «ıkı olduSunu laşmaları vurude getirmek icab ertiğini Arner&a D ^ tşleri Bakanlıgi, Baiı bplırtmektedirler. Bu a=,ker! mahfı'ler. soyledikten sonra Sovjet delegesi Vichinsky Yoldaşa hitab ederek ş,ojle de Birliğin* mensub memleketlerle bir te Ingılterenın, A\Tupanın en kuvvefli di: 1 caviız vukuunda müftereken harckete ha\a ftlos'jna sahib olduğunu kabul et« Si\asetimizin temell korkudur. geçilmek üzere uxtm vadell bir azdaf mektedırler. 25 senelik anlaşma Siıden korkuyoruz; çünku takib ettiği manm imzalanmMnn* taraftardrr. AmeEvenlng Standard gazetestnin Paris niz siyaset, çarların siyasetinden daha rika Dı? İşleri Bakanlıfc bu analîtnafutuhatçı, daha maceracıdır. Sizden kor nm İskandinavyadan Akdenlz* kadar muhab'ri de ?u mslumatı vermektedir: Pari^e Bevin, Marshall ve Foster kuvoruz; çunku burada tenısil edilen ya>ılmasmı arzu etmelrtedlr. İnîilız Dı? İçleri Bakanı Bevin d« ay Dulles arasında yapıian gizli müzakeher memlekette beşinci kollar vücude Arkasx Sa 3, StL 5 te getiriyorsunuz. Sizin beşinci koUanmzm nı ftkirdedir. yanında Hitler'in bejinci kollan, izci teşkilâtı gibi kalır.» Batt Avrupanın koraünizme ihriyao olmadığını ilâve eden M. Spaak'ın soılerini de Genel Kuruldaki demokrat ve raedenî milletlcrin bütun temsilcileri avağa kalkarak alkışladüar. Bu heyecanlı alkışlar, barıj suikasdcisi ve baıb kundakcısı kızıl çarhğin euratın» jrmpıştırılmı; tokatlardır. Belçika Bajbakanı, Sovyet Rusyay» hiiaben, Sizden korkujoruz! Dijor. Korkmakta çok haklıdır. Çünku Bolşeviklcr, iblisleri bı!e korkutacak kadar korkuncdurlar. Kendi ideoloAvrupa memleketierinin bazılarile dıkları bir çok ^ana\i pşvasını daha jik siyasi, iktisadl ve stratejik ihtiraslarını gerçekleştirraek için, ga> rimeşnı, hâlâ bır ticaret anlaşmasına varılmamış yüksek hatlarla Turkıyeye satrnağa gavriınsanî, gayriahlâkî her tedbire baş olması, memleketin, ihracat ve ithalât muvaffak olmuşlardır. vurmaktan çekinmezler. Sozlerinde dur şlerinde zarar görmesine sebeb olmakBatı Almanyadan ucuz kamyon oıazlar; dun imzaladıklan ahidleri bu tadır. ve otomobil ithali Nıtekim bugun ingiltereden ithal egun tanımazlar. Milletleraıası hak vo dılen bir çok makine, sınat eşya, matör Alman ticaret heyetınin memleketiadalet prensiplerine kulak asraazlar. Dostluklan sahte ve ri\akârdır. Millet vesaırenin Belçika ve Polonya menşeli mizde yaptığı temasların musbet neticeleri, kendini gosternıeğe başlamışür. Ilk lerin istiklâli, devlctlerin hukumranhğı, olduğu anlaşılmıjtır. komşulannın toprak bütünlüğü, onların Oğrendiğimize göre, ticar! zihnıyetle olarak Almanyanın en tanınmış fabrlher fırsatta yok etmeğe çahştıklan şey hareket eden ingiliz firmalan, Avrupa kalarmdan Mersedes Benz in acentahğı lerdlr. Insanlann en tabii haklanna, memleketlerinde istıhsalin arlmasını ahnmışür. Bu iübarla yakında Batı Alkendi idareleri altındaki ferdler, halk miıteakıb derhal faaliyete geçmişler ve manyadan daha ucuz otomobil ve kamkütleleri ve milletler için dahi, asla ri Belçika, Polonya firmalarıle anlaşmalar yonlann memleketımize ithal edılmesi ayet etmezler. Bolşevik cenneti denilen yaparak bu memleketlerden satın al beklenmektedir. cehennemde, Dante'nin cehennemine rahmet okutan biı fecaat hâkimdir. Daha geçen sene Kınmlılara ve ÇeçenJere yapüklan gibi bütün bir railleti tnpjekun Sibiryanrn şimaline surer ve jok ederler. Her mcmlekette beşinci kollan. daha doğrusu beşinci kol denilen bir ordıüarı vardır ki naziler Fransaja saldırdıklan zamaa, Fransadaki bu komunist beşinci kolu vatanlarına ihanet etmekte Alnıan beşinci kolunu golgede hırakmışlar ve Fransayı tarıhinde misli EÖrulmeırdî bir hezimete uğrratmışlardı. M. Spaak'm dediği gibi Stalın'in beşinci kolu, Hitler'in beşinci kolu yanında bir izci teşkilâtı gibi zararsız ve masum kalır. Parn 1 (R.) Bnleşmış Mıll"tleısiyasî kon.ıteîinin bujunku toplaniiında stom pnerjısını knntrol meycl*":! muzakerp edılmış \e çıddetli tartışmalar olmuştiır. Ilk olarak SÖ7 alan Çin, Sunye ve Kolombıya delpslerı atom «ner]i°inın kontrolu hrkkında dun Kanada tarafından ileri suruJmuş teklifı do^teklemişle^Hr. Bu uç del"geden sonra söz alan Ru= Dış Işlcrı Bakan vekılı Vıchinsky, Bırleşık Ameııkayı Ru^yaya karşı atom hnrl ni hszırlamakla itham etmış ve Kanada tarafından yapılan tfklıfı Rus\finm reddcttığıni sovlemıştır. Rusvanın rlınHe ııtom bomhast varmiî Dcmerın «onlarma doğru, Vıchinsky, Ru^yanm clınde atom bomba=ı hnlunduğunu venıdon ima etmış ve şunlaı sovlemiştır«Atom bomba"u inhi'arınm kprdi'ine ald olduğu zehabına kapılan Amerika, Vichin^ky, Genel Kurulda batı bır stok kurmaktadır. Bılha^sa cumhudemokraMİerine saldmrken riyetçı parti Cumhur Bsçkanı adayı bu zehabm tesiri altındadır. <DeWey, dun rikayı atom silâhlarının derhal yasak eku d^merinde atom Firrmm münha>!irfln fîilme''ine rarj olmaya davet etmiı ve Amprikanm elinde oldıığıınıı beyan et çunl=rı sdvlemişhr: =ık Amprikanm eavp<y. • Daha lje baç'arkpn Ivl nivet toknntrol volu ile hakıVî bır humu pkilmeli ve h\\ kork'inç cılâh vai'hirliği dp*ıl, fakst munha.'îirın kenswk pdılmPİidır. Atom ?i1âhlarını sımdJ sak*'»tnTftk "sUT^riie bu "kor dusurafl çozelım.» ed°cek bir plândır . MutPakıb>en Viehiniky. Birlpeik Ame Arkosı Sa 3. Sü t âe Berlin ] ablukasının 1UU uncu gunu. Şehirde 39 günlük yiyecek stoku mevcud GüvenJik Konseyindeki müzakereler esnasında başkanlık edecek delege bulunamıyor Paris. 1 (R ) Berlin ablukaa başlıyalı bugun yüz gun olmuştur. Başarı ile devam eden hava iaşesi sayesinde şımdı Berlinin batı bolgelerinde 39 gurüük yiyecek maddesl stoku bulunmaktadır. Bırleşık Amerikanın yakında Holanda ve Belçika ile bır anlaşmaya varacağı ve bu anlaşma gereğınce Altnat.yavı îa$e igıii Araerîkan uçaxlannın Anvers ve Rotterdam hava l'manlarından istıfade edeceklerl bıldirılmpktedir. Arkası Sa. 3, Su 3 te İngiltereden ithal edilen mallar İngiliz tirmalarının bize Belçika menşeli makineler sattıkiarı anlaşıldı Avrupa Birleşik Devletleri Dünya Parlâmentolararası Konferansma iştirak eden Vedad Dicleli intıbalanm anlatıyor Şehir Merlisi toplantılarından bir görünfif General de Gaıılle tehdid ediyor Yeni kabîneye komünistler girerse General kendini kanunun üstünde addedecek Paris. 1 (a a ) (Ips): Bugün 400 den fazla basın muhabıri önitnde demeçte bulunan General de Gaulle, Fransada, bır anargı başlangıcuu gösteren delıller olduğunu ve bunu flnliyecpk yegâne çarenin ev"\felâ mec Usi feshetmek ve en kısa bir zaman Arkatı Sa 3, S'i. 6 da Şehir Nedisi dün çalışmalarına başladı Belediye Başkanî, nutkunda, yeni belediye gelirleri kanununun umulan faydayı temin etmediğini açıkladı Sahte evrak taıtzimi davası Tanm Bakanlığı eslri Yayın Müdürü ile arkadaşlan muhakeme ediliyorlar Halkevlerinde halk üniversiteleri Belçika Başbakanının. Bolşeviklere hitaben, Şehıımız halkevleri ve halkodalan ı Sizden korkuyoruz! bajkanlan dun saat 17 de C H P il I Demekte hakkı vardır. Çıinkü Sovjet merkezinde Halkevleri Buıosu Şefı Rusya denilen dev UzakDoğunun niprofesor Fahreddın Kerım Gokavm başhayetindcki Bering denizinden Baltık kanhğında toplarımışlar ve kış çahşma , denizine, Şiraal Buz Okyanusundân Kaprogramlan etrafında goruşmuslerdır. radenize kadar uzanan 21 milvon kiloBu arada, ba^canın tek'ıfi Û7erine metre kareden daha geniş topraklarda ünhersıte tahsılı yapamıvan cenclpr için >R?avan 200 miKon invana tahakkum halk unıversıtplerı tipınde Ecce k'irslaetmektedir. Bu, yetişmi>nınıuş gıb rı aç'lmı<.ına karar verı'mi^tir BuraIkinci Dunya Harbinde bo/ıılan kuvve da hukuk. ekonomi. nıhiyat, mara/î rumuvazenesinden fajdalanarak Avrupahiyat, sosyolojı ve halk sağlığı bilgıleıı nın ortasına kadar dayanmıştır. Bu dev kurs halınde verilecektır. Kızılordn tarafmdan istilâ edilmek gibi Tedrı?atın, Universıte profc%örleri tabir felakete uğrayan küciik Baltık devrafından yapılması ıçın ayrıca teşebletlerini, Polonvanın, Alman>anın, Bnbüslerde bulunulacaktıı Bu maksadla manyanın ve Slovakjanın bir kısmm: Emınonu Fatıh ve Kad.m Halke\lei] jutmuş, Koranın, Çinin, Japon^anın başkanlpıından murekkeb bır komısABİDİN DAVER yon teşekkul etmış ve faalıyete geçılPro£esor Fahıeddın Kcrınj '• 'Arkasi Sa, 3. SO. i te mi|tir. Bu kış açılacak gece kurslannda hukuk, ekonomi, ruhiyat, sosyoloji ve halk sağlığs bilgileri öğretilecek Vedad Dicleli Yurda döndüğünü dün bildirdığimiz dunya parlamentolararası Türk grupu Genel Sekreteri Dıj arbakır milletvekili Vedad Dicleli, kendısüe gorüşen bir arkadajımıza eeyshat intıbalannı föyle anlatmıstır: « Avrupaya iki konferansta hazar bulunmak üzere, dört milletvekili arkadaşımla ağustos sonunda, gitmiştik. Ilk konferans 1 eylulde Isviçrede Interlaken'de toplandı. A\rupa parlamentolanna mensub 250 kadar milletvekiHnin katıldıklan bu toplantıda, Avrupa dev Arkası Sa 3 Sü 2 de Ankara, 1 (Teleionla) Tanm Şehir Mechsi, ekim devresi toplantı idare bütçesinde mümkün olan tasar Bakanlığı eskı Yayın Müdürü Ekrem sına, dün başlamıştır. Vali Lutfi Kırdar, rufat da daimî komisyonla mustereken Üzümerı ile arkadaglan hakkında, söylediği açıj nutkunda, mahalll idare yapılmıştır. Danıjtay tkıncı Dairesinin kararı ü e bütçesinin geç hazırlaıuîrnm «ebeblerini Arkast Sa. 4. Su. 8 da Arfcas» Sa. 3. Su. 5 te izah etmi? ve çöyla devam etmijtir: « Tetkik buyuracağınıt elektrfk, tramvay, tünel bütçesl 86,000,000 lira fizerinden haztrlanmışttr. Geçen eeneye nazaran olan fazlalık tarifelerde kabul buyurduğunuz zamlarla temin edilml|tir. Buna rağmen 1346 senesinde kabul edilen lf programuıın ödenemiyen mlktarla 1951 senesine kadar hazırlanan ve bugttn «ynca bir teklifla yüksek tasviblnize gunulan i? prograromm tatbik edilebümesi İçin ek alü milyon llralık bir istikraza zaruret görfilmüstür. Mezkur c Bari fuarında Türk paviyonu Futbol maçlarından alınacak vergi Belediye yüzde 35 de ı«rar ediyor Belediye, futbol maçlarından yüzde 35 vergı almak yolundaki kararmda ısrar etmektedır. Bilindığı gıbi, Apollon karşılaşmalarından evvel verılmış olan bu karar, Iç Işleri Bakanlığının mudahalesıle «şımdılık» durdurulmuştu. Belediye çevrelerinden oğrendiğimize göre, Belediye tarafından İç İşleri Bakanlığına bir yazı gonderilmıştır. Barı 1ııaıında Turk pavıvonunun bir köşesi Bu yazıda Beledivenın bövle müh m bır var'dat menbaından mah4 E\luldp Itahan Betchakan Mua dan bir nutııVla kapanmı^tır. rum bırakılamıyacağı ışaret olun vını Porzı tarafından açılan Bari Spraıdp pn fgzla bpçcnJen pavıyon»' duktan sonra. bazı kıılublfrın azala Mılletlcrarası Fuarı. 21 P< lulde D ; Tuık pa^'i'onu olmuştur. I'alj'an'; '.t mm} ArkMt 6*a. 3, Sua j tz > Ticaret Nazın Mevzagone taralın Yurdda yol ve su isieri Ankaraya dönmekte olan Bayındırlık Bakanının tetkikleri hakkında verdiği izahat Afyon 1 (a.a.) Bayındırlık Bakanı Nılıad Erim bugün saat 14 te İspartac'an şehrimize gelmiş ve Vali, Vali mui.'inı ve beledıye başkanı tarafından Sandıkh ılçesınde ksrülanmış, doğruca ocledıyeye gidcrpk ıhn yıl, su ve diğ^r Arkası §& 3, §u, 6 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog