Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

GÜZELLİK REÇETELERİ Şifasuyu Kralisesi İNCİ İZMİRLİ'nin topladığı 300 ü mütecaviz nadide güzellik reçeteleri havidir. Fiatı 80 kuruştur. İNKELÂP Kitabevi Truman'ın yardıma dair Amerikanm Akd Kongreye verdigi rapor siyasetinde gellşmeler "Türkiye ile Yunanistana yabancı baskısına karşı tamaıniyetlerini muhafaza için yardım etmekteyiz,, "Bu memleketlerin devam edecek olan tamamiyetleri Avrupa ve Ortaşarkta istiklallerini muhafaza etmeğe uğraşan diğer milletler üzerinde kuvvetli bir tesir yapacaktır,, Raporunda iktisadî kalkınma plânından bahseden Truman D. P . bilhassa diyorki: «Her hangi bir milletin istiklâline karşı i k i yaşıııda girişilen tecavüz Amerikanm güvenlîğine bir tehdid teşkil eder» sol temayüllü Yunan hududlannda Yugoslavya iki ordu, Bulgaristan kolordu, Arnavudluk da 8 tümen bulunduruyormuş .J 24 üncU yıl Sayı: 8404 umhuri KURUCUSU:TUNUS NADÎ Telgrai n mektub tdresi: Cumhuriyet tstanbul Poeta kutusa: hrtaabal No, M6 T«lefoslan Omaml Saatr&l Nununsu 24296. 7 a a fcleri: 24299 Maibaa: 24290 r DUNYÂ TIP DERSLER1 Idare eden: Ord. Prof. Dr. Ph. Schwartz Ooktorların diısuncelerini Uzerine cekta t\c\cr\, Tıp Dünjtnnnın otoen modern r. H. (Paris) Mandl, P. F. (Paris) Gu<?r!n, M. ofer, E. 'Zagreb) Braun, ^ Orıjınal hsanlanle Bevazıt (îstanbul; ^ ^ 5 İ ı c a kitapçılar. frLUdKta Ile 625 Krş. Persembe 8 Ocak 1948 Amerikan piyade birliklerinin Akdenize gönderilmesi Londrada önemle karşılandı Londra 7 (a.a.) Buradaki siyasî mahfil!«r, Yunanistana gönderilmek üıer« 1000 Amerikan deniz piyadesinın gemilere bindirilmiş olduğu yolundald haberlere büyük bir önem atfetmektedirler. Bu haberler doğru çıküğı takdirda doğu Akdenizde yeni bir kuvvetin mevcudiyetini gostermek yolundaki bu karar Washington'un dış siyasetinde 6 • nemli gelişmdere bir işaret teşkil etmektedir. Londradnki müşahidler denia piyadelerinin Yunanistanda bulunan In» Arkası Sa. 3, Sii. 2de 1 ünkü giiıı Demokrat Partinin ikinci kuruluş yıldönütnüne raslıyordn. Bu vesile ile Partinin iki yıllık çalışmalarına burada kısa bir deneme yapmayı faydah buluyoruz. Makedonya dağlarında Yunan milli kuvvetlerine mcnsub bir Bilindiği gibi Demokrat Parti, Halk piyade birliği hareket balinde Partisinden aynlmış bir teşekküldür. Bu itibarla ağabeyinin zaaflarından bir kısmını bünyesinde taşımaktadır. Bu da öteki gibi herhangi bir irtimai veya iktisadî nazariyeye dayanmaz. Halk Partisi, metnleketi teşkil eden bütün smıf ve zümrcleri ncfsinde toplamaya gayret ediyordu. Bu isteğini gerçekleştinnek uğruna altıok prensipini icad etmiş, yeryüzünde mevcud her siyasî doktrine başvurarak Rumanyadan âsilere gıda Bugünlerde Meclis Millî her birinden bir çeyler toplamış, madcUleri fcaştehilerin tefsfrte » W t v M P W \ ^ Egitfm Komisyonunun kil alacak bir senlez meydana getirLondra 7 C a a.) (L.P.S.1 fırtınah bir toplantı mifti. Halk Partlsinin altı prensiplnl, Bukreş radyosu, bufun butün «YuBaşbakan: Esld garson, seyyar saüa ve sabıkalı, Babşakan rakamian unutulmuş bir reçeteye yapacağı anlaşılıyor nan demskratlarır.a» hıtaben yap+|n bir muavini: Sabık berber ve polisçe maruf fenalık ashabından, AV Sa 3 Sv ' '• benzetmek mUmkiindür. Gerçektcn, İaşe Bakanı: Eski hırsu ve kaçak. Maarif Bakanı: Morfinoman Ankar» 7 (Telefonla) Ankara ÜBaşkan Tnıman nutuk »öylerken devletçiyiz, milliyetçiyiz, halkçıyız, ve matrud profesör Washlngton 7 fa.«.) «Usis»: Ame mertkanm içinde bulunduğu dunımu niversitesinln kadro ve kuruluş kanu lâikız, devriınciyiz, cumhuriyetçiyiz, nu, Meclis* gelmiş olduğuiKÎan Millî Edeniyor. Fakat kaç arşın devletçhiz, rikan kongresinin açılışı münasebetile izah yolunda Başkan Truman tarafın gitim komisyonunun önumüzdeki grinkarşısında bıraz daha neşeleAtına (Hususî) Epey kaç gram milliyetçiyiz, nereye kadar âyan meclisi ve miımessiller meclisinın dan sunulan raporda, Başkan, ilerida Arkası Sa. 3, Sü, 6 da zamandır soylenen, fakat bir rım kaybettıler. Noel bayra Arîcast Sahife 4, Sfi. 6 da cumhuriyetçiyiz? Bunlar hiçbir ra ımiştereken yaptıklan bir oturumda, A" mı, burada her zaman şatatürlü meydana çıkamıyan man açıkça söylenmemiş, bizi idare fatla kutlanır. Halbuki 1947 fhükumet» öihayet fcuruldu. Noeli pek sönük geçtı. Yılbaedecek politikacılann dirayetine vcHangi hükumetten bahsettişı keza. Nereye gıtseniz Koniğim tabiî anlaşılmıştır: Kap. ya temayülüne bırakılmışhr. Öyle oçe'den bahsedıhyordu. Yılbaşı tan Markos'un hükumeti. lunca da altıok ha var, ha yok bir gecesi, Atinanın paviyonu oKukla hükumetin kurulması hale gelmiş, zemin ve zamana göre lan Miami'de'birdenbıre müAtinada epey alâka topladı. mütemadiyen sağla sol arasında bozik durdu, Yunan milli marşı Profesör Dr. Kâzım Ismail Du gün herkes ondan bahcalamış durmuştur. Öyle ya, bu şe çaiındı \*e hoparlörle şu haber Gürkan, bu üim cemiyetinin setü. Bir çok kims« işi kilde dozajı serbest bırakıldıktan yayınladı: Koniçe, âsilerden ciddiye almayıp alay edieonra altıoktan faydalanamıyacak bir başına getirildi yordu. Fakat diğer taraffan Kukla hükumetin kurtarılmışUr. Geceyansmı iideoloji yeryüzünde tasavvur edibir çok kimse de oldukça dü Bafbakan muavini ki, üç saat geçe bu iyi havalebilir miydi? En sağa kaçan bir şünceli görünüyordu. Çünkü Yani Yoannldes disi veren şu köşedeki masaparti bile sırasına göre az çok devyeni hükumetin ilk i§i < Koniçe'ye bü da oturan Harbiye Nazırının bizzat kendısidir. Neşeler, ondan sonra yerine rimci ve lâik olduğunu iddia edebicum *tmek oldu. Rumen Krah Michael'in tahtından lir. En solda bulunan ihtilâlci bir Esasen umumî vaziyetten dolayı ke geldi. f«ragate icbar tdilerek, yerin* komü ArkaM Sahife 4, Sü. 6 da yifleri kaçnuş olan Yunanlılar bu harb teşekkül de işine gelirse milliyetçi nist Rumen Halk Cumhuriyetinüı duygulara bağhlığını ileri sürebilirkurulması üzenne istifa eden Rudi. Meselâ bugiın biz belki Ruslarmanyanm eski Istanbul başkonsolotian daha az devletçi olduğumuzu idsu M. Ionescu, konsoloshaneyi tefRektör Aziz K a n s a t]ia edebiliriz; fakat eski Çarhk retiş için Ankaradan gelmiş olan M. Magçru'yu kapıdan içeri »okmamif ve jiminin kumandanlarına izafeten yesebeb olarak da bugünkü Rumen konni nişanlar çıkaran bolşevik hükusolosluğu binasınm ve mefruşatının meti de acaba bizden daha milliyetRum«n Krallığı hükumetine aid olduçi olduğunu söyliyemez mi? ğ^mu ve yeni hükumeti henüz Türkiy«t Belli ve kısa bir tarihî devre bo nin tanımamış bulunduğunu ileri sür yunca memlekette az çok bîr düşünmüştür. Başkonsolos, M. Mageru'jra hiçbir resmi sıfatı bulunmadığını hatırce inzıbatı kuran ve bu itibarla bilatmıştır. ze siyasî bir fayda sağhyan altınku M. Mageru, tekrar Ankaraya döne. fconradan aynen kabul ettiği için, Dcrek sefir M. Moisil ile görüşecektir. tnokrat Parti, Türkiyede batıh mâYetkili Rumen mahfillerinden öğrenProfesör Kâzım Ismail nasile bir murakabe organı kurmuş diğimize göre, Amerikada bulunan Rusayılamaz. Partinin bu husustald zaa Memleketimizin en mümtaz ilim manranın eski Ankara sefiri M. esseselerinden biri olan Türk Tıb Ca«' fuıı biz zaten bir çok vesilelerle buMevkufun fistünde ve evinde Gretzianu, eski Başbakanlardan Gerada açığa vurduğumuz için aynı bulunan kart ve resmıler , uius gazetesinin bana atfetmek miyeti başkanhğına, Prof. Dr. Kâzıni< Demokrat Parti îstanbul ü kurulu neral Radeseu ve eski Hariciye Nabahse şimdi tekrar dönmek istemi Hür Rumen hükumetinl kuracaklardaB zın M. Gafencu, ile diğer iki nazrr, teksir ettirilerek görülen lüBaşkanı Kenan Onerin istifasmın tep istediğini söylediğiniz müfritlik lâkabl İsmail Gürkan seçilmiştir. Türk Tıb, yoruz. rum üzerine civar şehirler kileri devam etmektedir. Demokrat Par nı çoktan âlmıştun. Mesele yürüyüş Cemiyeti, bundan 92 sene evvel Sultaa eski Dış İsleri Bakanı Gafencu Arkası Sa. 4, Sü. 2 de ti milletvekillerinden Eskişehir millet farklandır. Istiyen istediği gibi tefsir Abdülmecid tarafından ^Cemiyeti Tıb | savcıhklanna yollandı Demokrat Parti, ilk büyiik kongrevekili Emin Sazakla Istanbul milleU'e de bulunabilir. Ben, başkalannın hür biyei Şahane adı ile kumlmvi|tur« sinde kabul ettiği hürriyet misakı ile, kurulması için kili Enis Akaygenin bugiın Ankaradan riyeti efkânna müdahale hakkım ken Abdülmecid, cemiyeün Izmir 7 (Telefonla) Ispartamn r kendini Halk Partisinden ayıran başşahsan para \ ermiş ve faaliyetile yadimde gönnediğim kadar başkalannın şehrimize gelecekleri ve Kenan Onerle Gonen köy Enstitüsü resirn öğretmeni hca vasıflan ortaya koymuştu. Üç Arkast Sa. 4, Sü. 7 de + Arkasx Sa. 3, Sü. 5 U görüşecekleri haber verilmektedir. KeGörgu Karamut, sulh yargıclığuun karvokta etrafında toplanan bu prenrarile tevkü edilmiştir. Kendisi, yargıc nan Oner, istifaşı sebebini kendisi bilsipler de, hakikatte, bir siyasî par Arfcast Sa. 3. Sü. 5 te dirmek istememekte ve bunun ifşası tinin mah olmaktan ziyade bütün icab ederse Celâl Bayar tarafından açıklanmasının daha uygun olacağım hürriyet rejimlerine aid iptidaî ha *V V ~ S söylemektedir. Dün kendisile görüşen jat şartlanndan ibaretti. Gerçekten, bir muharririraizin suallerine Kenan antidemokratik kanunlar yürürlük Oner, çu eevablan venniştir: te kalır, seçim kanunıı vatandaşa em Ankaradaki hocalar Mesele heniiz kat'î olarak halledilmedi Atina Mektubları Bükreşin Marfces'a vaidleri Markos hükumeti bir sabıkalılar heyetidir! Romen radyosu Yunan âsilerine mnzaherel yadediyor Hür bir Rumen hükumeti kuruluyor Türk Tıb Cemiyeti başkanlığı Amerikada bulunan mülteci Rumen ricali, bu hususta teşebbüslere başladılar Ispartada yakalanan komttnist Kenan Onerin istifaşı hâdisesînin akisleri şehrimize geliyorlar Köy Enstitüsü öğretmeni İki Demokrat milletvekili, Kenan Önerle görüşmek üzere bugün Ankaradan Görgü neler anlattı? Muhtelit ile Bratisiava 00 berabere kaldılar niyet vermez, Devlet Reisi de kendi partisinin menfaatine hizmet etmeyi asıl vazifesine üstün sayarsa, bir memlekette nasıl demokrasi yapılır ve nasıl çeşidli partiler kurulur? Fakat ne yaparsınız ki, Demokrai Parti, bütün bu saydığımız yollardan geçmeye mecburdu. Halk Partisinin altıoku bazı kraldan daha kraleılarnı gayretile Anayasaya geçirildiği için, memleketimizde kurulacak her siyasî teşekkül bunlan ister iste*nez kabul edecekti. Yoksa Anayasaya aykın yürüyorlar denir ve onlara hayat haklu tanmmazdı. Hürriyet misakına gelince, bu da, memleketimizde ciddî bir murakabe NADİR NADİ M Arkan Sa. 3, Sü. 4 te Rum Patriği istifa cdiyor Patrikliğe, en kuvvetli namzed Amerika Metropolidi Atenagoras'tır Çekterin Bratisiava takımı d ü n ü ç k u l ü b ü n muhteliti ile karşılaştı. Maç tatsız geçti. Neticede iki takun 0 0 berabere kaldılar. Resim d ü n k ü maçta muhtelitin kaçırdığı b i r gol fjrsatau tesbit etmektedır. Maça aid tafsilâfa 4 ü n c ü sahifede buiacaksııuz. îki yıla yakın bir zamandanberi hasta bulunan Rum Patriği Maksimos, oğrendiğimize gbre, esaslı surette sıhhî durumu dolayısile istifaya karar vermı? Dün, bucak müdürü dînlendi tir. Noel ve yılbaşı yortuları münasebeve duruşma, 4 şubata tile 12 gündenberi tatil bulunan Seisinodun, bugiin yapacağı toplantıda Patbırakıldı rik Maksimos, bu kararmı azalara bildirecektir. Söylendiyine göre, Büyü'îKonya 7 (Te'.efonla) Aslanköylüada ve Tarabya metropolitleri patrıklık lerın duri!=masına bugün saat 10 da nıakamma nazmed gostenleceklerse de vam edüdi Suçlulardan hiç kımse gelher ikisinin Sensinodda ekseriyet ala memıştı. Geçen celsede dmlenilmesi ısn.ıyacakları tahmin edilncktedır. Şim tenen bucak müdürü Hîlmi Levend vardiki halde en kuvvetli namzed Amerika dı. Çağırüdı. Huinyeti tesbit edıldı. Suçmetiropdidi Atenagoras'tır, Arkan Sa. 4, Sii. 2 dt t Aslanköy davasma dün devam edildi Yoln yalnız haydudlar mı kesez?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog