Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1948 GEB Ansiklopedisi Milletler, devletler, dinler, Oıtiralar tanhi ile Türk üıkılâb tarihini, sağhk ve güzellik çarelerini takvime dair her türlü malumatı, vilâyet ve kazalarımızı, tren, iskele ve litnanları; her kese lâzım olan 320 sahifelik faydaiı malumat ve mükemmel bir muhtıra defterlerirü, dünya devletleri bandralarüe 7 haritayı havi HATAT TAK\TMİ ÇIKTL Fiab 130 kuruşrur. 24 üncü yıl Sayı: 8403 umhuriyet 1 r K U R U C U S U . Y U N U S NADİ Telgraf v« mektub adresü Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: tstanbtd No. 24fi Telefonlar: (Jmuml Santrai Numarası: 24298. 5fan fcleri: 24299. Matbaa: 24290. TE GE lel zafiyette, nefcahat lerinde dercnansız«e sinır zafiyetlennfeuilajulan bir kuvvei KUVVET ŞURUBU Çarşamba 7 Ocak 1948 IflBIKdF P V Ffa?luJfl • surubudur : r E G s^Sıı R n s Dikkat ngiiterenin arasmda ihtilâf mı? devletlerine ihtarı Demokrat kaynaklar, kabinenin bir yenisini eklediler C.HtP.basmi şiddeti bir dille yalanladthlart bu sayiaları iki sebebe atfediyorlar Halimize dair lb günün içine sığdınlan bu seneki butçe konuşmaı lan milletvekillerini hayli jordu ise de pek verimli bir neticeye vardı sayılamaz herhalde. Oldukç» isabetli ve yerinde tenkidler dinledik, acı şikâyetler işittik. Bağrıya•ık hatibler derdlerinıizi dcşip zaman zaman yaralanmıza parıtıak bastılar. Hiikumet bile ileri sürülen iddialardan çoğuna hak vermek zorunda kaldı. Fakat neye yarar? Vaktimiz ctardı. Benzinsiz motör işler mi? Devlet makinesinin benzini de bütçedir. Yeni yılın ilk günü onu yürürlüğe koymasaydık koskoca çark birdenbire duracaktı. Haklı şikâyetlere ve yerinde feryadlara rağmen ne yapıp yapıp bütçeye el kaldırmak gerekiyordu. Onun için Meclisteki konıışmalara biraz da gelenek zaruretleri diye bakanlar san günierde bir havli çoğaldı. Halk, millctvekillerinin tenkidlerini de, onlara verilen cevablan da gittikçe hızı azalan bir alâka Ue takib etmeğe başladı. Biitçe Mcclisten çıktığı gün. umumî kayıdsızlık artık son haddini bulmuştu diyebiliriz. Millî murakabenin temel taşı sayılan Bütçe Kanunu bu şartlar altında mı yürülüğe girmeliydi? İleri dcmokrasiye geçmeğe çahştığımız bit devirde karşılaştiğınuz bu manzara doğrusu içimizi hiç de ferahlafaruj or. bize güven ve cesaret vermiyor. Ne kadar iyimser tabiatli olsak da yarmıınızı bir türlü pembe göremiyoruz. Hele Başbakanm «Tann isterse geîecek yıla daha iyisini yapanz» demesini imkânı yok hazmedemiyonız. Kendi hazırladıği bütçedeki kusıırlan gösterenlere hak verdikten sonra Hasan Bey gene de onu kanunlaşhrnıanın >olunu bulmuştur. Artık önümüzdeki sene içinde bize bir takim vaidlerde bulunmasmın manası var mıdır? Şu şarklılık ruhumı bir türlü içitnizden siikip atamadık vesselâra Kusurlarımızın ve geriliğimizin tükcrunez kaynağı herhalde bu olsa gerektir. Yalnız bütçenin hazırlanmasında değil. her işimizde aynı kaynağın uyuşturucu ve yapışkan nesnesine takıhp kahyoruz. Adunlanmız yavaşlnor, gözümüz ileride kendimi/i hep yiirüyor sanıvoruz. Hayalimizin enginliği jalnız bizi aldahyor. Parlak sc7İerimize, yaldızh cümlelerimize herkesten önce kendimiz inanıyoruz. Etrafımızi çevreliyen realiteyi görnıek. ona aid raüsbet şartlar üzerinde samimî olarak çalışmak akltmıza gelmhor. Hakikatte bir adiın etmaktaıısa hayal âleminde bin kilometre Uerlemeyi tercih eder bir haliıpiz var. Bundan doksan şu kadar yıl önce yazılmıs fransızca bir Türk tarihJ elinıe geçti. Kınm Hatbi başlangıcında Osmanlı İmparatorluğunu korkutan tehlikelere işaret ederken muharrir bir yerde şöyle bir hükme varıyor: « Türkler ya baü medeniyetini benimsivecekler, yahud da Asyanın karanlıkl&n içinde eriyip gideceklerdir.» Bir tarih âliminin bir asır önce haber verdiği bir zarureti biz ancak otuz >ıldır kabul etnıiş bulunuyonu. O zamantlanberi hiç de nıi garblılaşamadık? Diycceksiniz. Şekle aid, dekora aid sahalarda harikalar yarattığınuzı korkusuzca söyliyebiliriz. Kılığımız kıyafetimiz, oturuşumuz kalkışımız, hattâ okuyuşumuz yazışunız (hayret efzayi ukul) derecede değişmiştir. Ecdadımız. dedelerimiz şöyle dursun, babalarımıza. aracalarımıza kıyasla bugün her bakımdan çok farkhjız. Kukla hükumetin tanınması istifa edeceği hakkmdaki şayialara barış için tehlîkeli sayılacak Yunan hududlarının muhafazası için milletlerarası askerî kuvvetler gönderilmesi tasavvur ediliyor Londra 6 (a.a.) Britanova: ingiliz hükumetinin Yugoslavya, fîulgaristan, Rumanya ve Arnavudluk hükumetlerine Yunanistenda Markos'un <Kukla hükumetirun» tanınmasının Londrada dünya barışı lein bir tehlüe olarak addedileceğini özel bir suretts bildirmiş olduğu zannedihr.ektedir. Bu hususta Yugoslavyaya gönderilen fngiliz notası, diğer üç hükumete gorsdenlen notalara nazaran daha şiddetli bir lisanla kaleme almmıştır. Yugoslavyaya gonderilen notanın daha sert Slr eda ile yazılmasına sebeb, Belgrad radvosunun Yunan halkını ihtilâîe taşvik etmesi ve v bu radyomtn noel günü G« Arkası Sa. 3, Sü. 2 de İddialara göre C.H.P. Genel İdare Kurulu demokratik hiçbir fiilî hareketi görülmemiş olmasına rağmen kabinenin gidişini kendi sert prensiplerine uygun buimuyormuş Ankara 6 (Telefonla) Hükumetin değişeceği yolundaki şayiaları bugun de tekrarlayan Demokra» • Kudret» gazetesi hükumetle C H P . ıdare kurulu arasında ihtilâf bulunduğu şeklinde bir şayiadan da bahset. mLştır. Bu tahır.'ne göre, «parti idare kurulu ile kabine arasında daımî bir anlafmazhk hükiim sürmektedir. Idare kurulu, son değışiklıklerle tamamile müfritlerin mütecanis bır kalesi haline gelmiş bulunmaktadir. Hüseyın Cahıdin fikırlfrile bıle bağdaşamıyacak kadar ifratper\'er olan inı rÜTnr*1, henuz demokratik hiç bır fiilî hareketi görülmemiş* olmasma rağmen kabinenin gıdışıni, kendi sert ve eiicı prensiplerine uygun bulmamakta ve hükumetin, kendi ruttuğu kimselsr tarafındaa, hatti idare kurulu içindeki şnhsiyetierden müteşekkil olmasını istemektedir.» C. H. P. çevrelerine göre bn haberleT uydurma C.HP. çevreleri, bu haberlerin baştan başa uydurma olduğunu ileri sürmektedir. Bu akşamki Ankara gazetesi de, alâkadar makamlar nezdınde yaptığı tahkjkata Arkas\ Sa. 4. Sü. l d e Kenan Öner, D. P. Genel Kurulu Yunan kuvyetleri ile anlaşamıyarak istifa etti âsilcri çeviriyor İstanbul Başkanııun partinin tutacağı yol hakkında bir rapor yolladığı ve bu kabul edilmezse çekileceğini bildirdiği anlaşıhyor İstanbul D. P. ileri gelenleri Ankaraya telgraflar çekerek istifanın kabul edilmemesini istediler Millî kuvvetler umumî taarruza geçtiler, âsilerin bataryaları susturuldu Atina 6 (a.a.) Yunan hükumet kıtalarımn Gramos daguıa çekilraeğe teşebbüs eden asileri çevirmeğe çahşmaktadır. Gazete muhabirlerine göre, Yunan makamları Markos teşkilâtının genel karargâhmı bu bölgede kurduğunu öğrenmişlerdır. Millî kıuvetlerin taarruru Atina 6 (A.P.) Bugünkü basın haberlerine göre, çeteciler Burozani köprüsü etrafındaki tepelerden atdmışlar /e ordu birlikleri Ağios çayını geçerek taarruza geçmişlerdlr. Konlçeden harekete geçen diğer hükumet birliklerinin de Gramos dağlanna çekilmeğe çalışan asileri önlemeğe çahşükları bildirilmektedir. Burozani köprüsunü tamir etmekte olan fen kıtalarına karşı ateş açan asi bataryaları 36 saattenberi susturulmuşlardır. Muhafazakâr <Embros» gazetesinin muhabiri Vaso Tsinberados, Koniçe şehrine girmeğe muvaffak olan yegâne gazeteci olup, bildirdiğine göre, şehir Arhasx Sa. 3, Sü. 3 te Yunanistandaki Amerikan jardım hejeti başkanı Griswold ve muavini John Howard Devlet dairelerinde ıslahat Bafbakan yardımcısı dün toplanan komisyonda izahat verdi «Yukarıdan emir almıyalım» diyen Odetniş Halk Partisi kongresinde 7 eylul kararlannın da lâğvı istendi îzmir 6 (Telefonla) C. H. P. Odemiş ilçe kongresi bugün toplanmıştır. Kongre başkanhğına seçilen Mutahhar Başoğlu Demokratlarm Halk Partisinin altı umdesini kendilerine program Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Bingazide " Yen i Cebelüttarık,, Amerika ve Ingilterenin Bingazide müşterek bir üs kuracaklan söyleniyor Faik Ahmed Barutçu Ankara 6 (Telefonla) Devlet idara teşkilâtının daha verimli çahşmasını sağlayıcı tedbuleri tesbit için kurulaa komisyon bugun Başbakanlıkta, Basbakan Yardımcısı F a ü Ahmed Barutçunun başkanlığmda ilk toplanüsını yapmıştır. Komisyona, Başbakanlık müs» te^an, Ekonomi ve Mahye Bakanlıklarile umumî murakabe heyeti temsilcileri dahil bulunuyordu. Faik Ahmed Barutçu toplantıyı açarken, gözetilen gayeleri kısaca belirtmiş ve maksadın, bütün devlet dairelerinde ra^yonel bir çalışma sıstemi kurmak olduğunu söylemiştir. Barutçu, bununia, ssdece bir ta* sarruf sağlamak değil. daha ziyade ge Affcası Sa. 3. Sü. 5 te D.P. Genel Ba«.kanı Celâl Bajar, ve istifa eden İstanbul İl Başkanı Kenan Öner yanyana Demokrat Parti îstanbul il idare kurulu başkanı Kenan Oner istifa etmiştir. Muhalefet partisinin teessüsünde, istanbul teşkilâtrnın gelişmesinde birinci plânda rol aldığı Demokrat Parti çevrelerınde her veafe Ue tebarüz ettirilen il başkanının bu âni ve beklenmedik istifası, şehrimiz siyasî mahfıllerinde hayretle karşılanmış, türlu yorumlara sebeb olmuştur. Yakın mesai arkadaşlannın belirttik Arkan Sa. 3, Sü, 5 te Türkiye Eczacılar Cemiyeti uıtımtıî kongresi toplandı Sağlık Bakanı ve Sağlık Müdürünün de bulunduğu kongrede, eczacılar, ilâc meselesini münakaşa ettiler MUlî Eğitim Bakanı Şemseddin Sirer Londra 6 (a a.) Daily übcpress'in tiğine dair söylentilerin aslı olmadığı İnWashington muhabirinin bildirdiğine gö giliz resmi çevrelerince bildırümektedir. re, Amerika Kuzey Afrikada Bmgazide Bu çevrelerde, eski İtalyan sömürgeyeni büyük bir deniz üssünün kurulması leri meselesinin. evvelce İtaiyaya aid bu Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de için kendisine iltihak edip etmiyeceği yolunda İngliterenin fikrini sormuştur. Amerikan askerî makamları Bingarde büyük hava alanları ve doklarile krurulacak olan «yeni Cebelüttarık> ın Yunanistanda komünistlerin yapmakta olduklan tehdidlere en iyi oevabı teşkil edeceğini düşünmektedirler. Bingazi, Libyada İtalyanın eski deniz üssüdÜT. Bu üssün istikbali de henüz tayüı edilmemiş bulunmaktadir. İngiliz resmî çevrelerine göre Londra 6 (a.a.) Birleşik Amerikanm Bingazide bir IngilizAmerikan ü.ssü Uç ay sanatoryomlarda yatınlan, kurmak üzere Ingiltere ile temasa geç Verem savaşında çok acı sahneler iyüeşmeden hastaneden çıkanlan hastalar, tedavi edibniyor, bilâkis, cemiyete verem mikrobu saçıyorlar Ilkokui öğretmenleri Şubattan itibaren maaşlar umumî muvazeneden verilecek Ege ttttfin piyasası ayın on ikisinde açılıyor Bu yıl, Amerikahlar 20.000 ton tütün alacaklar Diinkii toplautıdan bir intıba Türkiye Eczaoılar Cemiyeti yıllık kon Yardım Mudürü Faik Yargıcmm da bugresi dün saat 15 te Etıbba Odasmda lundukları dünkü toplantıya şehrımızNADİR NADİ toplamnıştır. Sağlık ve Sosyal Yardım deki bütün eczacdarla diğer vilâyetler Arkan Sa, 3, Sü. 5 te Sa 3, Sii. 4 te Bakanı Dr. Behçet Uz, Sağlık ve Sosyal, îzmir 6 (Telefonla) Ege tütün rekoltesinin 42 milyon kilo olduğu katî Ankara 6 (Telefonla) Ilkokui öğ şekilde anlaşılmıştır. Amerikalıların Eretmenlerinin umumî muvazenej'e alın geden 20 bin ton kadar tutün alacakları ması hakkındaki kanun tasansı hazır sanılmaktadır. Bugun 5 milyon kilo, lanmıştır. Meclise sunulmak üzeredir 946 yılı mahsulü, tutün almışlardır. DaMillî Eğitim komisyonu, Meclisin açıl nımarka, Holanda, Finlandıya, Avusmasını müteakıb tasarıyı goruşecek ol turya ve Macaristan ile italyanın bu >ıl duğundan ay sonuna doğru kanunlaşa tutuıılerımize buyük bir alâka göstercağı anlaşıhyor. dıkleri tedıye müşkülâtı yoluna girerse Tasarıdaki esaslara göre halen özel fatiş muiıkun olacağı Fransanın da bir idare bütçelerıle yürurluğü kabul edıl mıktar tutun alacağı bildirümektedir. miş buJunan bılumum ilkokul öğretEge tutün piyasasmın 12 ocak sabahj Arkası Sa, 3, Sü. & da açilacağı z Veremle Savaş Derneği delegeleri Erenköy Sanatoryomunda 4 gncü ıııJKTlt ' r t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog