Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

3 GÜN KALDI BEŞİKTAS KÜLÜBÜ Eşya Piyangosu Cumartesi Çekiliyor 24 UncO yıl Sayı: 8424 umhuriyet KURUCUSU: Y U N U S NADİ Telgrai ve mefctub adresi: Cumhuriyet, îstanbu] Posta kutusu tstanbul No. 246 Telefonlar: ümuml Santral Numarasi: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 Dr. MÜFîpE KÜLEY İÇ HASTALIKLARINDA DİYETLE TEDAVİ Yerd 3 fincu bj»a. 266 sahife. 1948 Fiaü i&rmİkşraya 425 Krş. Tıbbl oiduğ^l^BB i r aile kitabı sayılan bu eser, ırjl^ra"^«avide üâç kadar lüzumlu olan^H^^emeğinin ihtiyaca uygun ve L |JPF tertib edılmesini sağlamaktadır^^^ jmABEYİ. MAZLUM^I İstanbtü Çarşamba 28 Ocak 1948 İngiliz Fransız itti Mecliste sözlü soru Ilalya Ja girmek iizere Dış İşleri Bakanı, takrire önümüzdeki pazartesi günii cevab verecek Tenkidde kontrol eğrudan doğruya iç politikamızla ilgili bahislerde muhalefetin mubalâğalı, hattâ yanlış tenkidlerde bulunmasını mubah sa>abiliriz. Nihayet muhatabımız kendi halkımızdır. İktidar parfisi nasıl çalışıyor, hiikumet ne şe Demokrat Parti milletvekillerinin bu kilde iş görüyor, her aklı başında koruda Meclise bir sual takrıri verecekTürk vatandaşı bu hususta kendili lerinden bahsolunmuştu. Bu yolda bir ğinden bir kanaat edinmek zorun takrir, henüz Meclıse gelmiş değildir. dadır. Hükumetten ve idareden mem Buna mukabil Zonguldak milletvekili nunluk duyduğu müddetçe, muhale Emin Erişirgil, bugun Mec'ise, bu hususta bir sözlü soru önergesi vermek fet ne kadar haksız iddialarla savaşa suretile hükumeti bu açıklamaya tahrik Meclise sozlu soru onergesini çıksa da. o, gene iktidan destekle etmiştir. Emin Erişirgil mrkten geri kalmıyacakhr. Sonra, hep kendi kendimize değil miyiz? Farzedelim ki şu parti propaganda ga.iretile halkı daha fazla kendi tarahna çeknıeğe muvaKak oldu; ne çıkar? O parti eğer dediğini yapamaz, verdiği sözii rutamazsa, bir daha sefere halk da onu alaşağı eder. Demokrasi zaten işte bu deraektir. "'Faftat " T b s * pölitlkamızla ilgili balıislerde mesele değişiyor. Burada muhalefetin de düşünce ve hareketlerini en aşağı hiikumet kadar knntrol etmesi. her noktayı titiz bir dikkatle ineelemeden ağız açmaması şarttır. İç idaremize aid biitün meselelerde aklunızdan eseni söylemek memlekette hararetli tartışmalan yaşatabileceği için, sözlerimiz hattâ yanlış esaslara da dayansa bunlan faydalı sayabiliriz. Şunu kabul etmeliyiz ki, dış politikaya dokunan mevzularda lâübali hareketlerden sakınmak her birimize düşen başhca vazifelerden biridir. Marshall plânuıdan doğan son vaziyet hakkında ileri sürülen tenkid yazılanndan çoğu, yazık ki muhalefette aradığımız bu ağırbaşhlık vasıflanndan bir hayli uzaktır. Misal olarak bir noktayı ele alacağım ve okuyuculanmuı hakemliğine başvuracağım. Okuduğumuz şiddetli hücum yazilan arasında şu iddiaya pek çok rnstladık: « Hiikumet içeride vaziyeti gül giilistan gösterirken 16 lar konferansuıa verdiği raporda dört yıl İçinde 615 milyon dolar açığımız olacağını bildirmiş, Bu ikiyüzlülük nedir? Bu «hniyetle devlet idare edilir mi?» ŞimdL, bir Amerikah gazetecinin yukanld iddiaya belbağlıyarak kendi gazetelerme vaziyeti böyle gösterçn bir telgraf çektiğini ve böyle bir haberin Amerikada yÜ2İerce gazetede birden basıidığuu farzediniz. Birleşik Amcrika bir efkârı umumiye memleketi olmakla beraber orada bizim hakkımızda bilgi sahibi olan insanlann sayısı çok mahduddur. Hiirriyet cephesi içinde Türkiyenin taşıdığı ehemmiyetin derecesini takdir eden beş on şahsiyet sahibi dostumuz fikirlerini halka aşılamak için zaten büjiik güçlüklerle çarpışırken bir de bu çibi bizim tarafjtnızdan sebebiyct verilmiş baltalama hareketlerile karşılaşırlarsa Türk milleti ne kazanır? muhalefetin istifadesi ne olur? Halbuki yukanki iddianın tamamile yanlış esaslara dayandığını görmek için bir maliye müfettişi, yahud bir ekonomi uzmanı olmaya da liizum yoktur. Bütçe konuşmalan sırasuıda bazı Demokrat mUletvekillerinin çok güzel tenkidlerini burada övmüş olmakla beraber hükumetin de vaziyetimizi öyle pek güllük gülistanhk gösterdiğini hatırlamıyoruz. Bununla beraber 615 milyon dolarla ifade edilen dört yıl içinde vereceğimiz tahminî açığın da bu seneki, gelecek veya öbür seneki normal bütçelerimizle bir ilişiği obnadığını her muhalefet yazan esasen bilmek rorundadır. Marshall plânı çerçevesi içinde Avnıpa milletlerinin ihtiyac cetvelini hazıriayan Paris konferansmda, biz, on altı millctten horbiri gibi istihsalimizi arttırmak ve millî NADİR NADİ Arkan Sa. S, Sü. 4 t» Ankara 27 (Telefonla) Diş İşleri Bakanı Necmeddin Sadak, Marshall piânınm Turkiyeyi ilgılendıren kısım ( ları üzerınde, Meclisın bu pazartesi gunkii toplantısında izahlarda bulunacaktır. Oğrendiğime göre, C.H.P. Meclis grupımun bugimku toplantısında da bu mevzua dokumılmussa da Dış İşleri Bakanı, Dr Fahri Kurtulusun bu hu'ustaki temennisine cevaben, acıklamanın umumî efkâr öniınde yapılmasmın daha doğru olacağı mütaleasında bulunmuştur. mm İtalyanın müracaati üzerine Paris ve Londra arasında istişareler başladı Mesele dünkü C. H. P. Meclis Grupunda da mevzuu bahsedildi, Amerikan basınında Âvrupanm hür milletleri arasında işbirliği] a lüzumu belirtilerek: Harekete geçmek aıu gebniştir,, deniyor fakat Necmeddin Sadak acıklamanın umumî efkâr önünde yapılmaşmm daha doğru olacağını söyledi Muhalefetin tenkidleri Ahmed Oğuzun dün İzmille Demokratlara irad etliği nutuk İzmit kongresinde bugün Celâl Bayar konuşacak İzmit 27 (D. P. Genel Baskanı C«lâl Bayara refakat eden arkadaşımız Ferdi Öner bildiriyor) Demokrat Parti Genel Baskanı Celâl Bayar, bugün saat 35.30 da İzmite vardı. İstasyon ve civan, büyuk bir karşılayıcı kütlesile hıncahmc öoluydu. Demokrat Parti binasına kadar Genel Başkan ve kendisine refakat eden Eskisehir milletvekıllerinden Ahmed Oğuz ve Kemal Zeytinoğlu ile İhsan Şerif Örgen (Kütahya), halk arasında yaya olarak yürüdiil«r. Halk. büyük t«zahürat yap«cordu, jjîaten jDemoVratlann, Genel Başkanlarma karsı içten' te Arhası Sa. 4, Sü. 6 da Diğer dhetten Lüksenburg hükfme Londra 27 (a.a.) Reuter ajansuun nia Tnmmm . İn^rili» tekliflerine karş muhabiri bildiriyor: harck«4 tanonı bildiren bir not haz Bugün emin bir kaynaktan ağrenildilamakl» mefgul olduğu salâhiyetli ğine göre, îngiltere ve Fransa hükumet kayn&ktan öğrenilmektedir. leri, diğer batı Avrupa memleketlerine teşmil edilecek olan İngiliz Fransız Ltftae&burg Dı# İşleri Bakanı Pie ittıfak sistemine Belçika, Holanda ve Dupont, Belçika va Holanda Dış Isle Lüksenburg ile eşid aartlarla katılmak Bakanlariltt bu hususta roüzakerelerd istiyen İtalyanın bu müracaati hususunbulunmuştur. Bakanlar kendisine Franl da isti=arelerde bulunmaktadırlar. •tz * İngiliz tekliflerini kabul ettüderu îngiltere Dış işleri Bakanı Bevin, gebildirmişlerdir. çen perşembe gunü Avam KamarasmAmerikan basuunin mütalealan da bir batı birlıği kurulması projesıni Washington 27 (a.a.) Amerfka ileri sürdüğü zaman İtalyanın da ingibasuu, İngiliz Dış İşleri Bakanır liz Fransız ittifak çerçevesi içinde bir batt Âvrupanm hür milletleri arasındi »ndlaşma imza etmek suretile batı bif,ifbirliğl hakktndaki beyanatanı geniş liğine katılması ihtimalini kabul etmiş Kont Sforza fekllde yorumlamaktadır. bulunuyordu. Waıhington Post bu hususta söyle Bevin'in bu beyanatından bir gün tınmakla bahtiyar olacağını hukumetl yor: sonra, İtalyanın Londra büyük elçısi adına bıldirtniştır. Duk Tomaso Ballarati Scotti, Dış İşleri Hçi, Italyan hukumetinln bir an e v «Aynı zfhnlyete sahib milletler ara« Bakanı Bevin'i ziyaret ederek İtalya vel bu hususta teşebbuse geçilmeeini sında, siyasi ve iktisadi meseleleri d« nın ingiliz Fransız teklifleri içine a arzu ettiğıni de ilâve etmiştir. Arîcasv Sa. 3, Su. 3 fe Fuad Cebesoy, Meclis Başkanı namzedi Ankara 27 (Telefonla) General Kâzım Karabekirin ölümü üzerine açüan Büyük Mıllet Meclisi Başkanlığı için C. HP. adayı, partinin bugünkü MeclU Grupunda geçilmiştir. Seçimin hemen ölümü takib etmesi, adaylüc için muhtelif temayüllerin harekete geçmesine zaman bırakmamıştır. Sadece parti merkez çevreslnın, General Ali Fuad Cebesoyun başkanhğına taraftar olduğu, daha dünden açıkça belli idi. Nitekim bugünkü seçimde de General Ali Fuad Cebesoy, 235 oy almıçtır. Tasnifte Sükrü Saracoğluya 23, General Kâzım Özalpa 7, Receb Pekere 6, Mümtaz Öîcmene de 1 oy verildiği anlaşılmıştır. Demokratlann Meclis Başkanı namzedi Hayır işlerine 6 milyon bırakan i? adamımız RahmetU Nuh Nacinin vasiyetnamesi Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâkiminin huzurunda açıldı A?Hstıırya ile barış Ruslar 5 şart ileri sürdüler Avusturya Dış İşleri Bakanı, müzakerelerde bulunmak iizere Londraya gidiyor Viyana 27 (AF.) Avusrurya bası ajansı, Londra muhabirinin kaydila verdiği bir haberde .Rusya, Avusturya hBkkında sulh anlaşmasmı beş şart kabul edebiiecejrini bildîrmiştir ve lecek hafta Dış İşleri Bakan muavinler Londrada toplandıklarî zaman bu şart lar üzerinde konuşacaklardır. Rusyanın ileri sürdüğu şartlar çuo lardır: 1 Zistersdorf petrolları hakkındal Ru« taleblerinde hiç bir değişiklik j pümıyacaktu. (Rıısya bu petrollarm tihsalâtından üçte ikisini ve ayrıca ocai» lardaki tesisattan da aynı nibette bü Arkan Sa. 3, Sü. 6 < C. H. P. Grupunda dün seçim yapıldı, Ali Fuad Cebesoy 235, Saracoğlu 23, Kâzım Özalp 7, Receb Peker 6 oy aldılar Bir raüddet evvel vefat eden tanmmış iş adamlarımızdan ve zenginlerimizden Nuh Nacinin vasiyetnamesi, Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Yargıcının huzurunda açılmıştır. Biitün hayatı boyunca daima iyilıi etmeyi kendisine prensip edinmiş olan merhumun vasiyetnamesinm de, bir hamiyet örneği olduğu gorülmüştür. Rahmetli Nuh Naci, doğduğu v« »ervetini kazandığı Kayseri il« Adanaya birer mekteb, hastane, doğumevi ve cami yaptırılmasını vasiyet etmiştir. Merhum ayrıca, bu tesisler için Vakıflar da bırakmıştır. İki muhtelif yerde meydana getirilecek olan bu tesislerin, 5 4 5 milyon liraya çıkacağı tahrnin edilmektedir. Merhum, bu tesislerin kaçar Jdşilik olacağını tasrih etmediği gibi, eervetinden bu işe ne miktar tahsis edi'.eceğini d« bildirmemiştlr. Tesisler, mahallerin ihtiyaclanna göre kurulacaktır. Nuh Nacinin servetinin 910 milyon Arkan Sa. 3, Sü. 6 da Merhum Nnh Naci Yazgan İngiliz Irak anlaşmasının General Kâzım Karabekirin neticesi AU Fuad Cebesoy V Ali Fuad Cebesoyun seçimi, umumi Yeni IngilizIrak anlasmasını imza eden vetle iyl karşalanınıştır. Mecliste baş ve istifaya mecbur kalan Irak Başbakanı kanlık intihabı, cuma günkü toplantıda Salih Cabir yapılacaktır. Demokra't partinin bu teçimde Meclis Başkanhğı için aday göstermiyeceğinden ve bu rntihaba glrmiveceğinden bahsolunmaktadır. Bir rivayet* göre muhalefet, Meclis Başkanhğı için Yusuf Kemal Tengirşengi sday gösterecei ve oylarını, kendi adayma kullanacaktır. Rusyada biitün işçiler esîr, Sovyetlerin zorla kullandıkları işçiler hakkında Amerikada neşredilen bir kitabda verilen tüyler ürpertici tafsilât Londra 27 (a.a.) Londra basını. Mr. Dalllm'in yazdığı ve Birleşik Aroeri kada Yale Universitesi matbaası tarafından basılan bir kitabı yorumlamaktadır. Kitabın mevzuu, Sovjetler Birliğindeki zorla kullanılan işçilere dairdir. Bu kitab, Londrada büyük bir muvaffakıyet kazanmıştir. Mr. Dallin ezcümle şunlan yanyor: «Rusyanın ekbnomik yapıauun tetnelini teşkil eden esir işçilerin «ayısı h»k Tütün müstahsiü fiatlardan şikâyetçi Ege bölgesinde iki gün içinde 14 milyon kilo tütün sahldı cenazesi bugiın kaldırıhyor Irak kabinesi, Mecüs Reisi ve 30 saylav Cenaze, Meclis önündeki top arabasına istifa ettiler Dün Bağdadda gürültülü sevinc tezahürleri yapıldı naklolunacak burada irad edilecek bir hitabe ile merasim başlıyacak İzmîr 27 (Telefonla) Tütün piyasası. müstahsilin şikâyeü lçind* devam etmekte, daha iyi fiat isterken, tütünü» nü hiç satamamaktan korkan bir kısım müstahsil ise büyük bir tehalükle mallarna elden çıkartmaktadırlar. Amerikaîılar, iyi tütünleri başkalaruıa kaptırreamak için oldukça hararetli bir faaliyet göstermektedirler. MoTdoganlılarm, Tekel menvurlarij gelmediği hakkındaki çikâyetleri ü | kındaki tahminler değişikür. Bununla z«rine ekaperler gön<ierilmiş, bugü beraber bu tahminleri yapanların hep crada piyasa açılmıştır. Tekel Bakaı si bu işçilerin yüzde 85 llâ 90 mınuı bu gabah İzmire telefon ederek, Ödej Arkan Sa. 3. SH 2 d» Arkan Sa. 4, StJ. 7 de'~ Londra 27 (B.B.C.) Londrada bir karşılıklı savunma andlaşması fanzaladıktan ve bunun Irakı tatmin ettiğinl ilân ettikten sonr* memleketine dönen Irak Başbakanı Salih Cabir, Bağdadda andlaşmayı beğenmiyen ve onun Irak isteklerini gerekleştirmediğinl ileri süren şiddetli nümayişlerle karşılaşmış ve bu nümayişier zabıta kuvvetlerîle nü Arkası Sa. 3. Sü t de Darısı İstanbulutt başma Ekmeklik unlardaki çavdar nisbeti Yunan ve Arjanlin elçileri dün Mecliste açılan defteri imzalamaktan çıkarlarken Ankara 27 (Telefonla) Merhum bayram camiine getirilecek, namazı General Kâzım Karabekirin cenazesi, kılındıktan sonra, el üstünde olarak yarın büyük törenle kaldırılacaktır. Anafartalar caddesinden Dortyolağzına Programa göre, cenaze, yann saat 12 de getirilecek ve orada askerî kıta taraNümune bastanesinden alınarak Haa Arkan Sa. 3, Sü. S t» C.H.P. ocak kongreleri hazırhğı Fahreddin Kerim, «Biz parti mficadelemizi dünyanın kabul ettiği medenî fornıaliteler içerisinde yapacağız. Hiçbir kuvvete grüvenmiyoruz» diyor C.H. Partisi ü idare kurulu başkanlığından istifa eden Prof. Fahreddin Kerimin istifasının, C H. Partisi Genel sekıeteıligince kabul edildiği İîtanb ıl Adana Adalet Sarayı Istanbul fırıncılarının kendılerine parti merkezine bildirilmiştir. C H. Parverılen ekmeklik unların yüzde 35 bu^ tisi başkan vekıli Hılmi Uran, dun FahEmlâk Bankası tarafmdan Adanada yaptırılmakta olan Adalet Sarayının day ve yüzde 65 çavdarı ihtiva ettiğıne reddin Kerime bir mektub göndermiş inşaatı bitr..ısür Adalet Sarayı önümüzdeki cumartesi gunü Bayındırlık ve Adalet dair iddiaları, şehrimizde" alâka ile kar tır. Hilmi Uran, mektubunun sonunda: Bakanları taraiından açılacaktır. Bu bina, memlekette yapılmış olan ılk Adalet Arkan Sa. 3, Sü. 5 U Sarayıdır. Arkası Sa. 4, Sü, 7 de Değirmenciler ve Toprak Ofis, fınncılann iddiasını reddediyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog