Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Doç. Dr MÜFİDE KÜLEY İÇ HASTALIKLARINDA DİYETLE TEDAVİ Yeni 3 üncü bası 266 sahife 1948 Fiatı 4 lira. Tasraya 425 Krs Tıbbl oldupıı kadar bir aile kitabı sayılan bu eser, modern tedavide ilâç kadar lözumlu olan hasta yemeğinin ihtiyaca uygun ve zararsız tertib edilmesini sağlamaktadır. MAZLUM KİTABEVİ. İstanbul umhuriyet J 24Uncü yıl Sayı: 8415 KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kuhısu İstanbul No 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299. Matbaa: 24290 TANRI YRUÛU HALİD ıı Kerim Tercüme ve Tefciri) ı Doğrulun eseridır. Içerısinde iki Hafız Osman yazısı ile bir rim de vardır. iki cdd üzerıne 17,5 liradır. Pazartesi 19 Ocak 1948 Kitabevi Ortadoguda bir D. P. nin II kongresi kurmak istiyor dün de bitirilemedi Amerikanın da desteklediği bu bloka Türkîye ve Iranin iltihakları istenilecek İnötıü ile Amerika elçisi arasında Çankayadaki görüşme, Londrada bu mesele ile ilgili olarak yonınlanıyor J Toplantılar gürültülü geciyor, tenkldler sinirli bir hava içinde yapılıyor Kenan öner Fuad Köprülü ihtilâfından bahsedilmesi] delegeler arasında çok şiddetli münakaşalara yol açtı, celse bir ara tatil edildi Dolar aveılığı olat starlin savaşı, doların lehine olarak devam ediyor. Ikinci Dünya Harbinde biiyiik devletler savaşırken atada kiiçük devletler ezildiği gibi, dolar sterlin harbinde de, gene kiiçük devletler zarar görüyor. İngiltere, 1947 temmuzunda, kendi bankalarında toplanan başka de\letlere aid sterlinleri bir malî veto ile dolarla ve diğer kıymetü paralarla değiştirilmez hale koyduktan sonra, Türkiye gibi, Mısır gibi dolar ihtiyaçlanm İngilteredeki alacaklannın tohvili yolile tcmin eden dcvletlerde. dolar sıkıntısı başladı. Mısır, sterlin blokundan aynldı. Biz de bir taraftan İngilizlerle müzakereye girişmekle beraber, diğer taraftan ihracat mallanmıza mukabil dolar istemeğe başladık. Bizimle alışreriş eden devletlerde de dolar kıtlığı olduğu için, bu isteğuniz bize pek az dolar temin etti. Satacağımız mallar için karşımızdaki alıcılardan. onlarda olrruyan bir şeyi istemekten ne çıkar? Neticede ihra' .jitâaL. «atmHg çok azaldt. Nihayet, Amerikan kartalı, yani dolar avctbğumzın, vuracak av bulamadığımız için bir şeye yaramadığını, her gün avdan dağarcığunız daha boş olarak döndüğiımüzü gördük. Tekrar sterlin avına başlamak lüzumunu hissettik. Onur. içindir ki şimdi. her gün, bazı ihracat mallarımızı sterlinle satacağimızı bildiren sirkülerler neşrediyorm. Pek kıymetli olan dolarlanmızı, bir sürü hırdavat ziynet eşyasuıa, Avrupaya ve bilhassa AmerikayE gönderdiğimiz sayısız heyetlere gündelik ve yolluk olarak ı&raf ettikten sonra. dolar hasretile janıp tutuşmatnız çok hazindir ama, vaziyet böyledir işte. İngiltere ile devam eden malî müzakerelerin, «muvakkat» kaydile kesildiği ve devam edeceği de salâhiyetli zatiar tarafından söylenmişti ama, bir kaç aydanberi hiç bir ses sada çıkm&dığına göre, muvakkatliğin bâlâ devam ettiği anlaşılıyor. İngiltere, geçen tafta, Mısnla bir malî anlaşma yapmıstır. Mısıruı İngihcrede 440 milyon İngiiiz lirası alaCEŞÎ vardır. İngiltere, ıwun müzakerelerden sonra. Mısınn bu alacağınd 21 mihon sterlini debloke etmiştir. Bunun 11 milyonunu dolar olarak Mısınn emrine tahsis etmiştir; fakat yalnız 6 milyon 280 bin dolannı nakden odeyecek; kalanmı Mısıra yapılan bazı ithalâtın karşılığı vesaire olarak diğer memleketlere verecektir. i giltere. Mısınn 440 milj on sterlinlik alacağuıa karşı yalnız 6 milyon 280 bin liralığı nakid olmak üzere 11 milyon dolar verirse, bizim şimdi ne kadar olduğunu bilmiyoruz amavaktile 13 14 milyon sterlinlik alacağımıza karşı. ya hiç bir şey vermiyecek, yahud da ihtiyaelanmıza nisbetle devede kulak kabilinden bir miktar dolar lutfedecektir, Dolar kıtlığı karşısında, bn kıymetli ve kolay bulunmaz parayı yeCUMHURİYET Almanyada Ruslarm mezalîmî Ortadoğu bloku kurulması için harekete geçen Bevin nutuk stfylerken Nilletvekillerinin tahsisatı meselesinde Mecliste beyaz oy kttllanan Ahmed Kemal Silivrili meraklı ve dikkate şayan açıklamalarda bulundu, Refik Koraltan da bir konuşma yaptı Berlin 18 (A.P.) Berlinde îngilizlerin müssadesile çıkan Telegraf gazete«îi, re'^rıî delillerle, Sovyet bölgesinde, «binleree Almanın nazilerin kamplarrna benziyen tecrid edilmiş sahalarda öldüVlerini> yazmıştır. Ga7«tenin bildirdiğine g9re. oiumler, aolıktan ve ağir işlerde ktıllanıİTnaktan dnlayı ileri gelmektedi^ Sovj'etlerin kamplanma bul\man, yalnız eski naziler değil, aynı lamanda Sos yaüst Püüği pa&js&tş . h<ıç gecijjmiyen, lerdir. '""DünKS Akn«4 SilivriK izahat v«rirke Kampa sokulanlar, maWtemel«pde mulaçtırıldı. Bundan sonra evvelki gün oDerookrat Partl istanbul Jl kongresine hskeme bile edilmemektedir. dün d« Kristal gazinosunda devam edil kunan il idare Vurulu raporu bakimdfl Kuslar, Devlet adamlarmı di. İkinci başkan Bülend Danışman sa konuçmak istiyen delegelere söz verildi, tehdid ediyorlar «Şatafatiı cönıleler» Londra 18 (a«.) Sunday Times'in at dokuzu yirmi geçe yoklama yaptı Salâhaddin adında bir delege kürsGr ve 52 delegenin mevcud olduğumı tes ArUası Sa 3. Sü. 2 de bit ederek kongreyi açtı. Kongre baş ye gelerek çunlan söyledi: kanı, ilk olarak Afyon Demokrat Parti « Idare heyeti raporunu baçmdan Birleşmiş Milletler Kadınlar Komisyonundaki Rus il kurulu başkanhğından gelen bir tel eomına kadar okudum. Fakat maalcef delegesi, Türk kadınlan hakkmda hak ve hakikate rafı kongre azalarma okudtL Bu tel içinde kelime bolluğundan başka bir grafta İstanbul il kongresine miıvaffa şeye raslamak mümkün olmadı, Rapor, uymıyan iddialar ileri sürdü kiyetli mesailer temenni edihyordu. TPI sarih, açık bir mahiyet taşjmamaktadır. glaf alkışlarla karşılandı ve Afyon de İçinde edeb! kelimeler. şatafatiı cümle Arkas\ Sa. 4, Sü. 3 te Ankara 18 (Telefonla) Amerikada Ikonuya geçmekte ,Turk kad'runın îstikmokratlarma teşekkür edilmesi kararEskd Başbakan Receb Peker, toplanmış olan Bırleşmiş Mi.letler Ka lâl Savaşındanberi yaptığı hizmetlerden 400,000 ton buğdajin Bakanlar dmlar KoTnisyonunda Rııs delegesi, İs başlanarak Cumhurıyetten itibaren haiz Kurulu kararile ihrac edildiFahri Kurtuluş şahsını lâm memleketlerinde kadınların külîür olduğu haklarla her sahada gördükleri ğini açıkhyor 'iyesi düşük olduğunu ve bunlara vazifeler belirtilmektedir. alâkadar eden önergeye faıklı muameleler edildiğıni soyledıkten Cemil Baılas tarafından yazıldığı anyann cevab veriyor sonra İstanbulda çıkan «Mı!let> mecmu laşıkn bu başyazıda Turkiyede işçi kaasınm neşriyatmı şahid tutarak Türkiye dmlarm durumundan ve bunlara bazan nin de bu vaziyette olduğunu ifade et sadeoe lehlerinde olarak yapılan farklı miştir. Ulusun yann çıiacak olan başyazı muamelelerden bahsedilmekte ve makasında So^' e t delegesinin bu vadideki le şu satırlarla nıhayet bulmaktadır: sozleri ele alınmışür. Yaztnm başmda <Hâdis€İeri yalnız kendi ideoloji za«ecnebi radyolardan dın]edığimİ7. bu ha viyesinden gören ve gosteren Sovjet vadısı Anadolu Ajansm'dan alamadık. delegesi bu suretle hak ve hakikate uyAians. bütçe müzakerelerinde yapılan gun tek bir şey söylememek kararında tonkidierden mutenebbıh olmamış gö olduğunu bir kere daha meydana koyrünm^ktedir.» denüdıkten sonra i=ıl rrus oluyor > Londra 18 (a.a.) People gazetesinin siyasî muharriri junlan yazıyon Mr. Bevin, Balkanlarda bir Sovyet askerl blokunun kurulmasına mukabele etmek zorunda kaldığından Ortadoğuda bir yeni «güvenlik bloku> tesis etmeğe karar vermiştir. Ortadoğudald devlet şeflerile yapılan gizli müzakereleri müteakıb kurulacak olan müdafaa komitesine iltihak etmeleri, pek yakında Turkiye ve Irandan taleb edılecektir. Bu komite üyelerinin vazifesi, karjılıkh yardım ve müdafaa plân.an hazırlamak ve bütün ordularla hava kuvvetlerinin hazır bulunmalan ve derhal harekele geçecek bir durumda olmalannı temin etmektir. Bu blokun tesisine doğnı atılan Uk adıtn, üç gün önce ingiltere ve Irak arasında bir müdafaa andlaşmasının akdi olmuştur. Bir kaç güne kadar da Urdtin Ba'sbakanl müstakıl müdafia anlaşmasuıın bütün veçhelerini tetkib etmek maksadile Londraya gelecegi gi Arkast Sa 3. 5ü. 3 te Tecrid kamplarında binleree Alman açlıkfan öldürülöyor Ruslar kadınlarumza da dil uzatmağa başladılar C.H.P. Meclis Grupunun İhrac edilen buğdaylar meselesi yarınki toplantısı Aydın kongresinde de K. Öner meselesi görtiştildü Delegeler, genel kurulu haklı buldular, Adnan Menderes de Meclisten çekilmek istiyenlerin politikasını anlattı Fener, Beşihtaşt dün 20 yendi Stadyumdaki izdiham yüzünden bir kısım halk maçı. sahanın içinden seyretti 20.000 Istanbullu, bir kaç kişinin beceriksizlikleri yüzünden her mühim maçte çektiği cehennem azabına dün bir defa daha maruz kaldı sevretmege giden biçarelerdir. O j'irmi bin insanın içinde bulunanlar, «biçare« sıfatmı bile mutlaka hafif bulacaklardır. Zira dünkü yorgunluklarmı bugün dahi alamamış olanların sayısı, şüphe Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Yirmi bin Istanbullu dün. bir kaç kişinin beceriksizlikleri yüzünden cehennem azabı çekti. Bu yirmi bin Istanbullu. havanın fevkalâde güzel olmasmdan istıfade ederek, Kadıköy stadyumunda ArJc«ı Sa. 3. Sü, 4 te yapılan Fenerbahçe Beşiktaş maçım Fahri Kurtuluş Ahmed Ulus Ankara 18 (Telefonla) C. H. P. Meclis grupunun bu sah günkü topiantısında doktor Fahri Kurtuluş }ahsım alâkadar eden bir önergeye cevab verecektir. Ahmed Ulus tarafından verilmiş olan bu takrir grupun geçen toplanüsında olnınmuş ve bir sonraki toplantmm gundemine alınmıştı. Bilindiği gibi Ahmed Ulus doktor .Kurtuluştan gencler arasmdaki fazlaca faaliyetinden, yer yer nutuklarından ve konferanslannda'n dolayj bunlan ne ofat ve salâhiyetîe ve ne maksadla yaptığım sormakta ve bunların bazı dedikodulara yol açtığını kaydetmektedir. Takrir sahibinin bu dedikodulann maniyetini sah günkü toplanüsında izah etmesi bekleniyor. Fahri Kurtuluşa geu lince. sanıldığına göre, bu hususta'ri ce\>ab:arı fazla uzun olmıyacakür. Kendisinin parti tüzüğüne bağlı olduğunu belirteeeği ve böyle bir suale muhatab olmak mavkiinde bulunmadığım ileri süreceği anlaşıhyor. Izmir 18 (Telefonla) D. P. Aydın il kongresine bugün devam edilmiştir. Fevzi Lutfi Koraosmanoğlu, hurriyet misakmın artık tahakkuk etmek üzeıt olduğunu söylemiş Kenan Onerin istıfasına geçerek mumaileyhin daima Demokrat Parti kurucularmdan bahsettiğini, halbuki D. P. de kurucu mevcud olmadığını, kurucunun Türk milleti olduğunu, yapılan her işten genel ku rul üyelerinin haberdar bulundu ğunu söylemiş, Kenan Oner haklı ise, ona hak veriniz demiştir, Kongrede bulunanlar hep bir ağızdan: €Genel kurul haklıdır> demişlerdir. Refiîc Şevket İnee, D. P. nin davası hallediîdiğini, fakat bitmediğini söylemiştir. Adnan Menderesin koncşması Adnan Menderes, uzun konusmasında bir zümre adma D. P. içinde tahakküaı yollarma sap+ıklan ve ihtiraslar beslemekte olduklan iddiasını reddetmis, parülerin taaddüdü her türlü tahakküm imkânlannı kokünden kaldırmış olduğunu, D. P. nin zaten zümre tahakküm ve zihniyetini kaldrrmak için kurulduğunu söylemiş, kongrelerde bir tahakküm ve müdahale görülüp görülmediğini sormus; «hayu!> cevabmı almıştır. Adnan Menderes şöyle demiştir: « Hakikat şudur ki istanbul parti teşkilâtı üzerinde demokratik idare ile Demokrat Parti zihniyetinin ve aynca parti tüzüğümüzün tecviz etmediği bir Eski Başbakan Receb Peket ıstırab mevcuddur. Bunun hakikî seBuğday ihracı meselesi hakkmda esbeblerini bize muhtelif smıf, zümre tahakkümü yapıyorsunuz, isnadlan altın ki Başbakan Receb Peker gazetecilere da takib edilmek istenen politikada a aşağıdaÜ demeçte bulumnuştur: Arkast Sa. 3, Sü. 6 da Arkast Sa. 3. Sü. 5 (« Yugoslav elçisi tekrar Ankaraya dönmüyof Belgraddaki diplomatlar toplantısına iştirak etmek üzere dün yola çıkan Simiç, kominftMTn azası oluyor Dün Fenerbahçe stadyumunda eşine pek ender rastlanan bir kalabalık önünde ve gayrinizaml sahada yapılan lik m a ç m d a Fenerbahçe, Beşiktaşa 2 0 fftlib gelmiştir. Yukarıda sağdaki resimde, sahanın hali görülmektedir. Seyırcilerin iki metre kadar gerisinde olan (X) içaretli direk, k o m e r direğidir. Soldaki resim mastaa b i r N U göstermektedir. Kajşılaşmanm taisıiâU dötdüacü b i i İ d J Yugoslavyanuı Türkiye büyük elçisi albay Bojin Simiç, Yugoslav dıplomatlarmın Belgradda yapacaklan büyuk içtimada bulunmak üzere, dün trenle şchrimizden hareket etmiştir. Haber aldığımıza gore, albay Simiç bu toplanüdan sonra tekrar memleketimize gelmiyecek ve Kominform azası olacaktır. Büyük elçi bu sıfatla Sofya Budapeşte ve Bukreşi ziyaret ederek bu merkezlerde gencliğin asker! hazırlıkl?rını teftiş etmekle vazifelendırılecektir. Yugoslavyanın müstakbel Ankara Zabıta, kavgacıları zorla büyük elçisinin kim olacağı henüz belli değildir. yahşiırdı, 3 kişi ağır Budapeşte 18 (a a.) Budapeştede yaralandı ocak aymm 15 inden 17 sine kadar devam eden Üçüncü Balkan Genchk KonAdana 18 (Telefonla) Bugün saat gresi tarafından kabııl edilen rühaî ka18 sıralarında Kocavezir mahallesi hal rar suretinde g€İecek kongrenin Sofvada kmın buyük bir kısmmın, birbirlerine toplanaoaşı ve kongreye Sovyet, Polonbıçak, sopa ve yumruklarla girışmclen ya ve Çekoslovak heyetlerinin davet esuretsle çıkan bir kavga olmuç, bir '#aç dileceği kaydedilmektedir. ki§i yaralanmıştır. Hâdiseye sebeb, i>u Karar suretinde İsvec ve Norveç genc , Arbm §«. 3, Sü. 6 M ük t«çeJücuileri takbıh ohınmaktâdır. Adanada bir mahalle halkı birbirine girdi Sunis
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog