Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r DÜNYA TIP DERSLERI BtBtKCt CİIJ)t\ IÇfVDEKlLEB Frensıllnln havatınrtH be« d<"Tir Goncrerot. H. ıPaııs) Mnhtflif hastalıklarda ba~ M«J rc tahniit hınerparatıroıdızm I P te<Ia\ıeı Mandl F Mııana» AJIPTI hpmofllı « n l P E (Parıs) H a n ı n larria sı>ont*«n \e tçcrnbelcrlf elde edilen lâsemıler Gııeın M . IParU) Tstılaeuusmns Ma>*rhnfer, E <Zajrreb) Mlkrobnoloıık nrohlom olarak Salmonelialann ıırfmm ırın cerekiı olan maddclerin tMbıtı Braun H (tntanbnl) H*K Ki^abeiı Kp^arıt İstanbnl "ıatı 600 Posta ıle 635 kurns. umhuriyel 24 Uncfl yıl Sayı: 8 4 1 2 Telgrai w nektab «dreâ. Cunkhariyet, îstaabul Posta fcutusa. tsfenbu] Ko 246 TeJefoalar. UraiiSJİ Saatral Numaras; £4298. Yan İşleri: 24299 Maib»a. 24290. BSJRÜÛU ^P^^^ Tercume \e Tefıri) Omer HHş^ognı'un e=°ndır IçTiSinae ayrıea ha*cıkî Ha&z Osman yazısı üs bır Kur'anı K°rtm de vardır Ikı cıld uzenne 17 5 iırad:r JKNRI KURUCUSU: YUNUS NADÎ Cuma 16 Ocak 1946 AHMED V. HALİD Kitabevi > Daha evvel şimdiki kanun tadil edilerek ara seçimleri nisanda bu muaddel hükümlere göre yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi Genel merkezine göre, Meclis Grupundaki tartışmalara yeni bir seçim kanunu hazırlanması değil, o zamana intizaren mevcud kanunun tadil edilip edilmemesi meselesi sebeb olmuş Geçen barbde Ahıkedaki hava uslerinden iki gorunu?: Hucumdan dbnen Amerikan nçaklan ve uç«kl«r« bomba tutkü Fuzulî değil hattâ zararlı l reremle sa\a.ş haftası da gelso k tP'rıf p'trii>ıpını c i * n kabi'l etmijtu : ve gccti. Yedi gun jedi gece bu hanuman sondurucü, nesiller yıkıcı afete karşı cenkleştik. Yajnlar yazıldı, nutuklar sojlcndi. ianelcr toplaııdı, hastalar ziyaret edildi. ne japmak mumkunse japıldı. Çoluk çocuk, genc jaşlı her \at&ndaş \eremin ne >aman bir cana\ar olduğunu ogrendi. Ondan korunnsak için nasıl davranmak lazım geldiği hakkmda bılgi edindi. Ve gelecek yıl tekrar açılmak uzere hafta kapatıldı. Şundi. veremle savaş davası resOrtadoğu lngiliz kuvmen çekmeceye kilidlendigi bir sıravetleri eski komutam da ben elimi kaldınyonıra ve bu hafAi|chinl<ckMn raporu tanın aleyhinde konuşmak uzere nıilJetten îzfaı fettyorom. Yalnız veremle ncşredildî "^ savaş haftasının değil, herhangi bir milli davamızı çozmek oğruna jıllarLandra 15 (Rsdyo) Ortadoğu Indanberi ihdas olunagelen butıin haf?ıîız KuFve+Ierı eskı komutanı Ger<eral talann alevhinde konuşac'ağım. Halkı Sır Claude Auchmleck tarafndan 27 Kral Michael'in tabttan feragati nzerine Rtıraanyada halk cnmhurijeti tasamıfa ve yerli malı kulianmaya ocak 1943 tarıhınde Harbıje Bakan!ı«pilân edildiği gttn tertib edilen bir niunayi? alışbrmak, yıırdda çocuk meselesina sunu'an raporun metnı, bugun n e v njn ehemmiyetini gostermek gibi seredılmıştir. General, raporunda, kuzey beblerle ortaya atılan birkaç haftaAfrık^da duşmanın nasıl nına edıld'ğımız daha vardır. İyi nivetlere dajannj teferruatıle anlahrakta, bu arada Ortadoğuda Alman tehlık.eiınm nasıl berdığı için butun bunlara birer komcdi t£i:af edıldığını yazmaktadu". G e i T ' l demeye dilım varmıyor. Fakat «millî» Almanlar Rusyada ı'erlerken Rusların haftalardan bir fayda görduğumıize Kafkasya mudafaalarına daır plânlarminananlar ve bundan ötıiru de vicdan In?ılı^ere hacbn malumat vermedanlannı rahatta duy?nlar içimizde dıklennı açıklamakta ve şo>le dev?m varsa. onların iç saadetini kıskandıetmektedırğırnı şuracığa kaj detmeli>im. Biz «Butan bu müddet zarfında Mal+a'nm «milJî > haftalann sosj al bünyemizi ojalayıp u;uşturduğıı ve neticedc memJeketimize z&rar verdiği inancındayız. Bufcreş 15 (a a.) Bulgar Basbakam Komurust Partısinin gazetesı oîan Gercı bu haftalar butıin bütiın ya Dımıtrov'un Bukreşi nyaretı tesbit edı Scavtea w>le vazmaktadır. bana atılacak şe>ler sayıbnıyabilir. len program mucıbınce devam etmekte«Empervaliatler gun geçtıkçe BulgjBir defx mevzusuz kalan sayın ya dır. Bugun oğleden evvel ıkı memle'cet n«tan \e Rumanya gıbî k\ıcuk devlatzar.jrunız. bu gıbı vesilelerle arasıra arasmda akdedılecek olan do*=tluk is lerm yalnız 1mutecavız hareket ve san«jarın ne >azahm?» dije uzulmek bırlığı ve karşılıkh jardım paktı h i k tajlannı değı ajnı zamanda haıbı tahkmda muzakereler yapılmıştır. Bu p3kt rık sıyasetlerını d« baltalıjacak kaâar ve kara kara duşunmek kulfetinden >arm sabah butun hukumet erkânıtiin kuvvetlı olduklaımı anuyacaklardır. kur*»Jujoılar. Çocuk haftasında mıısürakıle Dış Içltrı Bakanl'ğmda yapı KardeçleriTuz Bulga'lajla beraoer kuryız? al eline kalemi kıiçuk yaşlaı îacak bır toren esnasmaa Dımıtrov \e UTictmız ve sulhçvı ınkısafımızm bâmısı dakı oîıım cisbetinin yurdumuzda ne Eum<m Basbakanı Groza tarafmdan im sosyahzm memkkeb Rusyanm insamıruîhiş rakamlara ulaştığını yurekle za edılecektır Paktın imza edıldıgı ter yete çızdığı volda yurumekteyız. rimizi burka burka yaz. Boyle hiç tib olunacak bır halk mıtıngı esnasında So\yet Rusvanın daimî dostu olarak bir verde eşine rastlanmıyan bir ge ıiâr edılecektır. ıttıfakıraıza sadık kaldığımız muddetçe General Aııchinleck Bir Rııme'n gazetesinin \azisi kuvTeth olacak ve ulasmak ısted ğım.z rilik alametini acığa vur. Bu husu«ta 1 Buk>€ş 15 (a a ) Anadolu Ajansımn g3"eve sosyalızme, vakit kaybetmeden dururou gıttıkoe vahim esmekte olup, kadar esaslı bır tedbire haşduşmanı Mısır us ve hata alanlarından uiaçarağız» nsızı ısbat et. Ertesi gunu ozel muhabın bıldırıyor. nrumkun mertebe uzai tııtmai ve taarBulgarMacar misakı Eumcn basını butun ba=v aiiları^a bir baska tonden meseleyi bir daha Lordra 15 'aa t Yakın bır zaman ruza uğT3ması haLnde TurVıjevı dssdeşele. Çii gtm sonra gene bir kol Bu'gar delegasyonunun geîısını bahıs ko Aıkast Sa 3. Sü 5 te Arkan Sa 3 Sü. 2 de nus'i etmeYtedır. lan sıva. Ve halk da rnekteb çağındak> lcırısesiz Istanbul çocuklanrun yapıııırda çamurda jahnayak basıkabak sattı^ı gazeteleri alarak senin iç sızîatıcı feıvadlarını okusıın. (Ne ivi jaTnuş!) desin. Tasarruf haftasında a\nı şcyi yapacaksın, \ercm haîtasmda gun kacırmıvacaksın. Fakat pı>asamızda jabann markaîı luks eşyalar vitrmlerden gene eskisi gibi taşacak; sanator>om kapısmda nöbet bsklijen hastalar sıra kendilerine gelınciye kadar gene vefat edeceklerdir. Ankara l î (T^lefonla) Şımdıkı Seçim Kanununda vapılacak dtfışıkl'klerden sonra hukumehn, asıl Seçım Kanununu hazırlamak uzere çahşmalara başl»\acağı kuvvetl* umuluyor Fılhakıka parü çevrelennde bu ana kanun uzerındekı ılk hazırlıklara şımd'den başlanması \olunda bazı temayuiler sezılmektedır. Son Partı Grupunda alınan pren<!ip kararının eldekı kanunun bazı hukumlenrve daha zıjade vuTuh vermeğe ms tuf olduğu malumdur. Bu kanun, gorunu«:te gızh oy ve C H P çevr«lerıne bakıhrsa bu prensıpler, h«r zaman ve her \«ra« tatbık edılmiştır. Ancak kanun gızh ovun ne tarzda kullanılaeağını, alenî tasnıfm d« nasıl tatbık «"dıleceğıni kâfı derecede açıklamamış olduğundan bu cıhetler kanunlaşacaktır Bu suretle kapalı cârîarda bazan ırnlletvekıl1erınin bıl<* sokulmadığı tasnıflere «alenidır» demek mümkün olmıyacak ve oyların saj ılma5inda, şu veya bu şekılde C H P. b olanlardan başkalarmm bulundurulmama«ı gıbı endtje Ar) an Srh.ie 4, S? 6 an Amerikanın Trablusta kurdugu hava üssü Türkiyeden bahseden bir rapor Savunrna Bakanı Forrestal, Trablusun bîr merhale noktası olarak kullamlacağinı söylüyor adalarındaki hava meydanlarına aid attlaşmaftın nzatılması için de Portekizk miizakereler yapıhyor Washınston 15 fa a ) Aroerıkan uzere Trablusta bir üs tesıs ebruştır. askerî şahsıyetlerının haber verdıklerıSavunma Bakanı Forrestal bır basın ne gore, Amerikan askerî havacıhğı konferansı esnasında. Trablusun bır Orta ve Yakın Şarka doğru Arrenkan merhale noktası olarak kulianılacağın] uçAk'arımn geçmele~ını Arlfl*j Sa 3, Su. 2 de Tuhfmut uçaklar da savaşa îstirak ediyorlar Bir Yahudi uçağı düşürüldü. Kudüs Müftisinin evi havaya uçuruldu Kudu<: 15 (a a ) İngılız hava kuvGeeelevin çarpıimalar bir ara kesilmw vetleı n e mensub uçaklar bır kaç yuz ve Arabla'la Yal^udıler olulprıni almışArabm dort vahudı kovune hucum et lardır Kayıbların ağır olcuk'arı so^ mekte olauklar\ F''ı=tının gunev bolge=ı uzermde kesıf ucuslan yapmışiarŞafakta başka bır Arab gnıou Kudüdır înşılız kuvvetlen hareVete hazır bır un bır kae mıl batKinda bır Yahudi Sa. 4. Sv 1rf< Z! . e+te bulunmaktadır Avrupamn halkmmmsı ve Türkiye Yapıîacak yardımla, istihssî meselelerine aid rapor Kongreye verildi Washinçton 15 ( a a l (Usıs) Am«rıkan Dış Işleri Bakan'ığı Avrup?nm kalkınması programına ıştırak eden 16 memleketle batı Almanvanın ıhbyaclan Arkas\ Sa. 3, Su. 6 da Bulgar Rumen paktı bugün imzalanıyor Paklın imza sdildiği, tertib olunacak bir halk mtiingi esnasında ilân edilscek Yemetı Kralı îmam Yahya öldü Istanbulda işsizîik gittikçe artıyor Metısıseat fabrikalarımn ipliksiz kalmaları da bir çok işçinin fabrikaiardan çıkarılmalarııta sebeb olnyor Îmam Yahya Kahire 15 (a a.) Bu akşam Kahiİstanbulda son zamanlarda artan işsız dort yıl avnı fabnkada çalışarı b*a altmış reye gelen haberlere gore Yemen Kralı lik ve ış yerlerinden çıkarılan ışçılerm ı^çıye fabnka tarafmdan hıçbır tazau îmam Yahya vefat etmişür. Kecd^ı 85 durumu gunun başlıca konuları arasına nat verılmemıstır yaşında ıdı. kaülmış biılunmaktadır Vılâyete, Bele Arkası Sa. 4. Su. 7 de Arkasi Sa. 4, Sü. 2 de dıyeye, C H Partısıne, Sağlık ve Mıllî Eğıtım Mudurlüklerıne günde yüzlerce lıse mezrmu genc, iş bulabılmek için murac?at etmektedır. Munhal b u ^ nan bır gardıyanlık icm beş yuz kişmin talıb çıktığı da bir hakikattir. ŞehrımızJe ıssızî'ğı yaratan basbca amı! olaraV Aiidoh'dan Istanb'ila akrn ecenlerm çokluğu go.ste'ümeVt'MÎir. Dığer tarafıan i=: verlerınd<>kı durutn da na7arı dîkkatı cekmektedır. KontrT>''âk Fabrıkası sahib'eri cıkan bır ihtı'âf vurinden fabrıkanın faahyetı durduruînuş ve bu arada altmış ısçı ısîennden çıVarılrtustır On ar sehrimizde "Ankara lngiliz Ârkeoloji Enstitüsü,, dün açıldı Törende, Dış Işleri ve Millî Elğitim ' Bakanlarile lngiliz Büyiik Elçisi ve Prof. Garstang birer nutuk söylediler İngiliz Dış İşleri Bakanı, bu münasebetle gönderdiği bir telgrafta, bu enstituntin ilmi sahada Türkİngiliz makamlan arasında sıla işbifliği için sayısız hrsatlar doguracağmı belirtiyor Bu haftalann bazı himtetieri daha vardır: Davanın mevzuuna gore. yurdumuzda ne ateşh" mütehassıslar bulunduğunu gazetelerde çıkan yeni imzalara bakarak oğreniriz. Çocuk haftasında pedagoeİ3îimız. sosj ologlanmız, jerli malı haftasında iktisadcılanmıs, veremle savaş haftasında doktorlarmm, derin bilgileriııi goz kaınaştırıcı bir belâgatie ortava koyarlar. Bu kadar mutehassısa rağmen davalarını neden bir tıııld cozenıedisimize ha>ret eder, gelecek yıla kadar nuhakkak ileri hamleler japılaeağuıa (canü gbnulden) iman getiririz. Ertesi yıl, a>m nakarat tekrarlanır: vazılar, o gunedek rastlanmadık biıkar imza ile zeıı?iıılcsir ve biz bir \ıl oıiceki unaılierıuıL'e jcnibaştan kavuşur, savın jazarloinmzın ve ustad nuıtcha«sıslarımi7in gu/el fikirlerile ovTinuruz. NADİR NADİ Arkas\ Sa. 3. S«> u 19 T D. P. Genel Başkanı, dün Kenan Önerin istifası meselesi hakkmda İl İdare Kurulu azaları ve *$' ilçe başkanlarile görüşmeler yaptı Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Bavar dun sabah Ankaradan çehrimıze gelsoistır Yarın saat 10 da +oplanacak olan Demokrat Partı il kongresınde bu1unmak uzere Istaabula gelen genel baikana, Demokrat Partı Genel Idare Kurulu azalarmdan Ref>k Koraltan ve Kutahva mılleUekılı Ihsan Senf Özgen refjıat etmekt«dırkr. Demokrat Partı Genel Baskanı dün ügleden sonra saat 14 te ıl merkezine geleıek, ıl ıdare kurulu azalarıle goruşmuştuı. Celâl Bavarm bu goıuşmelerı saat 17 ye kadar devam etmış, bundan sonra genel baskan, parünın ilçe başkanlarile tema=a geçmıştır Saat 20 ve kadar «uıren bu toplantıların mahıytı 1 akkmJd \ix\ı çe\ıcıermJe Uıvııir r ır ketuiı,ı>et rmıliofaza edılmekle i^'auer gorume konavimın daha 7ivaie Kenar Oneun ıtı'a'i mcspleıle alSk^b oldus;u =anı »naktadır Celâl Bay*nn bu rrevanda ıl ve ilçe başksnlarına Demokjst Gizli bir komünist piâm Batı Almanya ikti«adiyatını baltalamağa matuf olan plâmn ana hatlan Lonura 15 (a a ) Marshall plânını akım bırakmak suretile batı Almanya ıktısad^vatmı baltalamaya matuf oır g'zlı komunıst plâru keşfedılmıştır. Beılmdeh.1 B B C muhabın bu plâmn •m> pıotükolu ibmı veulen gızh bır vesıkad<ı açıkla ımış olduğunu bldıtmcKtedır Protokola gore ışçı sınıfı kıs bıtmeden evvei sanav.oa an* oaerKezlenııı ele Arkan g c i, Sü, 6 fa âl Barsau dun fabah Kadıkoy bkelesinde Arkas\ Sı. 3, £ 4 i tt Dunku açılif toreninde profesor Garstang nutkunu soylerkea
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog