Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

FOTO€RAFLA ATATÜRK Mevcudu çok azalan bu kıymetli eserin Fiatı 125 Kuruştur. Umumî Satış Yeri : CUMHURİYET Matbaası 24 UncU yıl Sayı: 8 1 9 6 umhuriyet ı Telgraf "a mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: Istanbul No 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İçleri: 24299 Matbaaî 24290. KUVVET^JRUBU ette, nekahat dermansız;afiyetlerinbir kuvvet şurubudur. KURUCUSU: YUNUS NADİ Pazartesi 9 Haziran 1947 II I T EG E ı Markasına Dikkat A merikan Sovyet inonu II anlaşmazlığı büyüdü İngiliz hükumeti son ihtilâfı çok Devlet Başkanı ile D, Parti Başkanı arasmda yeni bir görüşme yapıldığı vahim telâkki ediyor Ankarada ısrarla söylenîyor / arasmda mülâkat Macaristanda bir tahkikat komisyonu kurulmasına dair teklifi Rusyanın reddedeceği bildirilmektedir Hillî müdafaa ihtiyaclarımız tetkik edilirken Cenevre'de bir mülteci Macar hükumeti hurulmast için Nagy faaliyete geçti İki parti delegelerinden mürekkeb bir konisyonnn Seçira Kanununu tadil için bir tasarı hazırlamak üzere çahşmalara başlıyacağı ileri süruluyor Ankara, 8 (Telefonla) Cumhur Başkanı Inönü ile Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Bayar arasında dün hayli uzun bir mülâkat vâki olduğu, bugün Ankarada bazı çevTelerde ısrarla sdylenmiştir. Müsteb'ad görülmemekle beraber, her iki taraftan da teyidı henüz kabil olmıysn bu haberle alâkalı bazı şayialar da, gene bugün Ankarada bahis konusu olmuştur. Dunya m«mleketlerindekı seçim kanunlarmı gözden geçirmek için salâhiyetii zevattan bir komisyon teşkili derpiş olunduğu da, bu rivayetler cümlasindendir. Gerek Cumhuriyet Halk Partisinden, gerek Demokrat Partiden üyeler bulunacak olan bu komjsyon, muhtelıf seçim kanunlarını tetkik ettikten sonra, m«înleketimiz şartlarına en uygun esaslan bir rapor halinde hazıriıyacak ve tatbıkattan alman neticeler de gözönünde bulundurulmak suretile, seçim kanunumı tadil eden bir tesarımn tsnzımi yolunda çalışmalara başlanacaktır. ürkiyeye yapılacak Amerikan yardımmın tatbikat sahasındaki teferruatını tajin ehnek üzere Ankaraya gelmiş o'an Amerikan askcri heyetinin tetkiklcri devam etmektedir. Bu tetkiklerin hedefi, Amerikalılann «Kızıl Seln dedikleri bir Bolşevik tecavüz ve istilâ taarruzuna karşı demokrasi dtinyasının ilcri karakol mevzii. deYabancı memleketlerdeki mokrasi cephesinin müdafaa hattı olan Türkiyeyi daha sağlam bir sed, malzeme, Türkiye ve daha kuvvetli bir kale haline getirYunanistana verilecek rnektir. Hedef, bu olunca da takib eGayrimenkul alım satımı dilen gaye ve yapılmak istenilen işin Budapeşte'de Parlamenlo bttmsı azametine nisbetle 100 milyon dolarWashmgtoa 8 (a.a > Harb malzeile ticarî şekilde uğraşanLondra 8 (a.a.) Macaristandaki rura, bir kaç hafta içinde o derece kölu mesı idaretılerındfn Jess Larson'un bıllık gibi kiıçiık VP mahdud bir yarhâdiseler hakkında Rusyaya verüen ve bir safhaya girmişür ki. milletlerarasl ların vergiye tâbi tutul. dunı. en lyi şekilde kullanmak lüztı bır tahkikat komısyonunun kurulmasını bir komısyonun kunılması ihtimalı dıtdiğine göre, son zamarüarda kabul edilen ve Turkıye üe Yunanistana yarmaUrı kararlaş^rıldı nıu kendini «çıkça gösterir. istıyen Amerikan notası hususunda vardır. Bununla beraber, Rusyanın, dımda bulunulmasmı sağlıyan kanun Balkan tahkik heyeti toplantı halinde Britanova muhabirinin bildırdığıne ötahkikat komisvonu hakkındaki IngilızAmerikan askerî heyetile Genelpeıeğınce bu iki memk'kete, Amerika Ankara 8 (Telefonla) Gelır vergikurmayımız ve hükumctimiz arasın re, Birleşik Amerıka ve Rusya arasmda Amerikan teklifini reddedeceği zanne nın yabancı memleketlerde bulunan fazsini gorüşmekte olan komisyon, çalışmaguney ve orta Avrupada mevcud olan vs dılmektedir. Bazı mahfillerde tahmin da Türkiyenin millî miıdafaasını taklarına hemen arasu denilecek şekılde gıtgıde artan anlaşmazlık, Ingilız huku edildiğme göre, bu arada, Rusya, Gti la malzemesi üzerinde üstun bir rüçhan viye bakımından neler konuşulduğu metı taraimdan çok vahım telâkki edi venlik Konseyine başvurarak Yunanis verılmiştır. drvam etmektedir Komisyon. arsa ve nu ve hangi ihtiyaçlarımızın bn plâna leıek yakından takıb edılmektedir. 0 u binalardaki kıymet artışlarmdan alına Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de Yunaniçtana tahsis edilen fazla mal7emenin bir kısmı tıbbî maddeler, yolalındıgını, hangilerinin daha ileriye cak gelir \ergisini de, bazı esaslara bağlarm imarı için teçhizat, elbiscler ve lamıştır. Tasarıda, ticarî mahiyette olbırakıldığını bilmiyoruz. Bu konu etçok miktarda askerî ayakkabıdan mümaksızm satın alınan veya inşa edilen ralında şimdiye kadar yapılan ve belte=ekkı!dır. Bundan başka Amerikan arsa ve binalar, üç sene içinde satılır da, ki de çoğu tahminlere dayanan neşdonanması kuçuk gemilerinden bazılabeş bin liradan fazla kazanc bırakırsa, riyata bakılırsa, Amerikan yardımı Arkast Sa. 3, Sü. 2 de vergiye tâbi tutulmaktadır. Veraset su100 milyon doların yani yuvarlak heretile intıkal eden gayrimenkullerin sasab 300 mibon liranm çerçevcsini tılması halinde, veıgi alınmıyacaktır. çok aşacak bir mahiyet almış gibi gö Arkası Sa. 3. *Sii, 5 te • rünüyor. Çiinkü, bu yolda basına akseden haberlerin hepsinin hakikate U} gun olduğunu sanmamakla beraber. silâh ve malzeme >ardımından başka limanlanmızın, demiryol'arıAtina 8 (a a ) TJmumiyetle iyi ha man, geri kalaru İtalyan ve Fransızdır. mızın ve yollanmızın inşasi. askerî ber alan Kral taraftan «Estıa» gazetesı Buniarın hepsi bir «Kızıl» İspanyol gefabrikalarımızın takviyesi gibi. gene Yunarjistanın kuzeyincie çetclerin faali neralinin kumandası altında bulunmakbir memieketin milli müdafaa huyette bulunduklan bölgede «Mılletler tadır. Yunan makamlarının belirttığine arası tümen» üyelerinm hareketleri göre, bır Arnavud, bir Yugoslav veya bir dııdları içinde >er alan işler de varhakkında euvenılır bir kaynaktan aldıgı Bulgar çeteciler arasmda yairalanacak dır. Bu kadar geniş bir çerçeve içinhaberi yayınlanmaktadır. Gazete, milolursa bu general, bunları Balkan memBeyrut 8 (A P.) Le Jour lsimli günde mutalea edilen meselenin 300 milFılozof Rıza Tevfiğin, menfada bu sıiatile, dergiye girecek bütim yazıları !ük gazete müstesna, Beyıutta intışar letlerarası tümenin asker toplama leketlerınin hancinden getırttığini ileri lira"\a başanlamıyacağını görüp lınduğu sırada yazdığı bir şiın, altına okurum. Fakat dergınin, bahsettığınıa eden butun guniük büyük gazete baş merkezınin İtalyanın kurtulusundanberı sürerek bahls mevzuu memleketler için anlamak için. yalnız demiryollan ve kendı mulâhazasım ılâve ederek Buyuk sayısına aıd yazıları maalesef okuya yaBarları, Lubnan Cumhur Başkanı Be komünlstlere aid olan Milanodaki RS bütün mes"ulıyeti bertaraf edebılecektir. İki çetecinin itirafı limanlanmız, deniz ulaştırma vasıta Doğu mecmuasmda neşreden ve Ata madım. Çunkü hasta idım. «Abdulha şare E!Hurı'ye hitaben yayınladıklan keri kulub olduğunu bildirmektedir. Bu larmuz, gene millî müdafaa Ue ügili turke saygısızhk küstahlığında bulunan rr.idın nıhaniyetınden istımdad» adlı ve müytereken imzaladıklan açık bir vasıta sayesinde bir kaç hafta zarfında Selânik 8 (A.P.) Son günlerde Y1ittalyadan Yugoslavyamn Adrıyatik kışiirden ve altma Necib Fazıl tarafınmektubda, 22 mayısta yapllmş olan LübNecib Fazılm bu hareketı butün yurdnan müll ordusuna t«slım olmuş olan bulunan muhabere işlerimiz için, 645 dan yazılan izahnameden kat'ıyyen mektubda 22 mayısta yapılmiş olan Lüb yılarında bulunan Split llmanma ıM iki Yunan çetesi mensublanndan Chrismihon lirahk tahsisata ihtiyaç göste da nefretle karşılanmışhr. Bu manzumeyi, nan ır.ılletini temsil etmedığinl ve böyle binden fazla kimsenin geçmesl mümkıin tos Yantsos ve Alexander Nicholaides, Dun sabah saat 10 da, Üniversiteli haberdar de^ilım. ren bir kanun tasarısının Büyük Milolmuştur. Bu askerlerin yuzde 60 ı Al Birleşmiş Milletler teşküâtı Balkan tah ArUası Sa. 3, Sü. 3 te dergi basıldıktan sonra gördum.» let Meclisinde müzakere edilmekte leıden müteşekkil bır grup, iki otomokik tah komltesıne cumartesi günü '.e Beyazıddan hareket ederek Saolduğuna işaret etmek kâfidir. Şu verdıklert ifadede, Bulgaristanda teçhız Kral Abdullah rayburnuna gitmişler ve Atatürk anitına halde bugün yüz mih on dolara inhiedilip tekrar Yunan topraklarında harb bir çelenk koymuşlardır. Kırmızı ve sar eden Amerikan yardımının en etmek üzere Bulgar, Yunan ve Yugoslav beyaz çiçeklerden yapılan bu çelengin hududlarının telâki nokta^ından huduesaslı ve miibrem ihtiyaclarımız üzerinde gene çiçeklerle «eşsiz kahradu geçtlklerini, Bulgaristanda Berkoüzerinde teksifi icab edeceği tabiidir. man Atatürk, vatan sana minne^tardır» rttsa'da Iteirahat. edlp, yenlden teçhlz Bıınlar nelerdir ve neler olmahdır? ibaresi bulunmaktadır. edUdiklerinl ye diğer 50 ceteci ile blrlıkte Bilmhoruz ve bilsek de millî müdaDığer taraftan, Ankara Yüksek Tahsi] Yunanistan " toprsuklann» geçtlklerini' faamıza aid hayarî meselelerin ki Talebe Birliği başkanı Mehmed Ali tabildlrmişlerdlr. Nicholaides, deliller ileri hemen hepsi askerî sırlar arasmda rafından Ankaradan dun gazetemize eürerek Bulgar topraklarından Yunan Irak ile Ürdün arasındaki askerlerlne ateş etmij olduğunu da ay dır gazete sütunlarında tetkiki gibi, gonderilen telgrafta Necib Fazıl Kısanca ilâve etmiştir. muahedeler teati ediliyor bir çocukluk yapmağa yaşımız ve küreğin hareketinin nefretle karşılan tecrübemiz rmisaid değildir. Yalnız dığı bildirilmektedir. Kılkış'ta Elasçılann cinayetlerî Bağdad 8 (A.P.) Şarkî Ürdün KraNeslihan Kısakürek ne diyor? şunu belirtmek istivoruz ki ihtiyacLondra 8 (a.a.) Times gazetesintn lı Abdullah. Irak Kral Naıbı Abdulıl«Büyük Doğu» dergisinin sahibi bularımız Türk Amerikan heyetleri özel muhabiri, «Kılkiş şehrinden Slav lahın misafiri olarak, bır hafta kalmaK lunan ve hakkında takibata girişilen tarafından müştereken tetkik ve tablokunun Makedonyayı Yunanistandan üzere pazar sabahı Bağdada muvasa'at Neshhan Kısakürek, dun kendisile gbayırmak için sarfettiği gayretlerin na etmiş, 21 parça top ateşile selâmlan yin edilirken bir koordinasyona ihti rüşen bır arkadaşımıza şunlan söylesıl artmakta olduğunu pek yakından mıştır. Kral Abdullahm Bağdaddaki ıABİDİN DAV'ER miştir: Arfcast Sa. 3, Sü. 5 te Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Arkas, Sa. 3. Sü. 4 fe € «Büyük Doğu» dergisinin sahibi T Amerikan yardımı Türkiye ve Yunanistana verilen önem Celir vergisi Komisyonun yeni kararları "Büyük Doğu,, nun küstahlığını takbih Yunan hududunda kızıl tümen Lübnan seçimteri Gendiğitı galeyanı devam ediyor, Üniver Gazeteciler, Meclise boykot ilân siteliler dün Sarayburnundaki Atatürk ediyorlar heykeline bir çelenk koydular Bir kızıl İspanyol generalinin kumandası altında Alman, Fransız ve İtalyanlardan mürekkeb iki bin kişi toplanmış Galatasaray Fenerbahçe spor bayramı iyi geçti A takımlari maçını 1 0 Galatasarayhlar kazandılar, B takımları m a ç m d a d a F e n e r b a h ç e 1 0 galib geldi Dün yapılan Emeküler arasındaki maç. beraberlikle neticelendi Ürdün Kralı Bağdadda Galata=arayFeneıbahçe spor bayramı dün Kadıköy stadında büyük bir kalabalık onunde kuuanmı^tır. Yukarıdakı resımler, bu guzel bayramdan mtıbaları tesbit etmektedir. Sağdan itıbaren, tekaud takım kaptanları Aslan Nihad ile Zeki Rıza, hakem Burhan Felekle beraber; birinci takımlar masında Galatasaray kalecisi Osman bir Fener hücumunu önlüyor; Galatasaray Fener tekaüdieri maçtan evvel; emekli sporoular 800 metre kosuyorlar: Dr. Nureddin ve Ömer Besım. Bayramın tafsilâü iMnci sahlfemizdedip.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog