Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Beş renklı güzel bir kapak içinde, 55 klişe, şür, tarih, muzik, moda, sinema, röportaj, piyes hikâye, dunyada olup bitenler, okuyucularla başbaşa, aktüahte, »undan bundan, çocuk yazıları, radyo teknığıne ve dığ^r konulara aid ilgi çekici m?ka]e!er, fotograf sanati sahifesi.. Butün bunları, bayiinizdeki 64 üncü sayısile yeni bir şekle girmiş olîn RADYO Mecmuarında bulabihrsıniz Racho >\Iecmuasının İst tunuml bayii Puad Butedir. j 24 üncü yıi Sayı: 8195 umhurivet Telgraf vi mektub adresi: Cumburiyet, Istanbul Posta kutusu. tstanbul No 246 Teleforüar: Umuml Santral Numaraa; 24298. Yaa İ^leri: 24299. Matbaa: 24290. KAYNAKÇJLARA 3 KURUCUSU: YUNUS NADÎ Ankara Birinei Sanlİfİİİİnİlitusü demir atölyeşi şefı ve meslekî tekaR oğretmeni Naim Örsmenin bol rea|Kfratık Oksijen Kaynağı adh eseri çıkuV^rek^ik ihtiyaclanruzı tam olarak cevablar.'300 Kuruş. Posta pulu karşıhğı g3nderityr. TEKNİK KİTABLİ^^YAYINEVİ, Ankara Pazar 8 Haziran 1947 Ankarada (D. P.) Genel Merkezinde dün mühim bîr konferans verildi Konferansta Cumhur Başkanlığı ile parti başkanlığının ayrılınası komısuna da ehemmiyetle temas edildi D. P. n i n kanunlanmizda Amerikanın notası Rusyaya verildi istediği deflişiklikler Notada Macaristan hakkında açılacak Hizaya gelmek Londra o n d r a1 1 («.a.) ( a . a . ) Birleîflc B i r l e f f l c Aroerika A m e r i k a| | H H ^ H | M M H H H H M H M M | hükumeti, n"im*H. Rusyayı Husvavı Macaristanin iç ic isİ8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I H H İ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H lerine müdahale etmek v« yıldırmakla itham eden bir notayı Rusyaya gönd»rmi?Ür. Henöa Rus hükumetinin eline geçmemi? olan bu nota, Başkan Truman tarafından şahsan görülmüş ve tasvib edilml=tir. Amerika Dış işleri Baianlığı notanın bir «uretinl de İngiltereye göndermUtir. Notada Rusya, Başbakan Nag>''nin isüfası »ebeblerl hakkında açıacak olan tahkikata İngiltere ve Birleşik Amerika ile beraber katılmaya davet edilmektedir. Notada bu hususta evvelce yapılmıs olan protestolar hatırlatılmaktadır. Macaristandaii Sovyet askerl makamları bu notalan hlç nazarı tibara almamışlardır. Gene bu notada Birleşik Amerika Sovyetleri Yalt» «naşmasını ihlâl etmekle itham etmektetedir. Bu anlaşma gereğinc», Rusya da diğer âkid devletler gibi bu memleketler halkına kendi siyas! ve iktisadî daMarshsll Molotor valarırn demokrasiye uygun metodlarla halledebilmeleri yolunda yardımda bulunmayı teahhüd etmiştir. Arkast Sa. 3, Sü. t it tahkikata Rusyanın da iştiraki istendi Birleşik Amerika, Sovyetleri Yalta anlaşmasını ihlâl etmekle itham ediyor ve notaya derhal cevab istiyor ^^^^^^l^^^^1^+ B ki basit müşahede: Ankara ile n İstanbul arasındaki bozukdüzen U yollardan faydalanan bazı becerikli Idmseler, nakliyecilik işine girişmişler. Kamyonlara yükledikleri tnallan buradan orsya, oradan buraya taşıyorlarmış. Trenlere nazaran daha ucuz, daha süratli ve daha muntazam işledikleri için gittikçe artan bir rağbet Rörüyorlarmış. Deviet Demir>ollan ile başanlı bir yanşa koyuldııklan söyleniyor. ikinci müşahede: Limanlardaki yükleme ve boşlatma işleri deviet eline geçeliberi ortalığa bir durgunluk. bir gevşeme çökmeğe başlaınış. Bu hal, son zamanlarda göze çarpacak kadar arimış. Limanlarunıza demirliyen gemilerin boşaltılması ve Ankarada D. P. Cenel Merkeı binası yuklenmesi uzadıkça uzuyor, bazan Ankara, 7 (Telefonla) Bugün De[ ele almış ve bu hâdiselerden anayasahaftalarca süniyormıış. Yabancı kaptanlar vaziyetten çok şikâyetçi imiş mokrat Parti merkezir.d« canayasanın nın büyuk prer.siplerinin nasıl doğduler. Her memlekctte büjük darbc ruhu> mevzulu bir konferans verılmij, ğuna dair goruşlerini behrtmiç, ezcumlere uğrayan deniz taşıtlan, ancak konfeıansta Demokrat Parti Genel Baç le demiştir ki: Celâl BayarU idare kurulu azac Anayasayı yapanlar, tarihin verlimanlarda elden geldiği kadar az ları, Demokrat milletvekilleri ve Parti diği bü>Hık dersleri gdzönunde tutarak kâlmak, bir an once bir ycrden bir üy«'lerinden kalabalık bir din'eyıci kut «ç prensip U7erınde hassasiyetle duryere giderek zamandan kazanmak î c i bulunmuştur. muglardır: , ^ , suretile iş fförebilecek iken bizim liSamed Ağaoğlu, bugünkü »nayasanın 1 Tek adamm elinde büyük salâmanlarımızda hüküm süren gevşeklik uzak m«>nşeinin Tanzimat fermanına hiyetler toplamamak; bunun içindir ki jabancıları çok üzüyormuş. Sorumlu kadar çıktığını söylemi?, Mutarekeye anaja'amız, Cumhur Başkanlığı salâhideUet memurlarımızdan birile yap kadar olan devrin tarihçesini yaptıktan hıyetlçT'ni herren hemen teşnfat ve metığı bir konuşmada bir gazeteci ar sonra anayasanın yakın mençci olarak rasımlere ınhısar ettırmiştır. Arltast Sa. 3. Sü I do kadaşımıza şöyle bir cevab verildi Mıllî Mucadeie senelerınin hâdi^lerini ğini ogrenn oruz: «Yükleme ve boşaltma işleri teknik vasıtalara bağJıdır. Bunlan satın alıp getirdiğimiz zaman her şey nizanıa girecektir.» Şu iki basit müşahedenin altında irili ufakh birçok derdlerimiz ve davalarımız saklı duruyor. Bir yanda üç beş knruşluk sermaveye, iki kınk kamyona ve bastanbaşa bozuk bir >ola dayanarak koskoca Deviet Demiryollarile yarışacak kadar iş çıkaran birkaç vatandaşa bakınız. öte >anda, her bakımdan sayısız imkânlan bulunan bir muessesenin. ileri sürdüğü teknik kusurlar ortasında «Ne yapahm!» der gibi kafa sallayışını görtınüz. Mıısavi şartlar altında hususî teşebbusiin devlete kıyasla her zaman Necib Fazıl Kısaküreğin, Filoîof • Jtı «Buyuk Doğu> mecmuasının bu men daha iyi işliyeccğini, daha verimli olacağını bilirdim. Yukanki müşr.hc a Tevfiğin menfadayken yazdığı ma fur harcketinı işlediği sayısında, de<gi delerden sonra fikrimi değiştirmek lud şnrı, sutunlarına almak ve^ılesıle sahibi olarak Necib Faalın eşi Neshhan gösterildiğinden, kendisi ışsız Ataturke sovmesi, her torafta bu Kısakürek gerekiyor: Şartlar keııdi aleyhine yük bir nefret ve infial uyandınnıştır. hakkmda da kanunî taiibata girişilolarak ağırlaştığı zaman bile hususî Bu küstahça hareket, Türkiüğü ve miştir. teşebbüs. bir dereceye kadar dev 'ürk mılletini tahkır mahiyetinde göHâdise Üniversitede de nefretle letle rekabet edebilecek bir kudret ülduğünden tevkif edilen Necib Faztlkarşılandı tir. Acaba bunun ölçüsü nedir? Hu lan sonra, dün de Filozof Rııa Tevfiğin Necib Fazılın bu çirkin hareketi Ususî teşebbüsün deviet işletmeleri fadesi ahnmıştır. Savcılık Basm Buniversite muhitinde de nefretle karşı rosu tarafından celbedilen Rıra Tevfikarşısındaki üstünlüğü nerede başlar, Arkas\ Sa. 3. Sü. 5 te nerede durur? Bu suali çeşidli nok ğin ifadesi, üç saat sürmüştür. talardan ele almak mtimkündür. Fakat zannımca şu düşünceyi ileri sürmek yanhş obnıyacakhr: Deviet. işletme ve ekonomi zihniyetile hareket ehnpdiği, yani devletliğini unutup hususî teşebbüs ruhuna bürünmedikçe, bu sonuncu ile rekabet edebihnek için onu yasak Savcı, Emekçi ve Çiftçi Partis! fiyeleri için, neşrettikleri beyanetmekten başka bir çare bulamıyanameden dolayı ceza lstedi, avukat ise bu partinin sözde kalan coktır. fikirlerinl diğer partilerin tatbik ettiklerini anlatfa Barış ve Amerika Başkan Truman'ın yeni bir demeci «Kuvvet olmadığı halde barışı arzu etmenin kıymetî yoktun» Kanses Clty «Birleşilc Amerika> T (A.P) Blrind Dünya horblnde bırhkte hlzmet ettigi 35 inci tümen esld mensublanrun bir toplantısında bu geca demeç vereri Baçkan Truman, BırleşıS: Amerftanın, dalml surette harM ortadan kaldıraca.k olan "bir idealin tahakkuku için her türlü gayrete devam ederegini beyan etmîştir. Başkan, «Bütün mllletlerin, kendi arzularile seçecekleri idareler altuıda, korku ve taarruzdan azade olarak serbest yaçamalt hakkı» prerLSipinln ldamesi hususunda Birleşik MlUetlenn tatıiye «dilmesi lcab ettıginl BoyieBiiş Arkns* Sn: 3, Sn* t de • ~ Deviet parası sle parti propagandası Millet Meelisi Ulaşiırma Komisyonunda dünkii hararetli lartısmalar Ankara cînayeti ,• v Maktul doktorun karısile oğlu dün Amerikadan döndüler t «•' Nilüfer Arzan gazetecilerle konuşmak istemed), «Dava kapanmış, bitmiştir. Bu hususta kimseye söz söylemeğe mecbur değilim» dedi Ankara cinayeti kurbanı naj'et davası bilhassa Bolu ADr. Neşet Naci Arzanın karısı ğırceıa mahkemesine intikal Nilüfer Arzan, oğlu Ahroed ettikten sonra öyl« safhalara Arzanla birlikte dun Norvcç girmiş, o çeşid incelemelere bayrakh Temglen vapurile tâbi tutulmuştu kı, Ağırceza Amerikadan jehrımize gelheyetinin en ufak debller ümiştir. zerinde büyuk bir hassasıyeiie durduğu, şahidin, şahidindçn Bilindîği gibi maktul dokkarineler, gene en ehemmiyettorun karısı Nılüfer Arzan sız vakıalardan emareler aracinayet hâdisesi sıralannda yjp bulmağa çalıştığı gdrulçocuk felcine uğrayan bir yaşlarındaki oğlu Ahmed Arza ıMaktul Doktor müştür. İşte bu sıralarda ıdi ki, hâlâ sebeb ve saikl anlanı tedavi ettirmek üzere alelNeşet Naci acele Amerikanın yolunu tutmuş ve bu filamıyan Ar.kara cinayetinin esra•beble Ankara cinayeti etrafında ken rını aydınlatabilrnek için maktul dokdisinde* en küçük bir malumat dahi al torun karısı Nilüfer Arzanın da ma Arfcast Sa. 3. Sü. 6 da mak kabil olamarmştı. Halbuki bu ci Gencliğin galeyanı devam ediyor Savcıhk, Necib Fazıl Kısaknrekten sonra Rıza Tevfiğin de ifadesini aldı Antebli partîdlerin Yarffîtayda durusmaları Istanbul Demokrat Parti milletvekili Senihi Yüriiten Ankara 7 (Telefonla) Posta işlerine dair kanun tasarısını görüşmekte olan Meclis Ulaştırma Komisj'onunda bugün hararetli tartışmalar obnuftur. Tartışmalîir, hükumet merkezinde çıkan bir gazetenin köylere kadar parasız dağıtılmasını nıümkün kılacak bir hükmün tasarıda mevcud olmasından çıkmıştu". Haber verildlfine göre Istanbul Demokrat milletvekili Senihi Yürüten, bunun, deviet parasile parti propagandası yapmak demek olacağını ileri «ürmü», o halde bu hükmün diğ«r partilerin gaaetelerine d» teçnıill lâzımgeldiğinl, fakat en doğrusu tasandan çıkarıbnası olduğunu söylemiştir. Hararetli müzakerelerden sonra bu hüfcum tassrıdan çıkarıİTiıştır. Belediye murakabe heyeti ne ile meşgul! Kif kahramanı Emir Abdülkerimin Kahlreye çıktıktan sonra abnan ilk resmi Belediye teşkHâtunızm uhdesine düKahire 7 (a a ) Kral Faruk, dün, bakunrndan, şen muTakabe lşlerind» ne kadar gev Insafa getirici tedbirler şek davrandığı, üzerinde artık müna. Belediyenin, işi son derece ge\'şek tut Fas Emiri Abdulkerimi ve İspanyol Fası kaşaya lüzum olmıyan bir kaziyye ha tuğu hiç çüphe götürmev Lâkln, dunlideri Bın Abud'u, İnşas sarayında ak Arkan Sa, 3, Sü. S U çam yemeğine davet etmiştir. line gelmitir. Bilhassa, halkın sıhha Dün sabahın erken saatlerinde kalabalık Kral Faruk, Rif bir murakıb grupu Sebze Hâline giderek kahramanını yemeğe çilek fiatlarının artış sebeblerini inceledi! davet etti tinl koruyucu v« hfleye kaçan esnafa Bu düşünce, bizi bir başka nıesele ile karşı karşıya bırakıyor: Ankara 7 (Telefonla) Türkiye , , Mademki müsavi şartlar altında Emekçi ve Çiftçi Partisi Garianteb hususî teşebbüs daima devlete üstün şubesi üyelerinden Hüseyin Beyazla dür. o halde serbest teşebbüsün bütün arkadaşları hakkındaki duru?maya bu metodlanru aynen tatbik ettiği takdir sabah Yargıtay Birinei Ceza Dairesinde deviet yenilmeye mahkum nra ola de devam edildi. Savcı, iddiasını §ercaktır? Yasak emri vermek rckabeti detti ve partinin neşrettiği beyanname. den suç mevzuu olacak parçaları belirzorla ortadan kaldırdığına göre, huterek, sanıkların, Türk ceza kanunususî teşebbüsün kamçılayıcı ve sünun 141 ve 142 nci maddelerile cezalanriıkleyici bir unsurundan deviet ken dırılmalannı istedi. di kendini mahrunı bırakıyor deınekBundan sonra sanıkların müdafil atir. Yani şu iki yoldan biri: vukat Hâmid Şevket Inceye aöz verildi Ya hususî tesebhüsün bütün ele Hâmid Şevket, üzerinde durulan cımpnlarını o arada rekabeti de ka hetleri, biri 18 milyon Türkten 17 milbul cderek yenilmek, yahud da mo yonluk çoğunluğıınu bir milyonun tesiri ve tahakkümü altında yaşamaktan. nopol nsulüne başvurarak kusurlu okutmak ve çalıştumak suretile kurçalısmak. diişük verimle iş görmek. tarmaktan ikinci bir tahakkümö yok hslkı memnujı edememek! etmek, üçüncüsü iktisadl nızamı değişPeki yirmi beş yıl önce dörtelle tirmek, dördünctisü de ferdler elindeki sanldığımız devletçilik prensipimiz büyük mülkiyeti, milletin mülkiyetine bu kadar büyük gayrellerden sonra geçirmek olmak Ü7ere 4 maidede hulâSH ettikten sonra bunlan birer Circ bizi böyle çıkmaz bir sokağa nıı gö ele alarak cevablar verdi. türecelrti? Dünya milletlerinden bir Hâmid Şevket, bu maddelerin. C. H kısmı devletçiliğe doğru ,yeni yen P. programında bıle mevcud oldağunu kayarken, bunca fedakârlıklan bir Demokrat Parti programında da bunNADİR NADİ lara raslanacağuu kaydetti Sanıkiarırj Arkan Sa. 3, 5 4 3 tt „ Arkan 5o. 3, Sü. i U Boğazlarııi emniyeti Türkiyeye yardım hakkında bir Amerikan yazarınm miitaleaları Istanbul atletizm bayramı dün çok güzel oîdu Yapılan müsabahalarda iyi dereceler alındı, Finlandiyaya gidecek üç atîet de seçildi Hâmid Şevket İnc« îstanbul atletizm bayramı mevsimin | lk rauntazam tnüsabakası olarak dün | Fenerbahç* stadında yapıldı. Pist muntazamdı. Atlama havuılan düzelmişti ve da bu yüzden büyük bir «Boğazlann emniyeti, Ame müsabakalar intizam içinde geçti. Istanbul atletizm rikan siyasetinin muvaffakı bayramı Fınlardiyaya gidecek üç atlet.n seçılmesi dolayısile de cazibdı. Dun yeti için hayatidir» japılan müsabakalarda Finlandıya puvan cetveline göre Eşref Aydm 5000 NewYork 7 (AP.) Associated metreyı 15 29 2 de koşarak 856 puvan Press dıplomatık yazarı DeWıtt Mackenaldı. 1500 metrede Cahid 4,06,1 de ko'ie bildiriyor: Başkan Truman, tarihî şarak 851 puvanla ikinci atlet olarak Yunan Türk yardım tasarısını imzalaseçildi. ' ıp kanun hahne getirmeslle birlikte, Tıırk ordıısunu muhtemel heıhangi bir I Uçüncü atte'tin 100 metreciler arasm1 Tmunıst teca\ üzune kar^ı koyacak şe ttiu çıkaoağı umıd edılıyordu. Mıkro1 Ide tcçhız için Turkleıe yardım edecek fınla yapılan reklamlar ve beklenen der:r Amerikan askerî heyetı Ankarava leccler atletlerı luzumsuz y«Te heyecanlandırdı. I tm'ştır. Buyuk bir sinir içinde koşan sürat j • ' I Bojlece »Kızıl sel» tehdıdınde bulul Arkan 54. 3, Sü. i (• Arkan So. 4, 55. • da 1 Ottnkfi atlettem mtbabakalanndan bir tatıba
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog