Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

İZMİR'in Deniı ve Fuar Gazinolarında İtafyadan yeni celbedilen Türkiyenin en güzel GAZ ORKESTRASI 7/6/947 Curnartesi akşamı Büyük sürprizlerle işe başlıyacağını muhterem müşterilerimize arzolunur. 24 Uncü yı! Sayı: 8193 umhuri Telgraf ve mefctub a&resi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: îstanbul No. 248 Telefonlar: Umuml Santral Numarasu 24298. Ya» İ»leri: 24299. Matbaa: 24290. t PIRLANT Emsali envai mücevherat \ RADYÖLAR TAKSİTÎS V E R İ L t IL jg*Ğ& RIDVAN UlVOfY Cuma 6 Haziran 1947 MÜESSESESİ 31 Sirkeci tramvay durağj».,. FOJRUCUSU: YUNUS NADÎ Bu husustaki kanun teklifi dün Meclise tevdi edildi Hühumet de kanunun tadili yotunda harekete geçti. Tasart yaktnda Meclise verilecek Macaristandaki . P. iskan kanununun da karşısmda Amerika tadil edilmesini istedi Iruman, hareketsiz kalmak tasavvurunda degiliz, diyor Nacaristanda duruıttun "müthiş,, olduğunu söyliyen Trumatt u kontünist hükumet darbesini bir hakaret,, olarak vasıdandırdr Amerikan Âyanı Truman'm basına yaptığı beyanattan bir kaç saat sonra Macaristan barış andlaşmasmı onayladı Wa9hington 5 (A P.) Bugünkü baın konferansında Macaristan olaylarına temas eden Baçkan Truman, bu memlekette vukubulan koraünist hükumet darbesini bir hakaret olarak vasıflandırmış ve Birleşik Amerikanın bu duum karşısmda seyirci kalmak tasavvurunda olmadığını beyan etmiştir. Başkan Truman, Dı? İşleri Bakanlıgınm bütün konuyu tetklk etmekte olduğunu ilâve etmi?tir. Bundan sonra Başkan Truman Ohio senatörü cumhııriyetçi Taft'ın, iktisadî cephede, hakikate uymıyan ve tehlikeli bir usul müdafaa ettiğini söylemiştir. Taft son günlerde verdiği bir beyanat ırasında, Baş'.can ve hükumetın görüüröe fıatları lndirmek gayretlnden vaz geçerek, yabancı memleketlerde ağır ArUas\ Sa. 3, Sü. 2 de Demokratların ürriyet rejimi ile bağdaşamıyan, tek parti zamarundan kalma antidemokratik kanunları toplu bir halde yürürlükten kaldırmak maksadile Demokrat Partili millervekillerinin Mecliste teşebbüse girişmeleri ötedenberi bekleniyordu. Geçen yıl Ankarada ilk toplantısını \apan büyük parti kurultayı «Hürriyet Misakı» adı altında bir takım esas kararlara varmış ve bunlar gerçekleştirilmezse, hattâ Meclisi bırakıp çckilmek hususunda parti idare heyetine takdir salâhiyeti vermişti. Bu hâdisenin o zaman Halkçılarla Demokratlar arasında ne bitip tükenmez tartışmalara yol «çtığuu hatırbyoruz. Muhalifler iktidardakileri hürriyet duşmanlığı ile suçlandınrken onlar da bunlan azlık olduklan halde çokluğa etnir vermek hevesile tohmetlendirmişlcrdi. Yani iki taraf da bîrbirine «BktftfSrîük v* f*sistfHr dujgulan atfetntişti. Büyük Millet Meclisinin yaz tatili devrcsine yaklaşhğı bir strada, şimdi, Demokrat saylavlanndan birinin antidemokratik kanunlardan yalnız bir tanesi, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu hakkında Meclise bir değiştirme önergesi verdiğini öğreniyoruz ('). Yürürlükte bulunan Polis Kanununun mahij etine dair burada herhangi bir hükme varmazdan önce doğrudan doğruya hâdiseyi ele almak daha doğru olacaktır. Demokratlar, hürrijret rejimine aykın saydıklan öteki kanunları bir tarafa bırakarak acaba neden bunlardan yalnız bir tanesinin iki maddesi üzerinde durmakla yetsinmişlerdir? Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu yürrülükten kaldınlnıakla sayuı Demokratlar tatnıin edilmiş olacaklar mıdır? Yoksa strateji sanatındaki «münferid hamle» metoduna başvurarak antidemokratik kanunları birbiri arkasına teker teker mi yıkmak niyetindedirler? Bu takdirde henüz ilk adımlannı atarken bir başansızhğa uğrarlarsa ne yapacaklardır? Meselâ Polis Vazife ve Salâbiyetleri Kanununda yapılmasını öne sürdükleri değişiklıkler Meclis tarahndan kabul edilmezse halleri nice olacakür? Antidemokratik sayılan kanunlar toplu olarak reddedilirse Meclisten çekilmek belki müdafaa edilebilir bir hareket sayılır; fa'kat bir kanunun iki maddesi reddedildi diye küsüp Meclisi bırakmak her halde pek akün yatacağı bir karar değildir. Bu şekilde hareketlerile, Demokratlar, belki bir yoklama manevrasına girişmek niyetindedirler. Savaş tabirile belki bir keşfe çıkmak istiyorlardır Teklifin karşısuıda Halk Partisi bakahm nasıl bir cephe alacak? Ferdî hürriyetler üzerinde polise verilen kayıdlama salâhiyctlerini Meclis kaldırmaya yahud daraitmaya razı olacak mıdır? Olursa Demokratlar belki yollannda adım adım iîerlemeve çalışacaklar, olmazsa gene belki daha teenni ile vürümenin imkânlarını araştıracaklardır Birinci Umumî Müfettişin Ankaraya gelişi bu işle alâkalı görülüyor Ankara 5 (Telefonla) 2510 layılı İskân Kanunu, Demokrat Partinin baştanberi antidemokratik saydığı mevzuattan biridir. C.HP çevrelerl, bunun esasen uygulanmamakta olduğunu ileri sürmekte idiler. Demokratlar, bu husustaki kanun tekliflerini bugün Meclise vermiş bulunuyorlar. Öğrendiğime göre, hükumet de bu kanunun tadili yolunda harekete geçmiştir. Birinci Umumî Müfettiş Avni Doğanın uçakla Ankaraya gelişinin, bu çahşmalarla alâialı olduğu anlaşılmaktadır. Avni Doğan, yarm uçakla dönecelctir. Iskân Kanununda tadiller yapan ve Arkan Sa. 3, Sı'i. 5 te Macaristan hadiseleri ve Ankara Memleketimizdeki Macar elçisi de yeni hükumeti tanîmadığmı bildirdl Birinci l'momi Müfettiş Avnl Dofan Vali Londray a gîtti Dr. Lutfi Kırdar, büyük bir kalabalık tarafından teşyi edildi. Valiye vekâlet edecek dahiliye müsteşarı da dün geldi İşçilerin vergileri Maden işçileri vergiden muaf Diğer işçi jjündeliklerinin iki ' lirasından da vtrgi alınmıyacak I Ankara 5 (Telefonla) Meclis bütçe komisyonu, bugün saat 15 t« toplanarak gundeminde bulunan k*ıun tasanlarını görü}müştur. Oğrendığıme g'or« maden ocaklannda, jer altında çalı«an işçilerin ücretlerinin kazanç, buhran, muvazene ve hava kuvvetkrine yardım vergilerinden muaf olması bütşe komisyonu tarafından bugunkü toplantıda kabul edilmiştir. Bu husustaki kanun tasansı, yakında Mecliste görüştile'cektir. Diğer işçilerin gündeliklerinden İki lirasınuı da vergiden nruaf rutulması, gene bugünkü bütçe komisyonu top lantısında kabul edilmiştir. Ankara 5 (Telefonla) Maoarlstaa hâdlselerl, Ankar* «lyaat çevpelerinda de gereken dikkat ve alaka İle taklb edilmektedlr. Sovyetlerin Besarabya vea dlğer bazı bölgelere asier yığdıklan şeklinde yabancı kaynaklardan baa haberler verllmekte lse de teyld edld ma« lumat almak mümkün olamamıştlr. Bir Baskan Truman bir basın toplanüsında gazetecilerin suallerine cevablar verirken habere göre, Macarlstamn Ankara elCisi de yeni Macar hükumetinl tanımadıgiru ve yapılan davete lcabet etanlyeceglni büdinnis ve bir şayiaya göre bundan Dıs İşleri Bakanlıgımıa da haber. dax etmlfür. Msarnafih bu haber haekında elçllık mahfıllerinden teyld edıcl ınünıkün oîaıiT9!tîiştn". Rumanyadan uçakla Amerikan Bunlar arasında eski topçu genel müfettisi General Stavrescu ile Rumetı aristokrasisine mensub iki kadın da bulunuyor Bülcreçten verllen ve eski topçu mftRumanyadan btr tayyare ile kaçan ve Yeşilköye mecburl inlş yapan sekia Hu fettişl General Starrescu'nun, tayyare manyalımn durumu hakkında, Diş tş İle gelenler arasında bulundugunu blllrei Bakanlıgımızan bir karar almıa dlren haber, doğru görülmektedlr. Albeklenmektedlr. Halen enterne edllmls dtğimiz malumata g6re, General Stavvaziyette bulunan bu Rumenler, ya ser rescu, son zamanlarda Ruslar tarafınbest bırakılacaklar, yahud hudud harici dan mahkemeye vertlmiştlr. Generalln, edileccklerdir. ArfcMt Sa. S, Sü. 1 de havacıları Sıvasta Heyet Sıvasta incelemeler yapacak Dr. Lutfi Kırdar, Yeşilköy hava meydanında Vali vekiH İhsan Aksoyla beraber Vali ve Belediye relsl Lutfi Kirdar,]hlr Meclisi üyelerlnden pek çogu, dalml tnglliz kültür heyetinin davetl Uzerlne komlsyon v« Ticaret Odası heyetlle kaydün akşam saat yediyl on g«çe İnglliz makamlar, doktorter ve VaJlnln reflkası (( şlrketinin Londra . Istanbul yolcu uça T« çocuklarile akrabaları, konsoloslar tağile Yeşilköy Tayyare lstasyonundan rafından teşyi edllmlçtlr. Eski Niğde milletvekili ve eski Londraya hareket etmlştlr. Dr. Lutfi Krdar bir muharrtrlmlze: Dahiliye Nazın Ebubekir < Arkadaşların v» dostlann gösterValımiz, Yeşılköy Tayyar© Istasyonunda Vali veklll İhsan Aksu. »layönetlîn düderi »evgl ve saypy« mütejekklrlm. Hazım vefat etti komutanı General Asım Tınaztepe, Vali Bu sevgl ve buraya kadar gelmek «UMmuavinleıi, Bel»diye rels muavlnlerl İn tll« yaptıMan sahmette, aynı aamanda giliz başkonsolos ve konsolosile kültür dost ve müttefik bir memlekete grltmekEge vapuru dün diğer yolcularla bir bilmis ve oradan Kafkasyaya dönmüsheyetl, tç Işlerl teftlş heyetl relsl Peyzl Ugim dolayıslle kendi muhabbet ve serlikt» ellerinde Beynelmilel Kızılhaç tür. Almanlann Kırunı ikinci defa isgali Amerikan Hava Generali Türk Ksşund» Gürel, Emnlyet İşlerl umum müdürü gilerlnl bu memlekete grötürmeklijimln nçuşlan seyredreken Derneğinin birer vesikaaı olan 15 Türk cirasmda orada bulunan Osman Çoban, Haluk Pepeyl, Emniyet müdürü Demır, bir lfadesl manasını buluyorum. Oradave müslüman mülteciyl de getirmiştir. Arkafı Sa. 4. SS. 3 d« Telgraflar 3 uncü sahifeda * Arkast Sa, 3, 5ü. 5 £« Belediye ve Vüayet dalre müdlranı, ŞeBunlar İtalyadaki Regio Emilia kampmdan gelmektedirler. Bu mülteciler arasından Osman Çoban adlı bir ziraat mütehassısı vardır ki Rusyada geçirdi. ği macera İle dikkati çekmektedir. Osman Çobenın anlattığına göre, Kırım ve Kafkasyadaki Türkler, burasını işgal eden Almanlarm çekilip gitmesinden sonra Ruslar tarafından kafile halinde Siberyaya sürülmüşler ve bu sürgün sırasmda kendilerine yapmadık zulüm ve işkence bırakmamışlardn:. BSyle büyük kütleler halinde güney Rusyadan Siberyaya sürülen Türklerle Osman Çoban da ailesile birlikte iki defa Siberyaya gitmek zorunda kahmştır. Ziraat Merhum £bui>ekir Hazım Tepeyran mühendisi, bir aralıic Türkistana kaçaTeessürle haber aldığımıza göre resHemen bütün kitablar, Insanm günml hizmetleri ve eserlerile tanınmış fidelil. hayatını üç kısma aymriar: Çakir adamlarımızdan Ebubekir Hazım Yukanki mütalealar şüphesiz sa lıştna zamanı, lstlrahat zamanı, eglence Tepeyran, dün vefat etmiştir. dece birer tahminden ibarettir. Fa zamanı. Eter bir gün, yalnız îstanbulluMerhum, Niğdede 1864 senesinde doğmuştur; Niğdeli Murad Paşa «ülâkat bu tahminlerin gerçeğe yakm ol lardan bahseden bir kitab ya2alırsa, bu üç fasla, bir dördüncüsünü ilâve etmek lesinden Bekir Bcyzade Hassn efendiduğunu gösteren alâmetler de ortada gerekecektir: Bekleme zamanı. Hakikanin oğliKİıır. Niğde riisüyesinden çıkvardır. İlk ateşli devre biraz geride ten ömrıımüzün, hiç de aamsanmıyacak tıktan sonra husus! olarak arabca ve kalmışhr. Yeni secimlere öninniİ7de bir kısmını, yazın gıinej altında buram farsça okumuş, sontaları kendi kendine iiç yıla yakın bir zaman var. Işi ina buram terliyerek, kışın yagrmurda sırılEşya piyangosunda kazanan fransızca da öğrenerek, bu dill m»nda bindirip Meclisten avnlmakla ne sıklam ıslanarak, caddelerde ya tramvay, numaralann tam listesi zumeler yazacak kadar ilerletmiştir. Demokrat Parti. ne de millet bir şey ya otobüs beklemekle geçirlrlz. Bir Idare hayatı, Niğdede kâtiblikle bag. Istanbul Gazeteciler Cemiyetâ tarakazanacaktır. Her şeve rağmen teşriî müddet e\vel İstanbula gelen bir yaban ArUası Sa. 4. Sü. 3 te omın, Valiye izafeten yaptığı nüktedekl fından tertiblenen ve büyük bir rağbiin>enin içinde çahşmak, her bagıbl, gunleri de uzatmak kabll olamıbetle karşılanan eşya piyangosu dün kımdan daha favdaİıdır. Eğer Demok diğindan, bu fasıl, ya çalışma, ya e>saat 10 da Tepebaşında Şehir Komedi ratlar böyle bir karara vardılarsa, lence, ya istirahat zamanlarımızın bir Tiyatrosu salonunda çekilmiştir. Kalaşimdiki hareketleri doğru ve man kısmını heba etmektedir. balık bir halk kutlesimn alâka ile takib toga uygun olur. Yok Meclisten ayIstanbulda bir tramvay, bir otobüs ettiği dünkü keşidede Istanbui AHıncı NADİR NADİ servisl vardır. Bu idarelerın başında DUErzurum 5 (a.a.) Casusluk yaptıkNoteri Hamd. Selçuk, Mılli Piyango Idalarından dolayı askeri mahkemece Türk Arkası Sa. 3. Sü 4 te lunan zat, lstedığı kadar bu gıbi servisresi îstanbul Burosu Müdiıru Necmi. lerm msvcud olmadığım i'.eri sursün. uyruğundan ve Rus ırkından Ivan Grimademkı kendısi o makamda oturuyor gori ile Yuufeli ilçesının Revegı K»<!. Vılâyet ve Maliye murakıbları, basın '•> Demokratların ıskân kamınunu kin köyıinden Mustafa Sağır hakkında mumçs^illeri hazır bulunmuflardır. Bü [ tedıl içın Meclise teklıfte bulundukları v? o ır.akam İçın tahsis edılen para'îi Fatia karbanı, ana ve babasile birlikte habeıi bu makale yazıldıktan sonra gel almakta asla tereddud etrmyor, servisVatman ve biletciler, idare tarafından verilen idam cezası dun sabah iniaz yuk bir mtizamla dort saat devajn eden 1 y « a ı t 4 flncO »aMfeck m Sa. 4, Sfi. 6 da | Arkası Sa. 4, Stitün 7 d« edilmistir. «oistir. ' yapünlan yeni yazhk elbbelerüa Acı bir kayıb İtalyadaki kamplardan gelen Türk mültedler Ege,, vapuru dün bnnlardan on beşini getirdi, mülteciler başlarmdan geçen tüyler ürpertici maceraları anlatıyorlar Şehir halkımn, nakîl vasıtalarından çektikleri Sultanahmed cinayetinin Tramvay ve otobüs seferlerindeki inti. ?amsızlık; şehir içindeki yolculuğu günün her saatinde bir işkence haline getirdi 14 yaşmdaki lazcağız, gelin tellerile ve çiçelderle süslenen bir tabuta konularak îstanbul Gazetedler gözyaşları arasında karatoprağa verildı Cemiyeti piyangosu dün çekildi Erzurumda ifci casus asüdı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog