Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

t Beş renkli güzel bir kapak içinde, 65 klişe, şiır, tarih, müzik, moda, sinema, röportaj, piyes, hikâye, dünyada olup bitenler, okuyucularls. başbaşa, aktüalite, şundan bundan, çocuk yazıları, radyo tekniğine ve diğer konulsra aid ilgi çekici makaleler, foto^raf sarsti sahifesi.. Bütün bunları, bayiinizdeki $4 üncü sayısile yeni bir şekle girmiş ohn Mpcmunrında bulsbilirsiniz. Radyo Mscmu» asmın İst. umıunî bayii Fuad Bıitedir. j RADYO umhuri 24 üncü yı! Sayı: 8192 Telgrai va mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: ümmnl Santral Numarasu 24298. Yaa İşleri; 24299. Matbaa: 24290. FENERBAHÇE BELYÜ OTEL ve GAZİNOSU Perşembe 5 Haziran 1947 Bir çok yeniliklerle açıldı. Fevkalâde Caz Nefis yemekler KURUCUSU! YUNUS NADİ Polis Vazife ve Salâhiyetleri Rusların Amerika tarafından açılan Kanunu hakkındaki tadil komünizm aleyhtarı cereyana karşı teklifi dün Meclise verildi aldıkları mukabil tedbirler Teklifi yapan milletvekilleri esbabı mucibelerinde bn kanunu Anayasa metin ve ruhuna uygun bir hale koyntak zamanımn artık geldiğini söylüyorlar D.P. nin degiştirilmesini Besarabyada Sovyet istedigi kanunlar tahşidatı şayiaları Sovyetlerin Macar buhranmı tak iben komünist düşmanı olduklan bahanesile 15000 Rumanyahyı tevkif ettikleri bildiriliyor Memleketimizde }>ulunan Amerikali gazeteci Mr. Leo Hochstetter, Columbia radyosuna dün aşağıki telgrafı göndtrmiştir: «Burada aldığımız mevsuk malumat Ruslann Besarabyada asker topladıklarını teyid etmektedir. Bu suretle Ruslann Amerikalılar tarafından açılan komünizm aleyhtarı cereyanı önlemek istedikleri bildiriliyor. Haber verildiğin» rrore Rusların Besarabyada tahşid ettikleri ku\^'etler yüz binden fazladır. Bu harekeün hedefi, Truman doktrinini körletmektir. Onun için Ruslar durmadan ilerlemeyi tasarlıyor ve bütün Orts Avrupayl Sovyet hâkimiyeti altında tonlamak için uğraşıyorlar. Bilhassa h«def, bu sahadaki Slav olmıyan miUetîere Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Ihtisas ihtısas ıllardanberi bir türlü çözülemiyen bir Adalet Sarayı davamız vardır. Eski Adliye yandıktan sonra, Cumhuriyet rejimine ve İstanbul şehrine yaraşacak daha güzel, daha mükemmel bir Adliye binası yapmayı düşündük; şebir plânı üzerinde uzun boylu yerini aradık. Şuraya mı kuralım, buraya mı diye bitmez tükenmez münakaşalara daldık. Nihayet. bir giin Sultanahmed meydanınm bir tarafında Adalet Sarayı için yer ayrıldığına dair bir haber duyduk. Bu, uzun itirazlara yol açtı. O yerde yıkılması katiyyen caiz olmıyan bir eski Türk satayı bulunduğu ileri sürüldü, ona dokunmanın âffedilmez, telâfisi imBesar*byanın mevkiini ve Orta Avrupavı go»terir harita kânstz bir hata sayılacağı iddia cdildi. ŞıddetH münakaşalar oldu, hattâ tnahkerrreleTe '^kHldi^Bir müddet sonra gürültüler yataştı ise de, Adalet Sarayı davası çözülemeden kaldı. İstanbula bir Adalet Sarayı kazandırmak gibi çok yerinde ve çok hajırlı bir tcşebbüsii proje halinde mahzenlcrde uyutmak istemiyen Receb Pcker hükumetinin, Bayındırlık Amerika, Macaristandaki Bakanı Cevdet Kerimi bu işle vazife> Rus işgal komutarundan lendirdiğini cğreniyoruz. Sayuı Cev; eski Başbakanm çekihnesini det Kerim. evvelki gün bir toplantı i intac eden bütün vesikalann tertib ederek memleketimizin sanat, Dün Türk Hava Kusu Uçak Fabrikasını 7İ\aret eden Amerikan hava '• suretini istedi tarih, edebijat, arkeoloji âleminde generali fabrikada îzahat alırken şohret yapmış güzide şahsiyctlerinden (Resim, Ankara Foto muhabirimiz tarahndan uçakla gönderilmiştir) Londra 4 (B.B.C.) Vashingtonda bir çoğuna bu mevzu üzerinde fikir neşredilen bir tebliğe gbre Ameriki beyan etmek imkânını verdi. Toplç tşleri Bakanınm tasarı hükumeti Macaristandaki Rus işgal kolantıda ileri siirülecek mütaleaları mutanından, eski Başbakan Nagy'nia hakkında verdiği izahat dinleyebihnem için beni de oraya daçekilmesini intac eden bütün vesikala\et etmek lutfunda bulundu. İçlerın birer suretini istemiştir. Ankara 4 (Telefonla) Meclisin buRus işgal komutanı General Sirririnde eski Darüliünun müderrislegünkü toplantısında Jandarma kanunudov'un, bir Macar askerî müessesesinia rnın 12 nci maddesinin değişürilraesi rinden Efdaleddin, Üniversite profeyüksek rütbeli bir Amerikali subay t a . hakkıdaki kanun tasansının bırmci müsörlerinden Gabriel, Mükrimin Hazak«resi yapıldı. Tasarı üzerınde geçen rafından teftişine mâni olduğu bildirillil. Topkapı müzesi miidürü Tahsin, Rumanyada Sovyet ordusu ayak bas yolcuları, meydana iner inmez daha bir gorüşmeleıden sonra İç İşleıi Bakanı Arkası Sa. 3. Sü. 3 te büyük şair Yahya Kemal gibi değerŞükra Siacmensüer ileri sürulmüş olan ığmdanberi hüküm süren açlık, sefa tek keüme söylemeden yiyeoek rica etli şahsiyetlerin btılundueu yirmi kamütalsalara karşı yaşanıakta olan jan let. ve teröre dayanamıyanlardan altısı mişler ve ancak kannlarını doyurdukAmerika hava* generali, uçak fabrika«mı ziyaret etti dar güzideyi dinledik. Üç saate yadarma kanunu ile jandarma subaylarına erkek, ikisi kadra seS|z Rumanyalı bir tan sonra, Türkiyeye geliş sebeblerini her terfi müddetinde altı aylık bir ordu uçağa binerek mtTnlel^etlerinden kaçenlatmışlardır. kın süren münakaşalar başhca iki ve dedi ki: «Türk Hava Kurumuna yardım, Türk stajı vazifesi yüklemiş olduğunu ve bumışlar ve Yeşilköy hava meydamna mecBugün Rumanyada, Sovy«t baskısı tasual üzerinde toplandı: ordu stajından maksadın da her rütbe ıurî iniş yapmışlardır. Bir akşamüze hammül edilmez bir hal almıstır. Memmilletine ve dünyaya% yardımdır» 1 İbrahim Paşa Sarayı yıkılmadeğışişinde askeri bilgılerle olan irti i gelen, bu beklenilmedik tayyarenin Arfeosı Sa. 3, Sü. 5 t» b mı, yıkılmamalı mı? Arknsı Sa. 3, Sü. 2 de 2 Sultanahmed meydanuıda seMersin 4 (Telefonla) Bayındırlık tetkkilerde bulunduktan sonra İskend*çilen yer Adalet Sarayı için uygun Bakanlığına ve G«nelkurmayhğa men runa geçecektir. mudur. değil midir? Söylendiğine göre MerAıde ihtiyacı sub erkân ile Amerikalılardan müteYüksek Şura, mevcud cezalari Bu suallere dair lehte, aleyhte bir şekkil bir heyet bu akşam şehrimize önleyecek bir liman yapılacak, bu suçok sözler söylendi. Yukarıya adla gelmislerdir. Heyet, yapılması düşünü retle Mersin senelerdenberi beklediği arttırmaya karar verdi rını çıkardığım sayın üstadlar umu len Mersin liman işi ile meşgul olduk limana kavuşacaktır. Heyetin çehrimize Arkas\ Sa. 3, Sü. S da tan ve Mersin Silifke arasında bazı Moskova 4 (Radyo) Sovyetler Birmiyetle İbrahim Paşa Sarayinın yıliği Yüksek Şurası, gerek ferdlerin, gekılmas«na ve oraya bir Adliye binası rekse devletin mülkiyeti aleyhinde suç japılmasma alevhtardılar. Aralannda isliyenlere karşi şiddetlendirici hüküm az çok farklar olmakla beraber, sözleri ihtiva eden bazı yeni kanunlar kalcrmi kabataslak şöylece hulâsa Ankara 4 (Telefonla) Çiftçiyi top leri vermek zorunda olduiları, o yerin bul etmiştir. Bu kanunlara göre açık raklandırma kanununa dayanılarak Ta baglı bulunduğu 1 1 valisi tarafından ma veya kapalı bir surette ferdlerin mal edehiliriz: rım Bakanhğınca hazırlanan çiftçiyi halll vasıtalarla köylere kadar ilân olu veya mülkünü çalanlara birinci defası Dinî mimarî bakıraından memletopraklandırma nizamnamesi bugün yü nacaktır. için 5.6 yil arasmda hapis cezası verilketimiz çok zengindir. Fakat sivil rürlüğe glrmiştir. Bu nizamname gere Arkas% Sa. 3. Sü. 3 te ArJcast Sa. 3, Sü. S U " mimarimize aid eserler çok azdır. ğince çiftçiler, belirli süre içinde adlaııBunlar üzerine titremeye mecburuz. İç tşleri Bakanı Şiikrii Söknifn<>iifr nı, bağlı bulunduklan küti'ıfe bir beyaz İbrahim Paşa Sarayı bu itibarla mükâyıda doMunıp vermek suretlle yazdırmalc zorandadırlar. hündir. Yıkılması doğru olmaz. Üstelik o meydan. tarihimizin bir kaç İl, llçe veya köy grupu merkezlerinde p^ırlık çehresini aksettiren bir hüvioturan çıftçiler, o yerlerdeki yetkili memurlara ba^vurarak kayıdlannı yaptıjete nıaliktir. Bu iribarla saray yıkılracaklardır. Bir yerde bir çiftci kütügü sa bile oraya yapılacak bir modern kurulacagı zamaa keyfiyet ve nerelerAdalet Sarayı meydanın güzelim Son bir hafta içinde vukua gelen Üs1 de oturan çiftçilerin, ne süre içinde çehrçsini değiştirecek, Sultanahmed kudar, Şehzadebssı ve Bakırköy cinahangi kutüğe yazılmak ve ne gibl bilgimmmm • : camisinin karsısmda sıntarak şehrin yetlerine biri Patıhbe, diğeri de SultanSeyhan milletvekili dün estetik ahenğini bozacaktır. Binaen "ahmedde olmak uzere. tüyler ürpertici aleyh hpr bakımdan Adalet Sarayı ıkı k.ınlı cınavt daha llâve e<lildi. HaîMecliste bazı itirazlarda irm başka bir yer düşünülnıelidir. tanın rinavetleri bovlece bcsi buMıı. Polis tarıhinde esine ender raslanan *)U ( bulundu, Adalet Bakanı (Eeyn.zıddaki Üniversite mcydanı ile kanlı haftamn son kmtenlan da, 14, cevab verdi şin:diki Vilâ\etin btıUındııeu eski Ba vasında mektebli genc bir k!7İa, sabıkah | bîâlinin yorini tokHf edeııler oldu.) bir yankesıci oldular. j Ankaıa 4 m.a.) Büyük Mıllet M=cBuna kaı5i hükumet tezini nıüdaSultanahmed cinayeti ! !ı«;i bugün Kazım Karabekiıın başkan• faa edcnler dc hıılâsa olarak şöyle Bu tüyler ürpertici cinayetin kurba{lığında toplanmıştır. B\ıgunkü toplantını Selçuk Kız Sanat Enstitiısu talebekonr^Hılar: | dü bazı mılletvekıüerının dokunıılmazlılennden 14 yasında «acer Can, faili ise « Vr.kdfp hura«:ı scçildiği \r'm *ının kaldırılması hakkmdaki i^teklerin yar ekmekçilik yapan 43 yaşında hükurnet nvsrafa çirniiş, asağı >uDün sabah erken saRtte,'Maslakta fe| donem sonuna bırakılmasına dair S c o Yusıtf Kut^an adında bir Turkmendir. cî karı iki mi'yon firalık istimîâk para' misyon raporları onaylanmıştır. BU ra bir kaza olmuş ve su'atie gitmeki» Yus.ıf, bun:ian iki sene evvel Sultan1 sı ödcmiştir İbrahim Paşa Sarayının Tİımedde. porlardan kenöıc;ine aid olanı dolayıvie olan bir kamyon, bir motosikîete çarM< lımr»<:lptf'i yokı^ıında'ı tJirîhî <1c?rrini de dikkate alamk hıı Buhara tekkesinde komijsu bulunaıı Sınan Tekelioğlu sSeyhan» şunları söv parak iki kişinin olümüne sebeb olmuştur. Maresal Goring'ın karısı Emma Gö dam Gorıng'in 10 yu hapse mahkum olnun bir kısnunı trmir ettiıocifiz ve sc^yar satıcı Adıhn kızı Hacere Ulı1lemistır: Şoför Cevde^in idqresin<3f>kı 33% plâ rine tpvkif olunmuş ve nszı partisinin masım isteyeceğini söylemistir. Madam « Meclısteki uule ?öre her mebas bütün hütiin jn'almasını önleyeceğiz olmustıır. Kı?ın ailesl, b# teklifi şıdh?k.kında yspilnn şıkftvet adalet cihi ka sayılı kamyon Maslak yolunun De iiye=i olmak suçundan muhakemesi ka Goring. bir muddettenberi hastanede yat >ııl n^hmeddcki f.ui.;n:n Bir kısun zaten harnb htr halde dııru d°ile reddetmısl?r ve o z=ımanlar henuz Bavyerada Nsfeıhğı maktadır. Resim, 30 mayıs gunü alınmn zmdan summettedarık buraya kadar re jırmen mevkiındeki bir virajı dcner rarlaştııılmıştır. 12 yajinda bulunan küçük kızlarını, 40 Selçuk Kız Sanat Enstıtusu NADİR NADİ Arkast Sa. 3, Sü. 6 da Temizleme Ijleri Bakanı Dr. LoritZj Ma tu ve kendisini hastanede göstennektedir Arkast Sa. 3, Su. 2 de Arkası Sa. i, Su. 5 te talebesiuden Hacer Arkosi Sa. 3, Sü. 4 t* 103 ür<cü maddecınde anay=ıAnkara, 4 (Telefonla) =?nın hiçbır maddesi, hıçb:r Dcmckrat P. nin birinci df•ebeb ve bahane ile savsanarccede antidemokratık ssmaz ve ijlemlikten alakonsyarak değıştirilıtıesini /;t«maz. Hiçbir kanun, anayadiği kanunlardan biri olan =aya aykırı olamaz» demes polıs vazifr ve salâhiyet ka•lureüle bu cihete ne kadar nunu hakkırtdaki tadil teKdeg€T ve onem verdiğını ahfı istanbul milletvekili Furıklamıştır. Hepimiz için bir ad Hulusi Demireüi ile dört hakikat du ; turu olan bu kearkadaşı tarafından bugün 5İn hukme boyun eğmek, bir Meclıse vcrılmıştir. borç ve vazıfedır. Onun ıçın Tekhf sahibleri, esbabı kanunlarımızda her npsıba mucibe lâyıhalannda ezcümbu düstura aykurı olarak le dıyorlar ki: yer bulmuş hükümleri, aıtTürkiye Cumhuriyetinin Fuad Hnlusi tık anayasnın metin ve esaslarını, ileri bir hukuk Demlrelli devleti prensipîeri dairesinde tesbit et luhuna uygun bir hale getirmek ve miş olan anayasamız, bütün Cumhurı bu maksadla gnekli olan değişiklıkleri ı , yet kanunlarının, yüksek ve demokra yapmak lâzım geliyor. Arkası Sa 4. Sü. fi da ik cîaslara vıy?un olmasım istemiş vf Jandarma terfi kanunu Rumanyadan kaçıp Yegilköye inen uçak Bugünkü Rumanyanın acıklı vaziyeli Macaristan hâdisesi ve Amerika WashingtonV]a dün bir tebîiğ neşrediidi Yeni tasarı dün Mecliste görüşüldü Amerikan heyeti Mersine vardı Bu beklenilmiyen uçağın içinden ikisi kadın. altısı erkek sekiz Rumanyalı çıktı Ciftçiye toprak Rusyada hırsızlık artıyor Iki cinayeî daha Yeni hazırlanan çiftçiyi topraklandırma nizamnamesi dün yürürlüğe girdi 14 yaşında mektebli bir kız, 43 yaşında bir erkek farafından on yedi yerinden yaralanarak öldürüldü Maruf sabıkah Beyaz Nuri de beynelmilel bir hırsızı öldürdü, bir kadm da yaralı Milletvekilleri aleyhlerinde açılan davalar ( Mme. Göring'in muhakemesi J Maslakta bir facia Bir kamyonla bir motosiklet çarpıştı. iki kişi öldü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog