Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

K ziran 1347 BÜTÜN ÜTÜ HAŞARAT NEVİLERİNİ DERHAL ÖLDÜREN. D. T. LI temlz kan.iyl gıda kuvvefi; kuvvef ö9 sporfmenlijf dGjjurür BEEBRAND WAbL AND Ş^REEN SPRAY MARKASINI HAVt HAŞARAT ÖLDÜRÜCÜ MÜSTAHZARINI KULLANDIĞINIZ * JAKDİRDE NETİCEYİ DERHAL •\ Hususî fırça bütün BEE meyen tla GÖREBİÜRSİNİZ. BEE BRAND edıldikçe haşarata raayiini Sivrisinekler ve bilutnum haşarat neviteri türemeye başladıklan zaman ınaanlar fçfn elzeno olan «katM neticevı derha! İ. DUskGrtrae tulumbası veya ıte tatbik zararlı BRAND karşı sizi vikaye edecektir. puskürtükten sonra £ÖrünD D T tortusu 4 6 ha*ta kadar tesırini verecek » bir mOstahzann ahnmaııdır •' BEE BRAND WALLSCREEN SPRAY ' ' markal. HAŞARAT OLDORÜCO muhafaza eder MÜSTAHZARI j kullandigtnız takdırde, evınızde bu can sıkıeı hayvancıklardan eser kalmadıgı gibi, tnsanlar tçın taraı* sız bır »ekle «okulmuş bı> oustahzarı Bu lâstiğin üzerinde tersim edilmiş oymalar satha azamî temas temin etmektedir. Bu suretle lastik daha yavaş vo mütesaviyen aşınır. kullanmı; oluraunuz husus» BEE 6RAN0 pllsMrtme tutumbaıım ds he f yerdt araytnız. Içln umumî mOmessllfe JAK MİZRAHİ Carnnan)* Han • Istanbul Türkiye Mumetsıli : İSCİ ARAMIYOR OTOMOBİL TİCARETİ T.A.Ş. ISTANBUL ANKARA Tekel Tamir Atelyesi Müdürlüğünden: Yan v« hesab makinelerinı taınır ed«crk kabıliyette bır usta lşçıye ihtiyac vardu:. Tahblerin Cibalide Tekel Tamir Atelyesi Müdürlüğüne vesaıkıle bırlürte muraraatlerı (6967) RADÛTO ( Bugünkii Program J 7 28 Açıhş ve program 7 30 Muzık (Pl ) 7 45 Haberler 8 00 Muzık (Pl I 815 Şarkı v e turkuler (Pl ) 8 30 Muzık (Pl ) 9 00 Kapanış 12 28 Açılı? v e program 42 39 Şarkılar 13 00 Haberler 13 15 MuiJt (Pl ) 14 00 Kapanış. 17 5S AçıHş ve program 1? 00 Karış.k eolo şarkılar 18 31 K T U S T S 18 45 Dâns muzığt (Pl 1 19 00 Habr'er 1915 Ueçmıjte bugun 19 20 Senforu orkîstrası 2D 00 Oyun havaları M15 Radyo Gazettsı 20 30 Serbst saat 20 35 Tjrıhl Turk muzıgı 21 15 Konusma 21 30 Muzık (Pl ) 22 00 Konuşma 2215 Dans orkestrası 22 45 Haberler 23 00 Program ve kapanış Karacabey Harası Müdürlüğünden: BF.Goodrich LÂSTİKTE BİRİNCİ 1 Kurumumuza aid Üd Hanomag traktörü lkl blçer baglar, dört « a k makinesıle muhteUf miktar ve çeşidlerde halen calışır vazlyette straat alAt ve makıneleri pazarlık suretıle art^ırmaya çikajılmıştır 2 Arttırma 6 '6/ 947 cuma günü saat 16 da Hart 1 merkezinde yapüacaktır Kati temlnah 1300 lıradsr. 3 thaleyı muteaiıb traklneler tesllm edıleceğinden ^edellerl ^^gr^al^JahsU edUecektır Kevfijet Uân ulunur. ~ " ' ' (7239) îstanbul Sular İdaresinden: Idare Içln alınacak olan 3 aded 400600 beygtr takatinde Dizel aantrlfüj tulumba grupu hakkında 24 hazıran 947 gunu ıçın e\velce tayın ve ılân edilen eksiltme tarıhl 22 7/947 günune raslayan sah gunune kadar uzatılmıştir. Isteklı'er o gun saat 16 ya kadar teklıflermı kapalı mektubla Idareflia Muamellt dairesi "şelîiğın^ verebîlırîer.' İdire DU ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttlr. (7005) JFazla şişmanlı&a karşı UJUUon YEŞİL CAMLI WİLLSON Güneş gözluklerı dunyanın en mükemmel güneş gözlukleridır. Fennî surette imal edilen camları guneşrn zararlı şualarını geçırmez, gozlerı ka*'ıyyen muhafaza eder ve asla yormaz. W İ L L S O N markasına dikkat ümumî deposu Fevzi Toksoy ve Şsi Bahçekapı Celâlbey han 29, İst. SABAHÖĞLEAKŞAM. Her yemekten sonra RA DYOL1N diş macunu ile diçlerinizi muntazaman fırçalayınız. 1 1 9 * 1 1 1 8 » Midc, barsak vc vücutta birikmiş yaglara gazlara, tok • sinlere karsı kullamlır. Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü Ticaref Şubesi Müdürlüğünden : I) 2) 3) 3) 4) m m m •! Satılık 250 Beygirlik Dizel Motörü 4 silindirli 184 d«virli 250 beygirlik Dizel motörü ve buna kayışla akuple 70 metreye saatte 400 metremikâb su basma kabiliyetinde santrifüj tulumbsuı, kayış, volant vesairesile işler bir halde ve ekim 1947 sonunda teslim edilmek üzere satılıktır. Isteklilerin umum müdürlüğümiıze müracaatleri. (6866) 100 aded 250 ilâ 300 numara grafit pota satın ahnacaktır. lhaleşi 11 haziran 1947 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktir. Fennî ve idarî şartnamesi her gün görülebilir. 1 Biri benzin, dığeri elektrik motörune akuple Ud derin kuyu tulumbası Uteklilerin belli gün ve saatte »7.5 geçici {errnnatlarile birlikte ile İki kloratar ve bir vantrimetre alınaraktır. Ticaret ştıbesine gelmeleri. (6883) 2 Teklifler 1947 temmuz ayuıin son günü akşamma ka4ar Bankamızda Iller Bankasından: Soldan tağa' 1 Iğn duran kafa Hoş hızmet (ıkl keLrDel haberlmız olmadan 3 Bır millet, bır emır 4 Yâdedilıj. bır harfln okunmu. 5 KUçuk kıtab. bır renk. 6 Canyenın kolunun ucu (ıkı kehme). 7 Eksık (eskı ferım). 8 Bır >abaneı adı. 9 Omru gecıcı olan mura6x"3 ermıs (ıkı kelımt). Yukarıdan cşağtyıt 1 Çenesi dıışuk 2 Gudl olmıyan çekışme (ıkı ketaıe) 3 Meyhared (ıkl kelıme) 4 Matematıkte kullanılan bır harf I^tanbulda bır semt 5 Samyede 300 bin kılometre hızla gıderün yarısı, mutedıl ıkliralı (yenl tenmi 6 L'zTin kıılaku cins.iden valide (ikı kellme) 7 Üzüm tarlası, tersı «ilenje dolnı yuruıre» dır. 8 Roma ordıüarını bırkaç kere yendığı halde cn sonra yenilen komutan ıdare bolum'erımızden bıri 9 Istanbulun kazalarırdan birının halkmdan Gvvelki Bultrncanın haJIedilaıl? ;ekll İ 2 3 4 S 8 9 8 J 1 * Izmir Belediyesi Eshot • Umum Müdürlüğünden: (tkl kellm»). 2 600 OEVİR, 4 BEYGİR, YATIK Gaz veya benzinle isliyen ÂGIR TÎP MOTORLARIMIZ Satıça arzedilmiştir. bulunacak şekilde gonderil°cektır. 3 FTınl şartname ve ıhale şartnamesı İller Bankasmdan 10 lira mukabllinde alınabillr. 4 Yukarıda yazılı şünür. akşam'ne kadar Bankava verılmemiş bulunan veya lhaîe şartntımeMne uymıyan teklifler nazarı i^ıbara alınmaz Banka ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (7248) Safış Yeri: TARSAY, Kollekfif Şirkeli • I Çeçeyan Han No 8 9 , Galata Eskî Gümrük sokak Tel: 42475 ^ Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Savdam Merkez Hıfzıssıhha Miiessesesinden: Müessesemlz Dıtiyacı fçin 100,000 aded 100 ec. lik boe çlşe açdt eisiltme suretile satın aknacaktır. Beherine tshnıln edilen bedel 10 kunı?, geçld temlnat 750 lira olup eksfltme 20/6''1947 cuma günü 15 te Müessesede toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktir. Şartnamesi her gön müessesede gorülebillr. Tallblerin geçici teminatı yabrmak İçin bir gün evvel gelerek birer irsaliye almalan r e eksiltmeye girmek üzere belli gün ve saatte müessesede hazır bulunmaları. (7302) s i 1 t ; t . OİDİAİCİI • H|A S' B|E|LfA|L|I alPlE A|B A|D|A N|» A N N|I LİBİNİA s 1! Y KIB I S • T ü RİE IİSİK A S m L A L, CİEİLİIİKTKIA L E BUDA MARKA 600/750 devir 127/143 beygirlik gabit Dizel motörlerimiz ve 24 ve 18 kilovatlık grup ekktrojenlerimiz yoldadır. Aynca, SO küovathk gruplanmız vs 50 beygirlik sabit motörlerimiz depomuzda mevcuddur. thtiyaç sabJblerini izahat almağa davet ederiz. Vakit ve gayretinızden ta3ar>uf etmek ve ımalâtımzı artırmak ıç«n ZlElmlHlOlD ü K • IİLİGİAİZ m K| I L T. A. Ş. L İ T A R KOLLEKTİF ŞİRKETİ Istiklil Caddesl, Yeni Han No 20 23, Beyoğlu, Tel: 41502 KURULUŞ TAEİHİ: 1928 Tamamen ödenmlş Sermayesi. 1,000,000 TXı. Eıtiyat akçesı 366,756 T i . Yenıpostane arkası Âşıretendi caddesi İmar han No 35 37 Telgraf adresı: ISTANBUL IMAR Telefon: 24527 24528 ffer turlu Banka muameleleri yapar. Demir>olu, Şose, Koprü, Bimlar inşası için şirkctler kurar. Inşaat ınuteahhidlerini finanse eder Ticarî muamelelerde bulunur. ME\T3LATA VERILEN YILLK FAIZLER Tasarruf mevduatına: % 3^ Diger mevduata: % 3 W O L F YEŞİLKÖYDE Matkaplarinı, lnjManını z Satılık r Arsa I Oeniz kenarmda, fenerin yanında, ımîr piâmna gore en iyi yerde Muıacaat: Bay HAKKI, telefon: 42223, Galata posta kutusu 1198. Sahıb ve Başmuha.mn NADİH NAPI Bu nushada yazı işlerıni /ü'en ıdare eden CEVAD FEHMI Cumhuriyet Matb<uıst Îstanbul C. Savcıhğından: Îstanbul Ceza ve Tevkifevinde bir aded 75 lira ücretli kadın gardiyanlık ile 60 lira ücretli iki hastane hademehğı açıktır. Isteklilerin kanunî belgelerüe Ceza ve Tevkifevi Mudürluğüne başvurn?alan(7383) (•^İ^İ^^HHBi DEVREN ACELE SATILIK ••••••••I UMUMTÜUKIYT MUUESS L Tekmil Teferruatile Gömlekçi Atelyesi Müracaat yeri Kapahçarşı Kuyumcular Uncuoğlu sokak No. 35, 37 şAFAK M e r k e z TİCARETHANESİ kcrş s P o s t o h o n e s ı ı P K 4 4 6 Isfonbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog