Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

f 4 Haziran 1947 CUMHUKİYfcl WAİTE'S DİŞ MÂCUNU ÇIKIYOR Son umumî harbdenbert ük defa olarak ithal edilen Amerikanm tanınmış (VTaite's) diş macunu bir hafta zarfında perakende satıcılara dağıtılacaktır. Istiyenlerin şimdukn müracaatleri. Halka perakende gatış fiatı 87 kuruştur. Türkiye Eczacıları Deposu Anonim Şirkeli Âşirefendi caddesi No. 32, Telefon: 23730 22295 1. ISTIKRflZ! %6 FflİZLl RONTGEN 30X40 düzinesi 24 X 30 » 18X24 » Bafra Belediye Başkanlığından: * Aşağıda yazılı binaların proje ve kejiflerine göre injaatı iş.i kapah zarf usuiiie eksütmeye konulmıiftur. 1 Bir blok altında itfaiye garajı ve kovuşu ve belediye otobüsleri garajı keşıf bedelı 42988 lira 58 kuruştur. Geçici teminatı 3224 lira 15 kuruştur. 2 Kapam Unkapanı, kejif bedeli 25440 lira 75 kuruştur. Geçici teminatı 1908 liradir. 3 Gazhane binası; keşif bedeli 1691 I lira 88 kuruş olup ge^ci teminarı 1268 lira 33 kuruştur. 4 Bir blok altında ahır, samanlık ve temizlik ameleleri odaları; keşif bedeli 14190 lira 12 kuruş olup geçici teminatı 1064 lira 25 kuruştur. Ihale: 17/6/1947 salı günü saat 14 te Beîediye Encümeninde başlayacak ve yukarıda 14 üncü maddelerdeki i§ler sıra ile ve yar. mışar saat aralıkla ve teklif edilen bedeller uygun göriildüğü takdirde ihaleleri yapılacaktır. 5 Teklif mektublan 2490 sayılı kanunun 32.34 üncü madclelerine göre haZ1rlanacak ve saat 11,30 da Beîediye Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Postadakj gecikmeler kabul edilmez, 6 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin yüksek mühendis, mühendis, mimar olması veyahud istekli müteahhidin, işin başından sonuna kadar nezaret etmek üzere sorumlu bir mühendisin bulund'Jrulması şarttır. Müteahhid bunun için hazırlayacağı taahhüdnameyi ihaleden evvel ibraz etmesi lâzımdır. 7 Birinci maddedeki işe istekli olanlann 20,000, ikinci maddedeki işe istekli olanlann 11500, üçüncü maddedeki işe istekli olanlann 8000, dördüncü maddedeki işe istekli olanların 7000 liralık bir bina işi yaptığına dair Bölge Bayındırhk Müdürlüklerinden almış oîdukları belgeleri ibraz edeceklerdir. 8 Bu işlere aid proje, keçif hulâsast, tahlilî fiat cedveli, fennî şartname ve seridöpri cedvelleri Belediye Fen Işleri kaleminde gorü. lebilir. Ve istenildiği takdirde 10 lira bedel mukabilinde Belediyeden Bİdınlabilir. (7064) ••i TRHVİLLERI FILMLERI 17.60 10.90 6.10 S A T I Ş Y E R İ : Galata Agobjan h a n No. 1, Tel: 42513 Çamaltı Tuzlası Müdürlüğünden: 1 Tuzlanın dahilî parke yolu inçaaü açık eksiltme ile yaptirilacaktır. 2 Muhammen bedel 23728 lira 64 kuruj olup geçici teminatı 1779 lira 65 kuruştur. 3 Eksitlme 20 haziran 947 cuma günü saat 15 te Çamaltı Tuzlasındaki Komisyon marifetile yapılacaktır. 4 Şartname, hergün Tekel Genel Müdürlüğü lnşaat Şubesinde, Ankara, Izmir Tekel Başmüdürlüklerile Çamaltı Tuzlası inşaat Kontrolluğunda görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için taliblerin asgarî 15 bin liralık bu gibi inşaatı «ıuvaffakıyetle yapmış olduklanna dair göstereoek* eri vesaikle eksiltme gününden üç gün evveline kadar Tekel Çamalb Tuzlasmdan ehliyet vesikası alması şarttır. 6 İsteklilerin belirli gün ve saatte adı geçen komisyona yiizde yedi buçuk güvenme paralarile müracaatleri ilân ohınur. (7290) Fmdıkb Eskl Salıpazarında 2.6.1947. 14.6.1047 SOTIŞ MUDDETİ: YILDIZ AiLE BAHÇESİ YARIN AÇ1L1YOR. 10 kişilik seçkin SAZ HEYETİLE Mükemmel servis, bol meze, temiz hava, fiatlar mutedildlr. Okuyucu M1SIRLI KEMAL ve ABDULLAH seanslarma devam edeceklerdir MRfiÇ FIOTI LİRA D O K I O R SAYFİYEYE GİDEGEKLERE Her boy, her renkte divan ve karyolalar, hasır ve boyah koltukların envaı, hezaren sandalya, bebek snndalyaa, puset ve arabalar temlz ve ucuz. İstanbul Rızapaşa Yokuşu 66 No. A S R Î M O B İ L Y A AHMED FEVZİ KOCAMAZ Mağazalanndan tedarik edebilirslnis. Tel: 23407 ZEKİ ARZAN HAIİ TASFİYEDE . Avrupadan Gelen MARANGOZ MAKİHELERİMİZ sokak No. 17 YORGANCI, DÖŞEMECİ, MOBİLYACI ve HALLAC Sanatkârlan lstihlâk Kooperatifinden : 1 Konperatifin tasfiyesi son3 erraekte bulunduğundan gündemde yazılı hususatı karara bağlamak üzere 25 haziran 947 çarşamba günü saat 10 ilâ 12 arasuıda bilcümle ortakların Veznecilerde Kızılay salonunda bulunmaları rica olunur. 2 GÜNDEM: A 12 kasım 946 günlü umumî heyet toplantısında verilen kararlar gereğince yapılan içlerin tasdiki, B Tasfiye heyetince hazırlanan, münfesih kooperatifin, rapor, bilânço ve neticei hesab tablosunun tasdiki, C Tasfiye murakıbları raporunun tasdiki, D Tasfiye heyetile murakıblarınm ibrası. DAHİÜYE MVTEH\SSIS1 Atstürk Bulvan Sarim Eczanesi karşısmda 16,30 dan 19 30 a kadar Satışa çıkarılmıştır. Devlet Demiryollart İşletme 0. M. den: Çinko üstübeci almacak Devkt Demiryollan Haydarpaşa Satınalrna KomUyonundan: (20) ton çinko üstübeci kapalı zarf usulile satın alınacakhr. Muhamnren bedeli (32000) lira olup muvakkat teminaü (2400) liradır. Şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. Eksiltm» (18 haziran 1947) çarşamba günü saat (16) da Haydarpasa Gar binası dahilindeki Haydarpasa Saünalma Komisycnunda yapılacaktır. Teklif mektublarının o gün saat (15) e kadar makbuz mukabilind* korrus» yona venlmesi veyahud muayyen olan sEatten evvel ele geçecek tarzda iaoVİİ taahhüdlü olarak posta ile gönderilmesı. (7130) •BHM SATILIK EVLER ' Beykoz Cami sokağı 2 ve 4 kapı Noh konforlu evler boş teslim satıhktır. Evler karşısında Sultanaya müracaat. SADfK SARIYERLİ ve ORTAKLARI Galata, Billur Yozgad Valiliğinden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Yozgad lli merkezinden beden terbiyesi kapah jimnastık salonu yapımı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli yüz kırk bin liradır. 2 Eksiltme^ 23/6/947 tarihine rasthyan paîrartesi günü saat 15 te Valinin başkanhğı altında komisyon odasında yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesı ve buna bağh kâğıdlar Bayındırhk Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksi'ıtmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre 8250 sekiz bin iki yüz elli lira geçici teminat vermeleri lâzımdır. Bu işin teknik ehemmiyetine binaen isteklilerin en az yüz bin liralık resmî daire binası inşaatını iyi surette başardığını veya denetledığini isbata yarar belgelerile birlikte ihale gününden en az tatil gıinleri hariç üç gün evvel Vilâyet makamına başvurarak bu işin eksiltmesine girmek için Bayındırhk Müdürlüğündan yeterlik belgesi almalan şarttır. İsteklilerin teklif mektublarinı eksiltme günü olan 23/6/1947 pazartesi saat 1 4 e kadar alındı karşıhğmda eksiltme komisyonu başkanlığna vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edil (7298) Kayıb Rîzs Gündoğiîu nahîyesi iUt okulundan 942 943 ders yılında aimış oîdugum dtplomamı kaybettım. Yenisinl alacağımdan eskisınin hukmü yoktur. Hackoy Arabacılar rrrahallesi Merhamet sokafc No. 2 Rauf Aksu Dizel Efektrojen Gnıpu Âlmacak Nevşehir Belediye Başkanlığından: J Nevşehir kasabası için bir aded 150 beygirlik Dizel elektrojen grupu satın alınacaktır. 2 Grupun keşif bedeli nakliye ve temel malzemesi Belediyece temin edilmek euretile montaj dahil altmış beş bin liradır. 3 Geçici teminat 8250 liradır. 4 Teklifler en geç 4 temmuz 1947 günü saat 17 ye kadar Belediye başkanlığına verilmiş olmahdır. Postada vâki gecikme kabul edilmez. 5 lhale 5 temmuz 1947 günü saat 1 1 de Nevşehir Belediyesinde hususî komisyon tarafından yapılacaktır. 6 Kabul, Bayındırhk Bakanbğı Elektrik Işletmeleri Nizamnamesindeki hükümler dairesinde olacaktır. 7 Keşifnameler bedelsiz olarak Nevşehir Belediye Başkanlığından alınabilir. (6926) YEMI F E D E R A L KAMYONLARI Satılmâktadır. Taksim Sıraserviler No. 22 I ÜBÜLOG OPüKATOa 0r.tö.ALITEZSEZEB Halebli Sunnetçibaşı Torunu SOYOAN SÜNNETÇ1 DAKTILO ARAKIYOR Türkçesi iyi, ingilizce okur yazar, daktüoya vakıf blr bayan aranryor. Kendi el yazısile tercümeihali ve sarih adresini bildirir bir yazile her gün on yediden on dokuza kadar Galatada Agobyan hanında numara 13 e muracaat edilmesi. Idrar yollan ve tenasia hastalıklan Mülehassısı. Cağaloğlu eczanesi üstünde 30'4 saat 1020 Tel: 23646 Ahmed Temiz Taşradan gelereklerin istirahatleri temin edilir. Çarşıkapı tramvay durak karşısmda No. 3 Tel: 23860 Marmaradan Isteyiniz. Beyoğlu K. ve B. Ş. Müdürlüğünden: Tekel ldaresi tar&fından depo yapılmak üzere kamMİaştınlmaiina umumî menfaat kararı almmış olan Beyoğlunda Kâtibçelebi ma>.allesinin Ipek ve Meşelik sokağmda eski 2, 4, 6, 8 ve 14 yeni 20 kapı ve 45 7 ada 2 parsel numaralı bahçeli kârgir eve mezkur mahallenin Meşelik sokak eski 15 ve 12 yeni 18 ve 457 ada 27 parsel numarah bahçeli dükkân olan ahşab ev ve ayni sokakta eski 15 yeni 16 kapı ve 457 ada 26 parsel numaralı ahşab ev ayni sokakta eski 8 yeni 14 kapı ve 457 ada 25 parsel numaralı kârgir ev olan mezkur gayrimenkuller sahibleri olan Mihran ve Aram Samancıyana aid Kostik kızı Zoyi Kalivokaresiye ve lbrahim Mehmed Özdere ıid ve Şakir oglu Mehmed Şevket Belere aid 416 metre 72 cm2 'erlerin 49360 lira 60 kuruş kıymet bugünkü rayice uygun oiaıak takdir olunduğu 1295 tarihli istimlâk kararnamesinin 8 inci maddesine tevfikan alâkadaTİara bildırilİT. (7197) RADYO MAĞAZALARIKA ve TAMİR A T E L Y E L E R İ N E : Gümrükte bulunan ÇALIŞMA Dergisinin 18 inci sayısı SATILIK VİLL Boğann en güzel bir yerinde fevkalâde manzarplı, iskeleye yakın, ağaclık ve geniş arazi ortasında tamamlanmak üzere olan iki katlı kârgir bir villâ satıhktır. îsteklilerin posta kutusu 2231 Beyogiu adresine yazile müracaatleri. RADYO LÂMBALARIMIZ çıkarılarak satışa arzedilmiştir. ÇIKTI (7303) Diştabibi Saffer Cener Röntgenle diş filmi almaktadır. Pazartesinden başka her gün 14 19 a kadar Beşiktaş tramvay cad. No. İL Adres: N1HAD IŞIK RADYOFON Sultanhamam Havuzhı han, Tel: 21357 Antalya Su İşleri 16 ncı S Sube Müdürlüâünden: Eksfltmeye konuian iş: 1 Antalya 16 ncı şube Mudürîüğü bölgesi içinde bulunan Isparta sulama kanalı inşaaü olup tahmin edilen keşif bedelı fıat esası üzerinden «61133 04> îiradır. 2 Eksiltme 11/6/947 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 te Antaiyada Su Işleri Müdürlüğü binası içinde toplanan eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Isteldiler eksiltme şartlaşması, sözleşme projesi, Bayındırhk İşleri Gece! şartlaşması, umumî BU işl«ri fennî şartlaşrnası il« özel ve fennî şartlaşmalarla proje'.eri 3 lira 6 kuruş karşılığmda Su Işleri Müdurlüğünden almabilir. 4 Eksiltmeye girebilrr.ek için isteklilerin t4306> lira c95> kuruş geçîd terriiat vermeleri ve bu işin teknik eheırmiyetindc bulunan diğer bir işi muvsffakıyetle başardığını veya idare ve denetl?diğird isbata yarar belgelerile bırhkte eksiltmenin yapılacağı günden en 32 «Htil günlen hariç> üç gun evvel yazı i!e Su Iş'cTİ 16 ncı Şube MüdürlüŞüne bs^ijrarak bu işin eksiltmesine girebürnek îçin yet^rHk belgesi alraalan ve bu bclgsyi göstenneîeri garttır. Bu süre içinde belge isteğinde bulıınmıyanlar eksiltrtK'ye giremezler. 5 Istcklilerin teklif ıncktub'arını Ddnci maddede yanh saatten bir saai cr,c€"!ne kadaı Su Işleri 16 ncı Şub^ Müdürlüğün» rflakbuz karşılığında vermeleri lâzımdır. Postada o'an gecikır.e'.er kabuî edil.Tiet. ' (6768) Davacı Gelibolunun Gazîsüleymanpaşa mahalleslnde oturan tsmail kızı ve Ali karısı Kıkmet Gevrek tarafır.dan davah Konyaıun Bankamız işletmelerinin ihtiyacı için aşağıda eb'ad ve miktarlan yazılı Bozkır kazasmın Ahırlı nahıyesinin Meyre koyunde 66 numaralı hanede oturan Aü 65 ton saç kapalı zarfla mubayaa edilecektir. Tekliflerin en geç 12/6/947 akşamına kadar bankami2 holündeki teklif Gevretc alcyhlne AsUye Hukuk Yargıçlığında açılan ıhtar davasının yapılan açık yar kutusuna atılması. gılamasında: Davalı Ali G«vrsğe gösterilen Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (7365) adreslere davetıye çıkarıldığı halde ikametSaç 1 X 2 M. en 5 m'm 25 ton gâhı meçhul oldugundan ilânen davetlye teb6 25 bğlne ve yaıgılamanın 27/6 947 cuma gunu saat 9 a bırakıldığı ilânen tcbhğ olunur. 8 15 Gelibolu Asliye Hukuk Yarğıçhğından: Saç Almacak Etibank İsfanbu! Şubesinden: DİZEL MOTÖRLERİ 5 beygirden 27 beygire kadar muhtelif lcuvvetîerde 4 zamanh SABİT DİZFL MQT8RLERİ Gümrükten çıkmıs ve afişa raddesi. Bereket han 2 nci kat No 10 Telefon : 49340 Sudan Ucuz Satılık APARTIMAN Istanbul 'dorı Beyoğlunun gobeğinde 5 kat 5 er oda muazzam apartıman tapu Jteslimi pazarhksız 50,000 liradır. Müracaat: FERDİ SELEK Galata Ömer Abid Han | Devlet BegiizvoHan İşlstme U. M. Bânları \ 1 Kaldırüan htanbul Rıhtmi, Dok ve Antrcpo Şırketı tah\!Üerınden bazırlanmıştır. Beher tahvıl için venlecek Emortı bedeU tahvüe ilişık 82 numaralı kuponla birlikte (22,44) liraaıt. 2 82 numaralı kupon faiz'.en d? 1 haziran 1947 tarihirıd«n ıtibaren ve beher kupon (44) kuıuş hesabıle ödsnecoktır Gerek Emortı isabet eden tahvıl sahibleri ve gerek kupon hâmillermin l'G/1947 tarihinden ıtibaren pazartesi. çarşp.mba ve ouma şunlen sabah ssat 9 dan 12 ve kadar Istanbul liman Işietme's] Mulıaîe'ce Servısme müracaalltrı ilân olunur. • (7200) Saç ve kSşebendleri idaretlen veıilmek ürere 120 tonluk duba v^ptırılacaktır. En az iki tane yapm&ya 'a'ekli olanlann gorüşülmek üzere Istanbul L,iman İşletmesine başvurmaları (7351) LONDRA/o doğro uçuş 9 saat NEW YORKÖ 28 saat SATILIK HALI Muhammen faymeti 5000 liradır Nadide bir aded Keşan taban halısı Sandal Bedesteninde 5 haziran perşembe günü saat 13^0 da mezad suretile satılacaktır. Kalite, renk ve desen itibarile nefis bir pareadır. Meraklılarına tavsiye olunur. BBBHB oçuş muddeti HİNDİSTANa (foğru uçuş 10 saat Meşhur Clipper uçaklartle öaftalık sermler. Fıyat t/e yer tsmını için en fakın seyahat ccentssinB moracaat DĞAN ELEKTRİK ATALAY TİCARET EVİ Dr. ORFANİDİS » s Deri, frengi, zührevî hastalıklar mütehassısı Beyoğlu, Tokathyan trarşısı Suterazi (Turnacıbaşı) sokak Nil Ap< 5/3. Tel: 43734 Yalovanın Merakuyu mahallesınde 14 numarada babası Şuayıb nezdir.de mukım Hayrıye Çevık tarafından Yalovanın ÇıJllik köju halkından Hamdi Çevik aleyhıne açılan ve aralarında mevcud şiddetli geçırasızli|in çekılmez bir hale geldığınden boşanmalarjna daır davanın dunışmasında: Davacının gösterılen ıkametgâhı terkettıği ve hali hazır ıkametgâhının mçchul bulundüğu anla^ıldlğmdan duruşma 27/6,947 çarşamba saat 14 e talik edılmiş ve davalı Hamdı Çevığe de ilânen daveüye tebhğıne karar venlmı^ olduğundan keyfıyet davetıye yerıne kaım olmak vzere ilân olunur. Yalova Asliye Hnkuk Yargıçlığm 1 haziran 1947 tarihinde itfası gereker. (447) aded tahvilın Beyoğlu Noteri hudan: (Esas: 947/150) zur.le numara keşidelen yapıbnış oiup amortı iiabrt şdtn tahvıllerın liıte.=i Ga'ata Bıhtım Ca^des) Veli AJemdar Han EN UCL'Z FİATLARA Her türlü ELEKTRİK M=)!zem"si, AMPULLER vesaire TOPTAN ve P E R A K E N D E Taşra öiparisleri derhal gönderilir. Posta kutusu 1752 Galata, Telgraf. DOGLAY İstanbui İNÛİLİZ TAKELERI 4 ve 5 numaralı ve yün tezeâhları için V SATIÎLIK ECZANE HORLD AfftWAY5 ERGöN LTD. Merkezbank karşısı, Çınar han Galata, Tel: 44087 • • Boğdzm yakın ve ssrın bir yeunde t^lpton Frijlclerî bulunao "e iyi işlijen tek eczanesı satı'ıktır. Müracaat: Eczacılar Cemıjeti kân'iı B ,y M«htrel Hoçaor ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog