Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CUMHÜRİYET 4 Haziran 1947 £= D i rir yıl amcam Fresno Melik'ton NewYork'a seyahat etktekti, trene binmeden 6'nce, amcası Garro onu ziyarete geldi ve seyahat tehlikfkıini saydı döktü. Ihtiyar, «trene bindin mi, ckdi, yerini dikkatie, ihtimaınla seç, otur \e elrafına bekmnıa.» Amcam «haşüstüne efendim» diye «evab verdi Ihtiyar, «tren hareket ettiktftı bir hayli zaınan scnra, ünifonr.alı iki adam kanape'erin yanından eeçip sana po'.ecek ve hilet soracaklar. Aldırma.. B^ş ver. Dolandıncıdırlar bımlar» d«h. Amcam «başüstüne efendim» dedi. «Henür yirmi rcil daha yol a 1 !^!^!} iken, hoş, şirin, gevjmii bir delikaniı «ana sokulacak ve bir sigara ikram edeeek. Sigara ıçrnediğini söyle ona. Sigara esrarh olabilir.» «Başüstuhe efendım> dedi amcam. «Lokantab vagona doğru yönelirien, pek, pek güzel. şen. şuh; genç bir kadın kasden; istiyerek çarpacak, âdeta •eni neredeyse kucakhyacakmış gibi yapacjk» dedi. İhüyar; bu kadm senden aşin dereeede mahçup davfanıp ö2Ür düiyeeek ve sana pek cazibeli görünecek. Senin tabiî duygun, insiyakla da onunla ahbabhğı kurmak, pişirmeğe kalkıjmak olacak. Tabiî duygmıu, ineiyakııu gemle, içinden at, yoluna devata et ve git yemeğini ye.. Zira bu bir cıaceracı kadın olabilir.» Amcam, sordu <ne "olabilir?» Ihtiyar bağırdı: <Bir oruspu... Lokanta vagonuna gir ve yemeğini ye. En iyi yemeği ısmarla ve eğer vagon kalabalık ise, güzel kadın da mssada karşında oruruyorsa, onun göüerinin içine bakma, Konuşacak olursa, sağırmışeııı gibi davran.» «Başüstüne efendim» dedi, amcam. Ihtiyar, «sağırlığa vur» dedi. Çıkar yol budur, Amcam, «nereden çıkılacak yol?» diye sordu. İhtiyar «bu Allahm cezası, dınsiz, itnansK berzaJıtan, kaçılacak, çıkılacak yol.» dtdi. «Ben hayli gezmiş, tnrmuş bir insanım. Ne söylediğimi biürim dedi.» Amcam «öyle efendim» dedi. Ihtiyar «bu hususta başka lâfa lüzum yok» dedi. Amcam «peki efendim» dedi. Ihtiyar «artık masala paydos. Ta mam. dedi, yedi çocuğum var. Ömrüm dörtbaşı mamur bir istikamet içinde geçti. Tekrardan kafa yormaya gelmez. Toprağı, üzüm bağîarım, ağaçlanın da var ve param var. İnsan hor şeye kavuşamaz.» Amcam, «öyledir efendim» dedi. Ihtiyar «lokantalı vagondan, tekrar fe Amcanın oğütleri\ Nskiedcn: sbrahfm Hoyî K.uçüh fıikâye MiIIî Eğitim ve Başbakanlık kupasını kazanan yerine dönevken, sigara içerJere mahsus kompartimandan geçeceksin. Ora da iskambil oynandîğmı göreceksin. RESİMLİ Oyuncular, parmaklarmda pahalı gi bi duran yüzükler bulunan ortayaşlı üç adam clacak; bunlar tatlı tatlı bakışve larla sana isaret edecek, içlerinden bir:=i, scni oyuna çağıracak. Onlara (ingilizce bilmez!) dcrsin» dedi. (AnsüdopedıJc *âziUk) Amcanı «başjîtüne efendim» dedi. üncü Fasikülü Çıktı. Ihtiyar «işte hepsi bu kadar» dedi. Amcam «çok, pek çok teşekkür edeAlmanca Dersleri rim» dedi. Bayan öğretmen ılniversitelileri, talebsleri, Ihtiyar «bir nokta daha, dedi. Gecekyin yatağa girince, paranı cebinden ik.nale kalanları muvaüakıyetle hazırlar. HuSU5Î veya grup halinde, cski okuyuculara çıkar, kunduraum içine koy, kundura pratik ders verlr. Taksim Sıraselviler Hocanı da yastığm pltma koy, ve başın bü zade sokak No. 11, kat 3. tün gece yastıkta olsun ama SAKIN UYUMA». Kajıb aranıyor On iki yıl once 18 yajlarır.da iken evimAmcam «başüstüne efendim» dedi. den ayrılıp bir daha donmiyen cğlum Hasaa Ihtiyar «işte bu kadar» dedi. Karabacağın ölüm veya dirilîgini ve halen *** nerede bulunduğunu bilcn ve işltenlerln inIhtiyar evine dör.dü, «Ttesi gün de satıiyet namına aşağıdaki adresime mektubla amcam Melik trene binip Ameriksnın bıldırmelerini rîca edsriın. Tekirdağ Kaşıkçı köyünden ötedne seyahat edfrek NewYork'a gitMehmed Karabacak ti. iki ünJforrr.ah adam, dolandırıcı çıkBeyoğlu birinti sulh hnknlc yargıçlımadı. Sigarası esrarh adam görünme 846/1350 di, güzel. cazibeli ger.c kadm lokpnta ır.aan: Balıklı Rıım hastanesi vekili avuka.t Vagonunda. masada aracamm karşısma otunnadı. SİJara içenlere rr.alısu5 kom rranko tarafmdan Bîyoğlu Sıras?rvi!er paTtrmanda da kâğıd oyunu oynanma cadde^inde No. 43 Çürisovsrgi Ap. 4 sayıh dniresinde mukim Zinovia Criami r\aktaydıAmcam parasını kundurasmm diger Zlni) aleyhine açılan tahliye dai;ine. kundurayı yastığm altma, başr asır.m yargılamasmrta: da yastığm üzerine kovdu. ve ilk aece Dnvalıya ilâne'. yapilan tebliğata rağ«afcraha kadar gözünü kırpmadı, uyurra men mahkemeve gelmemiş olduğundan dı a:na ikinci g«ve bu sözünü tutama kira muka'/elenamesl ve ihtarname ıbdı. raz edilmediğinden ve kendlsile klracısı *** arasında klra mukavelesl olduğunu müsSeyahatinin ikinci günü, bizzat ken bit mukavele suretinin noterden celaidisi, bir delikanhya bir sigara ikram, o ne karar venlmiş o'.duğundan gıyab da kabul etti. Lokantalı vsgonda, genç kararma itiraz etmedıgi ve oturuma bir hanımla bir masada oturdu, yeme gelmedlği takdirde mübrez vesaiki kağini yedi. Sigara içenîere mahsus kom ! b u l e t m i ş sayılacağından kontratı in. T partimanda, kendisi pokeTe başladı ve kârı halinde da\ a?ı vekiiinin yemin tclîtren daha NewYork'a varmadan bir lif ettiğinden oîuruma gclmpdiğl ta&hayli zaman evvel, trendekilerin hepsi dirde yeminden imtlrıa etmlş sayüaca!e ahbab oldu. Bir defasında da tren ğ m d a n ve itiraz etmediti takdirde otuOhio'dan geçtTken, amcam, sigara ikram rııma alınnuyacagmdan bahsile muate'oliğine karM" •eitiŞi deükanh ve Vassar'a gitmekte n mele gıyab kararînın la n iki genç. hanım bir dört kişilik. hsni verilmlş ve yargUama günti olan 4'7/947 su kuvartet dedikleri bir koro kurarak giinii sa«t 10 da mahkemede blzzat habir vekil göndennRSİ «The Wabash Blues» şarkısını söyledi zır bulunması veva r aksi halde da\ anın gıyabında görüleoekT. j Sj gıya'o kararı yerine geçmek üzere Seyahat pek eğlenceli geçti. I ılânen tobüg olunur. (7360) Amcam Melik. NewYork'dan dönün Kırıkkale Asliyc Hukuk Rlahkemece, y 3 şlı amcası Garro onu tekiar ziyarete geldi. sinden: (947/434) Dava edilen: Kütahyaiın Hamam clvarı «Maşallah, seni iyi bu'.dum, dedi... Baîıklı önünde arabacı ustası Şevket Önsöz. Nasihatleri din]e>ip, ona göre hareket Dava: Boçanma. ettin mi?» Karımz P?rihan Önsözun alevhinize açtığı boş^nma darnsmda yapilan ilânen tebliğata Amcam «ettim efendim» dedi. nnah::emeye gelmediğiniz ve kendiıhtiyar, gözlerîni enginlçie, boşl'.ıÇa rağmcn r nizi tPm iî îçin bir vckil de göndermediğidaldırdı «hiç oîmazsa bir kulumın na r,i7d»n H U ~M K nun 405 incl maddesi geresihatlerimı dinleyip, tecriibeîerimden ğince gıyab kararının Cumhuriyet gazetesile faydalandıŞını görmekle momrun, bah i'ânına ve duruFrannın 25'6 347 tarihir.e bırakılm'Gina mshkfmece karar vprilmiştir. tiyarım» dedi. Mezkur guııde ifahkenıeye gelmediğiiiz ve = ^ / ÜÜ BEŞIKTAŞ KULU BU 7 Haziran Cumartcsi günü akşamı B E B E K ŞEREFÎNE Balıçesinde b ü y ü k bir GÂRDEN PARTİ VERİLİYOR Safiyenin, Hacer Buluşun, Zıd Kardeşlerin, Maksimin revü heyetinin iştirakile ve mehtab âlemlerile yaşanacak olan bu gecenin davetiyelerini Bebek Bahçesinden, Beşiktaş Halkevinden, Akaretlerde Foto Zekiden, Inci Çemberlitaş Sinemalarından, Köprüde Uzun Ömer gişesinden temin edebilirsiniz. (Dönüş için vasıta sağlanmıştrr) A F A T I fBlr beyrtln §eçtiğ) bu yazuar müSftlaıi na.rzedairleı BOyuk jürl Qer mOkafat yılı sonunda bunJardan bir taneslnl ayırır VP 1OTK) llrajık mfll£&fat ona rerülr. Bu aütunda nesrolunan yazı sahıtlerl ayrıca 10 Ura üoret alırlar.) YENİ LÛGAT ANSİKLOPEDİ 38 SAYIN BURSAÜURA BİR SÜRPRİZ: 10 ve 11 Haziran 1947 de yalnız iki gün için ÎNCÎ Sineması BAHÇESİNDE Yüksek ses sanatkân Bugünkü cemiyette kadın ve izdivac Yazan: flyîer Sskarya SDsyolojide cemiyetlerin verimi ile be tır. raber gittikçe dejişsn ve muhtelif varÇocuk yetiştirme meselesi de önemlL» ;asyonlar gösteren iki sosyal olay var dir. Her yaratıkta yavrusuna karşı bir dır. sevgi vardır. a) Kadının cemlyetteki vaziyeti, Ama bu mahlukun nev'ine göre, kib) İzdlvaç sekiUeri, misinde bir mevsim, kimisinde üç dört Dikkatie müsahede oluniuklan t a i sene sürer. Ir.sanlarda çocuk sevgisi dirde bu iki olayın aras'.nda gayet kuv bütün bir ömür devam eder. Zira en vetli bağlar görulür. Kadınm cemiyet , fazla emekle büyüyen insan yavrusuteki mevkiı değiştikçe izdivacın da §ekli dur. Onun için evlâd peydahlayıp sud°ğişmiştir. ratına bakmadan devlete fcesiim etaısk Iptidaî toplunılarda mevcud olmıyan Kiç bir devirde olamıyacak bir şeydir. izaivaç zamania meyiana çıkmış, kadm, i Bütün bu bakımlardan bugünkü ceerksğin tahakkümü altmda bıılur.duğu m.iyette kadının vaziteleri azalmamifc rauddetçe bir alışveriş şekline girmiştir ! [okat çoğalmıştır. Ortaz3man aileleri. bu vazij'etin en ] Kadm bugün erkeğin hem işbaşında, kuvvetli tezahürleridirler. ı hem yuvasında, rnadciî, manevî hayatınKadmı erkeğin tshakfcümü altına s*> j da yardımcısıdır. ÇcK^uklarmı yetistirkan en mühim iki âmil cehalet ve Iruv ' mek vazifesini de kocasile paylaşmakvet olmuştıu". > tadır. Geçimin kuvvetle tenün edildi?!, haKadının bu vaziyefci İzdivac şeklinda yatm ku\Tetle hâkim okluğu eski devir ^ d© mühim değişiklikler vücude getirlerde kadm daima erkeğe muhtac oldu ' miştir. gundan onun Uhakkümü altında yaşaKocasına her sah?da destek olacak mıştır. îkinci âmll olan cehalet ise bl. o l a n k a d l n s a dece dişi olmaktan çıkmif, rincisinden doğdugunclan kadınlarm e j a y m E m s a ı 1 a d a h e r d o s t s l f a tını tasareti aaırlarca devam etmiştir. Z a n u | k m m l ş o lduğundan, ayru kültüre, birıumızda ilmin tekâmülü, medeniyetln b i r i n e y a i ç , n M vkl?re ve bilhassa ilerlemesi ve zamania insan kuvvetlnin kilerin «küfüv» tabir ettikleri seviye yerine maklne kuvvetinin kaim olarak eşitliğine sahib olmalan lâzımdır. Aksi öa plânda zekâya ve ilme saiıa açılması takdirde yapilan irdivac çürük olur. kaaını erkeğin tahakkümünden kurtarSırf bu şartların ortaya çıkması esld mış ve ona lâyık oldugu mevkll sagla zamanlarm görücü ile yapilan ve bir rruştır. ticarî mukavele manzarası arzeden izBugün kadm ve erkek aynı saftadır divac şekillerini kıymetten düşürmü^lar. Zira erkeğin faikiyetini temin eden tür. amll ortadan kalkmıştır. Zamanımızda matlub izdivac şekli Pakat acaba bu kadın ve erkek ara mütekabil bir sempati ve fikir yakınlıjı sındakl sosyal bağın. Izdivacın da iflâs iîe doğan aşklardan husule gelen izdietmesi mi demektir? vaçlardır. Şüphesiz ki hayır. Bunun böyle olduBugünün izdivac jeklinde taraflarnı ğunu iddia eien baa doktrinciler ve doğrudan dcğruya görüşüp anlaşmalan bilhassa komilnistler derin hezimetlere ıığramışlar ve iddialarımn çürüklügünü esastır. Bir çok m€Tnleketler d« cemiyet v« ve yanlışlığını anlamişlardır. Zira ısdivaç ne bir midye ile denlz a hattâ ailekr tarafından tasvib edilea nası arasmdakl şirket ne de herhangi ı f i ö r t de > evlenme çağındaki iki gcncıa ikj hayvan arasındaki cismanî münase nişanlanmalarma tekabül eden bir mübettir. İzdivac bunlardan çok daha bü tekabil yoklama ve sondaj devresldir. Fakat, maattees5Üf bazı memleketleryük, çok daha sümullü ve çok daha ulvi de flört hakikî mahiyeti kaybetmiş bil âmiüerden husule gelmişttr. İzdvacı sadece bir nesü ÜTetimi me moda çılgınlığı mahiyetini almıştır. Ö y „ selesi olarak ele alan sosyologlar da ya le ki kendinl bilen aileler çocuklanıo bu müz'iç modadan uzak tutmak mecnılmı?lardır. Meseleyi sadece sosyolojlk ve poli'ik buriyetinde kalmışlardır. • Buna da sebeb olarak harb yıllarmm bakırrdan müşahsde etm'.şler. hümaniste ve psikolojik âmiüeri hiçe saymışlardır. yzrattığı iktisadî asaleti gosterebiliriz. Onun için bugün kadın ye erkek aBundan dolayı parayı esas rutan v« rastniakı şlrketln zehirii baflarnıdan maddî ref?hı gaye edinen izdivaçlar bıri yani himaye meselesi kaybolunca tahminin fevkinde bir dereceye ulaj iki şahıs arasında bir ömtir boyunca mış, bütün gençler evleneoekleri kızın Mlrecek bir anlaşmamn lüzumsuzluğuna parasile istikbal temin etmeyi akıllanna inanmak hatadır. Kaybolan bu kaba .loymuşlardır. fakat kof bsüın yerine, zarit fakat saŞBu servet avcılığmm bir n«ticesi d« iam bir baS kaim olmuştur. Ruhî ve hakikaten yüksek seviyeli, fakat serHkrî kaynaşma. ailelerin evlâdlarını seviyesi dü« Biyolojistlerin madd! tâbirile )nsan!'.Şı şük, fakat serveti muazzam aileler* sadece (düşünen hayvanlar) dan müte vermelermde tezahür etmektedir. şekkll olarak dahi kabul etsek bu hayBunların haricinde yapilan bazı ajk vanlann muhtelif düşünce ve görüşlere izdivacı da fikir birliğin* değil, dnsl sahib olduklannı. bu düşünce ve görüŞ cazibeye dayandığmdan verimsiz veya lerin bazan tasvib olunmağa. bazan tas tadsız olmaya mahkumdurlar. hih ohuımağa lhtiyaclan olduğunu kaBu görüş biraz kötümsercedir. Fakat bul etmek lâaımdır. Insanın muhitl t>amaksadımız aileleri zamanmda uyanıkzan fazla ihtiyatsiz bir tasvibcl bazan da hğa davctten ibarettir. Hakikaten mttfazla sert bir taslıihçi olabilir. Onun nevver ailelerimiz de reallst görüşler* için gerek tasvib ve gerek tashih sevgi sahib olmağa ve evlâdlan için fikir ve ve şefkatle yapıldıklan zaman daha aşk izdivaçlart temin ederek istikbal» fazla kıymeö halzdirler. kuvvetli bir destek sağlamağa çalıj îyi bir hayat eşinden başka kim her malıdırlar. Çünkü her şeye rağm«n an bu sevgiye şefkati gö3terebilir? miinevver genclerimiz, kıymetli analatnsanlar cemiyet halinde yaşayan rımız, kıymetli aüe reislerimiz eksik demahluklardır. Fakat sadece cemiyet inğildir. Yalnız eksik olan realist görüjsanin sosyal hislerini tatmin edemez. tür. Onun için aileleri realist olmaya Aile ferd hayatı için en lüzumlu ensive tehlikeyi önlemeğe çalışmağa davat tusyondur. ^ıısusile şalısı hayata bağediyoruz. layan idealîerin azaldığı, en kuvvetli bağ olan din ülküsünün zayıfladığı, reAyfer SAKARYA alitenin saltanat gürdüğü asnmızda aiKabukluceviz So. No. 7 Moda lenin ehemmiyeti bir kat daha artmışKadıköy ' P E R Î H  N Sozeri (ÂLTIMDAĞ) K O N S E R İ Udi: Cevdet Kozanoğlu ve keman: iştirakile emsalsiz konserlerini Biletler: İ N C İ ve t S T A N B U L t e d a r i k edilebilir. Telefon: Cevdet Çağla'mn oereceklerdir. Sinemaları 1870 gişelerinden ^•••••^••••i Bugün Matinelerden ftibaren MELEK Sinemasında 2 FSLM BERDEN K A N L ! G Ö L GE TİERNEY DANA ANÜREWS (LAURA) R E N K L İ ÂŞIKLAR YOLU A L İ C E F A Y E CARMEN MİRA.VDA (The Gang's All Hsre> Tekel İzmir Tütün Fabrikası Müdürlüğünden: İbrahim HOYİ I I I • M r« JCIZILAY CENEL MERKEZINOEN: Fabrikamtzda yaptırılacak olan iklimlendirme binası ikmal inşaatı V '5 947 SÜnünden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeyo konulmiiştur. 1 Keşif bedeli 36570.08 liradır. 2 Bu işe aid keşif şarrnam*» vesafre 1.80 lira ile îzmir Alsancakta Tekeî Tütün Fabrikasmdan her gün 9 12 ve 13 17 saatleri arasında alınabilir. 3 Ihale1 kapalı zarf usulile yspıUeağından zarfların 15/6/947 cuma günü saat 14 e kadar komisyona verilır.iş olması lâzımdır. Postadaki teahhurdan dolayı mesuliyet kabul edilmez. 4 A") Isteklilerin Y. mühendis, mühendis, Y. mimar. mimar olmalan ve bu evsafı haiz olmadıkları takdirde ba sıfattaki birisini inşaatın snnuna kadar iş başında bulur.duracaklarma dair noterLkten tasdikli bir taahhüdnameyi. B) İsteklilerin yirmi beş bin liralık bu sibi işleri nr.uvf.fî:,kıyetle vaptıklarjıa dair oian vesikalarmin asıl ve birer suretierini Istanhulda Tekel Genel î.îüdürlük İnşaat Şııbcsine bizzat veya bilvasıta vererek oradan alacaklan fennî ehiiyet vesikalarını, C) 2742.76 îiralık geçici güvenlik parası makbuzlanm teklif mektublanna kerdini7i tem1:'!] için bir v k i l de gönderme eklemeleri lâzımdır. lr dışiniz tskd de tahkika*ın H.U TıI.K. nun 5 İhalOTİn 15/6'947 cuma günu saat 15 te Tekel Tütün Fabrika=ında 405 inci madde^incî tahkikatın gıyabınır.da yapıl^c^.sı ilân olunur. (7352) İstanbulda depomuzda mevcud 274 tane ayaklı ve Etimes'ud depomuzdaki 44 tane Jones marka el Dikiş Makinesi kapah zarf usulile satılacaktır. Satı? şartlar«ı'8;rn,flftK;k fatiyenler 28 hariran 947 tarihine kadar Ankarada Kıalay Genel Merkezine veya İstanbul Kızılay Satış Deposu Müdürlüğüne bizzat veya yazile müracaat ederek şarrname almaları Uân olunur. Satılık Otobüs ve Kamyon Şarkikaraağaç Belediye Başkanhğmdan: Cinsi Otobfls Markası Fargo Model 945 Kllo Muhammen metre bedeli Evsaf» Lira 11000 5660 Izmir otobüs kasalı 26 kişilik Fiatlaıında Mühiın SÜMERBANK Selüloz Sanayii Müessesesmden: İZMİT Um*st%tm\r KlorA^^îi Faferikasstıda istihsa! edilen tuzruhıı (asid kJorhidrik) ve kireç kaymağı fiatlarında aşağıdaki mühîıtı itıdirmelerin yapıldığı ilâst olunur. maruken koltuklu lâstikleri lyidir. Kamyon Bedfort 945 6000 5.000 Açık kasalı ssğ dlrekstyonlu 5 tonluk lâstiksizdir. 1 Şarkikaraağaç Belediyesinde kayıdb otobüs kapalı zarf usulile satılacarktır Teminat akçesi 825 liradır. 2 Gene Belediyede fcayıdlı Bedfort marka kamyon kapalı tarf usulile satılacaktır. Teminat akçesi 375 liradır. 3 Talib olanlar temînat akçel'rini üç gün evvel yahrmalan lâzımdır. 4 Satış 12/6/1947 perşembe günü saat 14 te Belediye salonunda müteşekki) komisyon huzurunda vapılacaktır. (7052) EGZÂC1 ÂEÂNIYOR Işletmemiz hastanesi için tecrübeli eczacıya ihtiyac vardır. Taliblerin lüzumlu belge örneklerile birlikte hal tercümeleri ve iki fotograflannj Ergani Bakır Işletmesi Müdürlüğü MA DEN (66550 I TUZRUHU (asid klorhidrik 1921 bomelik) Alıcı tarafmdan gönderüecek damacanaîar içerisîne konulm^k üzere Izmitte Müessesemız rampa veya iskelesmde teslim şartile : a) 10 ton veya daha fazla alanlara beher tonu 300 liradan, b) 10 tondan az alanlara beher tonu 350. liradan, Tuzruhu da*tîacana!ari Miiessesemîsce verildiği takdirde ayrıca beherinden 20. lira depozito alımr. adresine göndermeleri ilân olunur. İki Şehir Elekfrik Teslsafı Yapfırılacak ve Bir Dizel Jeneraför Grupu Safın Alınacaktır | Tekei Seııel Mödürli^ü îlânları | r Iller Bankasından: 1 Alanya kasabası elektrik teslsatı: a) Alanya kasabasmın su turbini Jeneratör gnıpu tesisatı yttksek tevettür hattı ve alçak tevettür şehü şebekesl teslsatı yaptınlacaktır. b) Tekmil tesisatın keşif bedeli İ79 996.48 liradır. c) Geçici teminat 10249,82 Uradlr d) Teklifter kapalı zarfla en geç 15/8947 güntl saat 17 ye kadar îller Bankası Ticaret îşleri müdürlüğüne makbuz mukabllinde teslim edilmiş olma« îıdır. Postada vaki geclkm'eler kabul edilır.ez. e) fiıale 18/8/947 gttnü saat 15 te Bankamız idare meclisi tarafından yapılacakttr. f) Keşif ve şartnameter 10 lira mukabilinde Ticaret tşlert nıüdürlügüaden alınabilir. 2 Baymdır kasaba ejektrik tesisatı: a) Bayındir ktısabasımn Dizel jeneratör grupu tesisatı yüksek tevettür hattı ve aJçak tevettür şehir şebekesi tesisatı yaptınlacaktır. b) Tekmil tesisatın keştf bedeli 203,854 00 liradır. c) Geçici teminat 11,442,70 liradır. d) Teklifler kapah zarfla en geç 1/8/947 günü saat 17 ye k&dar tTlar Bankası Ticaret T?lri Müdürlüğüne makbuz mukabilinde teslim edilmiş olmaudır. Postada v a ö gecikmeler kabul edilmez. e) thale 4'8/947 günü saat 15 te Bankamız İdare meclisi tarafmdaa yapılacaktır. I) Keşif ve şartnameler 10 Ura Kukabilinde Ticaret tşlert müdiirlügünien alıaabilır. 3 Erdek kasabası için sa*ın ahnacak Dizel grupu: a) Erdek kasabası için 90 HP. Uk bir Dizal Jeneratör grupu safcın alınacaktır. b) Grupun keşif bedeli montajı vt iki tevzi tablosu dahü olarak 66,220.00 liradtr. ' c) Geçici teminat 4561.00 liradır. d) Teklifler kapalı zarfla en geç 1/7/947 günti saat 17 ye kadar İller BaH'» kası Ticaret İşleri müiürlüğtine makbuz mukabilinde teslim edilmelldir. Postada vaM gecikmeler kabul edilmez. e) Ihale 3/7/947 p<»rşembe günü saat 15 te Bankamız İdare meclisi tarafından yapılacaktır. f) Keşif ve şartnameler 5 lira mukabilinde Ticaret tşlerı müdürlügund* alınabilir. Banka, ihaleleıl yapıp yapmamakta serbesttir C72471 Levazım Ahm Komisyonundan: 1 Kastamonu Tosya memurluğu idare binası ve ambar inşaatı kapalı zarf usulile yaptınlacaktır. 2 Muhammen bedel 160713.36 lira olup geçici terninatı 9,285.67 liradır. 3 Eksütme 18/6/947 çarşamba günü saat 11.40 te Kabataşta Tekel GeneJ Müdürlüğü Levazım Ahm Kor.ıisycmunda yapılacaktır. 4 Şartnameler her gün Levazım Şubemizde ve ayrıca Ankara, Izmir. Kastamonu Tekel Başmüdürlüklerinde görülebilir. 5 Isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için 100,000 liralık yeterlik belgelerini eksiltme gününden üç gün ewe]Jne kadar Genel Müdürlük İnşaat Şubesinden almaları şarttır. 6 Taliblerin mühürlü fiat teklif mektublarını kanunî vesaikle güven J me parası makbuzu veya banka teminat mektublarmı ihtiva edecek olan ka ! palı zarflarını eksiltme saatir.den bir saat evveline kadar adı geçen komisyon reisüğine makbuz mukabüinde veremeieri ilân olunur. 7 Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (7376) II KİREG fCâYMAÛI en az % 30 aktif klorln İzmitte Müessesemiz teslim şartile: rampa veya iskelesinde Levazım Ahm Komisyonundan: 1 Kastamonu idare binası kalorifer, elektrik, sıhhî tesisat ve ikmal inşaatı işleri kapah zarf usulile yaptrnlseaktır. 2 Muhammen bedel 85196,59 lira olup geçici teminatı 5509.83 liradır. 3 Eksiltme 18/6/947 çarşamba günü saat 11,20 de Kabataşta Tekel Gen«l Müdürlüğü Levazım Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 4 İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için 50,000 liralık yeterlik belgel«rini eksiltme gününden üç gün evveUne kadar Genel Müdürlük İnşaat Şubesınden almaîarı sarttır. 5 Talibîerin mühürlü fiat teklif mektublarını kanunî vesaikle güvenms parası makbuzu veya banka teminat mektublarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar adı geçen komisyon reislıgine makbuz mukabiünde veımeleri ilân oiumır. 6 ~ Şartnameler hcr gün Levazım Şubemizde. ayrıca Ankara, Izmir, Ka=! tamonu Tekel BaşTnüdürlüklerinde göriitebilir. "~ Postada vukua gelecek gecikrceler kabul edilmez. (7374) ' a) 10 ton veya daha fazla alanlara beher tonu 200. liradan, b) 10 tondan az alanlara beher tonu 250. liradan satısma b islanmıstır. i » » NOT: Pfayi klor ve Hreç kwmw ihrae elrnek îstiyenleriır Müessesem'ze miiracaatleri rica olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog