Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

4 Harîran 1947 CUMHUBİYET SÖN J%U(2Sz/c4ttal Fas kahramanı Abdülkerifn Hindistanm istiklâline| Söz dinîenmiyormuş! Adliye Sarayı hakkında tazelenen tartısmaîar Bffşiarafı 1 inci sahifede ğünü, yaptığı incelemelerde bunun sebebinin mimarlarımmn kudretsizliğinden değil, Adliye Sarayrnm inşası için kendilerine gösterilen sahanın kötülüğünden ileri geldiğini anladığım belirtmi?, bu sahanın biraz daha ıslahı VQ bilhassa Ibnhimpaşa sarayı arsasm^a köşeyi teşkil eden ufak bir mahallirı de istimlâkine ve yiktırılmasma zaruret hasıl olduğunu halen mezbele halinde bulunan bu mahallin yıktıniması esasen yalnız temellerinden ibaret kal'nış olan Ibrahimpaşa saraymm ise restore edilmesi suretile hüsnü muhafazası kabil olduğunu, aksi takdirde bu inşaat Işinin daha yıllarca uzamak istidadını gösterdiğini söylemişth. rada yapılacak muazzam 65 salonlu bir Adliye Saraymın Sultanahmedi Camü ile diğer abidelerin meydana getirdiği ahengi bozacağını, zira binanın irtifamın yüksek olac3ğını söylemiş, binanın Hukuk Fakültesi civarında yapılnoasmı tavsiye •etmiştir. Şair Yaiıya Kerna!, profesör Gabriyel'in mütaleasmı desteklij'erek, bizim d;nl mimarımızın yanında bir de si'.il olduğunu, bu sivil mimanyi Iıaybede ede Avrupalılann aleyhimizdeö kudretsizlik ve medemyetsizlik Uttiralarma duçar oMuğumuzu, haîen mimarlarımızın büyük inymette eserler vücude getirecek durumda bulunmadıklarinı, eskilerin muhafazası elzem oldugunu, yapılacak yenl eserlerin eskilerinin kıymetinl bozacak ysrlerde yapılmasınin doğru bulunmadıgmı, Pransada bile sonradan yapılan eserlere eskilerinin yanma yapılmamak suretile. kıymet kaztndırıldığını söylemiş. bu binanın hiç tarihî kıymeti olmıyan Babaâll binasının yerine yapümasının uygun olacağmı anlatmıştır. iraz da afakî şeylerden konuşalım. Bıktık artık şitâyetler Baştaraft I inci sahljede Amerikada ileri süriilen tnütalealar den değil mi? Kiracı ev sahiiki hükumet kurulmasmı kararlastırmaWashington 3 (A.P.) Birleşik Amebinden ev sahibi kiracıdan şikâyetçi, Bif nm Hindlilere aid olchığunu söylemiş rika Kongresi üyeleri bugün, idareyi birlcıine düşnıüşler. İstanbuldaki t a h 1926 senesindenberi Fransanm sönıür ve bu ise aid kanun tasarısuun bu sene Hindistana devretmek plânı hakkında liye davalarının sayısı on bini geçmiş. gflerinden biri olan Reunion adalannda içinde Avam Kamarasma takdim oluna muhtelif kanaatler izhar etmişlerdir. Bir taraftan e\si:.lik, öbür taraftan A d Sıjrgün hayatı yasayan Emir Mehmed cağmı bildirmiştir. Böylece Hindistan NewYork temsilcisi demokrat Sol liye S a r a j ı m n yerine isabet eden ev\er Abdülkerim ElHattabî, surgün hayaU 1948 temnıuzuna kadar kendini idare Bloom ezcümle çunları söylemiştir: tahliyc edili\ ormuş. Rivayete nazaran na Fransanm bir kssabasımla devam eden bir veya iki hükumet kuracak ve « Plân kabüi tatbiktir. Şayed biı 500 kisi açıkta. İtfaiyede ne olacak? B e etmek üzere Avrupaya getirildiği sırada, bu bir veya ü a hükumet Kanada ve anlaşma vukubulursa, dünyarnn geri bindiği vapurun Mısır lünanı PortSaHe Avustralya gibi Britanya camiasına dalediyenin de yakmda aczi malisinden k o r yaklaşması üzerine bir çaresini bularak hil olacaktır. Mr. Attlee bu plânın Hind kalan kısmı için iyi bir misal teşkil edekuluyormuş. H a j a t da habire yükselid3rhal şehre çıkmîş. ve oradan ilk bul partileri tarafından iyi karşılanmış ol cektir.> yor. H e p bunlardan mı görüşeceğiz? K o Buna mukabü NewYork temsilcisi dufu vasıta ile Kahireye giderek duğunu da söylemiştir. nuştuk da n e oldu ki? İ ş olacağına vacumhuriyetçi Emmanuel Celler şunları Mısır Kralı Farukun sarayına Urıyor. Onun için bugün size yağb g ü Muhaliflerin durumu söylemiştir: tica etmiş ve himaye edilmesinl istemişreşten bahsedeceğim. Bu sözlerden sonra Bakanm bildirMr. Churchül, muhalefetin bu plânı « Bu haHkJ bir fadadır. Coğrafl, taHr. Misırın genc ve yiiltsek ülKülü Kralı Efenâim, b u bizim muharrir arkadaşdiği kararı tasvib edenlerle etmiyenler da ? > u anlı şanlı BIiğTib kahramanını destekliyeceğini söylemekle beraber plâ rihî ve iküsadî bakımdan Hindistanı, lar içinde yağlı güreşi bilenler var, bilarasında tartışma basgöstermiştir. Munın teferruatını tenkid etmek hakkını Pâkistan ve Hindustana ayırmak intihimaye etmeyi kabul etmiş ve İnşas'taki miyenler var. Bilenler içinde de ona arızlar yeniden yıktınlacak mahallin muhafaza etmiştir. sarayına çöndermiştir. hardır.> hâlâ eski gözağrısı diye ba&anlar var, yıktırılmamasım, tarihî kıymeti olan ve Daha sonra Mr. Attlee, Hindistanm Yirmi iki senedenberi ücra bir adada Bununla berabe^ Celler, Hindulara bakmıyanlar var. her nasılsa vaktile mühim bir kısmı Gürgün hayatı yaşamağa mecbur edilen nasıl ayrılacağı bahsine temas etmiş ve hemen hemen derhal iktıdarın de\Tediyıktırılmak suretile feci bir hata işlenBiuniyenlere gelince; slzinle görüçüfc'mir Abdülkerim, asnmızin yetiştirmis bunun için eyaletlerde referandumlar leceği hakkındaki beyanı tasvib etmişmiş bulunan ve tarihimizde çok önemli yor sizden ohıyor. benimle görüstiyor olduğu büjük kahr?manlann biridir. yapılacağını ve neticenin buna göre ta tir. Bu konuda Celler çunlan tlâve et Başmakaleden devam mevkü bulunan bu binanın yıkılması isCevdet Kerim İncedayı, şimdiki yer benden oluyor. Yani bir nevi hoparlör. Onun 1?21 den başlayarak MajSnbda ls ayyün edeceğini söylemiştir. miştir: de iki milyona yakın para sarfile lstim Halbuki bu isin bir hakikat tarah v a r ler Anayasasnun hâkimiyetini kabul tenilen kısmının Ibrahimpaşa sarayînın panya sömürgeciliğine karşı kalkındığı Mr. Attlee hararetle alkışlannuştır. « Esasen İngilizler için başka çıkar lâkler yapıldığmı, yerin kat'iyet kesbet ki nihayet bütün çıplaklığile ortaya ç ı eırada bizim de millî savaşimur ve is Diğer taraftan Hindistanm Yeni Delhi yol yoktur. TatlılıHa ayrılmazlarsa, Hin etmektir. Fakat hıtulatı yol, bu yol harem dairesini teşkil ettiğini ileri sürmiş olduğunu, ancak ufak bir fedakârtiklâl mücadelemiz. şerefli sonucuna şehrinde Hind liderleri, Lord Mount dular kendilerini kapı dışan edecekler değildir ve onun için Mr. Bevin en müşler, böylece itirazlarda bulunmuş lıkla ilâve yerin istimlâki kabll oldııfu kıntıya kadar halkı da, milleti d e b o lardır. Ibrahimpaşa sarayımn yıkılmaşuna unsuda duşürdü. doğrn ilerlemekte idi. Sömürgecilik düş batten'in yanında toplanmışlar ve mem dir. Fakat şayed Hindular memleketi son nutkunda iyimser de, kötümser takdirde hemen inşaata girişilerek Ismanlıfı ile tvtuşan yiireklerimK, o r a leketin taksimine razı olduklarını bil taksim edecek olurlarsa, ırk ve din an de olmadığını söylemekle buna an Bina senelerdenberi şiddetle muarız bu tanbulun güzel ve kıymetll bir bina ka Şimdi ben size anlatayım da görün. lunan yüksek mimar Sedad Çetintaş butnan Abdülkerimin davasım bir millî dirrrdşlerdir. FAvelâ şunu söyliyeyim, ben bugün laşmazlıklan büsbütün hâd bir şekil latmak istcmiştir. rada TürkAvusturya muahedesini im zanmış olacağını, aksi takdirde bina öava hararetile benimsemiş ve gazeteYol değişmezse er geç verilecek zalayan Fon Şitler'in ele geçirdiği hatı yapüamıyacagı gibi muhafazası lsteni başpehlivaTîîık edenlerin adları bile yokBöyleoe İngiltere bu sene salâhiyet alacak, daimî bir düşmanlıi ve belki de lerimHs Mafcrıbdan yelen hiirriyet savaerini devredecek, bu sayede biri ekse dahilî harb vukubulacaktır.> karann tam aynlık demek olacağı ratuıı okuyarak saraym önemini belirt len bu yerin de gitgide ortadan süine ken, simdi hakemlik eden mcselâ G ü m şı haberlerine en büvok önemi verriyetle Müslüman, diğeri ekseriyetle muhakkaktır ve şinulilik durumun bu mis ve karara şiddetle itkaz etmiştir. cegini bildirmiştir. Sorulan suallçr neti riiklü O m a ! pehüvanın Scbebli H ü s e Nehru'nun beyanah mişti. O zamanki Ç3zetelerimİ7İn birincesimde Bayındırlık Bakanhğı uzman yinle «rürcsini, KıVılrıkîı Mphnıııdun P a Hindu, iki Hindistan, Britanya camiasıYenl Delhi 3 (a.a.) Mem'.eketi ve mahiyette olduğu apaçıkür. Bu konuda Abideîeri Muhafaza Kuru ları bu uîak yer kaldınlmadılcça bina ç a « ile güresini, S a n Hafızın K a r a ci sahifelerinde en önem'i yeri tutan na dahil olmak üzere kurulacak, sonra kâleten idare eden Hind hükumetiran *** mundan Efdaleddin, Mükrimin Halil, nın inşasına imkân olmadıgına dair ke Eminle, Nakkaşh il?, güreşlenni s e y haberler, kahraman Abdülkerimin, İsTopkapı Müzesi Müdürü Talısin söz sin izahatta buluıunuşlardır. Çok uzun retmiş. eski bir güreş meraklısıynn. But>anya sömürgeciliüne karşı açtıgı sa bur.lar bu cî*niada kalıp kalmıyacakla Başbakan muavini Pandit Nehru, Yeni Delhi radyosunda bugün beyanatta busöylemişler, Belediye İmar Müdürlüğü Eüren tartısmaîar sonunda, Bakan, tar gün alaturka çiüpş hakkında yazı yavaşın haberlcri idi. Belli idi kl Emîr rmı kararlaştıracaklardır. Böylece Londradaki Hindistan Nazır lunarak «Hükumetin tekliflerini kabul mühendisi Yusuf Ziya ise Ibrahimpaşa tıçmalar neticesi edindig) intıbalardan zanlann hiç birisi bu işte benim kadar Mehmed Aböfiılkerim. İsnanya ordulaetmeğe karar verdik> demiştir. ığı tarihe mal olmaktadır. nnı denlze dökecek ve onun nüfuz bölsarayı denilen binanın mimarî kıjTP.eti dolayı davetlüere teşekkür etmiş ve ne kıdem ve görgü iddia edemez. Dahası irtsl olan Rif diyannı tamamile kurtani küçümsemiş. bu yüzden tarüşmalar tkeyi hükumete araedecegini anlat var. Ben genclişimde yağh giireş yaptacaktı. Asıl en mühinıtr.i, onun İspanşiddetlenmiştir. Profesör Gabriel i=e bu mısto. mıs bir anıatörüm. Bu bakımdan da küyol askerlerinin silâhlarını ellerinden çük bir tefevvuknm var. Onun İçin sealaraJt bu muazzam işi başartnağa musim biraz daha yüksek çıkabilir. Vaffak olması İdi. Biz herhangi bir tcknik işi hissiyaü BajtaraU 1 inci sahifcde Abdülkerimin tam bu muvaffaJayeti Baştarajı 1 inci sahijede ouza kapılmadan mütalea edemiyoruz. Baştarafı 1 inci sahljede Bajtaraf» 1 inci sahifed* stişare komitesi, tahsil progyeye karşı daha açık bir usul takib ebaşararai Rif bölgesiil kurtaracafı sı nlza§ırı memleketlere askert' heyetler bir ta.arruza başlamıştır. Pinde merkezi Basın, Amerikalüarm İtalya halkına Güres gibi halkın hissiyatını kolayea tada Fransız sömv'rffeciliÇi şahlannuş göndermek konusunu müdafaa eden dağlık bölgesinden sökülüp atılan ve de ramîanna mecburî askerlik dümiş ve Türkiyeden gayet tatlı dille yardımda bulunmaya devam edeceği yo gıcıklayan mevzular üzerinde konuşurarazisinden bazı kısımları kara ve deVe bn kahraman c'ımın, Rifistanı kur Marshall, ordulannı yetiştirmek lstiyan mokratik bir Yunanistan kurmak arzuMarshall tarafından yapılan be kcn, y a n yazarken hu noktaya çok dik. dersleri konulmasım istedi niz üsleri olarak istenmiştir. Türk ce. lunda tardıktan sonra elbel bütün Fası kur ve bu hususta talebde bulunan mllletyanata büyük bir önem verm«ktedir. kat etmek gerektir. Yoksa hakikat işte sunda görünen çeteler Florina ve Kilvabı, vakur ve kahraman bir milletten tarmak isteyerek Fransanm başına bti lere yardım etmenin Amerikanın menkis'e karşı yapılan son hücumlardan an WaBhington 3 (a.a.) Başkan Tru beklenebilecek cevab olmuştur. Türk Marshall, İtalyan halkını demokraük bn sefer olduğu gibi bütün çıplakhğile ytik bir şraile çıkaraeaŞını tahmln et faati olduğunu beyan etmiştir. meydana çıkıncaya kadar halkın yanhf laşüdığma göre «muhtar bir Ere Ma man'ı Amerikan gencliginin ünlversi toprağı isüyenlerin bunları almak için müesseselere devamh ve samimî bir toiş, onun için tspanya ile birleşarek Marshall şunlan ilâve etnüşür: esaslara ürrid bina etmesine sebebiyet inanc göstermiş olmalaruıdan dolayı ona yüklenmîşti. < Harb arasındaki gelişmeler Orta, kedonyası> kurmak maksadile merkezî te talısili hakkındaki program husu :ek çaresi, harbdir. Halbuki Türkiye ile tebrik etmektedir. İtalyan iktisadiyatı verilmis olur. Ben Kırkpmar güreşleri. Makedonyanın büyük bir kısmmı elle sunda aydınlatmak üzere kurulan tah harb demek, herke^le harb demektir. ni iki sene evvel seyrettim. O zaRif kahramanı, «jerçi bir avuc müca Yakın ve Uzskdogu bölgelerlnin stra rine geçirmek gayesini gütmektedirler. sil sivil istlşare komitesi, Btrleşmiş AEğer alâkadarlar, Yunanistan için de nın müşkül bir durumda olduğu bilintejik öneminl belirtmlştir. Şimdiki halbu güreşler hakkında kasideler yahidle İspanyollan denize dökmek iktidamektedir. Dış İşleri Bakanmın söderi siyasî, Batı TYakyadan gelen haberierden anla merikada, bariş zamanmda mecburl as aynı şeyin vakl olacağına ve isyana yartanlann yanlış yol tuttuklarun gbnimnnı gösternıişti. Fakat Ispanya ile Frar» de, bu memleketler gayet faal şıldığuıa göre bu bölgede de aynı mak kerlik desrlerinin derhal tahsil prog dım ve iküsadî kalkmmaya muhalefet Amerikanın İtalya ve Fransada komü le cördüğüm için umumî efkân nyansanın birleşik kuvvetlerini yenmek o sosyal ve ekonomifc kaHcınma faailyetsadla büyük bir faaliyet göze çarpmak ramlarma konulmaa lehlne bir rapor suretile Yunani«;tanin dahilden kemiri nist ohnıyan rejimlerin tesis edilmesi dumak istedim. Nasib değilmiş. Bugün lerine girlşmişlerdir.» Run iktidarm^cn üstundü. O da fazla hazırlamıştır. Raporda, bu tavsiyeyi lü lemiyeceğine emin olurlarsa, biz de o yolundaki arzusunun izharı şeklinde o işi yapmak isterim. Marshall, güvenlüs v« lsükrar temlnl tadrr. döviişemiyeeeğiii anîaymcaya fcpdar zumlu gösteren sebeblerden baçhca ü zaman dostlarımiz Türkler kadar r a yoramlanmaktadır. Tenkü hareketi devam etmektedir. dövüşmüş ve ondan sonra Fransaya tes bakımından. bu memleketlerden çoguEfendim, bu işin kabahati nizamsızünün aşagıdaldler olduğu bildirilmek hatlıyacağız ve cepheye karşı umumi Londrada tefsirler nun egltim ve teknik müzaherete muh Kükumet mahfilleri iyimserddrler. lira clmustıı. hğındadır, pehlivanda değiL Pehlivan edir: hücumu bekliyececiz, fakat şundan da Londra 3 (a.a.) Londra Basın Sertaç otduklannı belirtmişttr. Marshall, Çetelerin son faaliyeti milletlerarası Fransa. Rif kahramanını Afrikanın 1 Böylelikle, dünya banşına âşık emin bulunacağız ki uzun yıllar, kimse \4sinin siyasî muharriri şunları yazmak değil. kim olursa olsun kendini hiç bir gönderllecek bu gibi heyetlerin ancak vahim karısıklıklar çıkmadığı takdirde kayıdla bağh görmez, hareketlerinin ücra sahillerinıîeki Reunion adalanna yeüştirme gayesile gideoeklerini ve hermemleketleri, manevl îdaremM destekuzun müddet yaşayamıyacak olan bir lemek hususunda gereken kuvvete sa bu hücumu yapmağa cüret edemiye tadır; mütemadiyen cezasız kaldığına. hakem Röndermis. o da 1926 dan başlayarak bangl bir istihbarat vazifesinde kullanıl «Yeni Macar hükumeti gene bir koa heyetinin bir takun şımanklıkları müisyan hareketinin cançekişmesi olarak hib bulundugumuz hakkında emin kı cektir.» bir kaç gün evveline kadar burada ya mıyacaklannı beyan etmiştir. lisyon hükumeti ohnasma rağmen, Lon samaha ile karşıladığma inanırsa munAkropolis gazetesi de şöyle yazmakadded ilmek tedir. lacak ve Birleçmiş milletlerin mtfuz ve tadır: dra, bu değişikliğin neticesinde son par tazam ve düriist hareket eder mi? Buntesirinl arttıracaitır. Selânikte 13 partizan idam edildi Onun yaşlanmış ve tükenmiş olduğu. Meclis Başkaru Aydın fahrî Atina 3 (a.a.) Askerî mahkeme ta 2 Bu, büjük ordulan hazır bir va cTürkiye, Bcğazlar bölgesinde sıkı lâmento seçimlerinde çoğunluğu kazan lar içinde i!k tahsili çüç bitirenlere bi*m sanarak Fransanm bir koyünde >ayönetimi temdid etmiştir. Türkiye, aynı mış bulunan mutedil Küçük Arazi Sa Io nadir teradüf edilir. Bunîardan şahsl Çimak ve İspanyaya karşı bir koz olarak rafından ölüme mahkum eddîen on üç öyebte tutarak memleketln ekonomisi zamanda seferberli";ini de temdid et hibleri Partisinin hjüumet içindeki nü kontrol beklenebilir mi? Şahsi işin zahemşehrisi oldu ne fazla bir yük olmamak için yegâne kullanüınak üzere geri getirilmesini ismiştir. Birisi, uzaktan, bıyıklan altın fuzunun azalmış bulunduğu ve eylul yıf tarah budur. Ajdın 3 (a.a.) Aydm Belediye Mec partizan dün Selânikte idam edihîiiştir. çaredir. tiyenler, Portsaide varır varmaz, hürri. lisi dünkü toplantısmda verilen 11 imsecimlerinde kendüerinin ağır basması3 Harb sanatında atom bomba* da dan gülmekte ve şöyle demektedir; Bakınız bu güreşler nasıl ohır? yet havasına kşvuşmakta gösterdiği ca zalx bir takrirle Büyük Millet Meciisi Lefkoşede çok şiddetli bir tBen Türkleri oldukları yerde erite nı beklemekte olan kcmünist ve sosyaahil olmak üzere kaydedilmlş olan son Bir talanı pchlivanlar meydana gelirbukluk karşAsında, herhalde hayrete Başkanı Kâzım Karabekire ittifakla Ayterakkil«r harbi, umuml ve yıkicı bir ceğim.> Yoldaş, Türkler erir mi erimez listlerin nüfuzunun artmış olduğu be ler. Bunlan hakem heyeti hiç bir mikzelzele oldu tiüşınüşlerdir. Çünkü Abdülkerim hür dın falırî hemşehriliğinin tevcih edilmehale getirmiş olduğu için, bu durum her mi bilmiyoruz amma şunu biliyoruz ki lirtihnektedir. Macaristanla sulh anlaş yas olmadan deste, küçük orta, büyük riyete kavuşur kavuşmaz bütün Fasın sine karar vermiştir. Belediye Meclisi Lefkoşe (Kıbrıs) 3 (a.a.) Bu sabah şehlrde ve kasabada yetlşmlş ve icabı herhalde (Boğazlar niyet!)> masmın yürürlüğe girmesinin ve Rus orta ve baş diye taksün eder. Bu takbürriyeti davasile hareket ettiğini ve hemşehrilik mazbatasının seçileoek bir saat 5,45 te burada çok şiddetli bir dephalînde derhal vazifeye koşabilecek inişgal kıtalarının 90 gün içinde çekilme simlerin dc birinci boy deste, ikinci Fas sultanının bütün millî isteklerini beyet tarafından götürülerek Kâzım Ka rem olmuştur. Bu sarsmü 1940 senesin sanlar bulundurulmasını zarurl kılma^sinin arifesindeki bu değişiklikler İ n boy deste, birinci boy küçük orta, ikindesKeklediğini söylsmiş, bö'yleae daklci boy küçük orta gibi ikinci iç taksimtabekire verilmesine de karar vermiftir. denberi adada kaydedilenlerin en şid tadır. gilterede çok iyi anlaşılmaktadar.> ka kaçırmadan davaya el koyacağmı detlisidir ve 15 saniye sürmüştür. leri vardır. Ba^tan evvel de bir başalö Macar Mebusan Meclisi Başkanı belirtmiştir. Gedizde belediye seçimi sınıfı bulunur. Bunlar nedcn böyledir? Yeni bir sarsıntıdan korkan halk soda kaçh Gediz 3 (aa.) Evvelce CJrLF. tara kaklara uğramıştır. Görünüşe göre Abdülkerimin esakim başbr? kim küçük ortadır? Bunun Budapeşte 3 (AJ>.) Müttefik bir retten kaçarak Mısıra iltica etmekle fından kazanılan ve b a n usul yolsuzhiç bir ölçüsü yoktur. Tamamen indiŞimdiye kadar :n£anca kayıblar ve Baştaraft 1 i n d tahHede Londra 3 (a.a.) Hava yolu ile devri diplomatik kaynak bugün Macar Mehürriyete kavuşması Fransa ile Mı&ır lukları yüzünden Danıştayca bozularak başka hasarlar hakkında malumat alıâlem seferleri 27 haziranda başlıyacak busan Meclisi Başkanı Bela Varga'nm riir. Bu indi taksim üzerine ve hiç bir icat hükumet mehafilile sıkı temasta arasında bir siyasî nsesele teşkil etmek evvelki gün yapılan Belediye seçiminde namamışür. kayda kuyuda, vesika ve lisansa tâbi tır. De\ri âlem seferlerinin hareket nok memleketten kaçtığını teyid etmiştir. ıulunan gayriresmî bir şahsiyet, «Moüzeredir. olmadan pehlivanları çayua kapıp k o Cumhuriyet H a l i Partisi adaylan kaBundan başka geçen pazar günü yatası NewYork'tur. Bu seferler haftada Macar elçileri yuverirler. Tıpkı köy düğünlerinde olFakat muhakkak olan blr nokta Mısı. zanmışlardır. Demokrat Partinin katıl ğan şiddetli yağmur ve dolu yüzünden otov'un Belgradda olduğunu ve Dimit bir defa «Pan American Airvays> kumLondra 3 (A.P.) Londradaki Ma duğu gibi. On'ar da güreşir.. kııan kırın, Kudüs Başmüftisi ve Filistin lideri madığı bu seçime seçmenlerin yüzde yet yamaçlarda bulunan bağlarla ovalardaka •ov'un yolda bulunduğunu» söylemiştir. panyasma aid uçaklarla 120 saatte yapıcar siyasî çevrelerinden bugün öğrenil rana.. En son kalan paravı ahr. Bu vf Rus BÜTuk Elçisinin kö^kü civannda Emin Elhüseyniyi himaye ettiği gibi mişi iştirak eylemiştir. ekinler de harab olmuştur. Iacaktır. Baslıca merhaleler Londra, İsdiğine göre, komünistlerin kontrolü al başa kadar ralıat gider Çünkü mızıkmuhafızların arttığı, kapılarda makineliFas miicahidi ve Rif Kahramanı Abdültanbul, Kalküta, BagkoJc, kuzey Pasifiktında bulunan yeni Macar hükumeti ya çılık edeni hakem heyeti kovar. Başpehtüfekli muhafızların bulunduğu görülTruman, Kanadada bir kerinıi de himaye edeceği ve bu husus Polonyada atom enerjisi tir. Uçaklar, Guam, Wake adası, Honokında yabancı memleltetlerde bulunan livanı neden kovamaz? Çünkü sayısl müştür. ta zerre kadar bir fedakârhkta bulun araştırma enstitüsü kuruldu lulu ve San Francisco'da duracaktır. 36 azdır. Çünkü seyirciler arasında taraf. nutuk söyleyecek Buna mukabil, bir Rus kaynağı, şa bin kilometrelik bir mesafe olan bu devri temsilcilerini geri çağıracaktır. rrıyacağıdır. Abdülkerim, bu himayeye (arlan vardir! Çünkü hakem heyeti Varşova 3 (a.a.) Atom enerjisi aVandenberg'in Rusya hakkmdald lâyık olan kahraman bir adamdır va oWashington 3 (a.a.) Beyaz Saray yialara inanmadığını, çünkü eğer Moio âlem seyahati adam başına 425 İngiliz başpehlivanlan sızıltısız idare etmek issert sözleri nun sömürgecilik aleyhindeki davası, raşürmaları için Polonyada bir enstitü dan bildirildiğine göre, Başkan Truman tov resmî bir ziyaret maksadile gelseydi lirasına mel olacaktır. ter. Seyirciler hep bıınlann güreşini kurulmuştur. Bu müessesenin başına Washington 3 (a.a.) Cumhuriyetçi esasen hak kazanmiş bir davadır. BuKanadayı ziyareti srrasında 11 haziran bu seyahat etrafında büyük reklâm yabeklediği için şımarıklık ve mızıkçıhk enstitüsü şefi profesör âyan üyelerinden Vandenberg, bugün gün bütün Mağrlbın hürriyet ve istiklâl tecrübeli fizik pılacağmı. giTİj bir görüşme için ise Moda Kanada Parlâmentosunda bir hitaeden başpehlivanlan diskalifye edemezSienkowski gelecektir. Profesör, Bıkini âyan meclisinde şu beyanatta buluniçin savaşmakta olması bunun en kesin lotov'un Yugoslavları Moskovaya çağıbede bulunacaktır. ler. Salâhiyeti de yoktur, kuvveti de atom tecrübelerinde hazır bulunmuştur. muştur: delilidir. racağmı söylemiştir. yoktur ve zatcn nizamı da yoktur. Beîfeni enstitüye, harb esnasında Ameri Byrnes, sinema sanayii mü« Birleşik Amerika, Ahnanya ile Bazı yabancı müsahidlere göre, eğer Bagtarafı l inci sahijede ömer Rıza DOĞRUL nim bulunduğunı sene, on tane başpehkada bulunup Amerikalı teknisyenlerla Molotov hakikaten Belgrad'da ise buna tahmin edilmektedir. Bu gezilerden banş andlaçmasmın akdi ve Avrupa livanı bir türlü çiftlestiremedilerdi. Bir şavirliğine tayin edildi atom işlerinde çalışmış bulunan prfoesör bütünlügünün tesisi için Sovyet RusyaManisadaki yangın Hollywood 3 (a.a.) Birleşik Ame pek şaşmamak lâzımdır, çünkü muhtar sonra yeniden Ankarada toplamlacak ve nm isbirliğini daha fazla bekliyemez.» kere hakemİPT müsahıklara karşı bita. Saltan da iştirak edecekür. raf değil ortada kiminin çırağı, kimi. bir Makedonya ile Arnavudluğtı da Öıkesin kararlara vanlacaktır. Ankara 3 (Telefonla) Manisa derika eski Dıs Işleri Bakanı James Ayandan İtalya, Bulgaristan, Macaris nin pehlivanı var. Böjle sey olur mu? Zenci boksör, gene tlva edecek olan blr Balksn federasyoByrnes, sinema filmleri prodüktör ve posunda çıkan yangımn Izmirden MaZonguldakta yapılacak tetkikler tan ve Rumanya ile imzalanan barış Hem bu hakem heyetini kim. ne şedistribütörleri birliği başkanı Eric nu kurulacağı hakkında da ban söylennlsaya sevkedilen kükürdlerin istifi esdünya şampiyonu.. Ankara 8 (Telefonla) Amerikada andlaşmalarınm derhal tasvibini istiyen kilde intihab etmiştir? Bıınlar acayib tiler dönmektedir. nasmda vuku bulduğu anlaşılmıştır. kl yinninci asır fonu müessesesi namı Vandenberg, şunlan ilâve etmiştir: Londra 3 (A.P.) Bu gece Ameri Johnston'un yanında sinema sanayi işşeyler. Meselâ o sene, yankrmda bu« Bu hususta herhangi bir uzatma, hınduğum hakem heyeti azasuıdan biYanan kükürdler sigortahdır. Depo bi kalı zenci boksör LJoyd Marshall, ingil leri müşavirliğine tayin olunmuştur. na Türklyede mall, iktısadl, tlcari ve Bu tayini basma bildiren Johnston Almanya ve Avusturya ile anlaşma üVâızlar hakkında nası da 286 bin liraya sigortalı i d i De tere yarı ağır boks şampiyonu Freddy sosyal sahaJarda tetkiklerde bulunan risi bana; ' podaki mallar, Ziraî donatım Kurumu Mills ile karşüaşmış ve beşinci ravund. denüştir ki: Ankara 3 (Telefonla) Devlet me Thornburg, bugün Ankaradan Zongul midini yok edebilir.» nun dahilî sigortasına tâbi idi. da İngiliz şampiyonunu konock out et « Amerikan sinemacılığının hürri murları aylıklarına yapılan zamlardan c!ağa hareket etmiştir. Thornburg, kö Falanla fîlân tutmak istemiyor, ba. ' na işaret etti. Çünkü falan pehlivan fiYetkili çevreler, bu vaziyete göre, bü miştir. Böylece Freddy Mills'in dünya yeti müdafaa etmesi yolunda Byrnes'ün vâızlarln da faydalanmasmı sağlamakta mür lstlhsal bölgesinde tetkıklerde bu Halk Partisi Meclis Grupu lân latın adamıdır, onu yenerse o zat tün zararm 100 bin lirayı geçmiyece çampiyonluğuna karşı besledigi emel bana kıymetli yardımlarda bulunacağı olan kanun tasarısı, Meclisin yannki lunacak, bu seyahati bir hafta kadar toplantısı sürecektir. ler suya düsmüş bulunmaktadır. gündemindedir. muhakkaktır.» • gibi sözler söyledi. Er meydanı ğini ummaktadırlar. Ankara 3 (a.a.) C. H, P, M<?dis dediğimiz yer entrika meydanı haline Grupu Başkan Veküliğinden: zını ödemiş olayun. Seni Mari'ntn evine cuğuna da yeter, sana da,.. jrelince işin sonu elbeite iflâsür. Daha bir kaç yıl önce bir yandan zaC. H. P. Meclis Grupu, Genel Kurulu ben düşürdüm, oradan kurtarmals d a Ne de olsa hastalıklı blr ihtiyan va'h anneciğım ölüm döşeğinde beni saFena tarah sudur ki. yağlı güreş bi3'6/1947 salı günü Erfncan milletvekili b a n a düşer. B u kadarcık bir teselllyl kandırmış, ımUarmı elinden alnuş olyi'.dar, bir yandan da şirketin muhase'im amatcir güreşe daima adam verir. Saffet Arıkanın başkanlığında toplanYAZÂH benden esirgeme. mak lstemem. Bu kadan elimden gelbeıisi merdiven başında, pouslerle birmıj, Büyük Millet Meclisi Başkanlık Di Oradan gelcnlerde de maalesef, o sah»Ne diyecegimi bilmiyordum. O gün, mez. likte yolumu beklerken bem Boğazlçinnm itiyadlaruidan eserler sezilmekte. KEMAL . y a n m d a n d a r kaçtım. Bomontiye gellr Yaaklar olsun!. O kadar emeğlm vânındaki açık kâtiblik için parti ada alaturka güreşin bugünkü durumu o de bir otele götürmel: İçin tlstüme salyını seçmiştir. gelmez de hepsini Madam Mari'ye a n boşuna gitti, desene!. Senelerdenberi dıran bu adam öegilmij, sanırsınız; o bakımdan da ayn bir tehlike teşkil etlattım: her \ş\ yoluna koyacağım, diye yapmakadar degişti. Şimdl beni gördükçe, hemektedir. Daha fenası teskilâtımızm bu Başbakan Bıktun arfeıi, dedim. B u n d a n öte dıgım kaimadı. Sen de artık, kaç aale yalnız kaMığımız zamanlar başı birAnkara 3 (Telefonla) Başbakan tehlikeye karşı bigâne olduğunu göstesini yapamıyacagım, dayanamıyacağım. mandn dünyayı anladm, insanlan öğdenbire önüne düşüyor, öylec« Içmege Seceb Pekerin perşembeye, olmadığı ren canlı deliller de mevcuddur. No. 46 TELİF KOMAN Beni yatıştuTnak İçin gene uzun uzun rendin, sanıyordum. Eski Nahide gitti. başlıyor. Sonra da yavaş yavaş kendintakdirde cuma günü Ankaraya dönmüş Biz alaturka güresi düzenlemeli deden geçiyor. Hizmetçiler ya otomobile Onun ne yapacaksan demesi, ne to ben söze başlamadan blr başka t a p u se söylendi. Şimdiye kadar kimbilir kaçtır yerine Dirahşan geldi, diye seviniyor olacağı anlasümaktadır. dikçe, bugün onun perişan halinden ü . konuştuklanmızın hepsini yeniden blrer dum. Şimdi hepsini btr günde altüst koyup evine gönderiyorlar, yahud da paracaksak demekti. Kendisi d e n e ko nedi çıkardı: nıidsizliğini izhar edenler; ediyorsun!. blrer sıraladı: mısafir odasındaki sedirin üstüne yatı paracaksa Kâzım Beyin hastalığı a r a Bu da apartımanın!. Mevlud Aman buna da ilisirseniz mahve Istediklerimlzin hepsi oldu Ma B u n d a n sonra artık geriye dönülür rıyorlar. sında bunu yapmak d a h a kolay olacakDedi. Anlamadım. Yüzüne baktım. dersüîiz! diye bize karşı itimadsızlık dam!. Kâzım Beye acı çektirecek değil Çamlıca Kız Lisemü?. diyordu. Bir arauk oldukça agır bir hastalik tı. Beni de or.un İçin zorluyordu. Talimhanedeki apartımanı d a benim ü s göstermiş. kinayeli sözler sarfetınişler Madam, slz n e söylüyorsunuz?. mlydik, neler çektiğini görüyoruz. Yann si jnatemati'i ögretgeçirdi. Ondan sonra da yüzünün bir İşte o gezintîlerin birinde, gene bir tüme çevirtmiş!.. Tıpkı uydurma masal| di. Biz ise iki sene zarfında bunu daha yanı kırışü. Bir gözü kısıldı. Dudağının gün otomobille Erenköy Suadiye y o . 1ar gibi, tıpkı düçkün yaradılışlı ka Şim'di d e evlenelim, diye tutturdu. Ne öbür gün de oglunun başına gelenleri meni ve Erenköy kız ' düzgün hale sokacak tedbirler teklif etöğreneoek, daha ne olsun?. Elvermez mi lisesi e s ü müdürü bir ucu belli belirsiz çarpıldı. Kolunun lundan geçiyorduk; yeni yapılmiş köşfe dınlarm gördüğü rilyalar gibi, elmasla yaparım ben?. miştik. Bunun sebebi hep. dediğim gîartık?. Bir de üstelik ona mı varacaMahlr TJzMn pek Evlenirsin!. biri de güç kımıldıyor. hemen hemen bir lerden birine bakarken boş bulundum nn, kiirklerin aıkasmdan köşkler, aparI bi işleri hislerimizle halletroek yoîunu ğım. Düşündüklerimlzin arasında bu, genc yaşta hayata Kâzım Beyle mi?. Y a îrfan?. yanma mdi. denilebilir. Bir zamanlar d a : tım^nlar... ı tutmamızdu. göz yuman k ı a Ben demedim. mi?. Korktuklarım yoktu sanırım!. eSlenti âlemlerüıde kendislni o kadar Ne güzel!. dedim. Artık dayanamadım; isyna etthn. GÜNER UZ'un İstediğimiz yalnız ona acı çektir• Halbuki yapılacak şey basittir. iyi hırpalamış, şimdi de böyle her ekşam Arası çok geçmeii. B i r başka g ü n Anlıyorum, dsdi. Karşılıgı olmadan, bazımıza geliyor. Şimdi de İrfan çıktıl. mek değıldi ki.. Yoksa, bir adama kötü ölüm yıldönümü olköttt bir nizamname, bir sıklet (asnifi. içen bir adamin sonu. Yaptıklarını u gene oralardan geçerken otomobil, b a h yabancı bir erkejin elinden hiç blr şey Ne dediğimi gene yanlış anlamıştı: Resmî müsabakaların nev'i ve şskli. O. Onu demek istemiyorum, diye çır lük etmek herkesin elinden gelir. Sen, duğu için 6 hazdran nutmadım, unutamam da, öyle iken çe ortasındaki köşkleTden birinin önün alma.k istemiyorsun. Seni gördügüm ilkönce kendini düşüneceksin: kendini cuma günü saat 16,30 s ı'ül yani nıükâfatların miktarı. Ondan pındım. arada bir ona acıdığım bile oluyor. de durdu. İndik. Kö§kü gezdilc Kâzıtn gündenberı fazüetli, tok gözlü bir kız Küçükyalıdak. " ' sonra profesyonelliğin şartları şu âdab Ne demek istiyorsun, öyle ise?. Ne kurtarmata bakacaksm. Şimdi işte hiç da Şalcı: diye tanıdım. E n çok da bunun İçin sevDoktorlar: umulînadık bir fırsat çıktı. Onu kaçır 77 numarah evlerinis Msvlud okutula ve erkânı.. bunlar yapılmartıkça buden varmıyorsun? dim. Beğendin mi?. Çahşmayn, demişler. Artık şirket Nasıl varırım?. Bana o kadar kötü ma diyorum, sana.. Gene senin iyihgin calıtır. Akraba ve aile dostlarının teş günkü kcpazc şeklinden bn işi kurtarBiraz durdu: t?ki işlerici de bıraktı; hep öyle he Diye sordu. Önümüz yaadl. Kira İle nfleri rica olunur. için söylüyorum. mak kabil değildir ve bu kepazelik detimlerin dediği gibi, hçr gün otomobille tutmaya kalkar, diye korktum, ses çı Bunun d a kolayım buldum: Ev lük etmiş bir adam!. Yüzüne bakarken 1 Olacak iş mi hiç?. Herkes ne söyvam ettikçe halk bezecek, kimse alabile iğreniyorum. K e n î i m i güç tutuyS ' leniriz. Senin ioin de artık hiç bir çenuşla gezintiye çıkijor. Yazımıada haskarmadun. Otomobile bindikten sonra v Tarihî ier?. hırka güreşe rağbet etmiyecek, böylekinecek kalmaz Hepsi serun olur. Nem rum. tabakıcılık da vannış; beni de yanından bir tapu senedi uzatti: likle güzelim bir milü spor şubesi za Ne söylerse söylesin!. Sen hanımvarsa senin, zaten.. E S K İ ve Y E N İ ayırnıaz oldu. Hem yoruluyorum, hem Burası senin artık... Hepsi geçer, hapsi unutulur. Hem, ı man irablarına gore ıslah ve tanzün Eaşı gene önüne düşmüştü; yüzüms şunun şurasmda n e kaldı?. Bir ayağı efendi olur, ortaya çıkarsın. Ona bak!. tiksiniyorum. Madam Mari eskiden sanDiye fısıldadı. Şoförün yanında sözü Hatıra resimleriniz edilmediği için batacaktır. ki hepsini benim kendi lsteğime bıra uzatmak istemeditn. Araba vs;pTjna bakmağa kortuyor gibiydi: d a h a şimdidsn çuturda, yann, öbür gün O zaman hiç kim;erun diyeceği kalmaz. nerden geldlğını soran bile bulunmaz. Kırkpınar güreslcrini haüs bir n i . S a n a çok kotülük ettim, Nahide.. nesi var, nesi yok hepsi sana kalır!. kıyormuş gibi görünürdü; şimdi açik bır.dikten sonra bir aralık yalnız kaiyetle tertibliyenlere bu yazıyı acı. fakat tan açığa zorluyor: mıştık. Bunun böyle sürüp gid?r,;yece ŞİTiii bsn de artık kendirr.i pek iyi bul İstemiyorum, hiç birini istemiyo Eskiien bilenlsr de çarçabuk unu^ur. uyandıncı bir ilâc olarak sunar, kabu» muyorum, hastayım. Günün birinde rum Hem kendı oğlu da var. Demin size Sen insanlan ne saniyorsun, kıam? Pa Ne yapacaksan şlmdl yapacaksuı, ginl söyüyecetc oldum. Şimdi de o : redan haber ver!. İÜDÜ rica ederira. b ü r t ü t ü n gbzlerimi kapayacak olursam, onu söylüyordum. Yanlış anladınız. Eve gidelim de konuşuruz. ihya edilir. Ciyordu; «rük gözüntl açmanm sırasi Dedi. Taksime döndükten sonra, daha yaptıgim kötüîüfün hiç olmazsa bira Kâzım Beyin zenginligi kecd! çooar) G?laticaray 2C9, Tel 4C103 S. FELEK ; Akşam gazetestnin dikkatler sütni nunn yazan dlkkatll mnhanir, yenl radyo programında alatnrka musiklnin arttmldıfeına dikkat etmiş, şbndiden alenî ve unmmî hoparlörlerin feryadından endişe ediyor. ArUasından da radyo abonelerinin sazı dinleyip dinleyip söze gelince makineyi kapadığinı sitemli sitemli yazıyor. Nasreddin Hoca sıcaktan şikâyet etmiş. > Hoca senta de ırizacım anlayamadık kl yaz çelir sıcaklan çtkâyet edersin, kış gelir soğnktan. Allah da ne yapsm canım? Bahar havasma blr şey dedi&lm var mıî cevabını vermiş. Dinlenecek söz olda da dinlemedik mi a efendim? Yağlı giîreşin iflâsı Rıısyasız sulha doğru Amerikanın askerî yardımları Yunanisfan davası ehemmiyet kesbeîti Amerlkaâa askerlik dersleri Boğazlar meselasi Macaristanda durum Balkanlar ve Rusya Uçakla devri â!em seferleri başlıyor Amerikan askerî heyeti RAGIB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog