Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

TIBBÎ BAHİJSLER TISADİ BAHÎSLER NALINA MÎHÎNA I Kongrelerde ıddıa sebebden değerden edlldlgl glbî, dünya düşerse (devahıe operbest allşverışe gılursa) bu paralan decekse, altm stanılân edilen altın de>dardında olmadıgıgerine ırca için yenl Atom bombasının tarrakası ve duman | tesir edıp v ücudun başka kısımlarına yanuz çu zamanlarda, bajtan sandığa paları gokyüzunu bıle sarıp karaıttığı frun pılmamasıc'ır. ne içerldekl eşya fıatlannı, ne de dışa rınin ıçlerine kap?nması buna engeldı ra vermek lâzım galecektir. Hayh kullerden sonra «Cumhurıyet> te yazdığım Halkm atomla ılgisi birind plânda ridaki liranın dövlz degertnl simsıkı sa Mmkketler, gumruk dın'arlarının arka fet! Hulâsa milletlerarası saıtdığını dabır jazıaa, atom enerjLsmden tıbbın ne atom bombasıledır. Hıroşıma \e Nagabıt tutmak kab:l olur. Bunlar çaresız sında, âdeta bırbirınden denızlerle ay ha şimdıden bazı guçlükler beklemekteler bekledığım ve ne gıbı ımkânlar va zakı pıbı bmlorce mıl uzakta patlıyan dalgaîanacaktır Çunku, fıatları rılmış adplar halıne geldıler Onun içın dır. aeftiğını behrtm.>ştım At^mur, en kuçuk jkı bombanın tarrakası birçok kımser rekolteye tâbı ham madde fiatlanle ve dı ki, once Ingıltere, sonra Fransa ve Bununla bc aber, ortada elle dokuve taksım kabul etmez bir zerre olduğı lerı ujandırdı Onu ehnde tutanlara iş şartlarına tâbi Ucretlerle ve idare ka dığerlerı bırer bırer altın standarddan nulur musbet olay da j ok değildır Meıddıası tarıhe karışah yarım asrı geçt karşı <.şu tehlıkelı oyuncağı elinden at» blhyetlmize tftbl genel masrailr.r» göre vazseçmek zorunda kaldılar. selâ, altmdan yana mecalslz memleketMunıch'te doğan parlak bır yıldız, X şu dıyenler, yahud onun sîhırkâr kudreti dvnnadan değışıyor. Ijranın dış ddviz lere altının akma'irı kolaylastıracak Şımdi gene blr nevi altm standardıalarınuı gorunmıyen şeylerı gosterer>i sayesinde hiçbir tecavuz engereğinin oeğeri de her I&hza bozuhıp aüselen te na donmek gayretleri var. Hk iş ola ledbirlerden bırınm bulunmcaı bunlarleceğını ısbat ederek burun ılrm dunva başkaldıramıj acağını soyhyenler, sıyasî dı>e muvazenesile beraber ojnuyor. rak, BrettonWoods anlaşmasına göre dandır. Mekska merkez bankası AmeBunoan üç ay evvel Galatada bır cleını hayrette bırakan ve bugun tıbbır veya değıl, çoktur. Ikınci plânda da Bu şartlarda, paramızm değerınl bir 50 kadar memleket, kâğıd paralarınrn r«ka piyasasından 35 dolardan külçe alen buyuk muayene vasıtası olarak kul atomdan ılım, fen, sıhhat sahasında ıstı nayet olmuş ve Katlna aüında bır ka tevıve aynı hızada tutmai kolay olaaltm ceğeKerini ilâna davet edilmişler tın alıyor. (Daha doğruîu Amerika ve. lanılmasına ımkân veren Profesor Ron* fade edılebıleceçıne daır âlimlerın vaid cm yazunden çîkan ka\ga aonunda maz Bunu, tesm (ngıd) bır sisteme rıyor). Meksıka merkez bankası bu aldır. Bu davet yeruıe getirılmiştir. Seyfeddın Zuhrun admda 18 ya^ında gen'dır. Ondan az zaman sonra Mosyd ve leri gelıyor Halk benkmin gurultüsunbaguyarsk da başaramayız. Dünya lk Bundan sonraki iş su olacaktır: Te tını Meksika parası olarak basıyor, 40 bır genc, Nıhad Blriok adında 17 yaMadam Curie'nın ınsanlığa paha biçıle den o hale gelmıstir kı yeni umid kat aadının istlkrarsBlıgı, biza daha zıyadıye muvazenesinin değıçmesi yuzur dolara satıjor. Yuksek mıktarlara \aşmlaiı arkadaçı ıJe blrlıkte, kalabaiık mıyecek buyuk bır armağanları olarak pıları kar^ısmda kulaJdan du>Tnaz oîde serbest bir para sistemine gbturür. bır grupla ka^gaya tutuşmuçlar \e ka.den parasının altın Jeğeri duşen veya ran bu ameliye sayesinde Meksıka alradyum ortaya çıktı. Bu âlım çıftın Bo muştur Bız bunları duyurmak ıstıyoruz. ga sonunda kalabalii grupta bulıın?n Iji idare şartıle bu belka daha işımıze çıkan memleket, milletlerarası para tmlan karanhk veya aydınlık yollardan yarar. Meselâ, paranın iç aegennı ıcahemya'da Joachımstahl'da 1898 jılında Atom enerjısi vej a atomlarm parça lardan Nıhad Ss. gü :1e Abdullah ağır sandığma başvuracak, sandıitan altın dunyaya yavılıyor. Son dunja altm fın«ft kuyulannın uranyum ihtıva eden lanması sayesinde elde edılen kudretten, surette yaralanmı^Jardı. Yarahlarden bırma Merkez BanKasınca tahvıl saıa veya dovız alarak veya sandîğa bunla atının duşme eebeblerioden biri budur çamurlarından elde ettıkleri madde bu tıbda Rontgen şualarırun keşfındenberi Nlhad Savgll kaldırıldığı hastanede ol rak, karşüığuıda pıyasadakl para fez rı sataraV paraatnı ilân ettıgl altm dege * # * la«m toplıjarak: veja akatnl yaparak, c f gun dunyada mevcud maddelerin madd ıstıfade «dılmektedır. Rontgen çualarile Arzm üstundekı bu altın hareketleıınde tutmağa çal acaktır. o eki yaıaü da jahud da ıskonto haddıru ojnaLarak ve manevî en pahalı olanıdır. Bu mekanızmanin nasıl i^lıyeceği ya rıni takib etmek borcumuzdur. Bununla Bır av ucagmin pek yuksek irtıfalartedavi, radyum tedavisı ve nıhayet ısoSejfeddın ıle N.hadin muha\emelenne .•crediyi genışletıp dpraltmatla bır nevi kmda gorulecektır. Bırınci altın hamle beraber, bızım ıçin başlıca mesele ken da nçarak fctcgra/lar almasına ve b\ınmahkemesınde 1932 de Ingılterenın meşhur fink âlı tope'lerın kullanılması buna guzel bırer dıhı büinci* Agirceza ış.ne gırmeıC mumkundur. Pami Lord Rutherford atomlarda bır traas mısaldır Falcat tıbbm bu vadıde bekle bsşlsnmıştır Mevkufen raahkemeye ge ranm dış değeri <Je, emir altındaki bir sı tutmadı, fakat bu ıkincıde, ışler daha dı durumumuz, ıktısadî toparlanma ların kıymetlendirılmesine hiç bır kuvtnutation yani hassalarında bir değışık dıği çeyler bunlardan ıbaret değıldir. tirılen samklaKian Seyfeddın, üzerlne dovlz ve a'iın fonundan dışanya sat kı\rak tutulmuştur. EJîiden olduğu mızdir. Doğrudur iktısadımizm bır kısmı vet mâii olamaz. Harbin ılânile beralık yapılabıleceğini gdeterdi. Ondan ıkj Bazı hastalıklar var ki h<>nüz onlara atılan suçu tamamen ink&r ederek Nı mak veya fona eklemek İçin bunlan dı gıbı, sade elınde altın tutarun değıl, dünya iktısadna bağlıdu, rakat, bir kıs ber, baradan boyle bir suru fotoçrafîar yıl sonra 1934 te Madam ve Mosyo Jolıot harşı kıhcımız keskm değıldir: Verem, hadı kendisinin olâurmedığmi so\lemi5 şajıdan almakla duzertılebılır; tedjye tekmil dunyanm elbirlığıle altma ka mının da özel gayretîerimıze tâ'oi oldu almak Imkânı oldujuna gore, vak'üe vu^ması isteniyor ki, bu daha vaidhdir. ğu yanh» değıldir. Bu gayretler, ziraat lürkirenin poklprlnde hava hatlan teCurıe yalnız fızık âleırani değil, tıb ve kanser vesaire... Meselâ herhangi bir ve sa\cıya cıııajet gunu verdıgı ıfad« muvazeneslnin teslrleri hafıfletılebılır. slnı de kabul etmemıştir. Sani'c, savcıya Ancak, şımdıden I3\içrenin itıranle usullerimızde, sanayı tutumurruzda ve sisine mâni olan o duşuncenin bir vebiyoloji alanını da çok ilgilendiren bir maddenin sun'l olarak rad\oaktıf hale Altın stanöardına ba£,larursak, para.yı karşılaşıyoruz Isviçre frangınm dünya t'caret gelişmemlzde gonilecektir Bun bimden ibaret oldagu meydandadır. kesıite bulundular: Birçok cisünlere sun'l getirilmesi yani bir isotope yapılma>:ile verdljı ifadede suçunu ıtlraf etm!?ti sablt tutma işi nisbeten kolaylaşır. FaGa\rimevkuf olan diğer sajıık Nıhad ca aranan bir doviz olduğu malumdur. ların da başında sermaye polıtıkamız Hattâ, barış içinde bıle, yanlışlık olradyoaktivrte vermek kabildır. Yani rad onun \ucude hiçbir zarar vermeden ıçekat, o zaman bunun. bazı taraflılan bulunacaktır. dn, yolnmrmı fcajbettlk gibi bahaneln 1 Isviçre diyor ki, milletlerarası gandıkyum cin*inden olmadığı hald« birçok ci rideki bütun verem mıkroblarını oldur Bırkok de kendJstnin kavçaya kansımmuhafazasmı şart koşadığını, gerek Nıhadı, gerskse Abdullahı O mütaleadayız ki, iktisadımızın dunle de boyle uçuş'ar yapmak kabildlr. Nitakl îsrviçre franklarını herkes istiyor simlere radyumdaki hassalan kısmem ve mesi veya zararsız blr hal« getirmesi pecaklar, başia turlü altın stand&rdı juSeyıeddlnln yaraladıgını söylemiştlr. rümez dıyeceklerdlr. Ancak, bunun yan ve istiyecektir Sandıkta bu franklar yaya bağlı kısımlarma maksur olarak tokün geçen yıl bır Sovyet asfceri uçagı, kâlâ umıd edılebıhr. rnuvakkaten vermtk kabüdır. Muhakeme esnasmda hcsetı hâkımo I15 bır zan olduğu bugun anla^mıştır azaluıca, boşluğu doldurmak için Isviç dünya para ıslahatını takib etmemiz za Anadolunun bir kısmı uzerinde uç'.nu? Bu k«ffin önemi bılhassa şu noktaKeza gene bdyle izotopların viicud re karjı uygunsuz hareketlerde bulunan Carı şartlaroa, altm esasının başan ver ;e sandığa frank verip altın alacaktır. nıridır. Fakat bu ıslahatı, bızi her lâh ve yere indiği zaman da pllotlan yollalardadır: tesır nnı kaybettiklerinl sBylcmişlerdL deki bir uru (kanser, sarkom vesaire) sanık Seyfeddin salondan çıkarılmış ve ruesi ıçın, gümruklerın de ıthalâta gore O zaman, tsvıçrede zaten bol olan al za heyecana sokacak, piyasaya 1. Radyum cinsinden olmıyan maddeederek işimizden alakoyacak istihbarat dııruşma gıyabında devam etmiştlr. Netm büsbütun bollaşacaktır. Bir memMıllî mıidafaa ve askeri esrarı mnkolayca tahrıb etmesı, ve onun en kuytu c'âstlkl olarak degişmesi İcab ediyor kabılmden telâkki etmiyerek, onları hafaza kaygısı, daima en başta duşulere radyum hass&sı verilebilrnesi, ko?e yerlerde «aklanan vavrulannı bu ticede muhakeme, şahidlerin celbı lçın Idarejı guçluğe sokacağı tabü olan bu leket altının hadden aşın bollanması 2 Bu hassa radyumda uzun yıllar de "up yok etmesi nıçin kabıl olmasvn? talık edUmlştır. hem eşya fıatını, hem de ucretleri art muhtac olduğumuz acele iktisadî kal nalmek lânm jelmekîe beraber, akıl ve değışınelere uygun modern kınmamız için emrımızde kullanacağı mantıfı, modern teknlgi inkâr eden vam ettiği halde bunlarda muvakkat Şımdi Rontgen ve radyum bu işe yarıSeyfeddın eUerl kelepçeU bir halde ımsân görülmektedir. tırır. Bunun da sonu malumdur. oluşu, Sandiğın işlemesine engel gibi görd mız ve istismar edeceğımiz vasıtalar di blr vesvese ve vehlnı halinl almimahyor ama, istenildıği kadar muvaffak ola Cezaevine götürülUrken koridorda ya**• nından geçmekte olan Nihadın üzerine 3. Bu hassalara dayanarak vücudde mıyor. nen bir de çu var ki, sandıkta toplanan e kabul etmemiz çok daha fazla zaru dır. Şımdi Turkiye aemalannda yaFakat bu para bahlslerinde bizlm asıl millî paralar (meselâ bızim orada 48 ridir. atılmış ve kelepcesile arkadaşınin kafabancı nçaklann her gun ncmalann» muayyen bir yerin radyumla olduğu gıbi Öteyandan eakiyen ve ıhüyarîıyan sını yarmıştır. Araya glren jarKlarmalar hedefmıız ne olmalıdır? Blr var, dış milyon Tıirk liramız var) şu veya bu t«da\i edılebılmeai, Dr. Nizampddin Âli SAV musaade edılmesi ve yardnoinzda ecnebi hucrelerin yerine yenisinin konması vü ve Adllye komi^erl Sadeddin, müteca dunya para İşlerinde ne yapıyorsa ona hava hatlarınm ?eçmesi de çosteriyor kl 4. Bu maddelerin vüeud« girış, dağılı? cud gencken kabıl, ihtıyarladıkça az vızi yakalıyarak nezarethaneye indlr çeklen ayak uyourmak. Bir de var, dış harbden evvelki yasağa »ebeb olan dâve vucudden çıkışınm G«ig«r aletı vagıYerebatan sarayı 3 zabıt kâtibliğine 71 talib kabil bir haldedir. Atom enerjısi sa mışlerdlr. Cılnjayı taklble beraber, öael faydarruzı Belediye jenıden tanzsm ettırdlgl Yerebatasile kontrol edilebilmesi. Adliyede munhal bulunan 3 zabıt S şunce fazla bir vehimden ibaretmlç. Ec»n gbzue gozetmek. Bizce, dünyada su tan sarayını halkın geii«ine açacaktır Ycre İçin ekserisi 1İ5C merunu olmak uzere 71 ki'i sasen harhden önce, Sovyet Rusya nıusesinde bu hucrelere devamh olarak Işte bu buluslardan sonra böyle rad\eya bu memleketln altm standardma batsn sarajımn içinde zıyaretçüerin gezebıl Ulıh olsrak intlbana girmisler, bunlnrdan 45 tesna, Avrupa devlctlerlnin ^nilenme iabiliyeti temin edılirse ihgrtklerlrde Malive Bakanı yoaktivHe kazannuş ve ısotope adını tadönmesl, dönmemesi, enfUasyon veya mesi içın bir randal tatın ahnm'ş*ır Bu'a tanesi muvaffak olmu?tur Kazandıkları d« ecnebi uçaklan her gün aeferler yapı^yarlamanm onunü almak, birçok hasjjyan maddelerden tedavide faydalanma Bırkaç gündur ?ehrimızde bulunan Mallye gdre üç tanesı munhal tabıt kitib jorlardı. Boralarda mıl'i mudafaa ve talıklan önlemek kabil olabıhr. Zekâları Bakanı Halid Nazrm Keşmir, dün ak;am An deflasjon yapması, parayi yenıden de da bır mıktar temizleme daha yapıldığı tak reeelere dirde gezıntl srhasının Sultanahmede kadar bklenne ahnıcâklıırdır. çarelen duşunulmuştur. ğerlendtnDesi veya esKi hallne dtişuraskerî esrar bakımından sıklanacak hlo :anlandırmak, zayıflıyan bır hafızayı karaya hareket etmljtir. uzanacağı tahrnın edılrrektedır Esasen gerelı Deniz gezintis! rresl gıbi teabirlerin pesinden köle gıbi Yerebatan earavı, gerekse Binbırdırejın alİste bu dahiyane dusunceleri hakıkat Irudretli bir hale getırmek, çocukların de mi bir şev yoktu? İstanbul Bdediycsinin malî durumu Kartal Halke\l «osyal yardım kolu tar«hakne koyan buyük kfişif de Amerıkalı derslerini kolay anlıyabilmelerini sağlaparamızı idare etmek yolu, yo tından bır rivajete gore Edımekarıdaki Ka fından 7 hazıran cumartesı gunu saat 21 den Muhterem miiletv ekilinin şikiyct etİstanbul Belediyesınîn çok fenslaşan mali değlldır. Zaten çok şukür, hız de ılve ramlıne kadir uzanan b'r •vol mevcud «sbaha kadsr Kartaldan Boğaîıçine blr deniz tiği havacılık<a gcciknıe nıaalcsef vaki fizı'< âlımi Lavvrenoe olmustur Bu zat nıak atomdan ıunid edilebihr. durumunu dnlemek ve icab eden tedbırlerı r'ur Bundan bpşka da çehrın dığer semtleke=fettiği Cyclotron aleü sayesinde muhalmak tızere hukumetın Malıye Bavndırhk bu yoldan gıtmıyoruz. Bıaımki, Turk rine dogru uzanan yeraltı yollarının mev gezısı tertib edı miftır Vapurda oaz saz ban olmustur ve ancak, şimdi telâfisine çaŞimdi bu satırlan okııyanlar Jules ve telıf maddelen radyoaktıf hale getırmek, Iç Ifleri Bakanlarını bu işe memur ettıjı mılletının ve dcvletırun ^n lazla hayruu cudıvp'ınden bahsedılrrektedlr. Yalnjz »onra do, asrî kuk'a vardır Bu hususta avnı zamanda yani onlara sun'î olarak radyum hassa Verne'ın romanlarım gayrnhtiyarî ha haber alınmıstır Iç Işlen Teftış Heyetl Baş jsaglıjacak joldur. dan insa edılen bazı binalarm temellerı bu Mcvsimin iik kurbanı Turk Hava Kurumu Başkanı ve eskJ kanımn emrındekı mııfettıçler raporlarım ırlıyacaklardir Jules Verne onları , Bu çapta du§ünen başka memleketler voilann uzerlerinc dpjru uzatılnı?. bu suHenüz başlıvan denır mevımi ılk kurba bir hava snbayı olan Ulştırma Bakanıları vermek imkânını bahsetmiştir. yazdığı zaman, «hoş bırer hayal» sanılıyor «uratle hazırlımakta oldukları gıbı, çehri de var. rrtle voiiar çe?idl! bö1pel»rle kapanmıçtır nını vermıjtıt Ahmed Özbilezıkçi admda 20 rau Şukriı Koçaktan bu,\ uk işler bekm<zde bulunan Bajındırlık Bakanı 1Cavdet Izotop denılen maddelerin. tedavid« >aşlarında bir per.c kıraladığı sandaldan Yeiu Fakat onun yazdığı ?eylerden haki Kerım Incdivı da bu konu üzermd' fprcIngıltereyı misal alalım. Bu memle Topkapı tramvayında feci bir kaza kullanılması ıkı çekılde oluyor: mkapı açıklarında den.re gırmış. yuzrne bıl liyoruz. tat olmıyan kaç şey kaldı? Nobel, dma lemelerde bulanmaktıdır G<*oenlerde t "i ı kec, st^rlıng ır.uh'.tı denen anavatan ve Cemil Bilsel, Fgenin hatı AkdenizdeÇemberlitaşta kunduracılık ve Gureba Has medığınden boğularak oîmustur. 1 Izotoplarm ağızdan ahmr.ak veyamıtı Jreşfedince bunun insan oldurmeye mıze gelen Malne Mııtteşarı da bu içi tetklk anavatan iktısadına baglı Skandinavya, tanesinde de imamlık yapan Eşref, Topkapıki ba?arılı seferlerinden bnh«c<Ierek bo Boğaz halkınm şikâyeti hud damara şırınga edılmek suretıle etmiftır Hukumehn hazırlıjacağı bir rir>oaramasından dolayı vıcdan azabı duy run bıın "lerde Vekıller Heyetıne. sevtedı Holanaa, dominyonlar ve müstemleke Bahçekapl tram' ayının basam«Şında «eyahat kullanılmasıdır kı bunlarda ilâc butun BoSsziçindafcı yalı sahibleri geçen sene De vapurun mcmleketimiz lehinde pek iyi lerden toplanan ülkeler toplulugunda •tmek mecburıye'ınde kalmıj, başıru elektrik mu? ve servetinı sulh mukâfatrna tahsıs îeceğı haber alınmıstır. nlzjofarı Idaresine rnüracaatle Maitepe ve propaganda yaptığını sîîyledikten sonvucude dağılır. Bu suretle yıllardandıreS ne çarparak ağır surette >araİ3 ımıştır rruşterek bır dış tıcaret sisteml takib •tmıştir. Bahçeknpı ıle Topkapı arasmda işlljen errsalı gıbı vapjrların Bogaz ıskelelerme >% ra. bayrak gostermenin neden yalnı* berı bazı umumî hastalıklar meselâ biedıvor ve dış tenkldlere rağmen bunia Et fiatlan *ramva\lar cunun her saatınde mahçerî bır 'et'lmerrssinı bfenların per\ane »cşkilâtı dn denizlere inhisar ettiğini \e havalarda Atom bombası yüz binlerce insanı, rer kan hastalığı olan losemi ve polıHavaların ısıninasından ve fazla balık tu 'srar colvor .Bretton VVoods anlaşma kalabalık tasımakfa ve bu hat uzerinde işli lajısıle ctvsrdaki yalılnnn rıhtımlarını tah da yapıitnadığını soruvor. •Bizim uçakayvanı ve bınayı yok etmek günahmın giobulı cesaret verıci bır şekılde tedavi smda ütısadcı Lord Keynesm kesm UılnaMndan et fıatlar.nda d' «ukluK bajgosven tram* a\ arabaîarl muhıtın ka'abalıgını nb etmekte olduğamlan şik4>et etnıişler De larımız niçin Fransaja, Is\dçreye 15 edıimektedır. Bu ıki hastalık da «teda r «faretını, ahcak \u"canda bahsettığım termiştır. Son hafrada kılo başına 1520 ku tartışmaszna karşı, anlaşmanın mıhve karşılı>arn!vac?k kadar az bulururaktadır nızjo'ları da bu çıkâ^e'ı gozonunde tıı'Rrak punde bir sefer \apmasın ve Turk adını aydaları sağlamakla ödıyebılır Şımdiıuj kadar bır d ışukluk va'dır Bu iübana vısı kabıl olmıyanlar> grupuna dahil ol r.ru tpşkil eaen Amenkamn dunva ti Trarrnay araba'arı çojaltılmadıgı taldırde, vapurları dsğış^ırmışt' Bu ssne avnı vapurk tecavuz ıfrıtınin başı ucunda De lktı=;ad Mudv rluR ı cî nnrkndı 10 kuruş ka caretmde altının e~as o'.ması tezi kabJİ ber gun bu gtbı fecı kazalara ıntızar etmek lar bu ı^keMere tansıi edıldıg nden g»ne şı oralarda dıiyıırmasın?» dıjor. duğuna gore elde dılecek nebcler kudar b'r ındırme >apılmasım Daınu Kom>sBeq, daha ilcri gideceğim. Yunani'taks>et!er başlarnıştır mokles'in kıhcı rolunu oynamak sure •\ona tekhf etmışlır Bu scnp Eçe boige'in cdıhn^tir. Pakat bu anlaşmanın gele lâzım g"!ecektır çumsenemez. na vapılan hava seferleıinin ıncmlekele ınsanlara bır dereceye kadar rahat aen gelen ha\\anlar ka'"te ıtıbarıle ı>ı de cekteki inkışafı, Ingıltererun curumuntimbe nçsk gonderen butun Arrup» 2. İsotope denilen maddelerin nruay lefes aldırıvor. Harbi büsbutun ortadan £ıldır E>enızyonarının aldığı ç lep dan Ğolayı, tam açıklanmı? degıldır. memleketlerine tertricen teşmilini istiyen bir uzvun muayyen bir noktasma lerden bi'ının «orb^haraan ı'ıbaren Karadealdıran, hastalıkları ıvı eden sıhirkâr Dıjecegjmiz odur kı, dıir.va ıktısadi veceğim. Çıinkfl Ttîrkiyeyl ve Tfirkleri mevzıî olarak tatbıkıdır Bu tıpkı rad esırının teoelhsı suretıle korkunc bır , rnze hajvan naklıne tah«ısı ıstemlmektedır. gidışleri ve dünya Iktısaai anlaşmaları tanımıyanlara albcyaü kanadh kartalvum tatbıkına benzer. Bu sonuncu usul >yuncak olmaktan kurtulur ve bır sıya Hind \e A'man tecirlerinin tcklifleri bu memleketin faydasına hizmet nisbelarımum iyi bir tanıtma vesilesi olacad« gave ılâcla yalnız hssta olan yere Hınd'standan bazı fırmalar Tıc n rct Oda^î' a tmde bızoe bnem taşırlsr. Zıra, iktîsad et meleğı olabılır. ğma inanjorıını. muracaat ederek ucuz fıatla çav \e ba^aral bakımır.dan özelciyız. başta kendimlzı Mcdeniyet olçnsünün havacdık oldoteklıf etmektedırler Berlm çehnnden de bırMuallimler Birliçinin tertib çck firmalar tacırlerımlzle tanışmak istedık duşunurüz. ğn bir zamanda yaşıjnruz. Gokîerden TEŞEKKÜR ettiği sejahatler * * * lerlnı bıldirmektedırler. ecnebi şehirlerine inecek ayyıWı? Wtstanbul Muallimler Bıriığı bu >afta içinBır ialb krizı netıcesı aramızdan ebe7İm için kuv\°tli ve mükemmel bîr Trcn konduktoninü do\en!er Para işlerinde dunyanın gıdiçi nedır, de Arıftyf Kov Enstıt\i«unde pedazojık ince cıven avnlan aeız teyzemiz. annemız propaganda olacaktır. lemeler tspmak ıstiven aza«t lçın bır «eyrhat kısaca gozden gejırehm Ikı harb aramahkum oldular fjltan Azızin mabevıncılermden operotert'b ehıuştır Bundan başka ılk. orta ve sındakı yırmı yılda, altını yenıden meySarhoş bır halde trenle Floryaya gıderk«n juksek oğretım mensubları flrfi'irds jeolojı tor Tosun Bevnn kenmesi \e ve «osvoloji korularıl*' ılgıl» ogretmen'erden Sa'tıyı Muhafız alayı kumsrdanı mer kırdıkları bır care >j7unden rnur.aknşpja tu dana çıkarmak gayret'erı oldu. Fakat tu^ukları konduktor Kusevnı bıçakla \ara tutmadı. Ingıltere, Fransa ve dığer memmarekkeb bır hevet Zonguldök komur hazâsmdn Jeolofık ve sosval tetkıklerde bulun lıum Hus°yın Bejm refıkası Mukbıle lı>an Nazım, Husameddm M^hmed ve Nec leketler bırıncı harbdenberi ortadan .ARlF BOLAT KİTABEVl majı sağ'ıyacak uzun bır erud gezmesı ja Hanım°fendının elım ZIJPI dolavıs'le detın vargılaruraları dnn sona crmıs Kazım ka'kan altın standard UMilunü yenıden 1 ay 5 gun, Huscmrddın ve Mehmed 29 ar pacaktır b îleri gerek teigraf telefon ve mektuogun Vecl^t de 7 gun hape mehkftm olmuş tesıse ko>aıldular. Uç beş yıl tecrubeh tc'elJ eden dostlarımıza Irrdır 600 kanivon lâstip Nriishası 10 kuraştur. d°n sonra vazgeçtıler, kâğıd paraay doni»kklır içın gazet«nlzın tavassutunu \ı'a>et Tevzı Komısjonu taıafımlan ihtıDIL"E Rarl« dJİer. Sebebi 5u iol ki, altına dayanan Necib Fazıl Beraet etti 3 üncü SAYISI JBC 'ahıhjer ıe dün Jenıden 600 kamvon lâs nca erîeriz . AboneŞeraiti Içtn İçin tıgı doSıttlmıştır • Bu\\ık D"E'J> d»rg ide d.m ts?'ıf ettı = ı nıubadele \asıîasım jenıden tesıs ıçm GEÇTIKÇE Blr aylıs fioo Kr. 800 Kr. î.î°fh3.e* Çetınkaja, Üftade Tosun, ıddıası'e Bıııncı Aslıje Ceza Mahkensme ve çart, mı'letler arasmda mubadelemn Üç a>hk 1R00 • 800 • B U G Ü N Altı avlık thya Tosun rılen Necb Fazıl Kısakurek bprcet etmıştır serbest olması ıdi. Halbuki, o zaman bu {900 • TAKDIRKÂRLARI 1500 • Ongun ailesiıiin açık teşcl.liürü Senelli 36 njgunsuz kadm 5400 • 7800 * * * * serbestlik yoktu. Sermaye, mal ve hizAni olumu ıle bızlerı derın te«ssuıe Ahlâk zabıtası acn ?i «iaat içinde 36 uy met bır memleketten otekıne engelsiz Ç I K T I ARTAN ve ARANAN D I R K A T 24 ma»ısta D Bakırda bir otomobıl gunsuz k,adın jakalıjarak muayeneje sevbıraAar. babamız ve agabejım:? Hasıo Gazetemize gdncierılen evrak vt vazılaı gırıp çıkamıyordu. Dunya memleketleK8İ'.ın Ongunun cenazesıne gelmek su ksz?sında Hakk'n rahmetine kavuşan ketmıçtır n eriiîmesir» iade olunma» 1 retii« acımızı pa\lasmak kaatrşmas ! blncık kuımız Emelınıız ıle altı şehıd r ğında bulunan akraba ve d»stla' a ayn 5oldası ıçın, kazanin vu^uundan ltıbayasaktır» yazılı leva\T. tpse'vıîur eınvmız kabıl olmadığın ıen insanl hızmetlerinı esırgemıyen ve Havadan ilhamlar haları okuduk. Bu dan şukranlanmızın gazste jo.u ıle ka rcnaze torerune ıştırak ve çelenk gönRıv aj et edıyorlar yazılann ustundekı nca edenz ceren savın Or ve Kor komutanlarma kı uçak yolculugu ıngılizce tNo smoOgulları kardesleri subay ve memur ve erata, resmî ve hupek zevklı şeym kıng> ıbaresı, usulen menfublarına ve D BakıTecrube etmedığım alta yazılmak lâHazıtn Atıf Kuvurak nn duvgulu kadın ve erkek halkına ve şsj ın lelunde veya zımken neden türkaleyhinde konuşmaI iKiantf' haberlnı duyup da teselllmlze çetım ustune çıkmış? P A R A ve B A N K A 'koşan mek'ub veja tel Ue acımıa paygı sevmem Ama, sualını soranlar oldu Bunu da tatlıya oufun'i/orum da kâh cı götürürken Şapdenizinde şapa otur nu uğ'orladığirn olmuştu. Fakat dıkkat kan kredısinhı işleıeğe başladığı şu bağladık. cBunun ikısi a>rl ayrı iâflar, Çoktapdır mevcudu tukencn bu jb^an akraba ve dostlarımıza avn ayrı ıse rasge'jp dağlara du, kurtaramadılar, 0 da orada oldii. değerlı eserın 1 ıncı cıldi jâvelı 1 mukabeleye acımız mânl olduğundan etmemişira zâhır. Yeşılköy hava istas gunlere tesaduf ettiğme gore, inanmak eormujor musun? dedık Ingılızcesınde carpan, kâh fırtıolarak, temtz bır surette yenıden Onun babası? yonumuz, en canı tatlı, en korkak in lâzım. Esasen, bekâr yatağından seyyar smokıng var. Turkçesınde yck kederll ailemlîln mlnnet ve şUkranlarıYani, naya tu*ulup kolu basıldı Fıstı 6 bradır Satış yerlerı. sanlara bıle cesaret pazarcı tezkeresı biçimlı sıpalara varın tayyareye smokınle bınmek yasaktır Onun babası, yani dedem, takacı nı muteber gazeteniz'n vaîitasıle arz ve kanadı kmlan kâh imiş, bir fırtır.alı havada takası kayaya Ykfek Ekonomı ve Tıcaret Okulu, ~~ aşılayacak neviden caya kadar turlu muzahrafatla dolu dıyor > iblâgını borc bıliriz. motorü durup sekteı kalbe uğrajan bır çarpmış, bütun tayfasıle beraber boğulIŞIL KITABEVI, istanbul • turlü tertıbatla teç banyo daıresınin mustekreh hali, bu O da geçti. Gümrük muaTeîesi başTaş aılesi nakıl vasıtası ıçırde, hava boşluklanna muç. ıhtıyacın akıbet hissedıldığıne en buyuk !adı. Kıreç sıvalı seyyar camba7hane ruz edümlş dala çıka, bevnınızde pervane uğultu Peki be adam, sülâlen denizde boBır kere, hava Is dehl. kulubelerırden bırı bu işe tahsıs edılsu, onunuzde gasiyan toıbasıle volculuk ğulduğu halde sen hâlâ denizcilık etEL'in DİLİ VARDIR! tasyonu denılen sey Hava Istasyonunun bir büfcsi var ki, mış Teşyıcılerıle helâllaşan helâl'aşana. etmenin zevkıni, ayıb değıl ya, bir tıir mekten korkmuyor musun? var cambazhane bl parmağım ağzımda kaldı Yolcular, Içen gırenı bır daha dışarı bırakmılu anhvanujorum Denizci gulmuş: nalarıle dolu mey gumruk muamelesı içm, tepelerıcden yorlar ki Dur, demış, ben de sana bir şey dan kenarina vardı inen fıkır fıkır guneşın altmda saatler. Pek teşnesi değıhm, çimdiye kadar Yanıb^sımda bir minimi, elinden sımKitabnı mutlaka okujunuı. ğınızda, ılk dıkkaü ce pişip kurusalar, bır tek garson gelıp sıkı tutsn annesini bojuna zorluyor. j fırsat da çıkmadı. onun ıçm hıç hava sorayım: Senin baban neden öldıi? nıze ve kulağmıza de rahntsız etmıyor, bır bardak su ge Kulubevp pren babasımn yanma pıt Benim babam. grip salgıruna tujyolculuğu yapmadım. Kendi halime bıGönül mü vereceksinîz? çarpan fevkalâdelik, tırmıyor. Nedır o eiendım, masanın ba mek istiyor Ksdıncağız, urera kampı tuldu, rahat doşeğınde öldü. rakırlarsa yapmağa da nıjetım yok. mudürluk binasınm tepesinde oten şına oturur oturmaz, tepenızde bitip etrafına çevrılen cınsten dıkeııb +el Zengin mi olacaksınız? Buyuk baban? Hele geçen hafta ıçınce okudüğutıuz Buyuk babam, yatalaktı. On iki oparlördür Canhıreş yaygaralarla cıyak «Bir emrınız var mı?» dıye sırnaşan, manıayı, ondan sonra geİPii, galıba dınahoş kaza haberlerınden sonra, hava Yüksek bir mevkie mi tayin edileceksiniz? cıyak bağıran bu nesnenin, hareket ve soluk aldırmaz garsonlarla dolu yerle kenlı teli unuiturmağa ve goz avut» ıle alâkamı. semanın guzelhklermi te sene yattı, rahat doşeğinde öldu. rr.uvasalat saatlerini, hava şartlarını, rın halı? Modern muessese boyle olur mağa mahsus ırce uzun, sozumona çiKl çızgilerın'zı okuyup bu suallerin cevabmı bulabilir ve ona maşadan, lodosunda terleyıp poyrazın Onun baba«ı? da serınlemekten ıbaret şeklıle muha Onun babası seksen /aşına kadar fırtınalan ve yağmurlan haber verme Muşterınin canı kahve mı istiyor? Su çek tohumu ekılnnş toorak parçaını, gore tedbir ahrsmız ğe mahsus olduğuna daır bir rivayet suzluktan dılı damağma mı yapışmış' onun ötesıne arkal.k'an bıze doruk kofnzaya busbutün karar verdım. Bır de, jraşadı, rahat doşeğinde öldü. ELİNİZ NELER SOYLUYOR? NASIL SÖYLÜYOR? Peki be adam, sülâlen hep rahat var. Fakat her otusunde, ne dediğini, Gozu kor değıl ya, ıstasjonun bir tara r.ulmus tahta kanapeleri ^o^terdi. dsha olsa olsa, fırsat çıktıkça buluncluğum Kitabını okuvunuz. 1 liradır, Hor kıtabcıda bulunur jerde havalanır, kendi yerıme papaz dö=eğinde bldüğü halde sen o rahat dd orada bulunan yolcularla karşılayıcüar fında elbette bir bufe vardır, sorsun so şjmdıden yola çıkmış sayılabılecek kave uğurlayıcılar, ancak biribirlerinin rustursun, arasm tarasın, garsonu bul dar uıakta kalan hava yolcularını gosSatış merkezr KULTİFR KITABEVI Ankara caddesi Cağaioğlu uçururum; havaiyata muteallik konu çekte yatmaga korkmuyor musun? >okuşu No 44, Istanbul Azraıl, rahat döseğuıi de zıvaret eder, tercümanlığı delâletıle yarımyamalak sun, istediSini soylesın, Büfeci keramet terdı şurum; hava parası d e n ' l e n öcuden aman bulursam hava tebdılme giderim hava yolunu da Ama, gelgelelim, bağ anlayabildıkleri içın, herkes derin ve sahibi değıl k i ' Oğlum, orası karantina, bulaşık rma bastığı bir surıi mütevekkil yolou tatlı bır gaflet ıçınde, rahat rahat akıBenden bu kadar. rastalıkhlar var, gı>Lİmez, dedi. Hava istasyonuna vakilh gitmeliybete muntazır. Çocuğun, faltaşı gibi açıîan hayret Omrıınu engınlercLe yıpratan, derısi yu korumak is*ercesine kanadlarım açmiş. Bız de oyle yaptık. Bereket kalamış' sryanet meîeği kılıklı tayyareye dolu gozlerı hâlâ gÖTÜmujı öni.nde. tuzlu ruzgâılarla kavrulup sahtıyana Bu, birinci avantaj Ötekiler, say balığız Iğne atılsa yere PEK Y A K I N D A duşmiyecek Tayvare aitıda kalk?cak, deflıler Saj donmuş bır deniz kurdu ile, suyu yalnız güvenım yok makla tukenir gibi değil. Meşhur muharrır EDGAR WALLACE'ın ölmez eseri Vakıt geçırmek kolay oldu. ate baküm, beş buçuk Bıraz daha bek. bardakta goren, hayatır.da gemıye binGdzü pek bir arkadaşım, bir iki gün Yeşilköy hava istasyonumuzun moHavadan inen tavyarelen, çizgiden leîem. butun bu yolculuâa teşvık edici memiş bır adam a'ipab olmuşlar. Adam, evvel, destur ya pir' dedi, blr Clipper'e dern tesısatı arasmda, büyuk hımmetçıkmaz deli Mehmed gıbı, şerıd inceli kuvvetîi sebeblerin tesm a'tmda kalıp, deruzcıve sormuş. at'.adığı gıbi Amerıkaja uçtu. ler ve masraflar goze ahnarak, nihayet ğınde bır kavısli beton yolöan ılerle'Dark ejes of London)) cankuıtaran yok Senın baban neden oHu? Doğrjsu imrendim. Bir aralık, şu yu yolcuların bazı ıhtıyacları için bir ayrı meğe mecour eden, goz alabıldığıne ça. dayanamıyacağım, Karadenızde bır lırtınava yaka karıdanberı anlattığım pısırıklık bıle mahal inşasına başlanılmış olduğuna da kıl tarlası meydanı ibretle temaşa ettık mu! feryadile kendimi tayyareye atacaTÜRKÇE SÖZLÜ Undı, gemi ıle beraber battı, Dcğuldu aoeta geçti de bana bır gayret, bir ce ir bir takm şayialar dolaşıyor Hayli a ıVaktıle biz boyle meydanlarda tulum ğım. Iyisi mi, arkadaşıma, tâ uzaktaa Baş r o l r î e : B E L A L U G O S İ bir öpücük yclladım, havırlı yolculuk earet gelır gibi oldu. Buyuk baban? radığım halde ınşaatın verıni b'ilama ba koştururduk dıyenler oldu TavyaB l r l i k F l l m Şandı;e kadar, bir iki hava yolcusu dun ama, şayıa kuvvetlı. Hele Ameri , relerırj etrafma dızılen «sıgara ıçmek | temenni etünı «Allahmı seven tutma O da, hacı gemisl kaptanıydı Ha! dıyerek kendimi trene attım. Atom enerjisi ve Isotope'Iarla tedavi Hdliye kcridorunda Yazan: Dr. Kemal Saracoğla Sivil havacıîığımız amsun milietvekilı Cemil Bılsel, Bnyuk MUlet Meclismde hava seferlerımiz hakLında bir sual sorttu ve Lla^tırma Bakanı Şnkıu da bn suale cevab verdi. Yanılnuyorsam, bn saal ve cevab, sivil havahakkında, Buyuk MıIJet M»cliîinde yapilan iik konuşmadır. Samsun milIetTekilimn, Farist« çıkan bir havacılık dergisinde okudogu bir yazıdan ilham alarak soylediği sozler, Biemleketimizde »ivU havacıbgın geii?mesi neden son zamınlara kadar jccıktığini pek iyi gostermektedir. Cemıl Blbelın bahsett'fi derji «Tufkiyerun harbden once, kendmi jabanı ncaklara iradî olarak kapatışı, bazı Dierr.Ifkr'.lerin meniaatine çok hizmst etmıştır» divormnş ki gavet doğrudur. Biz, ıkinri Dunya Harbinden evrel, dnnya sivil havacılıtma karşı uiuJ.larımizı kapamıştık. Bır Eamanlar, bır ttalyan sıvıl havacıbk şirketi, BuyukJere iıava lımaaı ıle İtalya arasmda seferler yapı>ordu. Sonra, bılnıem neden. o da seferlerini tatil etti. Ar'.ık, yıllarca, Türkiyeden hıç bir hava yolu geçtnijor, gdklerimizde hıç bir yabancı posta uçağı gorunmu:, ordu. Bunun sebebi, mılli rnudafaa ve askeri esrarı muhafaza dıısuncelerinin vehhamca bir teisır ve telâkkisi ıdi 0ifi altıtı hareketleri ^•»^•., Yazan: • • ^ • • • • ^ ^ • » yarafama hâdisesi Dr. Nizameddin Âii Sav EIi kelepçeli bir maznun arkadaşını yaraladı Don Juaıı» akr mu? Evet oîur. Işte: CUMKURİYET MECMUAS1K.N DİL ELİNİZ NELER SÖYLÜYOR? NASIL SÖYLÜYOR? ŞARK Sinemasmda CANAVAR DOKTOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog