Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

24 üncu yıl Sayı: 8191 umhuri Telgral ve mektub adresl: Cumhuriyet, îstanbul Poeta kutusa: tstanbul No. 245 Telefonlar: Umuzn! Santral Numarası: 24296. Yaa îaleri: 24299. Matbaa: 24290. OTEL ve MrllNOSU Çarşamba 4 Haziran 1947 Bir çok yenimckg^e açtldı. Fevkalâde Cg.z J Nefis yemekler KURUCU5U: YUNUS NADÎ Hindistanın istiklâline Bulgaristanda aleyhtarı çeteler dair plan açıklandı Rodop dağlarında toplanan r Hind Attlee, dün bîr nutuk söyledi ve Hindistana dominyon statüsü veren plân hakkînda malumat verdi çetelerin sayısı gittikçe artıyor Harekât bir albay ile eski çiftçi meb'uslarından Chankov tarafından idare ediliyor Dağlardaki çeteler, tevkif edilmekten korkanlarla işçi taburlarından kaçanlav tarafından takviye ediliyor llfll^lflflllMIIIMIIIıllıliılııtıııııııııııııtllıııılllılıııııııııııııııifiııııııtılııııııllltııilllllfllllllllllllllllllllllllllKlıııııl liderleri, Hindistanın taksimine razı oldular, biri ekseriyetle Müslüman, diğeri Hindulardan mürekkeb ve Britanya camiaıına dahil olmak üzere iki Hindistan kurulacak, Londradaki Hindistan Nazırlığı tarihe mal olacak Atina S (a.a.) Anadolu Ajansının izel muhabiri bildiriyor: elecek kasım ayında LonBulgaristan mülteeilerinin verdiği ve dra'da yapılacak Dörtler dogruluğu üzerind« ısrar ettiği malutoplantısma kadar birçok mata göre, bu memleiette gittikçe kuvmeselelerin konuşulacağı ve birçok vetlenmekte olan komünizm aleyhtarlıibtimallerin enine boyuna inceleneğı Rodop bölgesinde dağlarm intikal «tceği şiiphe götünnez. Çünkü bu önümiş ve Rodop dağlannda blr aya yakın müzdeki aylar, büyük devletlerin her bir zamandanberi oldukça clddî bir şeyi düşünmek için kendilerine ayırtarzda ban çeteler te?ekkül etmif bumış olduklan bir tatil fasılası sayılalunmaktadır. Dağdaki bu harekâtm babilir. Bu miiddet içinde iyiden iyiye gında eski çiftçi köylii mebuslarından konuşulacak meselelerin biri de, RusChankov ve> kadro dışt çıkarılncus eski Albay Kambarof vardır. Bu Bulgar çeyanın iştirakile olmadıği takdirde, telerinin sayısı, söylendiğine göre, şimonu haric bırakarak sulh yapmak diden 200 ü aşmakta ve bu sayı, hemen imkânıdır. «Ordulannı yetiştirmek her gün artmaktadır^ Bu harekete iltiMeselenin ehemmiyeti zerre kadar Hindistan Kral Naibi Lord Mauntbatten, Müslüman lideri Jlnnah ile görüşüyor hak edenlerin ekserisini, yakında tevi»teyen milletlere yardım şiiphe götünnez. Rusyanın iştirak etkif edilmekten korkanlarla bu bolgede Londra 3 (BB.C.) Bugün bir ta Uhiyetleri Hindlilere devreden plân kullanılan Trudovak iş taburlarından Amerikanın menfaati mediği bir sulha karar vermek, alâkalı ber büyük memleke(in dış poli raftan Ingiltere Baçbakanı Mr. Attlee, hakkroda malumat vermişlerdir. Mr. kaçanlar teşkil etmektedir. icabıdır» tikasında büyük bir degişiklik yap diğer taraftan Hindistan Kral Naibi Lord Attlee bu keyfiyeti söj'lediği bir nutukla Şurası kayda değer ki harbin «on ilân ettifcten sonra Hındistanda bir veya Mountbatten, Hindistana dominyon staWashlngton 3 (A.P.) Bugün beyamasına bnğlıdır, ve bu değişikliği ba Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de yıllarında' Hitler ajeyhtarı Bulgar çete Amerikan hrjeti hyeleri Ankara civarında yaptıklan bir gezinti esnasmda natta bulunan Birleşlk Amenka Dis, şarmanın gereklendirdiği birçok mü tüsü veren ve İngiltcrenin elindelri sahareketi d« gene bu bölgede başlsmışh. İşleri Bakanı Gensral MarshaU, Blrleşbim tedbirler Ygrdır. Onım için bu .rojs BCUetlerto, toleb eden yabaicn degişikliğin şeldini, hududunu, ""şÜmemHfeeTfe» «skeri taHm heyetlert gönmulünü ve hedefîni kararlaştırmak dermediğl takdirde, başka btr memlehakikaten güç bir iştir. Bu itibarla ketin tmnu yapacağını soylemiştir. önünıüzdeki aylann bu karan bütün Temsllciler meclisi, allâhlı kuvveMer neticelerile hesablamafa kfrfi gelmikomlr;onu önünde, barış zamanmda dejeceğini söylemek dafai miimkündür. Arkast Sa. 3, Sü. 2 de Buniınla beraber meselenin şimdiden bahis mevzuu olduğtına bakıhrsa, gelecek kasım aynun miiletterarası hayarta bir driniim noktası teşkil edeceğine hükmetmek icab eder. Cumhur Başkanı dün yeni açılan Çünkü banşsızhk buhranı o zamana Sağhk Miizesinde plân hakkînda kadar devam edecek, hattâ o zamaizahat aldılar Ankara 3 (Telefonla) Amerikan re heyet üyeleri, uzmanlanmian refana kadar, sabık Mihvercilerle yapıaskerl heyetlnin Genelkurmayımızla lcatinde olarak ve muhtelif gruplar haAnkara 3 (Telefonla) Cumhur yaptıgı temasların birinci safhası sona. linde bugün Ankaradan aynlmışlardır. Başkanımıa Inönü. Sağlık Bakanlıfcinlan sulh muahedeleri tasdik edilerek erdiğinden gerek iktisadî, gerek askerl Amerikan heyetinin bu seyahatlerinln ca Genclık parkında hazırlanmış. olan tatbik mevkiine konmıyacak, bu yüzÇetecilerin ilk grupunun Yunanistana girmek üzere bakımdan husust ehemmiyet taşıyan üç veyatiçbuçuk hafta kadar süreceti yeni Sağlık Müzesinı. bugün ogle üzerl den işgal alhndaki memleketler işgal bölgelerde lncelemelerde bulunmak ü»e Arkası Sa. 3, Sü. 5 te ziyaret etmlşlerdir. Bu müzede yeıü Adriyatikte Split sahilinde tecemmü ettiği bildiriliyor jükünden kurtulamıyacak, Avustursağlık plânınm halk sağlığına yapacaya ve Almanya suihlan hesabına bir gı hizmefer, tablolar ve grafikler c»nşey yapıiamıyacak, yani barışsızlık Uımurof Kulgar Londra 3 (a.a.) Anadolu Ajansı. Birleşmij Milletler koraisyonüe Yugoslandınlmıştır. buhranı bütün şiddetile devam ede ıin özel muhabiri bildiriyor: lavya, Bulgaristan ve Araavudluğun Cumhur Başkanımız, Müzeyl gerezken cek ve belki bu yüzden bir takım Londrada Yunanistan meselesi kesin işbirliği etmemesini, bu memleketlerde Sağlık Bakanı Dr. Behçet TJz'dan muhçöküntüler olacak, gizli eller bir ta >ir ehemmiyet kesbetmis bulunmakta beynelmilel çetecileri Yunanistana siztelif konular üzerinde İzahat almişlardır. kım suikasdler yapacak, bir takım dır. Atinadan gelen haberler endişeyle dırmak teşkilâtının btılunuşuna atfedehükumet darbelerile emrivakiler vü takib edilmektedir. Komünistlerin bey. cek kadar ileri gitmektedirler. Resml ve cude getirmeğe uğraşacak, clhasıl celmilel bir tiimen teşkil ederek Yuna gayriresml bütün İngiliz mahfilleri Yuistandaki çetecilere iltihak edecekleri nanistanda böyle bir müdahalenin son banşsızlıktan faydalanmak istiyen ne dair habeıler teyid olunmamakla dereoe ciddî neticeler tevlid edeceği ü. fesad amilleri kendi isteklerine ve beraber tekzib de edilmemektedir. in eerinde nautabtktılar. amaclanna uygun bir durum yarat giliz hükumeti bu mesele üzerinde büSon taarnızlar Dün gece, kısml bir ay tutulması olmak için ellerinden geleni yapacak* yük bir hassasiyetle durmaktadır. Yumuştur. Ksndilll Rasaöhanesirdn bu Atina 3 (a.a.) Anadolu Ajansmın lardır. Ondan sonra Londra toplan nsn makamlan beynelmilel komünstleBelgrad 3 (A.P.) Rug Dı» Işleri münasebetile bazı Rus generalleri gel hususta verdiği iıahı dünku gazetelerde özel muhabiri bildiriyor: t n Dörtler arasmda işbirliği yapmak rin Yunanistana çeteci göndermek makokuyan pek çok meraklı dün gece ayın Bakanı Molotov'un yakmda Belgrada misti. Moskov* konferansınm mtrvaffakıyetssdile kurdukları talim kamplarınm ^uıını yeniden araştirarak bir kaDiğer taraftan, Bulgar Başbakanı gölgeye giriş safhalarnı seyretmişlerdir. geleceği hakkînda ısrarla dolaşan çasizliğe uğramif olması ve kasım ayında yerlerinin bile tesbit edildiğini bildirtar vermek zorunda kalacaktır. yialar, dün gect lstasyonda parlak renk. Georgi Dimitrov'un da yakrnda Belgra Ay, Türkiye saat ayarı i!e 19.49 da yari mekte ve bu teşkilât hakkînda Yunan yapılacak olan konferansm pek eesaret U kırmızı bir vagonun görülmesi üze da geleceği edylenmektedir. Bununla golgeye gırmpğe başlamış ve 22 ye Gerçi bugünkü durıım dabi, bu ka genelkurmayının elinde deliller oldu verici gorünmemesi ayru zamanda Balrine biraz daha kuvvetlenmlştir. Çün beraber her iki söylenti de hiç bir res ooğru tam golgeye girmişttr Saat 22 rann müsbet olabileceğini vadetme ğtmu kaydetmektedirler. Hattâ beynel kan meselesi diye adlandırılabilecek olan kü, geçenle/de de boyle bir vagon gö ml kaynaktan teyid edilmemiştir. Fa den sonra da vavaş yavaş göl?5d?n sıyAtina basınınm Başbakan rnektedir. Fakat muhakkak ki «ra milel çetelerden ilk grupun Adriyatik Yunanistan meselesinln muhtelif veçhe Arkan Sa. 3. Sü. 4 te nlmıçtır. rüldükten eonra Slav Birliği kongresi SplH sahilinde tecemmü ettiği ve leri üzerinde tesir icra etmekten geri dan geçecek aylarca fasıla sırasında Receb Pekerin nutku 1 her taraf diplomatbğın bütün kay Amavr.dluk üzerinden Yunanistana siz kalmamışta . etrafında yorumları mak için teşkilâtlandığı bildirilmekteYunanistanm kuzeylnde çeteler yeni uaklanm kullanarak kendi şartlartm dir. Yunan kaynaklan YunanLstandaki Arkas\ Sa. 3. Sü. J 1« Atin« 3 (a.a.) Anadolu Ajanjunın kabul ettirmek için uğraşacak ve özel muhabiri bildiriyor: müsbet bir neticeye varmağa çahşaYunan basııu, Boğazlar mes«leainin cakbr. Fakat gün geçtikçe göze çarYunan işlerile ilgili olarak Yunanistan pan manzara, Drötler arasmda Işbirİçin arzettigi hosust önem v» bizzat liği yapmanın mutemadiyen güçleşYunanistanm da benzer taîebler karfitiği ve aranın mütemadiyen açıldığısında bulunduğu asağı yttkarı aynı dudır. Önümüjîdekl aylann «rayı dürum sebebile, Başbakan Receb Pekerin zelteceğini vadeden hiçbir belirti göze son demecini tasvibkir blr tarTıda tefeire devam etmektedir. çarpmamaktadır. Bununla beraber, Rusyasaz sulh Katimerinl dlyor kl: «Yunanistanda, demokrast hörriyetleyapmak, yeni bir harb için hazırlanri adma, devlet, kralcı.faşist olması maktan bajka bir nıana ifade etmibahanesile yıkılmağa ve kcnfulara tâH yeceğinden, îşin bu safhaya varmabir hale iokulmağa çahşılmaktadu1. Reması îçin elden gele'n her şey yaplceb Pekerin demecı, kurbanlık hedefiWarfıington 3 (a.a.) Dış İşlerl Balscak ve yeni bir harbi önlemek üse kanlığınm Macaristana tahais edilmiş bu^ % t v . ^ 1 1^.^ • ı n n ı l ı t* • İ ır* #%• s . . .^... .^^ ^~*.,. • ı ı ^^a^^^^M ni teşkil ettiğimiz bir umuml aiyasetin Şehrimizde bulunan ^9 Baymdırlık re her çareye başvurulacaktır. baçka bir safhasmı gösteriyor. Türki kanı Cevdet Kerim Incedayının daveti lunan ve 4 milyon İngiliz lirasına varan Sa. 3. S*. 5 U üzerine dün Istanbul Arkeoloji müzeBunun bir fayda verip vermiyece kredmin geri bırakılmasmdan conra ğini Londra konferansı da belirtme Amerikanın Rusyaya son derece çiddetli »inde bir toplantı yapılmıştır. Arkeoloji diği takdirde durum hakikaten ta bir nota jfönderme=!İ knvvetle muhte»• Topkapı müzeleri müdürlerile Belediye Imar müdiir ve büro şefleri, Turing h°mmül edilmez bir mahiyet alarnk, meldir. Bu notanın Macarlstanın iç isleKulüb başkanı Rpşid SaHet, Şair Yahve her ne şekilde olursa olsıın bir rine bir Rus müdahalesi olarak addediAnkaraya giden İstanbul Valisi diin ya Kemal, Nadir Nadi, MUhendis Sedad sulh ktırmak için tertibat alınacaktır. len vaziyete dayanacağı zannedilmektedir. • Çetintaş, Bayındırlık Bakanlığı daire Cunıhıır Başkanı tarafından . Fakat dedigimiz gibi bu bir sulh başkanları, İstanbul Bayındırlık müdüBaşbakan Najty'nin istifasma aebeb kabul edildi tfcğil. demokrasi âlemile totaliterlik rö bmail Devletkuçu ve Universite olan çartlarm son deTece derin bir raemâleminin birbirlerinden aynlmalan profesörlerlnin bulunduklan bu toplanAnkara 3 (Telefonla) Bu sabehki nuniyetsizlik uyandırmış olduğu resmen ve çetin bir niıfuz mücadelesine giekspresle şehrimize gelen İstAnbul Vall tıda Bayındırlık Bakanı Cevdet Kcrim belirti lmektedir. rişmeleri manasına gelen bir mütave Beledıyp ba?fcflnl Dr. Lutfı Kirdar bu Incedayı vekâlete goldiği zamanda karTimes'in Washington muhabiri »unreke olscakttr. akşam tst*nbula hareket etti. Lum şılaştığı ba?arılmasma acele lüzum olan ları yazınaktadır: Kırdar, tngiliz kültür heyetlnin davet işlerden birini de Adliye Saraymin inİşin bu tehHkeli safhaya girmesine «Dı? İ^leri Bakanhğının lçinde ve dıj Usl olarak persembe günü uça'tla Istan şası teşkil etliğini anlatarak söze başlakarşı gelecek biricik amil, bu gidişin finda Macaristandaki darbenin Sovyet buldan Londraya hareket edeceğinden mıstır. Bakan, Adliye Sarayının yapılhazırladığt felâkcti anlıyarak yolu Kusyanın, Türkiye ve Yunanistan hakburada alftkal' makamlarla tema'ilarda mamasi yüzünden gerek adliyecilerin. değiştirmek. milletlerin hürriyet ve garek halkın çektiği zorluklan canlankmdaki Amerikan kararlanna karsı bir ve bazı nvaretlerde bulunmuştur. istiklâlinl tanımak, Birleşmis Millet cevabı oldugu haVkında en ufak bir Dr. Lutfı Kırdar, bugiln ögl»detı son dırmış, açılan musabakada mimarları. *** şüphe dahi beslenmemktedu1. ra Cumhur B&şkanınuz taralindan da nuzın kazanamamalarının kendini üzdüga, «, fijfc 3 «i Adliye Sarayının yapuaçasj y « m Arkan 5a, J, Sfi. i « • &rkan fifc 3, 5S. f da Maçar Çumhur Backim Zoltaa TUdy Ubul Rusyasız sulha doğr u Amerikanın askeri yardımları MarshalFın askerî heyetler hakkînda yeni beyanatı Yunanıslan aavası ehemmiyet kesbetti Komünistlerin beynelmilel bir tümen teşkil ederek Yunanistana göndereceklerine dair haberler Londrada teyid olunuyor Heyet üyeleri tetkikler yapmak üzere dün Ankaradan memleketin muhtelif bölgelerine hareket ettiler ıkan askerı fieyeff Sağlık plânı Boğazlar meselesi Balkanlar veRusya Bir Balkaıt Federasyonu kurulacağt ileri sürülüyor, Molotov'un Belgrada gittiği şayiaları ortaya atıldı Dün gece ay tutuldu «Türkiye ile harb demek herkesle harb demektin Macaristanda durum Amerikanın Rusyaya şiddetlî bir nota göndermesi bekleniyor Adliye Sarayı hakkînda tazelenen tartışmalar M M Dün şehrimizde Bayındırlık Bakanımn başkanhğında muhteîif ilim, fen ve sanat adamlarınm iştiraklerile bir toplantı yapılarak mevcud arsanm genişletilmesi meselesi münakaşa edildi Dr. Lutfi Kırdar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog