Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

R A DY 0 Tnrkiyemn en çok.okunan mecmaasıdn 65 inci Hylıı çıfctı • 24 üncü yıl Sayı: 8 2 1 7 umhuri Telgrai ve mefctub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta tutusu: Istanbul No. 246 TelefonJan Umuml Santral Numarut: 24298. Yaa İjleri; 24299. Matbaa: 24290 K Ü R K C Ü UE R I N DUCÇC LA AHMED VELİ f0 Markalı kürk dıkiş makin^JriRniz gelmiş ve gayet ucuz fiatla s a ^ p .toipnlmıştır. Tafsilât fçîn İthalât . Îb0ı Galata Selânik Bankası to:^ ^ ikinci kat 28/33 numarayüiuracaat. Nazarı W0fM ^ e : KURUCUSU.YUNUS NADİ Pazartesi 30 Haziran 1947 j Pariste Ruslar itiraza başladılar "Tas,,ın menfi yorumları büyük hayret uyandırdı Rtts noktai nazarında değişiklik olmazsa Avrupa kıtasında bir Garb bloku tesisinin kaçınılmaz bir zaruret haline geleceği konferans çevrelerinde belirtiliyor Devlet Reisi Parti Başkanhğı Yapmıyaca Cumhur Başkanhğı ile Parti Başkanhğı fiilen ayrılıyor Parti üzQğündeJe|§ik|jer yapılacak Ayrılma kararının verildiği dün CH.P. çevrelerinde açıklandı mezlikten geldiğini, ileri suruyorlar. Muhalıf Parti hdennın son nutkunu tahlıie uzun surunlar ayırmış olan Ulusta da bu bahse dokumütmıştur. Nıhad Erım dıyor ki: «Bay Celâl Bayart sayın tr.önunun C. H. P. baş,kanlığını fiilen icrasını Şukrü Saracoğluna brraktığmı bılmettedır. Hattâ Cumhur Başkanımızın bu husu=ta gelecek C. H P. Kurultayı ıçm ne düşundüğunu d° Bay Bayar bılmektedir. Esasen gerçekleîtniş durumlar vtya yakın bır gelecekte meydana konacak kararları ısrarlt taleblerle kopanr.ış gorunmek hevesme kapılmamak daha ıyi olmaz mıydı? Bu meseleden bahsettiğine göre saym İsmet Inönunün kendilerine ne söyledığırı açıga vaırmak doğru oluıdu > Ankara j 29 (Telefonla) Cumhur Ba$kanlıgı ile Parti Başkanlığı vazıf^ınin fiilen ayrılmasına karar verilmij olduğu C, H. P. çevrelerinde ilk defa olarak bugün açıklanm^ bulunuyor. Maamafıh bu çe\Teler, esasen bır müddettenberi C. H. P. Başkanlığımn fiilen ıcrasının Şukru Saracoğluna bırakılmış olması suretile tatbıkata da gîçilmij bulunduğunu ılâve etmektedirler. Parti tüzüğünde bunu gosteren değişıklıkler onumüzdeki Kumltayda tekhf edılecektir. Bu hususta açıslamaya, Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Bayarın Sıvastaki nutku vesile olmuştur. Nutkun buna dair parçasını ele alan C. H. P. yonımcuları Celâl Bayarı Dev. iet Başkanhğı ile Parti Başkanhğı vazifeeının ayrılması konusu uzerınde mutalea serdederken, bu vakıayı bil Yunanistanın kara ve kanlı alınvazısı Ö| kinci Dun\a Harbinin mazlum j | ve felâketzede milletlerinden biU ri de. komşıımıız Yunanistandır. İkinci Dünva Harbi bitmiş, fakat daha 1940 ekimi sonunda harbe girmiş olan Yunanistanın kara ve kanlı alın yazısı hâlâ bitmcmiştir. Çiınku öteki Balkan memleketlerini. kendi peykleri ve bendeleri haline getirmiş olan BolşevikJer, Yunanistanı da bir konrwri»t <te%osHe «}e gecitmck ,v«hınu tuttıılar. Bu yiizden Yunanistanda sonu gelmez bir iç harb, bir kardeş kavgası başladı. Komünist çeteleri, Moskovanın emrile Yugoslavj ada. Bulgaristanda ve Arnavudlukta teslih ve teçhiz edilerek, sıkışınca da bu metnleketlere kaçarak, sonra tckrar dönerek mücadeleye devam edij orlar. Bir iç harbin kanlı ihtilâçlan ve acı ıshrablan içinde kıvranan Yıınanistan. nihiyet, Birleşmiş Milletler Kuruluna müracaat ve komsulanndan şikâiet etti. Emniyet Konseyi. Yunanistana. bir tahkik komisyonu gonderdi. Bu heyet, yalnız Yunanistanda değil. Yunanhların şikâyet ettikleri komşu memleketlerde de tahkikat janacaktı. fakat, BolşevikSlav amca> a daj anarak aslan kesilen Bul garistan. tahkik komisyonu, kendi top raklartna girmek isterse ateşle karşılanacağını bildirdi. Moskovanın öleki iki peı ki de, Birleşmiş Milletler teşkilâtının gonderdiği heyetin kendi memleketlerine grirmesine müsaade etmediler Mareşal Tito cenablan, böyle bir musaadeyi. ancak dün vermek lutfunda bulunmuştur. Balkan tahkik komisyonu. gördüğü güçluklere rağmen vazifesini yaparak son günlcrde raporunu yayınladı. Bu rapora göre. heyetin ekseriyeti, Yugoslavanın ve daha küçük ölçüde Bulgaristan ile Arnavudluğun, Yunanistandaki çete faaliyetini desteklemiş ve bu hususta yardımlarda bulunmuş oldukları kanaatine vartnıştrr. Böylece Sovyet Rusyanm kuklalan olan bu üç Balkan devletinin mesuliyetleri tahakkuk ermiş bulunuyor. Tabiatile asıl mesuliyet. kuklaların iplerini elinde tutan Moskovantndır. Moskova istemeseydi. bu üç peyk parniîjklarını bile oynatamazlarcb. ABİDİN DAVER Celâl Bayarın nutkuıran Ankara basınında muhtelif mütalealar sıwuJuyor T Konferansın toplandtnFraıuız Dı? jşleri BakanJızı buvtsı Parts 28 "(A.P " 1 ' ~ " "' " hakkuk " etmedı£i ta'«iırde ıktlsadl bir Sovyet hukumetinın Arrupanın iktisadi birliğine Hiraı hercumerç ile k*r?ilaîacak oian Avnıpa ve Marshall plânındakl Sovyet menfa kıt'asmın bu durumdan kurunlması atlennın Bırleşık Amerikanın lutfu me pjhasına Sovyetlerin şlmdlye kadar tasabesınde kalacak msJl yardımlara ln kındıkları taMrda bir degışmeyı hisar ettiğınin, Sovyet haberler ajansı sıırette yapmıyacakları demek olmadıfinı bildirmışlerdir. Tass tarafmdan pazar gunü Parıste bujuk bir haj'ret uyandırmıştır" Şımdİye kadar görülen bütün alSmet w Arkan Sa. 3, Sü. 2 de İyi haber alan kavnaklar yardım ta Gelir vergisi Komisyon dün pazar olmasına rağmen toplandı, gayrimenkuller hakkında kararlar aldı Ankara 29 (Telefonla) Geçıci komisyon, pazar olmasına rağmen, bugun de toplanmıştır. Komisyonun aldığı kararlara gore satın ahnan veya insa olunan gayrımenkuller ve aynî haklar. hastahk, ıkametgâh nakli ve işin tasfıyesi eibi şeyler doiayısile satıldığı takdirde gelir vergisine tâbi olmıyacaktır Bu sebebler dışında ıki sene içinde satıhrsa ve bu satışlardan bir takvim yılında beş bın liradan fazla kazanc elde edılirse gelir vergısı ahnacaktır. Tüccarlar ve scrbest mselek sahibleri Arkast Sa. 3, Sü. 5 te çarpışacaklar.. De Gaulle. bu çar. pışmadan kimsenin kaçmamıyacağını söyledi General dedi ki: «Rusya vaziyetini tahkim ederse dünya milletlerinin hürriyetleri büyük tehlikeye maruz kalacaktır.» Lille 29 (A.P.) General De Gaulle azar günü yaptığı bir demecde, «Avupa kıtasınm 3 te 2 sine hâkim olan lusya bugiın bu durumile dünya tariinin başlangıcındanberi dünya için en ehlikeli durumu yaratmış bulunmakadır.> demiştir. Arkas\ Sa. 3. Sü. 5 U TelAviv sokaklannda devriye gezen bir tngiliz kolu "Rusya ile Amerika Ulus diyor ki: «Vatandaşların ihtilâl nutuklanna daha ne kadar müddet mukavemet edebileceklerini düşünmek hükumete düşer» Ankara 29 (Telefonla) Celâl Bayarın Sıvas kongresındeki nutku uzerm6e yorumlara devam edıliyor. Buçunku Ulus'un başyazısında da nutkun muhtelif kısımları üzerinde mutalealar ileri surülmektedır. Başyazıda" «Hukumetın ve iktidar partisinin alkışları arasında dunyaya gelen Demokrat Partinin görduğu iyi kabule ılk zamanlarda dürustlukle mukabele ettıği» kaydciıldikten sonra belediye ve Mıllet Meclısi seçimJeri tarıhınin one alınmasüe «kı Arkas\ Sa. 3. Sü 1 1e Türk Amerikan görüşmeleri Kasabtara karşt zecri tedbirter Et satmamakta ısrar eden perakendeci kasabların ruhsatiyeleri geri alınacak makta olduğu tesbl edilmişir. Belediye, toptancı kasablar ve komisyoncularla olduğu kadar perakendeci kasablarla da mücadele etmek mecburiyetinde bulunmaktadır. Dün bu hu Arkas\ Sa. 3, Sü. ! M Fîlistinde dün yeniden kanlı hâdiseler oldu Hayfa ve Tel Avivde dört Ingiliz askeri öldürüldü, dört kişi de yaralandı Londra 29 (B.B.C.) Dün akşam I Hayfa ve TelAviv'de, Ingiliz askerlerine kar?ı suikasdlar yapılmıştır. Stern grupunun eseri olan hu suikasdlarda, yaralanan Ingiliz subay ve erlerinden bazıları ölmüşlerdir. Hayfada saat 20 de iki kişi Astria kahvesinln önüne gelmiştir. Bunlardan biri arabadan athyarak, silâhuıı barm camının «arkasında içeriye doğru boşaltmıştır. Atılan mermilerden, biri ağır olmak üzere üç Ingiliz gubayı ve barmen yaralanmıştır. Masalarda oturan diğer subaylar, mukabele etmişlerse de mütecavizler kaçmağa muvaffak olmuşlardır. TelA\iv'de de, Allenby sokağmda, müfrit yahudilerle Ingilizler arasında şiddetli bir çarpısma olmuştur. Bir Ingiliz subayı ve bir er kurşunla öldürülmüs, iki er yaralanmıştır. Müzakerelerin sona ermesi Londrada büyük bir * memnunluk uyandırdı Londra 29 (B.B.C.) Ankara Radyosunun, gayet dostane bir şekilde cereyan eden Türk Amerikan gorüşmelerinin sona erdiğini bildirmesi, bvrada büyıik bir sevinç ve memnuniyetle karşılanmıştır. General Oliver'in Sıvastaki demeci Sıvas 29 (a a.) General Oliver'in başkanlığındaki askerî heye^( dün öğAstoria otellnde yaralanan subaylar leden evvel şehrimize gelmiş, uçak alade, sonradan ölmüstür. nında tezahüratla karşılanmıştır. He Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Arkas\ Sa. 3, Sü. 3 te * Dün pazar olmasına rağmen, bütün Beledıye teşkılâtı, başta murakabe servi'i olmak üzere çalışmış ve semtlerde kaçak et satanları ve kasabları kontrol etmiştir. Otede beride gizlice kesilip ArUasi Sa 3 Sü 4 t» elaltından ve yüksek fiatlarla et satıl Dün muhtelit spor ıttüsabakaları yapıldı J Seyrüsefer teşkilâtının aksayan tarafları Bu işe ayrılan 92 memur kontrolü temine kâfi gelmiyor Vall veklll lhsan Aksoy Vali vekilile İhsan Aksoy, cinayet »algını, makam arabaları ve Belediyenin gelirleri için ne düşünüyor? Çaldaris dün Amerikaya gitti Beynelmilel bir tugay yakında Yunan topraklarına girecekmiş? Atlna 29 (a.a) Yunan Dış İşleri Bakanı M. Çaldaris bugıin Cenevre. Parıs yolu ile Bırleşik Amerikaya hareket etmiştir Beynelmilel tugay Lor.dra 29 (a a ) Tlmes gazetesinin dıplomatik muhabirı yazıyor: Arkast Sa. 3, Sü. 1 de I Vall ve Belediye relsi Lutü Kırdaraı İnglltereye gitmesi üzerine kendlsine vekâlet eden tç Işlerl Müsteşarı Ihsan Aksoyun şehir işleri hakkmdakl lntıbal.trını ogrenmek enteresan olacaktı. Kendisınin evvelâ tç İşleri Bakanlığındaki m»>vkiı, sonra bır aya yakin bir muddeUenbeıi Vah \ekâletı vazıfesini ıfa etmesl, İstanbul şehrı gıbl asırlarca Dün Topkapıda yapüan (Uref müsabakalanndan iki gorünüç: Tekirdağh Hüseyinle Alâmet. Kasun ile Salih gureşirlerken ıhmale uğıamış bakımsız bir şehrin kal Arktux Sa. 3, Sü. 7 de >(Diğer müsabaknJara ald yazı 2 nci sahiiemlzdedir) İstaııbulda, seyrüsefcr teşkilâtının kifajetsizliği yiizunden, yollann nasıl ükandığını jfösteren bir resim ^ Y 3 üncü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog