Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

FOTOCRAFLA ATATÜRK Mevcudu çok azalan bu kıymetli eserın Fiatı 125 Kuruştur. Matbaası Umumî Satış Yeri: V. CUMHURİYET Amerika, Macaristana Yeni gelir vergisi ve açtığı krediyi kesti istanbul tacirleri • ~ Ingiltere ve Amerika hükumetleri, Tasarıyı tetkik eden mütehassıs Peşteyi protestoya hazırlanıyorlar tacirlerin vardıkları neticeler (••" • • • • • • • • ! • • ! • • I I ! •••••• I • • • • • • • • > • • II . . . . . . . . . . . . . t IMIIIflinilIIMKMHMIIIIMIMIIItMllllMII IIIIIU1 J UnCU VII O&YI .' 0 I y U .... , « umhuri o ı n n r urice Maeterlinck « H R I HUZURUNDA Tercume eden: I FİR1D NAMIK HANSOY Telgraf *s mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul > Posta kutusu: Utanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Saotral Numarası: 24298. 7 a a İsleri: 24299 Matbaa: 2429a KURUCUSU.'YUNUSNADİ Salı 3 Haziran 1947 Şbhreji âüron dünyaya yayılmıs olan müellifin'yuksek bir değer taşıyan bu felsefi v 'esgri > 150 kurus fiatla satısa çıkankmştır. ^KILAP KİTABEVİ Anglo Saksonlar: "Macaristanda komünist taraftârı bir rejim kurulmuştur,, derlerken Moskova radyosu da yeni hükumetin Başbakan muavininin demecini yayıyor Mütehassıslar yeni gelir vergilerinin genişletilmiş bir kazanc \ vergisi olduğunu, prensip ve tatbikat itibarile bir çok esaslı j noktaların değiştirilmesi lâzım geldigini söylüyorlar f Nacaristandaki bubranın manası acaristan orta Avrupanın yalnız ileri bir memjeketi değildir, bundan başka Bafa demokrasisine sıkı bağlılığım belirtmekle temayüz eden nadir memleketlerden biridir. Çünkii Macaristan harbin bihnesindenberi yabancı işgal alhnda yaşadiğı ve onu da miifrit solluğa çevinnek, mukadderattnı silâhh ve zorba bir annlığuı eline vermek için tiirlü tiirlü dolablar çevrildiği halde bu teşebbüslerin hepsine mukaveraet etmiş, Garb detnokrasi usulünden aynlmamak istediğini belirtmiştir. Esasen Macaristan, İkinci Dünya Harbinin en masum kurbanlan arasındadır. Avusturyayı ilhak etmiş olan biiyük bir Almanyanın. hele harb* KİrtBkterr softfa istediği yola sürüklcmesi kadar ta ne olabilirdi? Macaristan biiyük bir Almanyaya nasıl mukavemet edebilirdi? Almanyanın dileğine boyun eğmekten başka çaresi olmıyan Macaristanı harbe girmiş olduğu için suçlu saymak dahi reva değildi. Fakat her nedense Müttefikler, eski Mihver peyklerini birbirinden ayırdetmek istememisler, onun için Macaristan da sabık düşman muamelesi görmüş ve işgal altına alınmıştı. Halâ da işgal alhndadır. Fakat yoksrıda dedigimiz gibi Macaristan Rus işgaline de girmiş olmasma rağmen. Garb demokrasi usulüne bağh kttbnak htısusunda ısrar etmiş ve ona müfrit solluğa saphrmak için vukubulan teşebbuslere karşı kovarak hnkiki demokratlığını korumağa çalışmış ve onun için yapılan genel seçimlerde daha fazla küçtik arazi sahiblerine rey vernişti. Bu arada Müttefikler, sabık Mihver ortaklarile sulh muahedeleri yapraışlar ve bu muahedelerin tasdikından doksan gün sonra da işgal bölgelerinin boşaltılması kararlaştınlmıştı. Bu muahedelerin tasdikı gerçi mübim bir mesele teşkil etmekte ve bunlann ne zaman tasdik edilecekleri henüz tavarzuh etmemiş bulnnmaktadır; fakat er geç bn işin başarılması mukarrer olduğu için Macaristan, demokrasi usuliine sadakatini tnuhafaza ederek işgalden kurtulduğu takdlrde, memleketin hürriyete kavuşması her halde demokrasinin daha fazla kuvvetlenmesine sebeb olacak ve bu sayede Macaristan, müfrit solluğun ve miitecaviz komünizmin saldırganlıklanndan belki de ebedî surette kurtulmnş olacak, daha mühiniTTii, komşu memleketler için iyi bir örnek teşkil edecekti. İşte onun için Macaristam güçlüklere sürükliyerek nefes alamıyacak hale getirmek ve kendini azınlık zorbalara teslim olmağa mecbur edecek buhranlar yaratmak yolu tutuhnuş ve son günlerde vukııbulan hâdiseler böylece zorlanmıştır. Anlaşılan Macar hükunteti, Sovyetlerin Aîman mah diye ellerine geçirmek îstedikleri müesseselere mukabil btedikleri altnuş milyon sterlini veremiyeceğini bildirmiş, hükunıet başkanı bu yolda karşılaşdğı taz> ika tahammül edcmediği için soluğu İsviçrede almış, oradan istifa etmiş ve Macaristanda yeni bir hükumet kunılmuştur Bu hâdisenin altında beliren hakikat, mütecaviz komünizmin orta Avrupava hâkim olmak emelile yeni bir tesebbüse girişmiş olduğudur Maksad. her şeye rağmen müfrit solculuğa karsı gcien millctlerm birer birer nvnHadderatına hâkim olmak ve b«ylpce Avrupada demokrasiyi yıkmakbr. Bu yüzden Maearistanın kanştığına s, * * * «. Arfcm Sa. İ, Sü. 4 U Jandarma subayları Terfilerine aid tasarının yeni şekli belli oldu istanbul Tüecar Demeğtais, gisi tasarılan üzerinde ineelemeler mağa memur ettiği mütehasEislann fik vardıklan neticeler tesblt olunnruîtur. Ancak Isminin gelrr v«rgİ5İ olmasmi rağmen, bu tasanlarla teklif edilen vargılerin gctnişletilnüg bir kazan; v«rgM olduğu v« buna gör«, prensip *• tatbikat itibarile, bir çok esaslı noktaların değjştirilmesi lÜ2umu ileri türül» müştür. Bilhassa vergi mükeUefierİBin tasarılarda derpiş edilen şümul dereeeA vergi tekniğine ve mevruuna da ı y « kın görülmüîtıur. Mütehassıslar bir ta« kım noktalarda, mükellefiyetin yapaeağı bir çok iktisadl zararlardan maadâ, hajdneye masrai deTeceBinde dahi vari Aritan Sa, S, Sü. S do Ankara 2 (Tefefonla) Jandarma subaylarınm terfilerine dalr kanun taSon günlerde Hindistanda Hindularla Miislümanlar arasmda vukubulan sarısı, Mecliste bir ay kadar önce gökansıkhklardan bir görünüş rüşülürken Millî Savunma komisyonile Iç Işlerl komisyonu «rasında beliren görüj ayrılığı üzerine komisyonca g*ri alınmıştı. İç Işleri komisyonu, İç Içkri Macar Cumhtır Baskanı Zoltan Tildy (solda), yeni kabinedeki iki Başbakan Bakamnın da huzurıle tasarıyı tetkik muavini Rokosi (ortada) ve Szakasito (sağda) ile bir merasim esnasında etmiştir. Ta<;arı, yeni çeklile Meclisin Londra 2 (a.a.) • News Chronicle kabul edilen 350 milyon dolarlık yar rarşamba günkü toplantısmd» gorügazetesinın NcwYork muhabiri bildiri. dımdan Macarıstanın payının çıkarılma sülecektir. yor: Macarsıtan hâdiaeleri hakkında sı veya talık edilmesi. ^JİD^tşa 2 f.\P^.,^.Şu^n Bir Bu şekle göre: AT ^«NHMPİfr^lf » • ">stteSıtiMl mubakkak na 1 leçik Am«rika Dı? Işleri Bakanı George Ras»dhınedtn verilen marumata gozarile bakümaktadır. Bu iki hukumetm Marshall, Macarıstana açılmış bulunan men ve yüzbaşıları* yu • n , janre bugün «y tutulacaktır. Orta ve Batı ArUan Sa. 8. Su. 4 N r sözü geçen hidiselsri B'idapeşte hüku 30 milyon dolarlık kredinin henuz kulAnadolu çehirlerinde ay, yan golgey» meti nerdind« protesto etmeleri bek. lanılmamış olan kısmınvn iptalini emgirmiş olarak doğapağından ancak tam lenmektedir. retmiştir. jolgeye finçi ve muteakıb safhaları Araerikan kongıesi üyclerinin aşağıRuslarm yardımile Macaristanda bir görül«bilecektir. Degu Anadoluda is« daki taleblerde bulunacakları söylen komünist taraftan rejim kurulmuş buy«n golgeye giri» safhası da görülebu mektedır: lunmaktadır. îeoektir. Londra 2 (B.B C ) Kral vekıli Lord tir. Yeni bir tadil yapılmadığı takdird* Washington 2 (A P.) Şubat ayında 1 Ithalât ve ihracat bankası taraTutulma safhaları, Türkiye saatile î « Mountbatten bugün Hindistanin yedi p)ân, yarm butün dünyaya ılân olun». fmdan Mscaıistana ikrazı kararlaştırıl Macaristana açılmış bulunan 30 milyonşekilde cereyan edecektir: Ayuı yan iderile göruşerek, Ingilterenin Hindis. cak ve bu münasebetle Lord Mountmış bulunan 1.750 000 Ingıliz lirasmın luk kredinin takribçn 15 mılvon dola. golgeye girişi *«»t 1948 de. tam gölg'eyo tandaki salâhiyetlerinı Hindlılere dev batten Yeni Delhide, Mr. Attlee de «vrının henüz kullanılmadığı bıldırılmekşimdılik verilmcmesi, girişi saat 21.56 da, tutulmanın ortası retmek için hazırlanan plânı bildırmiş Arkast Sa, 3, Sü. 2 d» Arkan Sa. 3, Sü. 2 de t 2 Evvelki gün Truman tarafmdan tedir. s»at 22.15 te, ayın tam gölgeden çıkışı saat 22.34 te, y^rı gölgeden çıkışı 0 41 dedir. Hindistana aid istiklâl plânı Bu gece ay tutulacak Tam gölgeye giriş 19,48 dagörülecek Ingiltere hükumeti dün Hind liderlerine hazırladığı plânı bildirdi "Havacılıkta geri kalmamalıyız,, Tarihi bir resim: Abdülkerlm 28 ağustos 1926 da, kendisini surfüne potürcn femiıle Millet Meclisinde Cemi! Bilselin bir suaü ve Ulaştırna Bakanının cevabı Abdülkerimin firarı Fransa hükumeti, Muır barış Hayrabolu Jandarma İtalyamn andlaşmasına komutanı mahkum oldu aid dilekleri LiUeburgaz mahkemesi. Mareşala ve Ceîâl Bayara Jıakaretten sanık Ali Ertanı iki ay hapse mahkum etti ceza tecil olundu Biiyük Millet Meclisinde dün îtalyan Kurucular Meclisinin yolladığı muhtıra okundu Samsnn milletvekiH Cenıil Bilsel r Amerikan heyeti Tiftik çiîtliğinde Ankara 2 (Telefonla) Büyük MilAnkara 2 (Telefonla) Büj'ük Millet let Meclisinin bugıinkü toplanüsmda Meclisınin bugünkü oturumunda Sam hükumetini protesto ediyor sun milletveldll Cemil Bilselin hava senığın tevilli ifadesi, gerekse göruşmelere başîanırken İtalya ile MütLüleburgaz 2 (Husv*!) Paris 2 (B.B.C. nin hustısî muhabiri ferlennln düzeltilmesl hakkındaki sozlü şahidlerın ifadelerile saoit tefik devletler arasmda imzalanan ban$ Demokrat Partinin manevt sorusu dolayısile Ulaştırma Bakanı bildiriyor) Emir Abdülkerimin Portandlaşmasmın tadüı hususunda İtalya gorüldüğü, ancak, bu hakareşahsiyetine, Celâl Bayara ve Ştfkrü Koçak bir açıklama yapmıştır. seidde karaya çıkar ;ıkmaz kaybolması Kurucular Meclısinin isteklerini bildiren ketin, adi hakaret suçunun Marejal Fevzi Çakmağa komuUlaştırma Bakanı, izahında,, hava ve Mısırdan çıkmak istemediğinin anşümulüne gırdıği ve mahke ve İtalya Buyük Elçisi taraftn<ian tevdi nistlik, Rus ajanhğı ve R' hatlannın nıramlaştınlması ve kanun laşılması Fransada hayretle karşüanmenin sanığı her üç suçun edilmis bulunan aşağ'daki muhtıra ve propagandası yapmak isnadııe laçtırılması İçin elde bir hava seyrüse mıştır. Bugün Mısırın Paris elçisi Frandan* birer ay hâpis ile 10 lira buna aid Bsşbakanlık ve Dış Işleri Bahakaretten sanık Hayrabolu ferl kanunu bulunmadığını, yalnız bir sa Dış Işleri Bakanile görüşmüş v« anağır para cezasına ve netie^ kanlığı tesk€re!eri okunmuştur. «Seyrüsefer Hava Kararnamesi> çıkar laşılan M. Bidault bu konuşma sırasuı jandarma komutanı yüzbaşı de 2 ay, 10 gün hapis ve 30 Türkije Büjük Mîliet Meclisîne Ali Ertanın dunışması bugün d:ğimızı, son zamanda Meclıs* hava se da, Abdülkerimin kaçmasında ve MıAnkara lıra ağlr para cezasına mahferlsri ile alâkalı iki kanun tasansı su sırda kalmasında Mıstr hükumetinin »sliye eeza mahkemesinde ka«Mıllî hissiyat ve iradenin hakıkl terkum ettiği, fakat bu cezanın rara bağlandı. nulduğunu, fakat Meclls müddetinin methaldar olduğunu göyliyerek bu n«cümanı olan italyan Kurucular Mechsi, Ali Ertan oiunduğu bildiriliyordu. tecil sona ermesi dolayısile bu tasarıların reketi şiddetle protesto etmif, Fransa Celse açıldığı laman, sanık Sanık, davacılara aynca 900 lıra raa barış tndlaîmasının en ağır hükümlerihükumsuz addedıldlğlni anlatmıj ve de hükumetinin elinde Mısırın bu duru Ali Ertan ile taraflar vekillerinin hazır Arkns\ Sa. 3. Sü. 3 t» • nıiştir ki: munu ispat edecek de'iller bulunduğu bulundukları görüldü. Yargıç Muzaf nevl tazminat ödeyecektir. rnı da ilâve eylemiştir. fer, kararı derhal tefhim etti. « Şimdi blz, bu son Şlkago konvanKararda Ali Ertanm seçimterln arlDiğer taraftan Fransanın Kahire elçisiyonunun nıhal kararına, ona. ba^lı jhukuklara göre bir kanun hazırlamak si de, Abdülkerimin Mısır gazetelerinde fesinde, Hayrabolu Belediye bahçesinde Arkas\ Sa. 3, Sü. ( dg alkol almış bir vasiyette D.P. nin mftnavl 1 Arkası Sa~ 3, Sü. 5 U şahsiyetine, Celâl Bayara. ve Mareşal Pevzi Çakmata hakaret ettifei gerek sa J Aydmdaki muhakeme Demokrat Parti Başkantnın katli davasına devam edildi Bir terlikçi, kendisinden ayrılmak »tiyen karısmı 11 yerinden yaralıyarak öldürdü. Tımarhanede bir deli diğer delinin kafasmı parçaladı iki teci cinayet daha Son 24 saat içinde şehrimizde iki feci Aydın 2 (Telefonla) Çakırbeyli cinayet olmuştur. Bunlardan birincisi Sehzadebasında cinayeti davasına bugün Aydm Ağırceza mahkemesinHe devam edilmiştir. işlenmi?tir. Bu cinayet de, bir kaç gün Şahid Dıırmuş Ozefe dınlenmiş, Meh.evvel U?küdarda vukua gelen cinayet ın«d Budaklı ile arkadaşları vurulduk gibi «boîanma davasından vazgeçme» tan tahminen bir ay sonra komşusu meselesi yüzünden işlenmistir. Sehzadebasında, Aoe.TÜnefer sokağmMehmed Aksoyun, kendısine cinayete ^ Arkast Sa. 3. Sü. 5 tc da 33 numarah evde oturan ve Yolgeçen hanında terlikçı'ik yapan Ahmed Erguner adında 42 vaşında bir şahıs, 9 senedenberi evli oldukları 27 yaşındaki karısı Medihayı barışma teklifini reddertiği için 18 santim uzunluğundaki bıcağile 11 yerinden vurarak öldürmüşAnkara 2 (Hususî) Cumhur Bas tür. kanı İsmet İnönü bugün Çanloyadaki Dokuz senelik evlilik hayatı içinde koşklerinde. itimadnamesini takdime.ge geçimsiziık yüzıınden üç defa evinden j len veni Haşimi ŞarkulÜrdun Elçisi kaçan Medıha, geçenlerde de kocasmı ' Ekselân<; Zehaeddın Bey Elhnmui'u ve iki çocugıle başbaşa bırakarak e\Tnı Amerikan heyetı azalarınuı, Ankaradakı Tıtfık çıftlığıni gezdıklerını yazrruştık Resımlerimız General Oliverı, doldu ^eni Portk«iz Elçısıni mutad merasımle terkedjp kaçmis ve Beyoğlunda bir eve rulmus bir tiftik keçisini tetkik ederken ve diğer mısafirleri çiftl'ği gezerlerken gösteriyor. kabul buyornauflardır. Arktun Sa. 3, Sü. 6 da Cumhur Baskanı dün iki yeni elçiyi kabul etfüer Kocası tarafmdan öldürülen Medlha
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog