Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

r' umhuri 24 üncü yıl Sayı: 8 2 1 4 KURUCUSUCYUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: Istanbul No. 248 Telefonlan Umuml Santral Numarssî: 2423a Yaa tşleri: 24299 Matbaa: 24290 30 Haziran ISTANBÜ zen eşya piyaaaıjftıun Cuma 27 Haziran 1947 Çekiliş gü, """ BUet almak için' Uçler Konferansı Inönünün C. Bayarla sonra açılıyor dü ö ü k ü görüşmesi ünkü •• \J Dün Parise gelen Molotov, geç vakit Bidault ile görüştü, Bevin, bugün öğle üzeri Parise varacak Londrada, Ruslarm her zamanhi menfi ve bozucu tavrı tahmmalarından horhulmahtadtr Mülâkat dün sabah D. P. liderinin Sıvasa hareketinden önce yapıldı ve çok samimî bir hava içinde geçti İki parti arasmdaki anlaşmazhklardan mühim bir kısmımn Cumhur Başkammn müdahalesile bertaraE edilmiş olacağı kuvvetle umuluyor Ankara 26 (a.a.) Bugün Cumhur Başkanı İsmet InÖnü, Demokrat Parti Başkanı Celâl Bayarı kabul etmiş ve (kendisile memleket meseleleri üzerinde hususî olarak görüşmüştür. Ankara 26 (Teâefonla) (Iki parti arasmdaki meseleılerin halli yolunda Ankarada bir müddettenberi devam ! eden siyasî faaliyetlerin en Ihararetli safhada oldugu an(laşılmaktadır. S'Vastaki kongrede bulunmak üzeTe kusa bir müddet için bugün şeh'nmızden aynlan Celâl Ba(yarla Cumhur Başkanı IsTiet Inönü arasında öğleyfl doğru bir mülâkat daha vâİnönü ve Celâl si olmuştur. Demokrat Parti Genel Başlunınm Ankaraya av| detini müteakıo da bu temasların devam edeceği anlaşılmaktadır. Bslirtılere gore aradaki anlaşmazhklardan mühim bir kıstnının, Cumhur Başkanının müdahalelerile bertaraf edilmiş olacağı umulmaktadır. Sayın Inönü ile Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Bayar arasında incelenen meselelerin mahiyeti ile Dii yoldaki gdruşmelerin hangı safhada bulunduğuna dair sarıh malunjat almak imkân^ tabiaüle henüz mevcud değildir, Bu görüşmelerin sonunda varılan kararları veya hasıl olan durumu bildiren] bir teblığin Cumhur Başkanlığı tarafından yayınlanması kuvvetle muhtemeldir. ' Bugün Gazi Orman Çift^iği Marmara koşkünde vâki olduğu anlaşılan goruşmenin Bayar ba?başa de, samimî bir hava içinde cereyan ettiği bildirilmektedır. Soylendığine göre, gbrüşmekrin bir hususiyetı de, ortaya konulan memleKet meselelerinin Ijütun açıklığı ile ele almması^ karşılıklı ıstek ve şıkâyetlerin etraflıca gozden geçirilmesidır. Başlarken vrupayı nasıl kalkındırmalı? Amerikan yardımı hangi şartlar altında ve ne şekilde sağlanmalı? Bu davayı inceliyecek olan üçler bugün Pariste tjplanıyorlar. Bevin ile Bidault'nun davetine Sovyet Rus\a tarahndan miisbet cevab verildikten sonra hemen gerçekleşiveren Paris toplantısı, beklendiği gibi dun\ada aşın bir iyimserlik uyandıramadı. En umidli kalemler bile ihtijath bir dille konuşmaktan öteye gidemiyorlar. Her defasında neşe ile karşılanan o eski konferanslardan bnceki havayı bu sefer göremijoruz. Ayak bastığı yerlerde dede mirasi bir çiftlikmiş gibi sımsıkı yapışıp oturan. her turlü iyi niyet gösterilerine karşı inadla sırt çeviren, Avrupa milletlerinin ıstırabından âdcta zevk alır ?örünen Moskof hükuıneti, bundan böyle demokrasi dünyasile doğnı dürüst İşbirliği yapabileceğine dair hemen kirasede inanc bırakmamıştır. En samimi Bus dostları bile gücenmişler ve Kremlın den ümttHerîni kesmişîerdir. Bu vaziyette Paris konferansına nasıl cmniyelle bakılsın? Sov>et Rusjaya bir davet gönderilmiş, o da «peki, gelijorum, konuşalım» demiştir. Bu, onu hiçbir şekilde angaje edecek bir söz değildir. Tam tersine, Moskof politikasmm ana çizgilerini ötedenberi gozden kaçırmıyanlar son durtımda gene bir takım şarkkârî kurnazlık emareleri seziyorlar. Böyle düşünenlere göre Sovyet Rusya Parise gitmekle A\rupanın kalkınmasına hizmet etmek şöjle dursun, bu kalkınmayı elindpn geldiği kadar baltalamaya çalışacaktır. Molotov Avrupa) a bundan evvclki gelişinde Gro>don lıava meydanında Londra 36 ( B B C ) General Marshall'ın Avrupaya yardım hakkındaki teklifini goruşmek üzere Pariste yarın toplanacak olan, Rusva, Pransa ve İugiltere Di? İSiiiSrnarından Rusya Öîş Bakam Molotov bugün Paris hava meydanına varmı? ve M. Bidault tarafından karşılanmıstır İngiltere Harıclve Nazın Mr. Bevin de yann ögle üzerl Parise varacak ve oğleden sonra saat 15 veya 16 da başhyacak olan konferansa iştirak edecektlr. Bu akşam, yannkl konferanaa haarlık clmak üzere Molotov ile Bidault görü?müştür. Mr. Attlee de bugün Bevin ile Mallye ve Ticaret Bakanlannın iştirak ettlkleri bir toplantı yapmış ve bu toplantlda Marshall plftnı göruşülmuştur. Londra<la bulunan Amerika İktısad Bakanlıgı mua'vmi Mr. Clayton da bu konuşmalar sırasında hazır bulunmuş ve Istenen malumatı vermlştlr. Londrada huküm süren kanaate göre, Paris konferansı bır hafta kadar devam |pdecek ve bu muddet zarfında Avrupamn muhtac olduğu iktısadj yardımın Riıktatı anlaşılacaktır. Ehemmıyetle işaret olunduguna. göre, konferansm muvaffakivetl, Rusyanın harekeLıne bağlıdır. Fakat Molotov'un bujuk bir heyetle gelmesi. umid verici maJıiyette oldugu da ileri sürülmcki edır. Truman'ın demeci Londra 26 ( B B C ) Amerika Cutnlıur Başkanı Mr. Trunıan bugün gazeterüer toplantısında, Generîl Marshall'n yardım plânı hakkında ne düsundugüne dair sorulan suale cevab vermiş ve Avıııpay.i }ardım bahsi üz°rınde Dış Bakanı ile aralannda tam çorüş birliğl ve anlaşmü hukum sıirdutvinü soylemıştlr. Mr. T.ııman'ın Pari1; 2onferanSı arlfesınde soyledıği bu sozlerin konferansa lıız vermesi umulmaktadır. Londrada ileri süriilen miitalealar Londra 26 (a a.) Anadolu ajansınm Arkası Sa. 3, Sü. 5 te İngiltere de Rumanyayı protesto etti Rumanya. barış şart. larını ihlâl etmekle itham ediliyor Et Buhranı Belediye dün narkı tekrar 205 ten tesbit ederken bir taraftan da Anadoludan et getirtmek üzere faaliyete geçti lardan gelen ve istıhsal bölgelerinde hiç bir suretle mübayaat yapılmadığına dair olan vesıkalar toptancı kasaolarla komisyonculara gösterilmiştır. Fakat onlar, gene Belediyenin koyduğu 205 ku ruşluk narka itiraz etmişler, noktai nazarlarında ayak diremışlerdır. Bu vaziyet karşısında, şehrin et işıni Beledıj'enin üzerine almasından başka yapılacak iş kalmamıştır. Bu sebeble dün öğleden sonra Vali vekilinin başkanlığında bir encümen toplanmış. dört saatlık bir mesaiden sonra esasU kararlar alınmıştır. Encümen, koyun n e ^ e r i üzerinde 205 kuruşluk eski narkı esas tutarak et satışını serbest bırakmışt'T. Bu fiat şelıirde et buhranı yaratanlann işlne gelmiyeceğinden ve bunlar taraîindan gene bermutad kesim yapılmıyacağından durum ona göre ayarlanmış, bu takdirde Belediyenin bu işl üzerine alması esası ksbul edilmlştir. Belediye bu kararile sade et liatlan üzerinde nâzim rol oynamakla kalmıyacak. icabında kendl Arkası Sa. 3, Sü. 6 da yângınmda kasıd oldugu tahakkuk etti Mensucat fabrikasını aşın sol temayüllü bir amelenin yaktığı meydana çıktı, suçlu tevkif olundu Kundakçı amele ile işbirliği eden iki kişi de mahkemeye verildi Ankara 26 (Telefonla) Gelen haberlere göre Adana Mensucat Fabrikasında General Oliwer'in Adanaya vardığı ve şerefine bir zıyafet verıldiği geceye tesadüf eden yangın hâdısesi hakkuıdaki tahkikat ehemmiyetle devam etmektedir. Yangmm sebebini arayan soruşturmalar bitmiş ve bir habere göre Rumen Başbakanı Groza Telgraflar 3 üncu »ohifeda ^ «Gelir vergisi mevcud ihtiyacı karşılıyamaz» tstanbul Tüccar Derneği, bugün vergi aleyhinde karar veren hususî komisyonunun raporunu görüşecek Avrupayı tedavi için bir yardım projesi fikrini ortaja atan Birleşik Toptancı kasab ve komisAmerika Dış İşleri Bakanı Marshall, yoncuların yarattıkları sun'î Sovyet Rusyanm tuttuğu hareket çizdarlık yuzünden dün de îsgisi hakkmda bir şeyler düşünmez tanbul halkı en lüzumlu bir mi? Düşünürse ne demeye. hiçbir ne gıda maddesi olan etten mahtice vermiyecek olan bir takım ma rum kalmıştır. Bu buhran nasız tartışmalara imkân hazırlamış sebebile kuzu veya koyun ebr? Bu suali cevablandırmaya çalı tine ihtiyacı olan sıhhat müşanlar, Marshallın Sovyet politikası esseselerine dahi az miktardn na dair çok sağlam bir bilgi sahıbi sığır etı göndermek kabil olmuştur. olduğunu ve bu bilgiyi Amerikan Toptancı kasablarla komishalk efkârına iyice anlatabilmek için yoncuların şehri 4 gündenbeson teşebbüsü göze aldığını ileri süVali ri etsiz bırakan bu hareketrüyorlar. Paris toplantısı, harb bittiği İhsan lerinı bir spekülâsyon telâkki gündenberi şimdiye kadar gördüğü eden Belediye, dun de bunlarla her şsye müz bütün toplanhlar gibi fiyasko ile rağmen bir anlajma zemini aramışsa da sona erdiği zaman, sayın Marshall va berikiler eskl iddıalarında ısrar ederek tandaşlarına isbat etmiş olacaktır ki, istıhsal bölgelerinde harice sevkiyat yaSovyet Rusya fle beraber bir sulh pılmak üzere hukumet tarafından müba dünyası kurmaya imkân yoktur Böy jaata girişıldıgini ve bu sebeble canlı lelikle halk efkârının reyini kazana hayvan maliyet fiatlarında mühlm yükseklikler husule geldigini söylemişlerdir rak kuvvetlendikten sonra, Amerikan Evvelce de kaydettiğlmiz gibi toptancı hükumeti, banşsever milletlerin kakasablarla komlsyonculann ileriye sürtüacağı bir demokrasi cephesi kıır dükleri bu iddia tahakkuk etmemiş, ismanın yollannı arayacak ve muhte tihsal bölgelerinde devletçe mübayaat mel bir çarpışmanm sorumluluğun yapılmadışı kendilerine bildirilmişti. dan kendini kurtaracaktır. Dünkü görüşmeler sıra^nda bu eski Yukanki tahminler doğru ise, her iddia tekrar tazelenince resmt makamîki taraf da bir takım gizli maksadlar arkasından koşuyor demektir. Halbuki Vatery'nin dediği gibi «gerçek bir anlaşma ancak gizli maksadlar arasında yapılabilendir». Sovyet Rusya Avrupa kalkınmasını geciktirmek, Amerika da Sovyet Rusyanın içyüzünü ortaya çıkarmak gayesile hareket ediyorlarsa, Paris toplantısından hiçbir fayda elde edilmiyeceğini kolay kolay ileri süremeyiz: Bu takdirde toplantı akim kalacak fakat NADİR NADİ Arkast Sa. 3 Sü 4 te kasden çıkarıldığı anlaşılmıştır. Yanglnı çıkaran, fabrikanuı mensucat atelyesinde çalışan ve aşırı sol temayülleri îstanbul Tüccar Demeğinin üçüncü muhtelif fırsatlarla gorülmüş olan Cemal adında bir işçidır. Cemal, deponun aylık toplantısı, bugün saat 17 de Galatenha bir yerine yağ dokmuş ve gece tadaki Yolcu Salonu lokantasında yapıbekçisinin görmiyeceği bir saatte bunu lacaktır. Toplantıda, Demeğin gelir ver Arfcast Sa. 4, Sürün 7 de Arkas* Sa. 4, Sü. 6 âa Hava Kurumtı Kurultaymda dünkü hararetli tartışmatar Demokrat milletvekilleri gelirin düştüğünü. masrafın arttığını, uçak fabrikasımn iyi idare edilmediğini ileri sürerek şiddetli tenkidlerde bulundular Şiikrü Koçak K u r u m başkanlığından çekildi Başkan Truman ( "İstanbul,, vapuru geliyor j Birleşmiş Milletler İkinci yıldönümü münasebetile dün söylenen nutuklar NEVLİD yarınki 28 haziran cumartesi günü gazetsmızin kvrucusu ve başmuharriri merhum Yunus Nadinin ölümünün ikinci yüdönümüne müsadıftir. Rahmetli üstadımızın aziz ruhuna ithnf edihnek üzere yarın öğle namnzını müteakıb Beyazıd camiin(' Mevlidi Şerif okunacaktır Merhumu sevenlerin ve bütun arzu edenlerın teşrıflerini rica ederiz J Lake Success 26 (a.a.) Birleşmiş Milletler Anayasasmm il<inci yıldönümü münasebetile radyoda yaymladığı bir mesajda Cumhur Başkanı Truman ezcümle şunları söylcmistir: « Bırlesmis Milletlerin kuvveti, araAmerikadan satm alınan «istanbul» adlı yeni yolcu vapurumuz, temmu bo=ında İstanbul limamn 3 gelmiş bulunacaktır «İstanbul.. evvelkı gıın Barse larındaki anlasmazhklara rağmen bu lona limanms vermıştır Bu aym 29 unda Marsılj a'ya, oradan da Cenova'ya kurula dahıl butün dcvletlerın mılletuğrıyacaktır. Rtsmimiz, yeni yolcu vapurumuzu Havana limanuıa girerken lerarası barışı muhafazada müşterek Arkat\ Sa. 3. Sü 2 de ' göstermektedir. Ounkü Kıırultayda Genelkurmay ikinci Başkanı General Muzaffer Tuğsavul ile Hava Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan gorüşmelcri takib edijorlar ve Demokrat milletvekili Şahin Laçin tenkidlerini yapıyor Yozısı 4 uncü sahıjede (Bu resimler Ankara foto muhabirimiz tarafından uçakla yollannuştır).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog