Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Ismail Habib Üç bölgs Sevük YüRDDAN YAZILAR Fırattan Toroslara Karadeniz Yalılari Yukarıdoğu Diyari îdnde 93 resim vardır. Umuml satış yeri: Cumhuriyet Matbaaa Flab 3 liradır. umhuri 24 UncU yıl Sayı: 8213 KIIRUCUSU:YUNUS NADÎ Telgrai TS mefctub adresi: Cumhuriyet, tttanbul Posta kutusuı Istanbul No. 248 Telefonlar. Umuml Saatral Numaracc 24233. ? a s tçleri 24299. Matbaa: 24290. FOTOGFAFLA Mevcudu çdk a z a f l | bu kıymetli eserin Fiatı M 5 Kuruştur. Un? Yeri; Perşembe 26 Haziran 1947 CUMH Matbaası Demokrat Parti liderinin günün başlıca fneselelerine temas eden açıklamalarda bulunacağı anlaşılıyor C. H. P. çevrelerinin İnönü Celâl Bayar görüşmeleri münasebetile ileri sürdükleri mütalealara Demokratların mukabelesi söyliyecegi mühim nutuk Bu konferansın muvaffakıyeti Rusyanın durumuna bağlı îki parti arasmda Sivasta Paris konferansı varın toplantısmı yapıyor Bu akşam Parise gelecek olan Molotov'un bazı şartlar uzerinde duracağı ileri sürülüyor, Marshall konferansa şahsî temsilci göndermiyecek Londra 25 ( B . B O ) Cuma günu toplanacak Üçler konferansma iştirak edecek olan Molotov'un Perşembe akşamı Paris* gelmesi bekleniyor. Konferans için yapılmakta olan bütün hazırlıMar ikmal edilmiş gibidir. Reuterin verdiği maîumata göre görüşmeler bir hafta kadar sürecektir. Maamafih bu arada müzakerelerin dört Arkan Sa, 3, Sü, 2 de Toptancı kasab ve komisyonculara rica. İki parti liderleri arasındaki gorüşmeler de ortalığa bir rahathk hainsafa davet tehdid hulâsa hiç vası yajmışhr. Vakıâ. bütün bu görüşmelerde hangi konıılara dokunulbir şey tesir etmiyor duğuna dair şimdi>e kadar hiç bir haber sızmadı. Demokrat ve Halk Partileri çevrelerinde bu husus nedense sıkı sıkıya gizli tutulujor. Şu veya bu yolda yapıian tefsirleri geçenlerde Demokrat Parti kesin olarak jalanlamış ve devletin >an resmî bir jayuı organı olan Anadolu Ajans» bu yalanlamaya vasıtahk etmişti. Bnna bakarak, biz, kendi duygıılarımıza göre iyimser bir hükme varmıştık. Devlete aid yayın müesseselerinin muhalefet partisine de hizmet edebilmeleri için herhalde muvafakat partisinde bir yumuşama emaresi görülmüş oltnabydı. Aradaki duvarlar eskisi kadar aşılmaz bir halde bulunsaydı, bö>le bir sürprizle imkânı yok karşılaşamazdık. Bununla beraber iç politikamıza diizen vennesini beklediğimiz bizim partiler gerçekte birbirlerine karşı nasıl bir durumdadırlar? Bunu önümüzdeki günler ve haftalar boyunca daha iji anlayacağız. Celâl Bayar bu akşam Sıvasa gidiyor; oradan belki daha ilerilere de uzanacak ve gittiği yerlerde konuşacakhr. Onu takib ederek belki arkadaşlanndan da başka yurd köşelerini ziyarete çıkanlar olacakür. Nihayet Halk Partili milletvekillerinin de kendi seçmenlerile konuşmak lüzumunu duymalan tabiidir. Bu konuşmalar bizi herhalde aydmlattnağa yaraj acaktır. Sokak kavgasının ve neticesiz tartışma edebiyatının sona ererek özlü memleket davalan Uzerinde yapıcı bir tenkid havasının bir an önce başlamasuu istemiyen bir Türk vatandaşı düşünUlemez. Hcpimiz bu toprağıri çocuklanyız ve hcpimiz ancak Jurdumuzun saadetini dileriz. Biraz dikkatlice bakacak olursak, şimdiye kadar kısır tartışmaların başlıca sefcebi olarak da acemiliğimizden başka bir kusurumuzu bulamayız. İki kutub halinde karşı karşıya geçen siyasî partiler, aralarında beraberce dayanacaklan bazı temel noktalar olmazsa, elbette birbirlcrini amansız düşman tanırlar. Bu da nıcmleketi iki parçaya böleceği için fayda yerine zarar getirir. Halbuki fikirler aynj gaye uğrunda çarpıştığı müddetçe deNADİR NADİ t Arkan Sa, J, 5ü 4 tc Ankara 25 (Telefonla) Cumhur Başkanı Inonü ile Demokrat Parh Genel Başkanı Celâl Bayar arasındaki gorü^meler dolayısıle C. H. P. çevre.erinde bclirtilen gorüşleri dün bildırm'ştım. Bu gorüşler anlatılırken Demokra» Parti milletvckıllennını Mec'ıste Devl't Reısıne ayağa kalkmamak jestlerınden d ki parti arasındaki gcrginlik ha rfe bahsedıhyordu. Demokrat P. ile alâvası son zamanlarda bir hayli kah çevrelerde bu munasebetle bugun tavsamış gibidir. Birlikte yapılan şunlar belirtıldi: bir Londra seyahatile rakib parti baş<Ayağa kalkmamak meselesinde, o kanlarının bir kaç defa buluşup go zaman da muhtelif gazetelerdç muhtelıf rüşmesi belki de sukunet yaratıcı bir vesılekrle açıklanmış olduğu veçhi'e rol oynamıştır. Eğer bu tahminler şahsî hıç bir maksad gorulmemıştır. O doğru ise rejimi normalleştirmek he zaman da bunun sadece hususî bir tedefini gerçekleştirebilmek için a>nı lâkkıye dayandığı ve Cumhur Başkayolda ısrarla > urumek favdalı o!a n^ Demokrat Partiden dahi olsa aynı caktır. Bir yandan uçer. beşer ki durumun muhafaza edıleceği kaydedi'.mıllî şilik karma heyetleri batı hürrijetçi mışti. Demokrat milletvfkılleri, hâkımıyetı en geniş mânasile temsil eden liğinin merkezine gonderirken, bir Mıliet MecliEinin kendi arasından Devyandan da parti ileri gelenleri ara iet Reıslıği %azıfesıne' seçtıği bir ^3ta Celâl Bajarın son restni sında samimi toplantılar japılırsa, iki ayağa kalkmanin hukukan doğru ola Bazı Dtinokıat mılletvekılleri ve yayıldır seyrinden bıktığımız o kanlı mıyacağı kanaatındedır > zarîarının soz ve yazıları dolayısile yabıçaklı tartışma edebiyatından vazAyni çevrelerde ilâve edıldiğine göre pılan telmıhlere cevaben de soylenen geçilerek yapıcı ufuklara doğru iler «Demokrat Partıde bir mufrıtler ve şudur: lemek neden mümkiın olmasın? mut€"diller zumresı d* mevcud değiHır «Bunlar suitefsirlerden ibarettir ve Baksanız a, Iondrava gidip geldikten ve bu iddianın da kat'iyen a c lı yoktur. Iüzumsu7 yerc bujütulmüştur > Sonra sayın Yalçın iı?tartımız bile o Parti ıdaresinde bulunanlar umumıyetle Celâl Bayarın seyahati eski ele avuca sığmaz halini bırak'a büyük konçrenin kararlarına harfıyen Ankara 25 (Telefonla) Bu cuma Arhası Sa. 3, Sü. 5 te tak yaşına başına daha uygıın bir rıayet etmışlerdır ve edeceklerdır.j. iislub kutlınmağa başladı. Muhalefet demenin hükumete kaışı mutlaka cephe tutmak olduğunu yazıyor vc bu yoldan şaşmaması için Koprulüjü âdeta teşvik ederkcn onun şahsı hakkuıda beslediği saygı dujgularını açığa vuru>or. Kodaman yazarların pek istifade ettiğini gordüğümüz bu gibi seyahatler sık sık tckrarlamr ve halkçı olsun. demokrat olsun bütün particilere zamanla grup halinde Londrada hacı olmak imkânı sağlanırsa galiba pek iji edilecektir. O Amerikanın Rumanyaya notası Rumen millelinin maruz kaldığı keyfî ledbirler prolesfo edildi Aaıerilüi r>ı« İşlerı Bakanı General Marshall, gazeteciler konferansinda ş6yle denüştlr: « Bukreşte bulunan Amerikan tem Arkast Sa. 3, Sü. 2 d» Bundnn evvel yapılan General Elcktrik grsvinde polisin müdahaiesi Şehirde dün de bir dirhem et yoktu Amerikada umumî Yeni gelir vergisi grev tehdidi Sendikalara dahil 15 milyoıt işçiyi temsil eden liderler yeni kanuna karşı savaş ilâtı ettiler Londra 25 (a a.) Bugün Amerika Uk defa olarak umumf bir grevın tehdidi altmdadır. Sendikalara dahil 15 milyon işçiyi temsil eden liderler, Başkan Truman'ın muhalefetine rağmen Komisyonun tasarıda yaptığı son tadiller Belediye, dışarıdan et getirteceğini söyliyerek dişini sıkmasını istiyor Toptancı kasablarla, komisyoncuların türlu bahanelerle ortaya attıkları ıddıalar, sebebsiz ve sun'î olarak yarattıkları alâkalı makamlarca teyid ve tevsık olunan buhran yüzunden uç gundenberi Istanbul halkı, bir dirhem et bulama. maktadır ve bu gıdişle de şehrin bir müddet daha etsiz kalacağı anlaşümaktadır. Dun Mezbahada kesim günü olduğu halde toptancı kasablarla komisyoncular ve Belediye arasındaki ihtılâf devam etmış, her iki taraf da noktai nazarlarında ısrar ettiklerinden kesim yapılamamıştır. Belediye Reis muavini Said Koçak, Drtisad Işleri müdürü Emin Erer ve Mezbaha müdürü Servet Iz dün sabahuı erken saatlerinde Mezbahaya pay mahalline gitmişler, toptancı kasab ve komisyoncularla temasa geçmişlerdir. Uç saat aralıksız olarak devam eden bu konuşma ve görüşmeler Nrasında Istanbulun et ihtiyacında nâzım rol ojnadıkları anlaşıkn bir kısım toptancı kasab ve komisyoncular gene eski iddialarında ısrar etmişler, müstahsil celebleri ileri sürerek halkın Ankara 25 (Telefonla) Ayda 60 Uraya kadar kirası olan bir ticarethanede çalı$an esnafm gelir vergisine tâbi tutulmaması, sadece işletme \«rgisi vermesi komisyonda kararlaşmışür. Ticadün kongrenin kabul etmiç olduğu «e ArUast Sa. 3, Sfl. 5 te saret» kanununa karşı savaş ilân et mişlerdir. Grev salgım memleketin her tarafında yayılmaktadır. 400 bin maden Arkas\ Sa. 3, Sü. 3 te şöyle demişlerdir: « Biz mal sahibi değiliz, ancak cel leb ve müstahsilın malmı satarız. Işte mustahsıl ve celeb burada Belediye narkı üzerinden satış yapmaları için ne soyliyecekseniz bize değil, onlara söy Sanayiciler telâşta Burgiba Bejin «Cumhuriyet» için imzaladığı resim Beyoğlundaki yangmda kasd mı var? r İstanbula gelirken Suriyede düşen uçak J Bu kaçamakh cevab karşısında işln büsbütün çıkmaza sokulmak istendi. ğini sezen Belediye heyeti, toptancı kasablarla komisyoncuları yola getirmek için saatlerce uğrasmışsa da, bunBeyoğlunda Kallavi Eokağındaki 20 lara lâf anlatmak kabil olamamıştır. Fa numaıalı evin ev\elki gün, sabaha karşı kat işin dikkate değer tarafı şudur ki; Istanbul sanayicÜerl dün Sğleden < Hükumet, yerli iplikleri el tes içinde kalan üç kişile birlikte tamamen Belediye narkınm kendilerini zarara sonra Ticaret ve Sanayi Odasında top gâhı işletenlere 26.30 liradan verirken; yandığını yazmıştık. Yangın iki saat gibi sokacağmı iddia eden bu toptancı kalanarak hükumeün memleket dahilinde onlann bir takım vergilerden de muai kua bir zaman zarfmda büyük bir binasab ve komisyonculardan bazıları IstanTunuslu mücahidlerin Kahiisühsal edilen bütün ipliklerin el tez olduğunu gözönünde rutmuş ve yerli yı sarabilmesi ortaya bir takım şüpheler bul halkırıın et ihtiyacı karşısında kıl Arkas\ Sa, 3, Sü. 6 da Arkast Sa. 3, Sü. 5 te gâhlanna verilmesi «trafında almakta reye gelen liderl: «Türkiyelarını dahi kıpırdatmazlarken bir kısım olduğu kararın nasıl bir netice doğuraden davamızda bizi destekmüesseselerin müteahhidi bulunduklacağını münakaşa etmişlerdir. lemesini bekliyoruz» diyor. rı için, kanunî ve ticarî mülâhaza ve Toplantıya başkanlık eden Sadık Bivecibelerle taahhüdleri nisbetinde hay. ?at, temmuz aymdan itibaren< sanayiKahire (Hususî muhabirimizden) van kestirmeyi ihmal etmemişlerdir. Belediye Reis muavinile Iktisad ve Ebu Rükeybe aslından gelen, Burglba cilere pek az yerll iplik verileceğini, Mezbaha müdürleri bu anlaşmazlık isml, bütün Tunusta sevilen blr addır. hariçten ithal edilen ipliklerin 65 sente karşısında dün öğleden sonra Mezba Liberal Anayasa partisinin Uderi olan düştüğünü, halbuki SümeTbankın bu Arkası Sa. 4, Sü. 6 da iplikleri 75 sente aldığını, bu itibarla Arkas\ Sa. 4, Sü. 6 da bugün sanajâdlere teklif edilen ipliklerin Türk parasile 36 lirayı geçtiğini söylemiş ve ithal ipliklerile çalışacak sanayiin nasıl bir netioe alacağına temasla demlştir ki: Tnnusnn istiklâl Bir kısmı, ithalât eşyasının ucuzluğu Ortaya atılan iddialar karşısında bütün yerli fabrikaların ve yapılan ihbarlar yakında duracaklarını söylüyorlar Hava gösteriteri Hava Kurumu uçaklarınm dün Ankarada yaptıkları gösteriler takdirle karşılandı Bir a d a m kıiflurarak Hasta, kudurunca evvelâ oğlunu ısırdığından o da hastaneye yatırıldı AkEarayda, tramvay deposu civarında oturan 45 yaşlarında Ali Osman Eskici adında bir şahıs kendisinde idrar darhğı hissederek Gureba hastanesine müracaat etmiş ve ayakta tedavıye tâbi tutulımıştur. Alı, dün hastanede teda\iden eve dönuste sağa sola saldırmağa başlamış ve 20 yaşındakı oğlu Mahmudun üzerine atlıyarak genc çocuğun ellerıni dışlerile Arktui Sa. i, Stt. 4 te Karaşı'den istanbula hareket eden PanAmerikan Hava Şirketine mensub bir uçağın Suriyede Meyadin yakınlarında düşerek parçalandığını ve bu feci kazada 15 II yolcunun oldüğümj bildırmıştık. Uçağın, düştukten sonra alınan ve radyo foto ile nakledilen yukarıki fotografı, facia hakkında toplu bir fikir verebilmektedir. Dün Elitnesğudda yapılan uçak gösterilerinde paraşütçüler atbyorlar ve Türk tipi bir tayjare uçuyor Teîgraflar 3 üncü sahijede (Resiraler ugakla
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog