Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Gündüz ışığı veren GENERAL ELEGTRİG FLÜORESANT lâmbakrından Bir parti daha gelmiştfr. KOÇ TİCARET T. A. Ş. Beyoğlu Şubesl Galata Kozluca han. Tel: 44623 umhuri .0011 ışığı veren L ELEGTRİG ESANT KOÇ J , Ot I l Telgrai ve mektul) adresl: Cumhuriyet, tstanbtıl Posta kutusn: tstantul No. 246 Telefonlar: ümuml Santral Numaraen 242S8. Yaa İsleri: 24299. Matbaa: 24290. KURUCUSU.'YUNUSNADİ Salı 24 Haziran 1947 Galata Kozluc*<«SL Tel: 44623 konferansa ediyor Atatürke karşı yapılan saygısızca neşriyatı tel'in için İzmirde yapılan mitinglerden iki görünü?: Demokratlarm pazar günkü (solda) ve Halk Partililerin cumartesi günkü mitingleri Uç Dış işleri Bakanı, Marshall projesini görüşmek için cumaya Pariste toplanacaklar Sovyetleriıı dün verdikleri ve dünyada uyandırdığı Eyvah9 kabul etti arshall projesi üzerinde gorüşmek üzere Bevin ile Bidault'nun yaptıkları daVet Moskovayı giiç bir duruma sokbıuştu. Cevabın bir ha>li gecikmeBİne ve Rus gazetclerinin de ne yaeacaklaraıı şaşırmasına bakarak kararsızlık havasının neticesini bekliyorduk. Bununla beraber, ortaja atılan iyi niyetli tekliflere karşı Kremlin'in ö>le damdan düşercesine mcnfi bir cephe almadıspnı tecrübe ile bildiğimiz için, verilecek cevabın (cefelkalem) bir red cevabı olmıyacağını tahmin ediyorduk. Dört günlük uzun bir teemmül devresinden sonra Moskova hükumeti beklenen cevabı vermiş ve Avrupanın ckonomik kalkınmasına dair ileri sürulen Marshall tekliflerini görüşmek üzere Dış İşleri Bakanını Parise göndermeyi kabul etmiştir. " ' Bu haberi okuyup da: Oh, ne iyi! Diye sevinen yeryüzünde acaba kaç kişi vardır? Eğer gördüklerinden ders almak insan oğluna mahsus en basit bir bilgi metodu ise, biz, yukanki haberden kimsenin inşirah duyabileceğine inanmn oruz. Çünkü bugün herkes bilijor ki, maksad bir Rus temsilcisini Paris'e, Londra'^ a yahud da AVashington'a çağınp onunla Batılı devlet adamları arasında neticesiz konuşmalar sağlamak değildir. Harb bittiği gündenberi japılan sayısız toplanhlardan hiçbirinin hedefi bu değildi. Mosko\a hükumeti de bu toplanhlardan hiçbirini reddetmemişti. Fakat ne yaparsınız ki, elde edilen netice bugüne kadar sadece konuşmaktan ibaret kalmış, savaşla banş arası o kotü duruma yeryüzünde bir son verilememiştir. Şimdi, Birleşik Amerika hükumeti, Avrupa milletlerini sefaletten kurtarmak, kalkınma hareketlerini her yerde elbirliğile hızlandırmak maksadile son derece iyi niyetli bir teklif ortaya atıyor, Rusyaya ve onun peyklerine de yardıma hazır olduğunu söylüyor. Bojle bir teklife ilk ağızda: Hayır istemem! Diye cevab vermek şüphesiz biraz güçtü. Nitekim dört gün gecegündüz teemmüle daldığı halde Kremlin de buna cesaret edemedi. Fakat hemen söyliyelim ki, bu iyi niyetli teklif üzerinde çabucak uyuşuvermek de Moskova hesabma güçtiir. Çünkü bugüne kadar tuttuğu yola bakılacak olursa, bolşevik hükumeti, Avrupanın kalkmmasuıa ve dünyanın kenNADIR NADİ Arkan Sa. 3, SO. 4 U cevabııt metni ilk akisler Rus> a, Avrupa * nın kalkınmasma jpS dair Marshall pıojesini görüşmek ü ' **.*"4 zere yapılacak toplantıya iştıraki ı çm Fransa ve îngıltere tarafından yapılan davetı kabul etrruştir. S ıvyetler, uç Dış Işleri Bakanmın 27 haziran cuma günü Pariste1 toplanma»larını teklif €t mışlerdır. Bu husustaki Rus cevabını, Sovyet Rusyamn Londra büyük elçisi Zarun Ingiltere Dış IşBursa 23 (Telefonla) Bugün saat leri Bakanı Bevine. 18 de bınleroe Bursalının iştırakıle AtaParisteki Sovyet el turk meydanında buyuk bir mitıng yaçı'ıği maslahatgü pılmıştır. Atatürke karşı son gunlerde zarı Ivan Avaelov yapılan sajgısızca nesriyat tel'in edılda, Fransız Dış Işmıştlr. Valı, C. H. P. ve D. P, mensubCuma günü yeniden Pariste toplanarak olan Bidault, leri Bakanı Bilannın hazır bulundugu bu toplantıda, Molotov ve Bevin. geçen Parıs konferansında, dault'ya vermiş her ikl partl başkanı tarafından BurZafer âbidesinin altında salılar adına anıta müşterek bir çelenk lerdır. Sovyet cevabında şöyle denılmekte zunden buyük ölçude sarsılmış millî konduktan sonra Istiklâl marşı söylenır: ekonomilerıni imkân nisbetinde süra'le mıştır. Evvelâ D. P. ve sonra CHP. « Sovy«t hükumeti, Avrupa memle kslkindırnıalc "Ve "6ü işı hızlâhdırmak "başkatr "v€ m¥nsîıBîarfTİeKlâım TNa'mT ArUaın Sa. 3. Su. 3 U [etkrınin esas vazıfelerınin harb yü Arkası Sa. 3, Su. 2 de Bursada dünkü mjting G. H. P. ve D. P. mensubları bir arada toplandılar Amerikan yardımı için Ankarada müzakere bittt Anlaşmanın perşembe günü imzalanması bekleniyor 25 milyoıt dolarlık kredi 100 milyon dolarlık yardımdan ayrı olarak açılan kredi için İthalâtİhracat Bankasının > yapTiğı açîkTama Washington 23 (AJ5.) Birleşik Amerika İthalâtİhracat Bankası, 100 milyon dolarlık yardım plânından ha« ric, Türkiyeye açılmış bulunan 25 mıl« yon dolarlık kredinin kullanıüşı hakkında bugün bazı açıklamalarda bulunmuştur. Devlete aid banianın açtığı kredi birçok hallerde, Türkiyeye mal satan Amerikan firmalarının açtıkları kredilerle itmam edilmiştir. Bankanın raporuna gore, Türkiye, kredisınöen 4.789 000 do Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Ankaıadaki Amerikan deniz heyeti başkanı Amiral Hermann, pazar günü at yanşlarında Ankara 23 (Telefonla) Amerikan I tenberi yapılmakta olan görüşm»ler, yardımı dolayısile Birleşik Devletler I hususî olarak öğrendiğime gdre, hemen Buyuk Elçisi Mr. Wikonla bir müddet 1 Arkası Sa. 3, Sü. 1 da Afatürke karşı yapılan saygısızca nesriyat fel'in edildi Ordumuz için alacağımız malzemeden bir çoğunun hurda fiatma sayılacağı, bir kısmının ise ancak maliyet fiatınm hesablanacağı tahakkuk ediyor Ankarada her dakika yeni bir şayia çıkarıhyor Dün depara ayarlanmasının tekrarlanacağı ve C. H. P, yüce divanının genel bir toplantı yaptığı söyleniyordu Hikmet Bayurun kabinenin istifası şayiaları münasebetile yazdığı makale Ankara 23 (Telefonla) Son günerde Ankarada şayıa borsasmın haylı ıarareth olduğu görülmektedir. Bazı galetelere de aksettınlen ve akabınde yaanlanan şayıalar arasında Cumhur Başkanının Ürdune seyahat edecekleri, Amerikalılarla bir ittifak yapılacağı da vardır. Bugün bunlara, para ayarlanmasının tekrar bahis mevzuu olduğu şeklinde bir yenisi ilâve edilmiştir. Karaborsadaki rayicin resmi kurdan iüşuk olduğu ileri sürülerek ortaya atı[an bu kabıl haberlerin tamamen asılsız re uydurma oldukları, geçenlerde de 11 esmî makamlar tarafından açıklanmıştı. En son şayia Ankara 23 (Telefonla) C.H.P. Yüce Divanının, bugün de Şükrü Saracoğlunun başkanhğmda toplandığı şeklinde bazı haberler dolaşmıştır. Genel Sekreter jardımcısı Faüc Ahmed Barutçu, bu gece kendisine yaptığım müraoaate cevaben, haberin asılsız olduğunu, böyle bir toplantı yapılmadığını söylemiştir. Hikmet Bayurun makalesi Ankara 23 (Telefonla) Hikmet Ba ArUast Sa. 3. Sü. 6 da Sehir Meclisi dün içtimalarını bitirdi Hususî işlerde kullamlan Belediye arabaları meselesi gene hararetli tartışmaları mucib oldu Şehir Meclisi dün Sadi Bekterin başkanhğında toplanmıştır. Ankaraya giden üç kişilik heyete başkanlık eden Sadi Bekter bu seyahatten elde edilen Merhum Halid Tekin Zabıta vukuati tarihinde bir rekor günü 13 kişi bıçakla ağır surette yaralandı, 30 kişi de hafif yaralı olarak adliye doktorluğunca muayene edildiler Ttirk Hava Kurumu Onımcıı Kurultayı Son 27 saat zarfında şehrimi2de 8 i yaralama vak'ası olmuş ve tam 13 kişi j muhtelif yerlerinden ağU" surette yaraj lanmışlardır. Polis tanhinde endçr rastlanan netıceler hakktnda meclise şu izahatı kanh günün, vak'alannı teker teker gozden geçlrelım: vermıştır: 1 Beyoglunda Bursa sokalındald c Heyetimiz İstanbul Belediyesinin Arkası Sa, 4, Sü. 1 de • Arkas\ Sa. 4, Sü. 5 âa YunusNadi Senenin en muvaffak amatör muharrirmi seçecek olan büyük jüri i bugün toplanıyor ı ı M I ^ Dün Ankarada toplanan Kurultayda Kurumun çeşidli faaliyet neticeleri izah edildi Büyük bir kayıb Adlî Tıb Müessesesi Müdürü, kıymetli ilim adamî Halid Tekin vefat etti Celeb ve kasablar Belediye ile halka meydan okuyorlar Toptancı celeblerin cuma günü kararlaştırdıkları oyunun tatbikına dün geçildi? mezbahadaki koyun sürüleri ortadan yok oldu? yarîn da satışlar başlamazsa et darlığı yüz gösterecek lebleri ve perakendeci kasablan «halka boykot ve beledıyeye meydan okuma..> diye vasıflandınlması lâzım galen bu damşüdı dövüşe sevkeden âmil, dün de belirttiğimiz gibi çok kâr etmeyi, halkın kesesınden fazla para koparmağı daima ön plânda tutan bu tıcar^t erbabırun (!) belediyenin koyun v« kuzu fıatlarma koyduğu narkı kâfi buımamalarıdır. Diğer bir nokta da, bu mevsimlerde kasablık hayvan muvaredatının fazlalaşması dolayısile et fıathrının pek tabiî olarak düşmesi, yeni narkın bu esaslara göre belediye tarafından âyarlanmak istenmesidir. Esaetı evvelki narktan memnun görünmiysn ve türlü bahanelerle buna itirazlarda bulunan toptancı celebler ve perakendeci kasablar, et fiatlarının ucuzlıyacağına dair olan haberleri duyunca daha henüz ortada fol yok, yumurta yok^ • Arkası Sa. 4, Sü. 1 de ~ a ı ! «Yunus Nadi Mükâfatı» yazıları İ arasından birinciyi seçecek olan büİ yük jüri bugün saat 14.30 da matba| amızda toplanacaktır. Mukâfat için İ gönderilip gazetemizde intişar eden lyanlar, İstanbul gazetelerinin yazı ; işleri müdurlerinden müteş«kkil ilk : jüri tarafından elenmiş ve büyük jüjriye sunulmak üzere 7 makale seçil• miştir. ; Senenin en muvaffak amatör mııj harririni tajin edecek olan bü\ük jü; rinin kararı, merhum üstadımız Yu;nus Nadinin ölum yıldonumu olan 28 • haziran günü gazetemizle ilân edıle Adlî Tıb İşleri Umum Müdürü ve Meclisi Başkanı kıymetli tıb adamlarımızdan Halid Tekinin vefatını, büyük bir teessurle haber aldık. Merhum, 38 senedenberi Adlî Tıb müessesesinde Fazla para kazanmak hırsile, ticaret çalışıyordu. Dd sene evvel hizmet müddetini doldurmuştu; fakat büyük kıy ahlâkımn gerektirdiği vicdanî ve kameti dolayısile tekaüde sevkedilmemiş nunî mes'uliyetieri düşünmeye dahi lü Arkası Sa. 3, Su. 5 te zum görmeden İstanbTÜ halkını, istanbul Belediyesini zaman raman hiçe saymayı âdet haline getiren toptancı celebler, dün de bir kaç gündenberi tasarladıkları yeni bir manevrayı tatbik etmekten çekinmemişler ve bir milyon nüfuslu bu koca şehri et gibi en lüzumlu bir gıda maddesinden mahrum bırakmağa kalkışmışlardır. Lutfi Kırdar Londra radyosunda Dünkü Ankara 23 Kurumunun bah saat 10 İeektir. Ingılız kultür heyetinin davetlisi olarak Ingiltereyi ziyaret etmekte olan Vali ve Belediye Reisimiz Dr. Lutfi Kırdar dun, Londra radyosundan IsKııruKayda C. II. P. ve D. P. milletvekillerile diger delegeler tanbullulara hitaben bir mesaj yayınla. ve söjlcvini veren Şukrü Koçak mıştır. Dr. Lutfi Kırdar bu mesajında, milletvekillerilı kendisine go=;terilen buyuk mbafırper(Telefonla) Turk Hava MecİLsınden seçilen verlığı ovdukten ve bunu ancak, Ingionuncu kurultayı bu sa bazı kurumlardan seçilen de!egeler, v da Ankara Halkevinde a vilâyetlerden gelen temsilcıler toplan. lızlerın hsanında bulunan «centılmen Arkası Sa, 3, Sü. 7 de Arkası Sa. 3, Sü. 5 U Işin hazin ve o nisbette de dikkate şayan tarafı şudur ki, şehrimizdeki kasabların çoğu, Istanbulun et ihtiyacını ellerinde tutan bu kazanç düşkünü toptancıîaım inad ve kaprislerini desteklemış olmak için bu plân ve manevraya ayak uydurmaktan kendılerini alamamış'.ardır. Dün bütün gun dükkânhrının kepenklerini indirerek halka bir dırhean et satmanuslardır. Toptana ce Bundan evvelki bnhranda etsia bir kasab dükkâıu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog