Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Faizleri l Bugiinkii Pros Her ay ödenen KUPONLU Masrafsız VADELİ MEYDUAT °?c 6 faiz 3000 Lira 2000 1000 500 100 » » » » 7.2S Açıhş ve program 7SO Muzık (Pî.) 7.45 Heterler S 00 Muzık (PI.) 8 15 Tur}cçe plâklar 9 00 Kapaiış. • 12.2S Açılış ve prcgram 12.30 Muzık (P1.J 13.00 Haberler 13.15 JVIuzık ıPl.) 14.00 Kapanış. • 17.3S Açılj; ve program 18 00 Cumhur Et.^anlıgı armoni mızıkası ıl. Ed. B?ratKakcnde lîTans Sudan), 2. LuisGanne: Ikı dans; 3. Nurı Samı: D?met suıtmden ıkı parçn; 4. H. Macuet: Dans, anamitel 18 45 Şarkılar 19 00 Haberler 19 15 Geçmışte bugun 19.20 Kadmlardan fasıl şarkıları 20.00 Mu2ik 20.15 Radyo Garetesi 20.30 Serbest saat 20.35 Muzık ıPl ) 2100 Koruşrna 21.15 Kanşık şarküar ve turkuler 21 45 F'ut soloları 22.00 Konuşma 22.15 Dars muziği ıPl.) 22.45 Haberler 23 0") Prcgram v» kapanış. Aynca 28 Ağustos 1947 tarihinde SABAHÖĞLEAKŞAM Her yemekten sonra RADYOLİN dişlerinizi muntazaman diş macunu ile fırçalayınız. 1 Aded 1 1 1 10 » » » » Son Hâzırlama Kursları Vgfa Lisesi Mütfiirlyğünden: I IV. V ve VI «ınıflarda bütünlemeye kalan öğrenciler için 7 temmuz 1947 tarihinden başlamak ve eylul bütünleme imtihanlarına kadar devam etmek üzere hazırlama kursları açılacaktır. II Kurslar haftada iki gün pazartesi ve persembe günleri yapılacaktır Bütünlemeye kalan öğrencilerin 1 temmuz 947 akşamına kadar idareye basvurarak isimîerini ve hangi kurslara devam edeceklerini bildirmeleri. (8168) Ikramiye dağıtılacaktır. İkramiyelere istirak için gün : 30 Haziran 1947 (Tafsilât Gişelerimizden Öğrenilebilir.) TÜRK TİCARET BANKASI A . Ş . (Tesis Tarihi: 1914) 2 • " rr rr r | 1* 1 1 la I • m • • 3 4 5 6 7 8 9 Kırpıntı Kâğıt Satışı Maliye Bakanlığından : lhale tarihinden 1947 senesi sonuna kadar depo atelyelerinde toplanacak kırpıntı kâğıdlar açık arttırma ile satılacaktır. Isteklilerin 135 lira geçici teminat parasile birükte 27 hariran 1947 cuma günü saat 14 te Beşiktaşta Devlet Kâğıd Deposunda hazır bulunmalan. (7764) 1 •• »I • • m < PARKER OUINK mürekkebi dolmo kolemini2i 4 şekilde korur: 1 Tıkonmaları önler. 2 Kaleminizi temizler» 3 Tortuları erifir. 4 Tahribofı önler. PARKER QUINK mürekkebi 9 renkie bulunur. PARKER MÜREKKEBİ Eli B ^ ve Orteklan İSTANBUL GALATA 2 omr. 55 t» * onı ı 90 kt • 16 onj ; 250 k>. • 32 onı ; 425 kf. Soldan sağa: 1 Koklama uzvu bulunmıyan. 2 Bir çe§id sınav, volkanık arazıyi teşkil eden maddelerden. 3 Tersi Bicağa dayanmaz. vebaya Nihayet altm 18 âyar benzer bulaşık hastahklardan. 4 Oturulacak binalar (eskı dıide cemi), çevrılınce bır sayı olur. 5 Çok tembel ve hapapi, seslenıne edatlarından. 6 Çocuk (eski dı!de). 7 Duzenlemeye esas olan şey, devletı temsil eden işaret. 8 Şimdikı Indonezya hukumeti merkezinin bulunduğu ada, tersı İstanbul Eminönü 8. «borc» dur. 9 Sahib, bir harfin okunuja, Uâve parça. Yukandan aşağıya: 1 Sebzelerden birlni satan. 2 Bir hay ! vana mahsus feryad, siyahlar gıyinmişin içinde bulunduğu. 3 Eskı devirlerdeki musıki aletlerinden. silâhlı bir gezglnin vurduğu. 4 Bir emir. mefhum (yeni terim). 5 Sonuç. 6 Yâdedılen. 7 Bursadaki bir Tanrıevir.in adı, çevrîlince Avustralyada bir gbl clur. IşletmeJerimiz ihtiyacı için aşağıda miktar ve eb'adlan yazılı 8 Kendi kanaatine gore bir tahmlnde bulunmak. 9 Çoğunîuk partilerinin meclis 14.C90 Kg. bakır kablo satın ahnacaktır. lerde fikırlerlni kabul ettirmelerine vasıta Talib olacakların tekliflerini 26 S 947 akfamına kadar bankamız clur, isim. deki teklif kutusuna atm.ılan. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli Bankamız, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 1 ^ 3 4 5 6 7 8 9 11090 kilo bakır kablo 50 m/m2 beher nakilde meverud tel adedi her telin kutru 19X1.83 1 T|A 3000 kilo bakır kablo 70 m/m2 beher nakilde mevcud tel adedi 2 E|G|E|8|G|R her telin kutru 19X2.17 3 M|A|K IİNİAİLİAİR SATILIK KÖŞK ve KORU K K O \ O MA T Boğaziçi Beylerbeyinde Yalıyolu caddesi No. 11 19 rıhtımü, sahil ve çamlık, yemişli, bağlı mutena koru, köşk ve müştemüâtile toptan yahud ayrı ayrı satılıktır. Müracaat: Galata Karaköy Palas karşısında No. 84. İstanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığından: Fakültemiz Fransız dili ve edebiyatı bölümüne 60 lira aslî maaşla WT eylemli doçent ahnacaktır. Isteklilerin son ilân tarihinden başlıyarak iki ^y içinde birer dilekçe v« »erekli belşelerle Dekanlığa başvurmalan lâzımdır. (7937) S İ N G E R SAATLERİMİZ GELDİ. Konya Valiliğinden: 1 Konya merkezinde Güllükbaşı mevkiinde yaptırılacak iikokul inşaatı 13/6/1947 gününden itibaren 7/7/1947 gününe kadar 25 gün müddetle ve kapah zarf usulile eksiltmeye çıkanlmıştır. 2 Bu işin keşif bedeli 58931 lira 56 kuruş olup geçici teminatı 4196 lira 55 kuruştur. „ 3 lhale, 7/7/1947 pazartesi günü saat 15 te Konya Hükumet Konağında 1 1 sürekli Komisyon odasında yapılacaktır. 4 Istekliler, bu işin keşif dosyasını tatiller haric, hergün Baymdırlık Müdürlüğünde görebilirler. 5 Bu işi almak istiyenlerin en az 30000 liralık bina inşaatı yaptıklanna dair belge ibraz etmeleri şarttır. 6 Istekliler ll makamjna müracaatle (tatiller haric) ihaleden üç gün evvel yeterlik belgesi almalan ve 947 yılı Ticaret Odası vesikalarmı ve ikinci maddede yazılı geçici teminatı özel Saymanlığa yatırarak makbuz veya bu miktar şayanı kabul banka mektubu ve tahvil gibi hazırlıklarını 2490 sayılı kanuna uyarak tamamlayıp üçüncü maddede yazılı ihale günü olan 7/7/1947 pazartesi günü saat 1 4 e kadar zarfını komisyona vermiş olmalan ilân olunur. (7975) Bakır Kablo Satın Alınacak Şubesinden: cem'an holün(8222) ve beve B" K0K KÖMÜRÜ TEVZİATI Etibank İstanbul Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden: 1945 1946 kışı için soba kömürü beyannamesi vermiş olanlara yapılacak kok kömürü tevziatı aşağıda gösterilmiştir: S|D|l|K|Lin* I ziu i L|E|N 1) MUAMELELERİ NUMARALARI YAPILACAK BEYANNAME 4 5 6 N|A R A|S|« P|E|K A|L|«|V|E|C|A BİE İIÇ a|L|s 7 8 9 T | A | R | E | T | B | L E|Ş «İNİUİBİEİZ E Lll M | I | S | I | R | B T A|Ş INFÂDO SÜT TOZU Kaliforniya ineklerinin taze sütünden maada <dextrose> ve bütün A. Bj. C. D. vitaminleri havi nefis Amerikan müstahzarı gelmiş ve butun eczanelerde satışa arzedilmiştir. Çocuklar ve sütten kesilmiş yavrular için en mükemmel gıdadır. Ayni zamanda emzjrme müddeti devamınca yavrular ve nekahat de\Tİnde bulunanlarla sıhhatleri nazik olanlar için dahi gayet mükemmel bir gıdadır. Merkez Deposu: Galata Kürekçiler, Ahen Münih han 5 inci kat. Telefon: 43410 MÜHİM İLÂ İLÂN 59001/60500 No.h bevanname sahiblerine 23 Haziran Parartesl 24 60501/62000 > > Sah > Çarşamba • 25 ı 62001/63500 > > 26 ı Perşemba 63501/65000 > » > Cuma 65001/66500 > . 27 ı Cumartest 66501/68000 . » » 28 • 2) MEMUR, EMEKLİ, DUL ve YETİMLER limonımızogelen giden VAPURJAR AMERfiCAN EXPORT LİNES İNCORPOBATED NEWYORK Limanımızda bulunan Etejer ve Dolab Yaptırılacak Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversite kitabhğı için kitab etajerlerile fiş dolab ve çekmeceleri yaptırılması açık eksütmeye konulmıştur. Tahmini bedel 8691 25. geçici teminat 651.85 liradır. Eksdtme 30 VI 1947 pazartesi günü saat 15 te Üniversite Ahm Satım Komisyonunda yapılacaktır. Isteklilerin resim ve şartnameleri görmeh üzere hergün Üniversite Kitabhk Müdütlüğüne, eksiltmeye girmek için de kanunî vesikalar ve geçici teminat makbuzlarile eksilrme saatinde komisyona müracaatleri ilân olunur. (7907) a) Emekli; dul ve yetimlerin; b) Sıra numarası geçmiş beyanname sahiblerinin c) Toplu olarak mutemedleri vasıtasile müracaat edecek memurların muameleleri; sıra numarasına tâbi olmadan; hergün öğleden sonra yapılacaktır. 3) MÜRACAAT 4) GİŞE YERİ Kozluca Han alt kat Tophane Galata SAATLERİ Öğleden evvel Öğleden sonra 9 1 2 13.30 16;30 5) İSTENEN VESİKALAR EXGHESTER Vapuru eşyayi ticariye alarak 25 haziranda LARNAKA, HAYFA, İSKENDERİYE, CENOVA, MARSİLYA, NEWY0EK, FiLADELFİYA, BALTİMOKE ve v BOSTON'a hareket edecektir. • Fazla tafsilât için Galatada Tahir \ hanında 3 üncü katta HAVRt ARABOĞLU ve Şksi Acentalığına müracaat. Tel: 44993 2 1 Türk Hava Kurumunun İnönii Plânör ve Paraşüt Kampına Amatör Gencler Alınacak 1 Bu yü İnönü kampına alınacak amatör genclerin kayıd ve kabul lartları şunlardrr: , Yaş: ' Üniversite ve faklütelerd«n 21 Lise ve (jğretmen Okulunun son sınıfından 20 Lise 10 ve muadili sınıüardan 19 Lise 9 u bitirenlerden 18 yaşlannı geçmemiş olmak lâzımdır. Boy: 1.66 dan aşağı olmıyacaktır. Sağlık durumu : Tam kuruluşlu hastanelerin birmde, sağlık dunan'unun uçuşa elverişlj olup olmadığı tesbit edilecektir. <Bir sınıfta iM yıl üstüste kalmış olaa öğrenciler kampa alınmazlar.» Inönü kampmda askerlik dersleri de gösterileceğinden öğrenciler askerlık kamplarına iştirake mecbur tutulmıyacaklardır. 3 Kampa seçilenleria yol rnasraflan Turk Hava Kuranunca ödene2 Kamp «3» ay sürecektir. (8221) GAYRİMENKUL Beyoğlu Sulh Perranın Macide, Fatma Zehra ile şayian ve müştereken mutasarrıf olduklan Beyoğlunda, Hüseyinağa mahallesinin Meşrutiyet Duduodalar ve Sah'.ıe sokaklarında 331 ada, 13 parsed sayıh 702 metre murabbaında bulunan eski 1318, 10, 21, 16; 18 yeni 18; 20; 26; 25, 17 sayılarla nıurakkam Karabet çarşısı naınile maruf gayrirnenkulün şüyuun izalesi zımnında Beyoğlu Birinçi Sulh Hukuk Yargıçhğımn 25 12/946 tarih ve 946^1065 sayılı ilâmı mucibince ve tapu kaydına göre açık arttırma suretile satışa çıkanlmıştır. Kıymeti muhammenesi (775000) liradır. Müzayedeye iştirak etmek istiyenler muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde p«y akçesini nakid veya tahvilât veyahud da millî bankalardan birinin kefalet mektubunu müzayede başlamazdan evvel satış memuru mahkeme başkâtibine tevdi ederek mukabilinde ala cakları makbuzla müzayedeye girebi lirler. Müzayede başladıktan sonra pey akçesi alınmaz ve hiç bir rnazeret de kabul edilmez. Gayrimenkulün evsafına gelince; üç kapısı bulunan pasajın bir kapısı tramvay yolunda, diğer kapısı Balıkpazarında, üçüncü kapısı da Ermis bakkaliye mağazasımn yanındadır. Pasajın haricinde> tramvay yolunda bir dükân; Balıkpazarında bir dükkân, Tiyatro sokağında Ermis bakaliye mağazasımn bir kısmı, pasajın dahiliade 16 dükkân ve pasajın içinden pasajın üstündeki odalara ayn ayn merdivenlerle çıkılmaktadır ve bu odalann ekserisini fcunduraca ve sayacılar kiralamıslardır. Elektrik, terkos ve bazı kısımlarda havagazi mevcuddur. SATIŞ İLÂNI Mahkemesi Başkâtibliğinden: 1946 1947 kışı kömürünü ahrken tebdilen verilen beyanname kuponu (mavi) ve hüviyet varakası Kuponlarını kaybedenlerin mahalle muhtarlanndan numaralannı öğrenmeleri kâfidir. 6) Bir hafta zarfında muameleleri yapılacak beyannamelerin numarası pazartesi günleri sabah gazetelerile ilân edilecektir. (8204) i SVENSKA ORİENT LJNİEN GOTTEMBOURG DALHEM Vapuru 23 hazirarida limanımızda beklenmekte ve 24 haziranda eşyayi ticariye alarak KOPENHAG, GOTTEMBURG ve İSKANDİNAVYA limanlanna hareket edecektir. Fazla tafsilât için SCANDİNAVİAN NEAB EAST AGENCY Acentalığına müracaat. Galata, Tahir Han 3 üncü kat Tel: 44993 2 1 İYİ Montajlan BİR FIRSAT: teslime bu hazırdır. STÜDEBAKER markalı KAMYONLAR bitmi§, depomuzda lâstikli 8.25X20.10 eb'adında kamyonlar OTOBÜS yapılmak için de en KAROSERİSİ ucuz ve müsaid tiplerdir. Müracaat Yeri: TİTÂŞ Tenekeden yapılmıs TİCÂRET TÜRK A. Ş. 947/12 kendisinden evvel en yüksek teklüte bulunan kimse arzetnıiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, ihale edilecek o da razı olmaz veya bulunmazsa yedi gün müddetle açık arttırmağa çıkarı lacaktır. Yapılacak ilân, alâkadarla r a İstanbul depolarımızda bulunan bir mikdar balya çulu, taKta tebliğ edilmiyecektir. Müzayede en çok arttırana ihale edilecek ve her iki iha kapak.balya çemberi ve ambalaj sandığı 24.6.947 salı günü saat le de birinci ihale olunan kimse iki 14.30da açık arttırma ile satılacaktır. ihale arasındaki farktan ve zarardan Şartnamesi Yeni Valide hanında 5 inci katta Ofis Satış Müdürmes'ul tutulacaktır. lhale bedeli farkı (8034) geçen günlerin yüzde beş faizi, ayrıca lüğünden bedelsiz ahnabilir. hükme hacet kalmaksızın tahsil olunacaktır. Ipote'k sahibi alacakhlarla saıı alacaklıların gayrimenkul üzerindeki hakları, faiz ve masarif vesaireye daiı olan iddiaları evrakı müsbitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde satış memuru bulunan başkâtibe bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde Mevsim icabı görülen Iüzum üzerine mevcud seferlere ilâveten 29 haziran haklan tapu sicillerile sabit olmıyanların satış bedelinin paylaşmasından ha 947 pazar günü sabahı saat 4 te (Tarı) vapuru İstanbuldan hareketle Zonguldak, riç bıraküacaklardır. Müzayedeye iş Inebolu, Ayancık. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize iskelelerine uğrıyarak tirak edenlerin bütün satış şartlarım Hopaya gidecektir. Fazla malumat almak için acentalığımıza müracaat edilmesi (8150) kabul etmiş ve evvelden öğrenmiş ve bilerek gayrimenkule talib bulunmuş addedilerek sonradan itirazları mesmu ohnıyacaktır. Taliblerin satış gününden evvel divanhaneye asılı şartnameyi o kumaları ve gayrimenkulü gezip gör meleri ve fazla malumat almak isti yenlerin 947/12 numara ile satış memuruna müracaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (8301) Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden: Devlet DeRİzvolları İşletme U. M İlânlan îlâve Karadeniz Postası f MÜSAİD ŞARTLARLA ŞİSE SATIŞI Y O K O L Pompaları İstanbul Bahçekapı Taş Han, kat 1, No. 22 25 Galata, Karaköy Palas karşısı No. 92 94 Fabrikamızda yapılmakta olan opal glop, damacânâ, teneke kapaklı kavanoz, şarab, gazoz ve su şişelerinin satışlan ve sipariş kabulü için Galata Perşembepazanndaki satış mağazamiz sayın rnü?terilerimizin her an emrine âmadedir. Birinci açık arttırması 14/7/947 tarihine miisadif pazartesi günü saat 16 dan 17 ye kadar Beyoğlu Sulh MahkeSATILIK BOSTAN mesi kalem odasında başkâtib nezdinYedikule dışında Kazlıçeşme cad. de açık olarak yapılacaktır. Arttırma Hastanemiz için gerekü miktarda hastabakıcıva îhtiyaç vardır. Demirhane sokak 16, 16/1 No. bedeli muhammen kıymetinin yüzd« 1 Türk olmak, 11300 M2 lik bostan Sultanahmed yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son 2 18 yaşını bitirmiş olmak, 2 nci Sulh Hukuk Hâkimliğince arttıranın taahhüdü baki kalmak şar3 Iyi huy sahibi olmak, 2 temmuz çarşamba günü saat 10 4 Okur, yazar olmak cilk ve orta okulu bitirenler ve evvelce hasta tile müzayede on gün uzatılarak ikinci ilâ 12 arası müzayede ile satılabakıcılıkta çalışmış olanlar tercihan aluur. Ortaokul mezunlan muayyen bir açık arttırması 24/7/947 tarihine müsacaktır. müddet çalıştıktan ve gerekli sına^n verdikten sonra hemşire unvanını alırlar. dif perşembe günü ayni saatte icra ediDr. İHSAN SAMİ 5 Yetişmiş hastabakıcılann göstereeekleri liyakatlerine göre 90 lirays lerek en çok arttırana kat'î olarak ihaksdar aylık ücret verilir. Haric illerden müracaat eden hastabakıcılar bonservis lesi icra edilecektir. lhale gününe kadar ve iyi huy kâğıdlarile birlikte müracaatleri. (8096) birikmiş ve birikecek belediye bina vergilerile vakıf icarı hissedarlara aid Öksürük ve nefes darlığı; boğmaca olup tellâliye rüsumu ve yirmi senelik ve kızamık öksürükleri için taviz bedeli, tapu ve kadastro harçları pek tesirli ilâcdır. ve şeTefiye ve ihale pulu müşteriys Herkes kullanabilir. aiddir. Iha!e bedelinin gayrimenk'Ll Sahib ve Başmuluırriri: NADİR NADI kendisine ihale olunan tarafmdan derBu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden Hastanemiz kadrosunda açık bulunan 115 lira ayhk ücretli eczacı kalfa hal veya verilecek müddet içinde mahkeme kasasına ödenmesi mecburidir. ONazım ULUSAÎ hğına yetişmiş bir eczacı kalfası ahnacaktır. Isteklilerin bonservis ve iyi huy kâğıdlarile birlikte müracaatleri. (8095) denmedıği takdirde ihale feshedilerek Cumhuriyet Matbaast " Tabanca boyasile yazılı ve boyalıdır. Toptan satış yeri: İstanbul Sultanhamam Dikranyan han No. 21 Hastabakıcı alınacak Paşabahçe Şişe ve Gam Fabrikası Trabzon Niimune Hastanesi Başhekimliğinden: Yozgad İlinden: Yapıhcak is: 1 Çekerek Kesikköprü yolunun 0(00044600 kilometreleri arası toprak tesviyesi ve imalâtı smaiyesi olup 101916.58 (yüz bir bin dokuz yüz on alü lira elli sekiz) kuruş keşif bedellidir. 2 Eksiltme 3/7/1947 gününe raslıyan perşembe günü saat 15 te Hükumet Konağında Daimî Encümen odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi, mukavele; fennî ve hususî şartname ve ekleri Yozgad Baymdırlık Müdürlüğünde görülebilir. 4 Bu işin eksiltmesine girebilmek için istekliıerm 6376 lira geçicı teminat vermeleri lâzımdır. 5 Isteklilerin bu İşin teknik öneminde muadili bir ış: iyi surette başardığını isbata yarar belgelsrile birlikte ihale gününden en az (tatil günleri haric) üç gün evvel yazı ile Vilâyeta başvurarak bu işin eksiltmesıne gi'" rebilmek için ehliyet belgeleri almaları şarttır. 6 Istekliler eksiltme şartnamesinin 34 Sncü maddesinde verilen izaha* riairesinde hazırlıyacaklan yükleme mektublarını ikinci maddede yazılı saat. ten bir saat evveline, saat 14 e kadar almdı karşıhğında komisyon reisliğina vermeleri lâzımdır. 7 Postada olan gecikmeler kabul edilmez, Öksürük Şurubu Eczacı alınacak SATILIK E V İ NB ü DE Trabzon Nümufte Hasfanesi Başhekimliğindens DENİZ MOTÖRÜ 4,5 beyglr. Sabahları 44084 No.ya telefon edilmesi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog