Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

21 Haziran \\ < 1 |«ei tcJıifed* ortaya bir takım iddialar atmış ve: Baştarafı 1 inei tahiiedç ı dan, arkadaşlarmdan bahsediyor ve «Açtırmayın kuruyu, söyletmeyin kötüyü» diyerek, son otomobü ve kamyon yorlar. Zaten daha dış kapıdan gü'er J sözlerini: Başmakaleden devam ken, hakikf hüvjyetler bir kenara bıra< Yaşasm Galatasaray!» diye biti tevziatmda asıl istihkak sahiblerinin de bu sütunlarda açıklamıştık. Başka kılıyor; burada geçer akçe numaralar riyor. açıkta kalarak bazı hatırlı şahıslarm bir yazunızda da, Türkiyenin buna ve lâkablardır. Bü"birlerine seslenenler En yaşlı mezunu takiben, en genç kartvizitlerile bir takım Irimselerin kamÇin Cumhur Başkan muavini Baştarafi 1 Inei sahi/eda sonra, Atatürkün ölümünden yalnız l'unanistanı da ilâve edebiliriz top ya 457, 767, 8 diyorlar, ya da «Apış» mezun da, artık mektebden ayrılmamn yon ve otomobil aldıklarını ileriye sürîenmişti. Saat 18 de Dr. Ekrem Hayri Türk milletinin değil, bütün dünyanm Ruslan, Mogollan teşvik rak bütünlüğünün ve istiklâlinin Bir «Külbastı», «Zübüşı diye bağırıyorlar kendileri için ne kadar üzüntülü oldu müştü. Başbakan yardımcısı ile Ticaret Üstündağ kısa bir hitabede bulunarak duyduğu derin elemi belirtmiş ve söz leşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından Bu, Galatasaraylılara mahsus bir dildir, ğunu ifade ediyor. On iki sene, nihayet Bakanının bu mevzudaki izahat ve beetmekle itham ediyor Atatürkü reddetmek veya küçültmek lerine şöyle devam etmiştir. Saat 11 e doğru, nur yüzlü, emektar buradan «kurtulma» nın hasretini çe yanatlarma rağmen Demokrat miüetvegaranti cdilmesi lüzunıunu da belirtNankin 22 (a.a.) HsinMinPao ga gibi menfur bir harekete teşebbüs edenAhmed Ağa, tamburunu çalmağa baş kip de, tam mezun oldukları gün yu kili, iddialarında ısrar etmiş ve nihayet Halk Partisi, Atatürk sevgisini ilk gü nıiştik. zetesine beyanatta bulunan Çin Cumhur lerin veya onların arkasmda sinsi sinsi nünde olduğu gibi muhafaza etseydi, öy1 ladı. Eski mezunlar grup halinds r e . vadan ayrılmanın insana biraz da elem Meclisteki bu tartışmaların çehrimizd* Bu konu ile îlgili olarak Ankara simler çektiriyorlar. Evvelâ 1900 dan bazı dedikodulu neşriyata yol açtığı göBaşkan muavini Sunfo, Sovyetler Birli çahşanların takbihi için toplanıldığmı İ€ bir hâdise vukua gelir miydi?> dedan verilen bir haberde, Yunanis evvelkiler sıralanıyorlar. Keşşaf Saim verdiğini vaktile hep duymuş olan eski rülmüştür. Hattâ bizzat Senihi Yürütenl ğine şiddetle hücum ederek bu memle söylemiştir. miştir. Galatasarayhlar, genç kardeşlerine hak tanla Amerika arasmda yardım etra bağnıyor: Genclerin hitabeleri de bu tevziat işlerinde itham edenler olketin Mançuri'de komünistlere yardımMithat Perin, eski Osmanlı hanedanı veriyorlar. ^ > fında bir anlaşma imzalandıktan sonBundan sonra Ali Ulvi Taşlıyük is na mensub prenseslerin memîeketiruizi rouçtur. « Haydi yaşınızı saklamayın, 1900 lsrda bulunduğunu ve Mogolların SinkiDaha sonra, Şehir Tiyatrosunun Gara, Tiirkiye ile Amerika arasında da den evvelkiler sıraya!» ang'a karşı taarruzlarını teşvik ettiğini minde bir genc söz almış, ezcümle şöyle ziyaretlerine müsaade edümesini, A latasaraylı artİ5tlerinin iştirakile «IhDün bir muharririmiz, Ankaradaa demiştir: Daha sonra 1900 1920 mezunları ça tiyar Ku> adlı bir perdelik komedi seyEcylemiştir. nıt Kabir inşasının gecikmesini tenkiı böyle bir anlaşmanın imzalanacağı şehrünize gelen Senihi Yürütenle konu« O gitti, fakat bize en kıskanc his ve General Kâzım Karabekiri bir va Ankara çevTelerinde tabiî addedil jırılıyor. Bu yillarda mezun olanlardan rediliyor, genc bir Galatasaraylı da / Sunfo, Sovyetlerin bu suretle ÇinSovşarak. ortaya attığı iddialar etrafında yet pakünı ihlâl ettiklerin« ve Mançuri krle muhafaza edeceğimiz bir prensip kitler Atatürk için yaptığı beya mekte olduğu bildirilmekte ve şöyle biri «Hepimiz!» diyor. Hemen itiraz illüzyon hünerleri gösteriyor. kendisinden izahat istemiştir. DJ». İstanediliyor: cNe münasebet, daha senden nin elden gitmesi Amerika için bir teh bıraktı: Hâkimiyet milletindir. Atatürk, nat ve hatıralarında kullandığı lisan denilmektedir: Nihayet Ercümend Ekrem, artık an" bul milletvekili, arkadaşımıza ezcüral* genc bak kimler var!» did teşkil eylediğine işaret etmiştir. sana ihanet edenleri senin yıkışın gibi hakkında sarih izahata davet etmiştir. «100 milyon dolann Türkiyenin ane haline gelen «pilâv konuşması» nı demiştir ki: Filmler alınıyor, resimler çekiliyor Amerikadan bahseden Sunfo, Amerika yıkmak için Atatürkler ayaktadır.» Bundan sonra Burhan Belge, Atatür bütün bu ihtiyaclarına yetmiyeceği yapıyor ve hep beraber yemekhanelere « Ben o gün Büyük Mecliste, kutuve konferans salonuna çıkılıyor. Koca Gencin hitabesi biterken, «Atatürke kün sevgisini belirten ve aleyhtaflarm Mançuri'ye karşı alâka göstermediği üıiliyor. Yemekhanelerde aç kalmamak nun kapağını tamamen açmadım, Eadece Amerikan askeri heyetleri tarafından salon tıklım tıklım dolu. Pilâv toplandil uzatanlara lânet> avazeleri yükseltakdirde Çinin dış poliükasmı değiştirlânet eden bir nutuk söylemiş, mitifîf anlaşılmış bulunmaktadır. Şimdi söy tısı bu yıl, her senekinden daha ziya için, mutlaka Galatasaraylı oîmak şart araladım. Şoförlük ve otomobilcilik bemek zorunda kalacağını, bu takdirde miştir. nihayet bulmuştur. Bütün hatibler lendiğine göre, gerek Büyük Elçi Mr. de rağbette. Ev\'elâ İstiklâl marşı söy tır; zira, ancak Galatasaraylılar, 13in nim mesleğimdir Bu mevzua taalluk eden Çinde temsil edilecek yegâne devletin Omer Oruç, Muzaffer Ada isimli genc şiddetle alkışlanmışlardır. Wilson ve gerekse General Oli\ver, ieniyor, onu takiben Galatasaraylılar bu safhasında «kibarlığın> sökmediği bir kanun tasarısı Mecliste görüşülürken Sovyetler Birliği olacağım belirtmiştir ler de Atatürke dil uzatanları tel'in eden Ankaraya gönderilen telgraflar ni, biraz sallanınca pilâvın «kaynadı Türkiyenin askerî ve ekonomik ba Cemiyeti Reisi Keşşaf Saim kısa bir ğını» bilirler. Nitekim gene pilâvlar elbette duyduklarımı, bildiklerüni ortaSunfo, sdzlerine devam ederek, atom nutuklar söyledikten sonra Haydar Dünİzmir 22 (Telefonla) D.P. U idare hitabede bulunarak, bugün yapılacak ya atacaktım. Nitekim de öyle yaptım. enerjisinin kontrolu hakkındaki müza dar söz almış, ezcümle Atatürkün ese kurulu imzasile. Cumhur Başkanlığma, kımdan takviyesine ve Ortaşarkın kongrenin başka güne tehir edildığmi kaynıyor, başmı yemeğinden bir an İstihkak sahibleri dört gözle otomobil v« müdafaasında bütün imkânların tekerelerin akamete uğraması üzerine rini küçültmeye çalışanlara, ihmal eden Millet Meclisi Başkanlığma ve D.P. Gebildiriyor ve pilâvın ifade ettiği manayi ayıranlann tatlılan uçuyor. Maama kamyon beklerlerken, tevziatı idare eden üçüncü bir dünya harbinin kaçınılmaz îere ve edeceklere Türk milletinin dai nel Başkanlığma şu telgraf çekilmiştir: minine mütemayil bulunmaktadırlar. anlatıyor: fih, o nefîs etli pilâvı da hani kaynatlerin bunları gözönünde tutmayıp hatırlı bir hal aldığını söylemiş ve komünist ma nefret ve iğbirarını haykırmaktan mamaya imkân yok. Masada tam kar«Atatürk aleyhtarı sözlere ve fiıllere Bu da, Türkiye ile Amerika arasında < Tencerenin içinde pirinc laaeleri, zevatm kartvizitlerile şuna buna araba lerle yapılan sulh müzakereleri hakkan geri kalmıyacağmı söylemiştir. ımda, 620 «Cavalı» Celâl oturuyor. Bu bir askerî ittifakın imzalanmasile tacevab olmak üzere topîanan ve on binbirbirlerine sıkı surette yapışmıştır adağıttıkları kulaklarımıza kadar geldi. da hiçbir mesuliyet kabul etmiyeceğine Bunu Rauf Onursalın nutku takib et lerce Demokrat Izmirlinin iştirakile ya hakkuk edebilecektir. Bu suretle ma, gene de her biri kendi hüviyetini çocuk mektebdeyken, Allah sizi inan Bu sikâyetier karşısmda «h«r halde tevişaret ettikten sonra hükumetin ya ko miştir. Rauf Onursal, bu toplantmm C. pılan mitingde karar verilmiştir ki, bun Sovyet Rusyanın «Amerika Türkiyedırsın, ağzına kadar dolu altı taba» muhafaza eder. Işte biz Galafasaraylılar ziarta bir rühul oluyor, sıra atlamalan münist partisini ezeceğini veya bu parti H.P. ile neden beraber yapılmadığım ların asıl sebebi C.H.P. nin Atatürkün de hâkimiyet tesis ediyor» yolundaki da böyleyiz.> pilâv yerdi de, banamısın demeîtdi. yapılıyor> diyerek müracaatçilere «atarafından düşürüleceğini ilâve eylemiş anlattıkten sonra, yalnız bir zümrenin gerek şahsı, gerek eseri hakkında gösŞimdi, harb yılları içinde midesinin iddialan çürütülmüş olacak, hem Cemiyet reisi, toplantıya katılarmyan daraldığmdan bahsederek, i^tihasınm a bırlı olmalarmı tavsiye ediyordum. F a tir. veya bir partinin Atatürkün vârisi ola terdiği kayıdsızlıkttr. Atatürkün miras devletler hukuku bakımından tanziGalatasaraylılardan gelen telgrafları da zaldığmı söylüyor. Acıdım zavallıya! kat vaktâ ki birçok kimselerin Istfhkak mıyacağını söylemiş; «Türk gencliği çısı olduğunu iddia eden C.H.P. bu mi mi biraz zor olan yardım anlaşması okudu. Bu arada Amerikada bulunan Çinde Mogollar tekrar taarruza kesbetmeden otomobil veya kamyon alHakikaten, kaşla göz arasmda oradan Atatürk ruhunun bir sembolüdür. Onun rasm ne manasmı, ne d« istediği vazihazırlanıyorlar nın mütemadiyen temdidine lüzum bir Galatasaraylı, oradaki Çinlilerle buradan kaynattığı üç tabak pilâvdan dıkları görüldü; işte o zaman ise dörl isira ve hüviyetinde bütün bir Türk müfeleri Atatürkü bir teşrifat mevzuu kılNankin 22 (a.a.) 20 haziran sabaiıı elle sarılmak, şikâyetler üzerinde durraak kalmıyacak, hem de Amerika, müt nlaştığını ve gelecek seneki pilâvın sonra pes dedi. erkea saatlerde küçük Mogol müfreze leti vardır» demiş, Halk Partisine hücum makla eda etmiş olamaz. Atatürk sevlirincini temin ettiğini bildiriyordu. zaruret ve mecburiyeti hasıl ol<îu ve tefiki olacak Türkiyeye daha müsaid Hemen herkes ayni şeyi yaptığı için; leri Sinkiang eyaletinde. Peutashan etmiş, sözlerini şöyle bitirmiştir: gisinin tek şartı, onun eserine devam ve Daha sonra, geçen sene içinde kaybenihayet, bilındiği gibi, Meclis kürsösunşartlar içinde yardım edebilecektir. büyük bir ncş'e ile yenen yemeği mümevkiine tekrar taarruz etmiş.lerse de « Lânet, Atatürkün ruhunu tazib intisabı temin etmektir. Bu ise, ancak dilen Galatasarayhların hatıraları, biı de meseleyi ortaya attrnı. Hâdise, b a n Çin garnizonu tarafradan püskürtül edenlere! Lânet, Atatürkün ruhunu ge Anayasayı noksansız tatbik etmek, ona Esasen Sovyet Rusyaya karşı vaziyet dakikalık ihtiram sükutile taziz edildi. ;eakıb rehavet bastı. Arük sıra, tath larınca basit gibi pörülebilirse de ben hatıralardadır; 12 sene bir arada okuınuşlerdir. lecekte de tazib edeceklere !> aykırı düşen kanunlarla idare zihniye almış bulunan General Marshall'ın Şimdi mektebin en yaşh mezunu J. bu fikirde değilim. Kim ne derse desin, Central News ajansı Mogol uçaklanBundan sonra Manisadan gelen, Ab tini değiştirmek ve millet hâkimiyetini da, böyle bir askerî ittifaka taraftar Fua, uzun alkışlar arasında hatıralarını yoıp da, tath hatıralara sahib olmama ortada gizlenmesine imkân olmıyan bü* nm bir çok defalar keşif yapmak için dülkadir isminde bir genc söz almıs, kayıdsız şartsız yürürlüğe koymakla ka olacağı kuvvetle tahmin edilmekte anlatu'or. Bu bembeyaz saçh, bembeyaz a zaten imkân mi var? hakikat vardır. O da, tevzi islerind* fU Çi.ı mevzileri üzerinde uçnıuş bulun daha sonra Demokrat izmir gazetesi bildir. Bunlar tahakkuk rtmedikçe, Ata dir. Diğer taraftan bununla ilgili ola lakala sevirali ihtiyar 1880 mesunuduT. Saat 14 e doğru, hazırlanan çelenk veya bu sahsa bol kesed*n otomobil veduklarını bıldirmektedir. yaşlı, genç Galatasaraylılar tarafından Yazı Işleri Müdürü Mithat Perin bir türkün ruhu azabda ve eseri tehlikede rak Türkiye ile Yunanistan arasında Tam 67 yıl evvel mektebden nyrılan, ya kamyon ihsan edi!diğidir.> Hükumet ajansı, MogoUann büyük nutuk söyleyerek, «milletin en büyüdir. Bu kanaate gelen miting topluluğu da böyle bir ittifakın yapılması ihti :akat Galatasaraylılık ateşini, bir ömü: Taksim âbidesine götürüldü ve bu gü Senihi Yürüten, muharririmizm, bu dlçüde bir taarruz hareketi için hazır ğüne karşı gösterilen saygısızlık, inkı:el gün böylece sona «Tdi. oyu olan o kadar müddet bütün canhususun sizlere bildirilmesine, bizleri malinden bahsedilmektedir.» sözlerile kimleri kasdettiği gualine karşj lanmakta bulunduklarının kat'tyetle an lâblara, ileri yürüyüşe vurulmak isteıhğıle muhafaza eden Fua, hocalarınMetin TOKER memur etmiştir.> da: lsşıldığinı ilâve etmektedir. Türkiye ile Amerika arasında bir nen sinsi darbeler yeter artık» dedikten < İcab ederse, çok kısa bir ssmanaskeri ittifak yapılması lüzumunu, da, bu ihsanlardan müstefid olanlan ilkönce Amerikanın meşhur siyasî umumî efkâra birer birer ilân edeceğim. muharrirlerinden biri ortaya atmıştı. Yalnız sire şu kadarını fısıldıyafeilirim cekleraır. Önemli olan nokta. Marshall Bu fikri ileri süren zat, Amerikan Battarah l ind iahHede ki. hakkı olmadığı halde otomobil alanvakyanın meşhur kaplıcalarında teda ile işbirliğine şimdiden karar vermiş yardımının bu mühim ve büyük melar arasmda bir battal kâğıd tüccan da o!an memleketlerin Rusyanm kararına seleyi halletmeğe kâfi olmadığı kavide bulunuyor. Bu tesadüf dikkate devardır. Henüz kutunun kapağını kaldrrğer gorünmektedir. Filvaki geçen iki karşı ne şekilde mukabele etmek niye naatinde idi. manın zamanı gelmemiştir» eevabını verAnkara 22 (Telefonla) Öğrencilere hafta içinde Mareşal Stalin, Sovyetler tinde olduklanm açıkça ve azimli bir Birkaç gün evvel. bir İngiliz dermiştir. solcu telkinlerde bulundukları ileri sü Birliğinin eski Londra büyük elçisi M. surette kararlaştırmalarıdır. Eğer Rusrülen Ankara Dil, Tarih Fakültesi Maisky ile müteaddıd defa gorüşmüş lar, plâm boykot etmeğe karar verirler gisi de Türkiye, Sovyet Rusyanın D.P. milletvekili. Şentaç Şirkeünin alfelsefe jubesinin bazı hocaları hakkında tür. M. Maisky, bau devletleri ile iş se, işbirliğine taraftar milletler hazırlık taarruzuna uğradığı takdirde, Ameridıfı kamyonlarla ilgisl olduğuna dair çıkan şayialar etrafmda da çunlan söyleAnkara Universitesi Senatosu karırile birliği hususunda şahsî bazı fikirlere larma devam etmelidirler. Zira bu mil kanın, bu memleket için, harbi göze miştir: yapılmakta olan tahkikat nctioelenmjş, sahib olmakla tar.ınrnıştır. M. Maisky, Idırıp aldırmıyacağını soruyor ve ktlerin imar işleri ve dolara olan ihtihazırlanan fezleke ile soruşturnn ev Litvinofun aksine olarak, Moskovaya « Ben bütün meslek erbabnun, ikyacları o kadar âcildir ki en küçük bir meselenin bütün ruhu burada oldurakı Universiteler Kanunu gereğnce döner dönmez sahneden kaybolmuş detisadi sahada muvaffak olabilmeleri için gecikmeye bile cevaz yoktur. Fakat şa ğuna işaret ediyordu. Rektörlük tarafından Millî Eğitim Ba ğildir. Kendisi Dıs Işleri Bakanlığmda şirket haJinde çahşmalanna taraftarımyed Rıısya da işbirliğine katılmağa kaMemleketine döndükten sonra, kanı Reşad Şemseddin Sirere sunul yüksek bir mevki işgal etmekte ve siyasi dır. «Şentaş» Şirk«üne çoför mesrar verirse bu memleketin ne düşündü Amerika umuniî efkârının manevî muştur. büronun müzakerelerine sik sık iştirak şünü iyice öğrenmek için d«rhal gayret lektaşlarımm katılmaîarma bizzat kentazyikı karşısında dilini değiştirmek eylemektedir. dim önayak oldum. Fakat bununAnkaranın atlathğı yangîn sarfetmek gerekecektir. orunda kalmış olan Mr. Wallace da, la beraber çirketin kasasında beniın Rusyanın peykleri plânın kabulünü Çünkü Ruslar tarafından samimî ola Sovyet Rusya, Türkiyeye hücum tehlikesi istiyorlar Öğretmen okullarını bitırenleı, okul safhaları neşeli ve zarif uslubile anlat beş param dahi yoktur. Bu çirket tararak sarfedile^ek bir «evet» sözüdür ki ederse, bunun harb demek olacağım Ankara. 22 (Telefonla) Dün gece Londra 22 (a.a.) People gazetesilarının 99 uncu yılmı kutlamak üzere mış, eski devirlere aid haüralai yâde fından alınan kamyonlarla hiçbir alâkam Babaha karşı Ankarada Anafartaîsr nin diplomaük yazarı, Mareşal Stalin'in teMiflerin muvaffakiyctle netıcelenme Moskovaya bildirmelidir, diyordu. eski ve yeni müdürleri ve öğretmenle dilmiş, okul marşları söylenmiş, millî olmadığı da bütün meslektaşlarım taracaddesindeki Mühendis hanında bir yan dün Molotov ve Vichinsky'nin huzurile sini mümkün kılabilir. Ruîlarrn «evet, Türkiye ve Yunanistana yardım rile birlikte dün Yüdızdaki Eğitim Ens oyunlar oynanmiş ve bu suretle çok fından bilinen bir keyfiyettir.> gın çıkmıştır. Ulus meydanmdan Kara ve diğer kabine üyelerile birlikte bu fakat...» demelerinden korkulmaktadır. ahAnde en tesirli tedbir, şüphe yok titüsünde toplanmış ve öğle yemeğinı zevkli ve heyecanlı bir gün yaoğlana giden caddenin sağ kısmında meseleyi incelemeğe devam etmiş oldu Çünkü bununla ne demek istenildiğini İzmir Fuan için Demiryollarî ki Birleşik Amerika ile bu iki devlet bir arada yemişlerdir. Neşe ve zevk şanmışür. bulunan ve bir çok ahşab binalardan ğunu haber verdikten sonra şunları ilâ anlamak için kaybedüecek zaman, plânı içinde geçen toplantıda Selim Sırrı TarResimde, toplantıda hazır bulunanlar rasında tedafüî bir askeri ittifak vüakamete uçratacaktır. Rusyanın niyetitenzilâth tarife tatbik ediyor müteşckkil olan bu semt, cidden büyük ve etmektedir: can kendi hayatmdan barı entaresan bir arada görülüyor. ude getirilmesi olacaktır. Böyle bir bir tehlike atlatmıştır. Itfaiy€"nin cansi«Sovyet Rusya, Marshall'ın tekliflerini nin böyle bir yol tutmak olması muhAnkara. 22 (Telefonla) Demiryol» parane gayretile, bir boya deposundan btrdenbire ve hafiflikle redde cesaret temeldir. Ruslar bu suretle, Marshall ttifak mevcud olmadıkça Moskovaları Idaresi, harb yıllarında durdurmuş çıkan bu yangmm genişlemesi önlen edemiyecektir. Çünkü bu takdirde ken plânmı destekler gibi görünerek ve bu akiler, fırsat kollamaktan geri kalolduğu tenzilâtlı Urife usulünü, Izmiı miş, iki depo yandıktan sonra ateş sön di peyklerini kaybetmek tehlikesine destekleme isini bin türlü enşellerle mıyacaklar ve ihtiraslarını silâh kuvfuarına mahsus olmak üzere tatbike ka« dürülmüştür. düşecektir. Esasen Polonya, Çekoslo plânm tatbikmı geciktirecek şekilde ya etile gerçekleştirmek yolunda ümidrar vermiştir. Tarifeye göra ^erek ha« vakya ve ^Yugoslavya, Marshall plânı parak bu plânı daha emin bir suret+e ere kapılmakta devam edeceklerdir. Ba?tarafı I ind sahtfed» Bajtaraft l tncl sahifede ricden, gerek dahilden gelecek olan bünın Sovyetler tarafından kabulü için akim bıraktırmavı ümid etmcktedirler. Mr. Wallace, ilk defa olarak doğru pılan incelemelerde, etlerin narka uy ihrac edilmişti. Geçen sene İngiltereden tün yolcuların gidİ5g<eliş biletlerind* Sovyetlerle ciddî bir işbirliği imkânı Moskovada baskı yapmaktadırlar.» akılbca bir söz söylemiştir. Ame gun olarak satıldığı tesbit edilmiştir. Türkiyeye ilk beş ay zarhnda, 648,370 % 50 tenzilât yapılacaktır. Bilet satışll« kaçırılmamahdır. Fakat Rusların baltaAmerika Ekonomi Bakanlığı ika, Türkiye ve Yunanistana tedafüî Biz, kilo başına biraz daha tenzilât İngıliz lirası tutarmda makine ihrac e eşya kaydına ağustosun birind günün« ema tehlikesini de göze almamak lâmiisteşarı Londrada i r askeri ittifakla bağlanırsa Krem yapmak istiyorduk. Toptancüar bu fik. dilmi? olmasına karşıhk bu yıl ayni den itibaren başlanacaktır, Dönüş bi letleri, 21 ağustosla 30 eylul a.ra5indJ ' Bajtaraft I ind tahifed» Londra 22 (a.a.) Bırleşik Amerika zımdır.> lin'deki bolşevik yoldaşlar, Türkiye rimizi öğrenmiş olacaklar ki, gözümüzü devre zarfında 580,559 İngiUz liralık makorkutmak için bizden evvel harekete kine ihrac edilmiştir. tngilterenin bu se muteber olacaktır. kabalığını ilâve etmek zarureti vardır. Ekonomi Bakanlığı müsteşarı Clayton, e taarruzun; Balkanh peyklerini de geçmiş bulunuyorlar. Bu aylar, en veFühakika bu radyo türkçe yaymlarında bu sabah NewYorktan Washington'a funanistana saldırmanın, kendilerini rimîi aylardır. Geçen hafta içinde şeh ne ile geçen senenin ayni devreleri zarTrieste'de patlıyan botnbalar rmmhasıran Türkiyeyi alâkadar eden iç gelmiştir. Clayton, Londradan milletlerHayalinizdeki mecmua: ünyanın en kudretli devletile ve rimize 11.000 baş hay^'an geldj, Bu haf ftnda TürkSyeye ihrae ettiği diger madmeselelerde mânasız iddialar ileri BÜT araaı ticaret konferansmm toplanacağı Trieste 22 (a.a.) Burada Yugoslav delerin kıymetleri mukayeseli olarak aCenevreye gldecektlr. Clayton, ayrıca taraftan Halk Kultür Kulübünün dün nun cephesinde bulunanlarla harb ta belki daha fazla gelecektir." Eğer topmüştür. şağıda gösterilmiştir: Bütün bunlara karşı Tıirklye vakarla, Londradan hareketinden önce, Bevln ve akşamki toplantısmdan çıkanlardan bir tmek zorunda bırakacağını açıkça tancılar böyle bir grev yapacak olur. Işlenmiş demir ve çelik: Bu yü 330,473, diger İngiliz bakanlarile MarshaU'ın itidalle ve makul bir şekilde mukabele çoklan ansızın atılan el bombalarile ığrenmiş olacaklardır. Amerika ile larsa, piyasada husule gelecek kriz, geçen yıl 350,881 İngiliz lirası. Çatal, Avrupaya yardım hususundaki tekiifle karşılaşmışlardır. ancak bir, iki gün devam edebilecektir.» etmiş tir.> arb etmenin d e öyle kolayca göze bıçak \e mutfak eşyası: Bu yıl 135,978, Gazete, Stalingrad'ın en karanlık rinin şümulüne dair görüşmeler yapaidırıîacak bir macera olmadığını, anÇoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 geçen yıl 97.045 İngiliz lirası. Elektrik Lutfi Kırdann bugün Londrada grtlnlerinde Rusyanın cenahını muha caktır. Ta.hmin edildiğine göre, Cîayak onun yardımile Hitlerin çizmeleri kişi kadar yaralı vardır. âletleri: Bu yıl 167,951, geçen yıl 31,874 ton, Amerikaya dönmek üzere Oenevrefaza tttiği için Sovyet hükumetinin Türbir mesajı yayınlanacak Itında ezilmekten kurtulmu} olanlar ingiliz lirası. Yün, pamuklu ve pamukk!yeye teşekkür efctiğini hatırlatmakta. den ayrılmadan önce muhtelif memleRumen Dış Işleri Bakanı jek iyi bilirler. Londra 22 (a.a.) Ingiltere radyo tan mamul eşya. Bu yıl 139,424, geçen ketlerdeki Marshall plânmm uyandırve şöyle devam etmektedir: su 23 haziran günü Türkiye saatile saat yıl 31,874 ingiliz lirası. Yünlü kumaşdıgı akisleri incelemek üzere, diğer Av«Türklye, ihata hareketinln yayılıp elçimize ziyafet verdi Böyle tedafüî bir ittifak, y a n m bir 19.45 teki türkçe yayımında, btanbul lar: Bu yıl 71,378, geçen yü 50,238 inyaklaşmasını kolayca aıüaşılır bir en rupa merkezlerini de ziyaret edecektir. tedbir olan askeri yardımı tamamlıBükreş 22 (a.a.) Anadolu ajansının Valisi Dr. Lutö Krrdarın bir mesajını giliz lirası. Diğer mensucat. Bu yıl dlşe ile takib etmiştir. Bununla beraber, «Ruslann baltalama tehlikesini yacaktır. Amerika, böyle açıkça va143,520, geçen yü 65,372 İngiliz lirası. özel muhabiri bildirlyor: yayacaktır. Türkler, hareket hatlarım muhafaza etgözönüne almak lâzımdır» ziyet aldıktan sonra da Sovyet Rusya Tibb! ve kimyevî eczalar: Bu yıl 393,350, Rumen Başbakan yardimcm ve Dı? mişlerdir. Turkler başkaana aid bir Londra 22 (a.a.) Marshall plânına İşleri Bakanı Tatarescu, Sofyaya tayin ve peykleri, gene bir maceraya a t ü azimli hareketinin, harbi önliyebile jeçen yıl 311,111 ingiliz lirası. Muhtelif santimetre toprak bile istemiyorlar. BuAy başında çıkacak! na mukabil kendllerine aid araziden de Rusların muhtemel cevabmdan bahse edılmiş olduğu için aynlan Türklye el mak cesaretini gösterirlerse, üçüncü cek en esash tedbir olacağına faıan işlenmiş eşya: Bu yü 142,282, geçen yıl 157,012 İngiliz lirası. ç!si Şefkati İstınyeli şerefine, bir öfcie dünya harbi mukaddermiş demektir. mak yanlış değildir. bir santimetresini başkalarına bırak den <Economist» şöyle yazıyort Fakat Amerikanın b u kararlı ve «Ruslar, kararlarını kendileri vere yemegi vermiştir. İnglltere, mayıs ayında sona eren mak niyetlnde degildirler.> ABİDİN DAVER beş aylık devre zarfrnda Türkiyeden Kâzım. Bey, yeni bir ipucu bulmuş Kendimi bildim bileli ilk olarak birin Zatıaliniz de öyle bsuşlamıstırus 1,452,942 İngiliz lirası tutarmda yiyeb atıldı: den, hem de bir erkekten hakaret işitiams, yanılmıyorsam, en soiiunda ken cek maddesi ithal etmiştir. Geçen yü Sen ne büryorsun?. yorum. Kendimi güç tuttum: dinize lAy* gcVrmek tenezzülünde bu Türkiyeden ayni devre zarfmda yapu YAZAN ithalâtın kıymeti 1,429,484 IngUiz Diye sordu. lunmuştunuB. Hiç blrinin olacagı yok ya, tan Sayenizde beyefendi, dedim; bu Dün gene geldi. Bırak buraaını, haydl madera ki a ç t ı n ^ ben de söyliye irası tutarmda idi. nun şerefi yalnız size düşer!. KEMAL gel beraber gidelim, evlenelim, diye yim; yalan değil, trfan Bey buraya Uk Çocuğun ne suçu var?. Bana yapsaatlerce yalvardı. Kulağımla duydum. geldigl gündenberi benl istiyordu. Övün. tıkların elvermiyor muydu. Gene de ne RAGIB Başbakan yardımcısı dün Haniya ondan önce de yüzünü bile mek için söylemiyorum. Hem övünecek İstiyorsan bana yapaydın!. PEK ne var bunda? Her k ı a kendin* göre bir görmedim, diyordun?. Susru. Madam Mari hep öyle oturduakşam Ankaraya döndü Ben ne bileyim senin oğlun oldu istiyen bulunur. O da beni uzaktan görğu yerde, için için gülüyor; ikimizle TELIF RÜMAN YAKINDA iki gündenberi şehrimizde bulunan ğunu?. Aylardanberi bir çocuk geliyor; mtiş; buraya da onun için gelmiş. de eğleniyor gibiydi. Ben artık ne olaYaı Temsillerina Baslıyor. Nahid* ile evlenmftk istJyor. Klmin neBaşbakan yardrmcısJ Mümtaz Ökmen, caksa olsun, diye bekliyordum. Ne ya Söyle, dedi; ne vereyim?. Ne !s', Mari söze karıştı: dan uzak bir yer olsun da!. sidir, sorup anlajnak bana düşmez. dün akşam Artkaraya hareket etrruştir. pıp yapıp bu işe bir son vermek için, tiyorsun?. Benden aldıkların yetişme Görüyorsun ya, benim hiç bir su Benim sözümle kalkar da gider Hem d« kıa ,nasü olsa tetemiyor; biUkıvranıyordum. Kâzım Beyle göı göze ^ gibi ondan da ne alıyorsan bir kaç mi, bakalım?. yorum da, onun İçin pek aldırmıyordum. çum yok. Kendiliğinden gelmiş. geldik. Bakışlarımdaki hırçınhğı gördü. katını ben vereceğim; çekil çocuğun Burada gördiikten sonra benden Gider. Sen o zavallıyı öyle bir Onun yerinde bir başka6i olsaydı şimdiye Bana, pek öyle istediği gibi söz geçi yolundan!. soguyacak yerde büsbütün baglandı; remiyeceğini anladı. Gene Madam Ma Benim hiç bir istediğim yok, deavucunun içine almışsın ki.. Ne desen kadar çoktan sizin o Kalamıştaki saray yavrusu yalıya yerleşir, gelin hanim di gün geçtikçe üstüme düşmeye başladı. dim. Şimdiye kadar Irfan Beyin on pa yaptırırsm. Hepsini biliyorum. riye döndü: Dün de gene buraya geldi. Sahiden deli ye en basa kurulurdu. Gene mi zavallı oldu?. Demin yı Ne ise, ne oldu ise oldu, diyorJu; rasını ben almadım. Kumarda verdiği gibi olmuştu. Sizinle aramıada olup bla lan diyordun. Şimdi de bizim aramuı Gelin hanım diye mi? ona da. bana da ne yapdmızsa yaDtı paralar d benim cebime girmedi. tenleri duymuş. İçyüzünü nereden bileaçacaksın, öyle mi?. O gidecek olsa bile Çılgın bir öfke ile gene bana dfindtt: Bilmiyorum, artık!. Bir daha Irnız. Şimdi ne istiyorsunuz, onu söyle'cek, kimbilir kendisine nasıl duyurmuşben, burada kurulmuş, düzelmiş işimi, Şimdi de İrıaru gözüne kestlrdin Madam Mari sanki konuşmaya bile fanla gezip dolaştığını duyrruyacağım, lar. Öyle iken: cBabamı bırak, beraber gücümü dağıtır mıyım?. Hem neden işte o kadar... öyle mi? Oşeniyormuş gibi: gidelim» diye uzun uzun yalvardı. Bedağıtayım?. Şimdiye kadar sesimi çıBiraz durdu. Soluk aldı. Sonra: Düşunmedlm bile, dedim; Istesey nim yenmde kim olsa artık kendini tu Ben mi, diye sordu. Anlamadım, karmadım; o da sen hastasın diye!. Duyarsam, dedi; o günden tezi dim çoktan yapardım. Hele sizi küçük ne için?. Yoksa, kavgayı çıkaran senin oğlun!. düşürmek için belki de bundan daha hepsini anlatırdı. «Babanız beni yok, ben de bu evi kapattırırım!. İrfanı bırakmak için!. Onun yüzünden evin içi altüst oldu. kestirme bir yol bulunmazdı. Dün hapse hırsız diye yakalattı. Onun yüzünden Madam Mari hep öyle yavaş yavaş •• Sepin oğlunu ben mi tutuyorum?. yanımıza kadar gelmiş, şimdi artık o Misafirlerimizi kaçırdı. O kadar zarara attırdığınıa, bugiin göz koyup evlenme buralara kadar diiştüm. Btitün bunları Buna çaştım, doğrusu!. girdim. Bedriye de onun için kendi ceda hep onun bana ettigi kötülükleri ya Kim tutuyorsa, işte!. ya bırakır nunla karşı karşıya duruyordu. Bir bimden para bile verdim. Onu sorar ye kalktığınız bir daktilo parçasma yann da gelinim demek, bilmem, size na nına bırakmamak için yaptım> diyebisınız çocuğu, yahud da bu evi hepinizin elini beline dayadı: san ben sizden davacı olmalıyım. sıl gelirdi? Bizi uzaktan yakmdan taaı UrdJm. İrfan Bey de bunları öğrendik Kuzum, kuzum Kâzım Bey, dedi; başına geçiririm!. Aralarına güdim: yanlar da, bunu duyunca, kimbüir ar ten sonra artık benden mi sogurdu; yokMadam Mari yavaş yavaş yerinden sen bana baksana!. Gezerler de, dola Ben nasıl olsa kendiliğimden gi tık hangimize acır, hangimlze gülerdi! sa babasma karşı sevgtsi, saygısı eksilir kalktı. Çarpışmanın sırası gelmiş de şnlar da... Kimse kimsenin gönlüne ka Bunlar hep senin kendi kuruntun! miydi, artar mıydı; düşünmedim bile.. şimdiden ona fejre yer tutmak istiyor rışamaz. Sen istemiyorsan, kendi öğlu c'ivorum, dedim; nasıl olsa Istanbulmuş gibi odanın ortasına doğru yürü na söz geçir. Benim elimde ne v a r ' . î'a otur3cak değilim. Ondan yana hiç Hep bunun Madam Mariyi gösteriyor Soylemedim. Bunu söylemegi bile küdu düzenleri. İrfan seni istiyecek de, çüklük saydım. dü. Kâzım Bey, onun söz söylemesine Sen de bu kızı buradan gönder üzulmeyiniz. sen kendıni naza çekeceksin öyle mi? Bu da Medamın işir.e gelmedi; bırakmadı. O da ayağa kalktı. Birden. menin bir yolunu bulursun. olur biter. Söylemiş olsaydın, aylardanberi iki Hiç bir yere gidemezsin. Gidecek B*n de Inandım! Olsa olsa, gönlünü egbire canlsnmış, başkaîasmıştı. Dört bir Kimi, Dırahşanı mı?. Nereye gönytzlü bir oyun oynadıgın anlaşılacaktı olsan da o çocuğun elinden kurtula lendirmek için btraz yüzüne gülmuştür yaia gözdağı veren bir öfke içinde ba dereyim?. (Arkası var) işte o kadar. na cile çıkışıyordu: Nereye giderse gitsin! Istanbul mazsm. O da arkandan gelir. faaliyetleri Otomobil Amerika, Tiirkiye tevziatı Sovyetlerin i!e tedafiiî bir Çindeki Izmirde Atatürk için ittifak yapmalı toplantısı ncşeli geçti ikinci miting Ankara Üniversitesinin bazı hocaları hakkındaki tahkikal Rusyanın cevabı bugün bekleniyor Öğretmen Okullarının yıldönümü J Tcptancı kasablar bugün | İngilterenin Türkiyeye yolladığı mallar greve karar verdiler flnsların sinir harbine Türkiyenin cevabı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog