Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Dünkü atletizm müsabakatam Gül kupasını Fenerbahçe kazandı Iki gün devam eden gül kupası at munu dolduran kalabalık bir seyirci letizm müsabakaları dün Fenerbahçe küîiesi önünde yapıldı. Koşular çok henin galibiyetile nihayetlendi. Zengin bir yecaniı olrnuş büyük bir alâka ile şekilde hazırlanan ve iki gün devam e takib edilmiştir. Senenin en mü den bu müsabakalar maalesef şu veya bim koşusu olan Cumhur Başkanı kobu sebebden dolayı muayyen zamandan çusunu Nuri Midillinin Gazi koşusu gadaima bir saat farkla bitti. Dünyanın l.bi (Adalı) sı 2.35 gibi çok güzel bir her yerinde .atletler programa tâbidir. derece ile kazanmaya muvaffak oliu. bizde ise her zaman tam aksinedir. İkili bahis ayaklannda Meram. ve Atletler tesbit edilen saatte çıkış hat Volganm y&ptığı sürprizler neticelerin tına. atlama havuzuna veyahud atlama jükseıt oîmasına sebeb oldu. çemberine nedense hep geç gelirler. Koşuların teknik neticelsrl: Bundan dolayı da resmî program hep Birinci koşu: böyle çorba olur gider. Saniyelik işler İki yaşmdaki saf kan İngiliz taylarıde dakikalarca konuşma mevzuu olın nın ]km:i İnönü koşusu. Mesafesi 1300 ca, atletizm sahasmdan haklı olarak se metre. yirci de kaçar. hattâ hakemler bile. Ne Alev birinci, Kozan İkinci, Neslihan nam altmda olursa atletizm müsabaka üçüncü. programj bir buçuk saat içinde tamam. Müddet: 1.14 dakika. Bitiriştekl fark: lanmadıkça, bu güzel spora seyirci hiç Yarım boy, bir t>oy. Muşt«relc bahis ganbir zaman bulamıyacağız ve musaba yana 125 kuruş verdi. ikalar da bu derbederlikten bir türiü lkinri koşn: kurtulamıyacaktır. Üç ve yukarı yaşlı sif kan İngilialerin handikapı. Mesafesi 2400 metre. Müsabaka neticeleri Meram birinci, Diyana ikinci Missuri 100 metrenin galibi Galatasaraylı O§uz 200 metreyi 23 saniyede koşarak üçüncü. kazandı. Anlaşıldı ki Oğuz sürat koşuMüddet: 2.39 dakika. Müşterek bahis cularımmn başında mümtaz bir mevkie ganyana: 11,30, plâselere 125240 kuruş ' sahib bir atlettir. Çarşamba günü Ame verdi. Koçııya kayıdlı bulunan Safir rikaya gidecek olan Eşref 1500 de 4,06,2 koşturulmadı. 'gibi güzel bir derece elde etti. 400 metÜçüncü koşu: (Cumhur Başkanı koreyi çok kolay bir tempo ile koşan Do. şusu) ' ganm 51,6 lık derecesi de dikkatimizi Üç ve daha yukarı yaştaki safkan In" çeVti diyebiliriz. Disk atmada Veyside gjlizler. Mesafesi 2400 metre. ciddi bir tutukluk gözümüze çarptı. 45 Adah birinci, Hoppa ikinci, Karatepe fmetreye yakın diski savuran Veysinin üçüncü, Kontes dördüncü. '40,25 »tması biraz düşme alâmetidir. Müddet: 2.35 dakika. Biürişteki fark: ! 400 bayrak yarışı atletizm sahalarında »lısık olmadığımız bir hâdise ile kapan Yarım boy, yarım boy. Müşterek basrasile: dı. Bir bün evvel 100 metrede sonuncu his sranyana: 160; plâselere clan Galata.=araylı Fikret Fesçi fena ]20 145 165 kuruş verdi. Koşuya kaforrmı dolayısile ikinci olarak koşt.ı yidh bulunan Hulya koşturulmadı. Dördüncü koşu: ruldu. Uç yaşındaki safkan Arab taylarınm Fikret sonuncu olarak koşmak istenüî, bu amısu yerine getirilmediği için dokuzuncu Hatay koşusu. Mesafesi 1600 de avantajlı bir şekilde aldı£ı bayrağı metre. kasden yava$ koşmak sureMle geriden Seyran birinci, Güzel ikinci, Aşkar verdi. Bir «tletin takım arkadaşıannın üçüncü. enerji ve gayretlerinl bu ?eküde hırpaMüddet: 1,51 dakika, Müşterek bahis lam«ft* hakkı yoktur. ganyana: 145, plâseîere: 105 120 . 120 Mfcret bu hareketlle Galatasaray at kuruş verdi. letism taıihlne adeta bir leke sürmüs Beşinci koşu: oldu. Dört ve yukarı yaşlı safkan Arablarm Dünkü rr.üsabakalar sonunda GalataMuhaç koşusu. Mesafesi 3000 metre. gar»y 56 sayı ile ikinci, Fenerbahçe de Dabi birinci, Tarzan ikinci, Yılmaz 94 s»yı üe birinci oldular. Senenin en ehemmiyetli sayılan Gül kupasını da Ruşen üçüncü. Müddet: 3.44 dakika, biFenerbahçeli atletler slınlarının terile tirişteki fark: Yarım boy. üç boy. Müşterek bahis ganyana: 370, plâselere: bölge müdüründen almış olduiar. 155 265 kuruş verdi. ömer Besim Altıncı koşu: Dün yapılan güreşler Dört ve yukarı yaştaki safkan ArabIstanbul Güreş Ajanlığı ilk defa yepy«rü bir şekilde güreş müsabakası or ların handikapı. Mesafesi 2400 metre. Volga birinci, Çağlayan ikinci, Alna. ganize etti. Teknik kabiliyetierini ortasib üçüncü. ya çıkarmak suretile tertiblenen bu Müddet 2,55 dakika. Bitirişteki fark: müsabakada fazla oytm tatbikı meebuBir boy. üç boy. Müşterek bahis ganriyeti vardı. Alman neticeler: yana: 750, plâselere: 310 210 kuruş 52 kilo: Fehmi (Güreş) Sedad (Ana verdi. dolu) Haftanın üçüncü ve beşinci koışuları 57 kilo: Özalp (Taşkızak) Kader (r$a arasındaki çifte bahiste (Adalı Dabi) sımpaşa) kombinezonu 720; ikinci koşu üzerin62 kilo: Ihsan (Güreş) Nureddin ( G J deki birinci ikili bahiste (Meram Direş) yana) kombinezonu 27,75, gene altıncı 67 kilo: Gazanfer (Emniyet) Ok»av koşu üzerindeki ikinci ikili bahiste (Kasımpaşa) (Volga Çağlayan) kombinezonu da 73 kilo: Faik (Feshane) Basri Oktav 24,60 kuruş verdi. (Kasımpaşa) Iteşad KURAN 79 kilo Kandemir (Kasımpaşa) Günal (Kasımpaşa) Havagazi fabrikalannın alıp 87 kilo: Said Anlar (Taşkızak) Musattıklan kömür zaffer (Feshane). Kömiir Tevzi Mütesscsesi, Havagazi FabriAğır sıklet: Mersinli Ahmed (Ka kalarına kömiırü 40 liradan veriyor, fakat sıropaşa) Sadeddin (Bemirspor) bu kok haline geldikten gonra gazhanelerden 14 liraya alıyor, halkt gene 40 liradan catıyordu. İstanbul Elektrik ve Tramvay tdaresinin teşebbüsü üıerine hükumet bu husu»taki kararını değiştirerek bu kümürleri kok haline geldlkten sonra 36 liraya almaga karar vermiştir. Bu kararın Havagazi FabrikaAnkara ilktaahar at yanşlarının sekl îarının maEraflarının temininde büyuk bir •syrtası olacaktır. rinci hafta konılan dün şehir Hipodro Ankara at yarışlarının neticeleri ÇARŞAMBA GUNU Ç1KIYOR! 0 ^ m ^ m m ^ m H E R R E N K T E ^mm^n UCUZ AVRUPA KETENLERİ Renkli perakende metresi 690 Kuruş Beyaz » » 595 » Toptan ve perakende saülır. Emek Manifatura Mağazast Rahmi Köseoğlu! Yenipostane arkasi Aşirefendi Caddesi Katırcıoğlu Han No. 77/3 nkaradan verilen bir habere göre, halen Amerikada bulanan Demir ve Denizyolları heyetlnin son temaslan hakkında Başkente sevindirici nıalümat gelmiştir. Amerika hükumeti, bize sattığı gemilere Ister Tanzimat lejinden üniversite ilâveten büyük küçük 10 (veya 15) yolcu . ^ O£ıdU ~ • « ye giren bilfarz on ve yük gemisi daha satmağı kabul etıncesi medrese Tür gencin onu da üni mi?tir. Bc snretle son zamanlarda, dekiyesini düşününüz, versiteden merun niz ticaret filomorttn takviyesi için gösister Tanzimat sonBinlerce hayvanı tartmak îçin ası mektebmedreolurken, Türkiye li terilen faaliyet müsbet bir netice verselerinden üniversi mek üzeredir. Gemilerin hangi şartlar topu topu dört kantar mevcud e ikiliğini gösteren Türkiyeyi gözönune almız, isterse mu. temini ciheti bir yana bırakılsa bile her te şubelerine giren bilfarz yüz gencin altmda satın alınacağı, bedellerinin naallim denen âmme hizmeti adanunm kaza merkezinde memurlardan başka ancak yirmisinin mezun olduğu vakıâsi sıl ödenecegi hakkında henüz kat'i maIstanbulda günde binlerce liranın hizmetler görecek karşısmda elimiz, kolumuz bağlanmış, Inmat yoktur. Evvelki gün öğleden evvel değer ve haysiyetinin biraz takdir edil. türlü türlü sosyal döndüğü bir borsa vardır: Hayvan Boraydın bir vatandaş kümesine de ihti duruyoruz. Şimdi «Muallimler Birliği» yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında diği ikinci Meşrutiyeti mulahaza edisası. Fakat bu borsanm, Karaağacdaki yaç vardır. Bunların ise hiç değilse bir mecmuası, çeşidli derslerin öğretimini bu meselenin müzakere edildiği tahmin mevkiini görenler, böyle bir şeye kat. niz: Türk hocaları, başka memleketlerorta mektebin verebileceği bilgilerle ele almak, didiklemek ve maarif mese olunmaktadu. deki meslekdaşları gibi resmî meslek iyyen ihtimal vermezler. Zira burası, Dünkü Cumhnriyet'te de Devlet Debezenmiş iddiaları şarttır (1).» yazmı lelerini deşmek niyetinde görünüyor. mübalâğasiz şehrin en pis yerlerinden muhiti haricinde organize bir hale genizyolları İdaresi Umumi müdürünün sahibi parlamentodaki mevkiinden is Bu arada kültür derslerinin başında lememişlerdir. Böyle bir hâdisenin ilk biridir. «Pay mahalli. denilen yer, kı. denn ticaret filomuı hakkında verdiği şm çamurdan. yazın tozdan geçilmez nümunesini, inkılâb Türiyesinin ilk se tifade ederek ajnı tarihlerde B. M. M gelen, öğretim hastalıklarının da temel izahat arasında, şöyle deniliyordu. bir haldedir. Celebler de. kasablar da, nelerinde gördük. Hocalık hayatına ni n müzakere ettiği 1945 bütçesi müna âmilini teşkil eden edebiyat tarih, bil«Amerikadan alınması takarrür eden toptancılar âa ayaklarında çizme ol 1923 1927 arasında atılan ilk, orta ve sebetile bu düşüncesini çok sisteml: hassa felsefe ve sosyoloji dersleri için gemilerden bir kısmı da İç hatlara tahmaksızuı dolaşamazlar. Ustelik bütün yüksek öğretim mensubları, kendilerin olarak uzun uzadıya izah etmişti. Gel bütün Türkiyedeki felsefe ve sosyoloji1 pazarhk da burada yapılır, hattâ kam den hayata atılmiş nesillerin yanında zaman, git zaman anarşi içinde kalan hocalarını şiddetle alakalandıracak bır sis edilecektir. Bunların biri muhtelit; sıcak ve âşina bir muhit bulurlardı. maarif işlerini düzeltmeğe davet olu anketin suallerine verilecek cevablar, yolcu yük gemisi İstanbul vapurunun yonlarla hayvanlar burada satıhr. Bazıları bu hâdiseyi, Maarif Vekâletinm nan muharririn ilk işlerinden biri bu Maarif Vekâletinde ve İstanbul Univer eşidir. Alınacak gemilerden ikisi de yükBorsada faallyet, sabah karanlığında Necati Bey devrine atfediyorlar ve her maksadı gerçekleştirecek öğretim mü sitesinde çalışmakta olduğunu gene sek süratli ve modern, motörlü yolcu aşlar. Bunun tek sebebi. mevcud kan yılbaşında Ankaradaki Necati Bey me essesesini hemen kurmak oldu. Adma aynı mecmuanm haber verdiği lise ko vapurlandır. Gene Amerikadan almatarlann kifayeteizliğıdir. Düşününüz ki zarını zîyaret hâdisesini o devirde mu her nedense terbiye yerine «Eğitim» gi misyonlarınm mesaisine yardım ede cak gemilerden üçü de motörlü ve bükoca İstanbula dağıtılan o binîerce baş ailimliğin bir değerler mihrakı haline < bi garib ve tabiî türkçe ile hiç alâkası cektir (4). Senelerdenberi mantık, fel yük hacirr.de olduklarından bunlar tihayvan, topu topu dört kantarda tartıl getirilmesine hasret nişanesi olarck olmıyan bir kelimenin takıldığı üç ens sefe ve sosyoloji adı altmda hakikî fel carl eşya nakliyatmda kullanılacaklarmaktadır. Bunlardan ikisi kuzuya, biri karşıîıyorlar. Her ne ise asıl ordu ve titü Balıkesirde, Istanbulda, Ankarada sefe ve hakikî sosyolojiden başka her dır.» Kaç defadır ileri sürdügüm bir teklifi, sıgıra, diğeri de koyuna tahsis edilmiş zabit ile mecazî ordu ve muallim ava faaliyete geçti. «Muallimler Birliği» nin şey olan, bilhassa dil tekniği itibarile tir. Bu jüzden sürü sahibleri. bazan sa sında sık sık teşbihlerin yapıldığı < neşrettiği «Bilgi» mecmuasında Sabr sosyolojik bir garabet mevzuu, felsefî bu münasebetle bir daha tekrarlıyonım. atlerce beklemek z^unda kıalmakta» devreyi atladıktan sonra teşkilâtlanma. Kolçak henüz bir senelik ömrü olan, ö bir çöküş konusu teşkil eden, 1938 t a . Devlet Denizyolları İdaresinin en acil dırlar. ğa başlamış olan Türk muallim oldusu nümüzdeki seneden sonra sayılarınm rihli lise müfredat progTamına göre ihtiyacı, yolcu vapurları, daha doğruso ekonomik ve sosyal problemleri taraf muhtelit yolcu yük gemileridir. ŞUep Diğer taraftan hayvanları. kotara de nun yavaş yavaş dağıldığma, meslek artırılacağı zannedilen bu yeni ve va. siz bir muhakeme kabiliyetini verme» bakunından ihtiyac, şimdilik temin e dedici terbiye enstitülerinin kuruluş neşriyat ve teşkilât faaliyetlerinin durnilen yerlere koymak, hele bunların aile vazifelendirilen, hakikatte ise baht dilmiş fibidir. İsveçte yapılmakta olaB sebeblerini dört naktada toplanaktaduğuna şahid olduk. Bu dağılış ve durasına geçirilen demirleri temin etmelc. dır (2). Kuruldukları zaman bunları bir sız Türk gencliğinin tabiî olarak kendi Trabzon şilepi de geldikten sonra, 8 yebazı kimselerin yüzünden mühim bir raklama şöyle böyle 1930 dan sonr halinde, hattâ mektebsiz kaldığı tak ni şüep, Denizyollarının ve armatörlerin ârâzını göstermeğe başladı. Artık ne bir bidat olarak karşılayanlar bu mucıb sederd ve masraf olmaktadır. dirde bile daha iyi gelisecek kafasını elindekilerle beraber, âcil ihtiyaclarırmzı bebler üzerinde şimdi daha dikkaHe meslek teşekkülü, ne de bir meslek orİstanbul Hayvan Borsasına Bele^iye bozmak için birinci derecede müessir karşılıyabilir. Fakat yolcn vapurlan İhnin; biraz daha ziysde hizmet RÖster ganı görebilirsiniz. Geçen her senenin durabilirler. lâc rolünü ifa eden, böyle olduğu bubilhassa öğretim mesleğinin kalitesi \'iDers senesinin bitimi münasebetile günlerde başlayan lise imtihanlarında tiyacı kendini şiddetle hissettirmektemesi lâzım geldiği kanaatindeyiz. barile bir düşme derecesine tekabül et bir yılın maarif hâdiselerine geriden bulunacak idrak ve cesaret sahibi her dir. Bnnn yolcu vapurlarım'zda hiç bir tiğini, tahkika muhtac bir faraziye ola bakanlar, mektebler için belâlı bir hâ müsahide âşikâr ve ayan olacak bulu. zaman boş yer bnlunmaması ispat ettiği gibi Denizyolları idaresinin Istatistikleri rak ileri sürmek mümkündür. Her üç dise olarak devam etürilen «etüd saat nan bu dersler, gerçekten bugünkü de gösteriyor. 1944 yılında Devlet Deöğretim zümresinden şu veya bu sebeb leri, nin mecburilikten çıkarılması ya öğretim sistemimizin bütünü içinde nizyolları vapurlarınm taşıdıgı yolcu le ayrılanlarin oldukça kabarık bir ye nında ana ve babalarla hocalar arasın =aşlı başma bir iç yarasıdır. Maarif dakun tuttuğunu muallim çevrelerinde da iş ve düşünme beraberliğini temin .'alarımzda şahsî gorüş ve keyfî hare miktan 1,242,519 kişi olduğu halde 1915 rastgele sayılan isimlerden anlıyor'iz. edecek yeni bir teşkilâtm nüvesini de ket devri nihayet bulmuş ise bu teşhi te yolcu sayısı 1.189,674 e çıkmıştır. Bu Komur Satış ve Tevzi M'ieşsesesl tarafınBu hal keyfiyet düşüklüğü yanında kem göreceklerdir. Bizde ilk zamanlarda ya sin ilk sevindirici neticesini, orta ve yekunlarm birincisinde Pire ve dogu dan kok kömüru tevziatına başanılmıj ve beş gün içinde 1470 müracaatciye 1520 ton miyetin de ihmal edilmemesi lâzım gel dırganan bu teşkilâttan şimdi hem ço yüksek öğretimin bitiştiği noktayı ay Akdeniz hatlarında taşınan yolcular, ' ikincHİnde ise batı Akdeniz seferlerinin kömür verilmiştir. Fişıni alıp da kömurünü diğini gösterir. Kısacası uyanık ve ha cuk velilerini, hem öğretim mensubla dınlatma işinde göreceğiz. yolcuUn TJahil defildir. 1946 istatistikon gün zarfında çekmiyenler son grupa ka reketli olması, her an biraz daha teşki rınt memnun buluyoruz. Fakat öğretim lecaklardır. Her memleket işi gibi maarif dava lerini henüz görmedim. Fakat 1916 da latlanması ve ruh haletinin kuvvetlen işile meşgul olanlar, hattâ münevver Beynelmilel demiryollan konferansı mesi lâzım gelen muallimlik karriyeri, ebeveyinler, vatanı AngloSakson olan larmda da aşağıdan yukarıya doğru ve içinde bulundugumuz 194' de yolcu kaçılan ve kaçmılan bir meslek oldu. bu teşkilâtm şimdiye kadar geçirdiği giden yolun esrarıru bulmak lâzımdır. nakltyatının 2 milyonu buldugunu, buşehrimizde toplanacak Son senelerde yardımcı öğretmenlik safhalar hakkında sosyolojik bir kültür Uç öğretim mensubu muallimleri bir na mukabil yolcu vapurlarımızın sayısı Bu yıl ekim ayında Yıldız Saraymda beykategorisine meydan veren zanıretlerle sahibi olmalıdırlar. «Muallimler B'.rli araya toplayanr • Muallimler Birliği», artmamiş oldufuna söyliyebiliriz. Bilânelmilel demiryolları konferansı toplanacaktır. 9W yıhnda böyle bir konferansın topian bu kategorinin ortaya attığı öğretim ği> nin mecmuasında bu ihtiyacın kar ,'irmi sene e\ velki an'anesine uyarakj kis Bartm vapurn kazaya uğradıfı için, Yukarı> ile, maarif idarecileri ile millî küçük de olsa, bir yolcu gemisi eksilmasına çnlışılmışsa da, araya giren İkinci Ci meseleleri meslek içindeki krizleri da şılanması için bir makale serisinin neşan harbi yuzunden tahakkuk ettirileme ha ziyade arttırdı. İkinci Dünya Harbi rine başlanmıştır (3). Bu yazı serisi. kültür ve tepbiye davalarında işbirliği miştir. miîti Bu konferansta tarifeler ve doğru seretmek gayesile kurulmuf görünüyor. Görünen köy kılavuz Istemedigi gibi, visler üzerinde muzakereler yapılacak ve bazı nin doğurduğu ekonomik sıkıntılardan bütün Türkiye muallimlerine tatil dev Memleketimizin içtimaî yapısı icabı olaher hatta ve her seferde yolcu vapurlazarar gören mesleklerin başında mualresinde faydah bir bilgi kaynağı hizkararlar alınacaktır. rak ancak idare eden zümreyi teşkil nnın tıklun tıklım dolu olması da bu limliği gösterenler haksız değildirler. meti ifa edebilir. Maaşlarile kıdemleri arasında edenlerin ferağat ve hüsnü niyeti idare gemilere olan büyük ihtiyacımm istatisYüksek öğretimin orta öğretimdeki kaBir müddettenberi ilk mekteblerimifark olan öğretmenler lite düşüklüğünden şikâyetini. biraz da zin öğretim metodl.ırı itibarile attığı edilenlerin bu yeni teşkilâtlanma, yar tik rakamlanna dahi lüzum kalmadan Maaşlarile kıdemleri arasında bğretmenler heybesine çürük yumurta konan Molla ileri adımlara orta mektebin ve lisenin dımlaşma ve işbirliği hareketine kuv göstermektedir. lehine roühim farkiar bulunan İstanbul vet verecektir. Böyle olunoa da. Denizyollan idareslöğretim mensubları Muallimler Birligine mu hikâyesini hatırlamakla izah etmeliyiz. uymadığı tarzında neşriyata şahid oluracaat ederek Ankara milletvekili Hıfzı Oğuz Her şeyin fevkinde muallimi sesini kıs yoruz. Fakat ne o ileri adımlardan, ne (1) Bk. Beşad Şemseddin: Ortaokul nin, Amerikadan ilk satın alaeagı gemitarafından verilen takririn birlikçe desteklen mağa ve spontanelikten uzaklaşımağa, de bu gerilemelerden öğretim mensub leselesi, Ulus gazetesi, 9 haziran 1945. ler, yolcu vapurlan olmalıdır. İtalyaya mesini iitemişlerdir. Bırlik idare heyetı şim emir ve kumanda otomatizmi içinde larınin haberi yoktur. Bir kitabm da(2) Bk. S. K.: Eğitim Enstitüleri, Bil ısmarlanan yeni posta vapurlan, ancak diden maarifçi milletvekillerine birer mektub kapanmağa mecbur eden idarî zihniyet 1849 da sefere girebileceklerine göre. bu |ılmış yapraklarına benzeyen ilk, orta mecmuası. sayı: 1, Sf. 5. gönderilme*ine karar vermjştir. Bu mektubda hastahğına ve şahsî görüş istibdadına ve yüksek öğretim mensublarım kar'3) Bk. M. B. A.: aile ve Mekteb işin iki yıl daha bugünkü mevcudla Idasöyle denilmektedir: parmak basmak gerektir. şılaştıran daimî bir teçkilâttan mah Birlikleri, Bilgi mecmuası, sayı 1, Sf. 9. mesine imkân kalmamıştır. •İdare heyetimiz B.M.M. nin öğretim mesBu arada süratüce ve büvükçe bir (4) Bk. Felsefe Dersleri "Hakkında Fakat mukadderaünın şuuruna sa rumuz. Hele üniversitenin liseden şikâleğine mensub ve sempatık bir uzvu olan zatıâlinızden, adı geçen projenin öğretmenler hib, icabında kanun projelerini tetkik yetleri karşısmda hiç bir illet araçtır Anket, Bilgi mecmuası, Sayı 1, Sf. 11.a'aba rapuruna da acele mnhtac oldualeyhine heıhangi bir tadil olmaksızın, bi ve tenkid suretile idare eden zümreyi ması vâki olmamıstır. Boşuboşuna heba Mecmua gelecek sayısında Dr. Ziya gumuzu bir daha hatırlatmak isterim. lâkis projedeki şekillere gore öğretmenlerın olan bir servet gibi Türk gencliğinin lomarm bu konuya aid mühim bir yamenfaatlerini daha çok koruyacak müsbet ve aydmlatıcı bir meslek organizasyonu. telâfi edici tadillerle kuvvetlenerek çıkmasına nun yaratıcısı olan Türk mualliminin enerjisi, boş dönen bir çark içinde eri :ısınm neşredileceğini haber vermekgayret etmenizi ve bu projenin gerek encü tedricî şekilde içıne düştüğü otomatiznn yip gidiyor. Istanbuldaki Amerikan Ko. edir. menierde, gerek umumi heyet toplantısı mü zincirini çözmesi lâzımdı. Bu lüzum çeTEŞEKKÜR zakerelerinde bütün kuvvetinizle müdafaa etmenizi ricaya ve bu husus için gösterilecek şidli faktörlerin tesiril» 1947 başlangı. Kıymetli hemşerirniz veteriner General cına doğru gerçekleşmeğe yüz tuttu. alâkaya da şimdiden teşekküre karar ver(Malatvalı) Gerçi 1939 da toplanan Maarif Şurası miştir.» NUREDDİN ÖNAL'ın ile sonrakiler, büyük ölçüdeki maarif Birlik, bu haksızlığın tamirin! esasen dü davaları için muallimin sesini çıkar. cenaze merasimine iştirak ve kabrine kadar şünmeye başiıyan Milli Eğitim Bakanhğı ile teşyi suretile son nışanei muhabbet ve tayMillet Medisinin ilgili eneümenlerile temas masına vesile teşkil ettiler. Fakat 2287 gılaıını sunarak merhumun ruhunu şâd. biznumaralı Maarif Teşkilâtı Kanununun etmek üzere Ankaraya bir heyet gbndermeyi leri teselli eden, merhumun dost "a meslekemrettiği bu şiâralar hiçbir zaman mesde tasarlamaktadır. taşlarına. bilhassa Ordu topçu komutar.ı Tumleğin devlet dışı orgarüzyonlarmdan general Hüsnü Odabaşıoğlu ve aıleslr.e, GeYeni otobüsler İsveçten ağustos neral îbrahime, hemşerilerimizden H. Fabrl beklenen faydalan temin edemezlerdi. sonunda sevkedilebilecek Kiğıhya, Abdullah Husreve. Muhiddin KaBu şura toplantılarına iştirak eden bir yahana. İsmail Saroğluna. Hakkı Ta^anpile, Tramvay İdaresi tarafından İsveçe sipariş kaç muallim, bizzat muallim teşkilâtMehmed Kiğılıya, Hasan Varola, Faık Bithfe, edilen elli otobüsün imalini yakından tetkik larınin seçtiği uzuvlar değildi. Bu yüzHaci Halil oğullaıından Rauf Yakına vesair etmek üzere İsveçe gönderilen yüksek müc«naze merasimine iştirak eden zevata teşekhendislerden Adnan Tunç ile Rauf ve tekrus den şimdiye kadar 1939, 1943 ve 1946 da kürlerimizin bildirilmesini gazetenizden rica yenlerden Mustafadan mürekkeb heyet *en üç defa toplanan maarif şuraları, muederiz. :imiz« dönmüstür. Bildirildiğine göre, dört allim kütlesinin teşkilatsızlığını giderir rtobütten mürekkeb ilk parti ancak ağustos mahiyette sayılamazlardı. İşte 1947 seEtem Oral ailesi ve yı Bonunda Bevkedilebilecektir. merhumun eşı Cemile Öral nesi ile gerçekleşmeğe yüz tutan teşkiEksik tartılı 500 francala lâtlanma hareketini bu aebeblerden 624 sahife içinde 77000 satır ÖLÜ M musadere edildi ötürü ümid verici buluyoruz. Gazete Onuncu piyade alay Erzurum, Tr»bFırınlarda ve dükkânlarda »atılan 500 haberlerine bakılırsa halinde 400.000 kelimelik komutanlığıpdan emekl gramhk francalaların 400 grara geldiği yo zon, Sıvas, Bursa, İzmir gibi şehirlerde albay Tokatlı lunda yapılan sikiyetler üzerine Belediye za yeni muallim dernekleri kurulmak üzemetin. bıta teskilâtı sehirde konrrollara baslamıştır. HAFIZ MEHMED İki gün içinde eksik tartıda görülen SO0 ka redir. Bu kuruluşlar arasında «Istanbul BÎNLERLE MEV2U YALÇIN Muallimler Birliği» nin diğer vilâyet dar francala musadere edilmiştir. vefat etmistir. Merhum derneklerine rehberlik ettiği de görüi. 1323 senesinde Harbi Her görenin yurdumuzda bir Pendikte bulunan cesed mektedir. Bazı öğretmenlerin ferdl suyeden mezun olmus. 31 Bundan birkaç gün evvel Pendikte bulunan rette meslek meselelerinden bahseden eji daha çıkmamış olduğunu tasdik mart vakasında HarekC cesedin esrarı anlasılmıştır. Bu cesedin, bazı neşriyat kımıldanışlarım da uzun bir Ordusile İstanbula gel ettiği muazzam bir milli yıllık. gazetelerin yazdığı gibi zengin bir celebe aid miş, Balkaıı, Umumi olmayıp, Tetkiki İtiraz Komlsyonu üyelerin siniş devrinden sonra manah bulmamak Içindekilerden gelişi güzel seçiL Harb, tstikiâl Harbleden Raif Cebecioğlu olduğu tesbit edilmiştir. imkânsızdır. Bu arada «Muallimler Bir. rine iştirak ederek Omij bazı serlevnalar: 1923 tenberi İlgililerin yaptıklan tahkikata ve vardıklan liği»1 nin çıkaracağı evvelce ilân edilen nuncu piyade alayında ıken eırıeıiiı ajuıneticeye göre, asabî mizaclı bir zat olduğu aylık meslek mecmuası da hafta içinde Türk kabineleri 0 1946 yıhnda mıstır. Cenazesi 23'S,'947 pazartesi saat 12 de löylenen Raif Cebecioğlunun bir kriz geçirOskudar Nuhiuyusu caddesi 151 numaralı üniversite ve fakülteler ve yüksek diği ve kalb durmasından öldüğü anlasıl intişar etü. Dergi, küçük hacmi içinde evlnden kaldırılarak Karacaahroeddeki aile günün maarif problemlerinin hemen mıştır. okullardan mezun olanların listekabriîtanına defnedilecektir. Merhuma Tanhepsine temas eden faydah yazıları ihrıdan rahrcet diler, kederli ailesine taziyetBir amele iki vagon arasında kaldı tiva etmesi itibarile tanıtılrnağa değer l«r> 9 Dünya siyaseti ve Türkilerimizi (unarız. Devlet Demiryollan Haydarpasa vagon «lli zannediyoruı. ye ^ Türkiy«de seçimler ve par** * cilerinden 23 y»slarında Adnan adında bir Dul Bayan S«ra Rodrig, Bay ve Bayan Datileı # Türkiye B. M. M. üyeleri işçi, işile meşgul olurken iki vagon arasında Bundan iki sene evvel Ankara matvid Rodrtg ve çocuğu, Bay ve Bayan Banıh kalarak ezilmiştir. Yarası agır olan Adnan ve hayatları % Türk donanmaaı muatında bir makale neşredilmişti. Rodrig ve çocufu, Bay ve Bayan Sami Alsaid Haydarpasa Hastanesine kaldırllmıştlr. ve çocukları, Bayan Ketty Rodrig ve butun Mevzuu orta mekteb ihtiyacının artmave ticaret filosu hakkmda en son Elektrik cereyanına kapılan akrabaları, zevci, pederleri, kayınpederleri, sını karşılama çarelerinden ibaret olan tafsilât % Türkiyede bir yılda ç l kardeşleri, amcaları ve akrabaları olan bir gene kız öldü yazıda şöyle deniliyordu: «Oa üç yakan kanunlar ^ Dünya devletleri Bay MORDO D. RODRİG'in Şehremininde Fatmasultan mahallesinde 46 şında Uk mektebi bitiren çocuklarrnı numaralı evde oturan 17 yaşlarında Agavni artık ana ve babalar sokağa sahverehakkında bilgiler % Türkiyede bir vefat ettiğini ve cenaze merasiıninin buffün adında gene bir kız, odasında bulunan elek miyorlar. Kasabalannda bir orta mekpazartesi 23 haziran 1947 saat 12 30 da Büyıl içindeki bütün spor faaliyetletrik kordonile oynarken cereyana kapılmı;, yükhendek Keneset Izrael Synagoğunda icra teb bulunmadığı için çocuklarmı ilk ölmüstür. n # Türkiye B. M. M. içtüzüolunacağını teessürle büdirirler. İşbu ilân humektebden sonra okutamıyan memur susi davetiye yerine kaimdir. Kızılayın Kadıköy ilçe şubesi gü 0 Harikulâde zengin ve hiç aileleri bu halden derin acı duyuyorlar. Cenaze isieri servisi Moskoviç Tel 41315 toplantısı yapıldı Memurlarımıza bulunduklan yerde göbir yerde bir arada bulunması Kızılayın Kadıköy ilçe şubesi dün sabah nül ferahlığile çalışma imkanlarının mümkün olmıyan kronolojiler, Kadıköy Halkevinde bir toplantı yapmıs ve Dr. Bedii Şehsüvaroğlu, verem mevzuunda tarih listeleri, ölçü cetvelleri v.s. bir konferans vermiştir. Ayrıca tüberkülozla mücadeleye aid muhtelif filmler gösterilmiştir. Az basılmıştır ve ikinci baskısı Beyoğlunda, Sıraselvi Meşelik ?oRefet AH Kocabekir'in Binalann yüksekliği hakkında kağuıda Hrisovergi apartımanmın 9 teknik bakımdan imkânsızdır. bir talimatname numaralı dairesi yaz ayları için kiBelediye. inşaat hakkında, imar plânlarında raya verilecektir. aksine açıklama bulunmadığı takdirde tatbik Mevsimin son şiir kitabı bugün 7 oda, telefon, radyo, mükemmel olunmak üzere bir talimatname hazırlamış çıktı. Bütün kitabcılarda arayınız. Türkiye Yayınevi Ankara mobilye ve bütün konforu vardır ve Şehir Meclisine vermişti. Meclisin Karma Komisyonunda tetkik ve kabul edilen şekle Umumi Satış Yeri: İçindekilere müracaat. Caddesi 36 göre Dir katlı bina yapılacak yerlerde bina Kemal özcan Kitabevi yüksekliği 4, iki katlı olursa 7.5, üç katlıda 11, dört katlıda 145, beş katlıda 17.5, altı Fi. 50 Kr. katlıda 21 metre olacaktır. Bodrum yüksekliğı galeriye dahildir. Ayrıca seksen sanSağlık ve SosyaJ Yardırn Bakanlığmm müs3adesini haiz im yiıksckliğinde bir korkuluğa Jüzum varNüshası İCt kuruştuz dır. 6 metredsn az olan sokaklarda binanın • A. Hartc önündeki sokak S metrcye iblâğ edılmek çarAbone Şeraiti Turkly» lcin tcin 11 inci SAYIS1 ÇIKTI. tile bir katlı insaata müsaade edilir. 6 rret30(1 Ki. Bü tylık sm' Kı reden 9 metreye kadar iki kat, 9 metreden Lokman Hekimin birçok sıhhî ma800 . 160t' • Üc aylık 12 metreye kadar üç kat. 12 metreden 14 3 150U . kalelerile süslenmiştir. Senelik 2900 • Altı aylık Ç I K T I metreye kadar dört kat. 14.5 metreden 20 2800 . Senelik abonesi 250 kuruştur. İstanbul metreye küdar be; kat, 20 metredep faz'a Umuaıl Tevzı Yeri: Telefenv 83746 DİR R AT Divanyolu No. 104. eaddelerde altı kat ınşaata musaade edikGazetemire gönderiîen evraft v« yazu&ı cekur. FERİKÖY Eczanesi Sefıir haberleri Hayvan Borsasmm aeıklı lıali nazıran ıınf HÂDİSELER DÜSÜNCELER [HEM NALINA MIHINA retim meıtsub teşkilâtlanıttası işi Prof. Fındıhoğlu \ Yazan: *^« a m Amerikadan yeni vapurlar alınırken Beş günde 150 ton kok kömürü dağıtıldı TÜRKİYE YILLIĞI 1947 KIRALIK APARÜMHN Sü GÜZELİ Fiatı 6 Liradır. CUMKURİYEÎ AFİYET Gazefesi ENVER NASIR İLÂCI ediime*iJ3 İade olunznftiu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog