Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Ş Ü K E Ü C A N A L ' t n Kendi kendınıze hocasu öğreten BİÇKİ DERSLERİ KADIN TERZILIĞİ 4,5 Lira KRKEK TERZİLİĞİ S . Bütün elbise ve çamaşırlann metodları vardır. YAPMA ÇİÇEKLER V, Süs, vazo ve tuvalet çiçeklerinln nasıl yapılacağını öğretir. 1,5 liradır. CĞUR Kitabevi, Cağaloğlu yokuşu No. 44 umhuri 24 Uncü yıl Sayı: 8 2 1 0 Telgral ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: îstanbul No. 248 Telefonlan Umuml Santral Numaracn 24288. Yaa İşlerü 24299. Matbaa. 24290. FOTOGÇAFLA ATA1 aCnK Mevcudu çok azalaapre kıymetli eserin Fiatı 125, Umuznl S4 KURUCUSU: YUNUS NADÎ Sovyetlerin peykleri cevabın müsbet olması için Moskovayı zorluyorlar Molotov ve Vichinsky'nin tedavide bulundukları sırada Stalin'in Maisky ile görüşmesi Londrada müsbet yorumîara yol açtı Rusyanın cevabı bugün bekleniyor r Pazartesi 23 Haziran 1947 Rusların sinir harbine Türkiyenin cevabı «Türkler kendilerine aid araziden bir santimetresini bile başkalarına bırakmak niyetinde değildirler)) Bir İngiliz gazetesi: «Sinir harbine bir de Noskova radyosunun kabalığını eklemek zarureti vardır» diyor bırakılacakları hakkında Ingıltere ile Birleşik Amerika devletlerinin dikkatini çekmek suretile niçin harekete geçmiş olduklarmı da anlıyorlar. Ote taraftan Moskova, Rusya tarafından Türkiyeye karşı herhangi bir siyasî baskı yapıldığını yalanlıyor. Sanki halk, Rusyanın Kars, Ardahan üzerindeki isteklerinl ve Boğazlann müdafaasma İştirak hususundaki iddialarım okumamış gıbi. Bu sinir harbine bir de Moskcva radyosunun ArJcait Sa. 3, Sü. l de Amerika, Türkiye ile tedafüî bir ittifak yapmalı II kinci Dunya Harbi, demokrasi ile totaliterlik arasında cereyan etti. Kaderin ve hâdiselerin hem garib, bem acı bir cilvesi olarak demokrasi ile hiçbir münasebet ve alâkası olmı>an, keiimenin tam manasile totaliter ve cebbar bir devlet olan Sovyet Rusya da demokrasi cephesine katıldı. Sovyet Rusyanın, Müttefikler arasına kendi arzusu ile istiyerek değil, 1939 ağustosunun son haftasındanberi işbirliği yaptıeı Hitler tarafından zorla katılnıası, dunya barışı için bii> ük bir talihsizlik oldu. Çünkü İkinci Dünya Harbi içinde, üçüncü diınj a harbine sebebijet verebilccck bir anlaşmainazhğın tohumu atıldı. Batı demokrasileri ile bolşeviklik arasında öyle büyük, öyle esaslı bir zihniyet farkı vardı ki bımlar 4 sene beraberce harb etseler değil, 40 yıl aynı kazanda ka\nasalar, gene birbirlerile kajnaşamazlardı. Nitekim harbin bitmesile beraber «öküz öldü, ortaklık ajnldı» sözüne tamamile ujgun olaıak batı dcmokrasilerile bolşe\ik Rus^a aynldılar ve birbirlerinden tamamile aykın yollar tuttular. Sov>et Rusya, totaliter ve istilâcı bir devlet olmak yolunda yürütneğe devam etti \e naziliğin, faşistliğin. Japon cihangirliğinin şerrülhalefi olarak demokrat devlctlerin karşısına dikildi. Böylece Hitler, Sovyet Rusyayı Muttefiklerin cephesine katılmağa mecbur etmekle onlara, kendi japtığı düşmanlık ve fenalıktan daha bihüğünü yapmış oldu. Moskova 22 (a a.) Avrupaya yardim hakkmdaki Marshall projesinın müzakeresine iştirak etmek üzere Pransiz ve Ingıllz hiıkumetlerl tarafından davet edilen Rusyanın cevabı. onümüzdekı 24 saat İçinde beklenmektedır. Buradakl yabancı mahfiller, Rusyanın davetı kabul edeceğl kanaatlndedirler. Bununla beraber Molotov'un gorüşmelerin Prag'da yapılm&sını teklif eTnesi de muhtemeldır. Maisky tekrar sahneye çıktı Londra 22 (a.a) «Ohseıver» gazetesinin iyi bir kaynaktan oğrendığıne göre, senelerdenberi diğer memleketler mümessıllerıle yapılan toplantılarda Rusya namına soz söylemiş olan Sovyet pohtika adamlarından ikisi, şimdi savaş dışı kalmiş bulunmaktadır. Bu habere göre M. Molotov, vorulmuş olup istirahat etmeğe karar vermiştir. Dığer taraftan Vichinsky de Çekoslo Amerikan heyeti Vanda General Oliver'in tetkiklere dair yeni beyanatı Londra 22 (a a.) «Great Britain and the East> gazetesi şunları yazıyor: «Bugun Turkler B ü ^ k Britanyanın dostluğunu ve muzaheretini kazandıklarını biliyorlar. Fakat muhtac olduklan yerdımın Ingilterenin }imdilik yapmağa muktedır olmadığını da anlıyorlar. Büyük Britanyanın Türkiyedekı niıfuz ve itibarını kaybettiği idditsı ancak cahillerin zihninde yer bulan bir vehimden ibarettir. Türkiyedeki aklı başında adamlar, harbin sonundanberi kuzey komşuları tarahndan baskıya maruz D Maiskv İngilierenin Türkiyeye yoîladığı malîar Yalnız son beş ay içinde İngiltereden Türkiyeye 1,327.463 İngiliz lirası tutarında otomobil ihrac edildi Londra 22 (a a.) îngılterenin Turkı>eye yapmakta oldugu nakil vasıtası ıhracatı, uçaklar da dahü olmak uzere, geçen ay yuksek bir sevıye muhafaza etmıştir. Mayıs ayı zarfında Tıcaret Bakanlığının istatıstıklennden anlaşıldığına gore, 332,354 İngiliz lirası tutarında otomobil ihrac edılmıştır. Bu rakam, nisin ajında yapılmış olan 367 246 İngiliz Beş yıl süren müthiş bir harbden sonra. şimdi dünya, ceski hamam, eski tas» vazi>etinde gene iki cep» heye ayrılmış bu'.unuyor. Bir tarafta demokrasiler. öte tarafta da mahud demir perdenin arkasındaki bolşevik Rusja ile pe\kleri karşı karşıyadırlar. Demokrasi cephesinin liderliğini yapan Birleşik Amerika, kızıl selin taşıp yayılmasını önlemek için tedHrler almak»adır. Bu arada, Türkiye ile Yunanistana askerî yardımlar japmak kararını da vermiştir. Bu karardan sonra, Sovyet Rusyanın tuttuğu 50I ve tayır değişmemiş, hattâ daha mütearrız, daha husumetkâr bir şekil almıştır. Hâdiselerin gidişi. Amerikan yardımınm bir yanm tedbir olduğunu gösteriyor. Kızıl sele karşı demokrasi cephesinin bir ileri karakol hattı ve bir seddi olan Türkiyeye yapılacak 100 milyon dolarlık bir askeri yardımm kifayetsizliği daha şimdiden anlaşılmış bulunuyor. Türkiyenin kendisinden beklenen vazifeyi hakki'e yapabihnesi için, bize yalnız 100 milyon dolarlık silâh ve malzeme vermenin kâfi olmadığını ve memleketimizin harb gücünün arttınlması ve iktiiadî kalkınmasının sağlanması lâzım geldiğini, geçenlerABİDİN DAVER Arkas\ Sa. 3 Sü. 4 te Toptancı kasablar bugün grevc karar verdiler Galatasaraylılann İstanbulun etsiz kalmaması için Belediye tarafından tedbirler alınıyor İstanbul halkını sıkıntıya düşürmek için ellennden gelen hiç bir şeyı esirgemiyen bazı celebler ve kasabıar, yenı bir manevraya girişmışlerdır. Haber aldığımıza gore toptancı tüccar, bu sabahtan itibaren Mezbahada kesim yaptırmamaya ve bu suretle bir grev teşebbüsüne gırişmeğe karar vermişlerdir. Toptancı tüccarın bu hareketine, bir takım kasablar da katılacaklardır. Toptancı tüccarın, Belediye tarafından koyun ve kuzu etine komılan narkfcan, evveldenberi şikâyetçl oldukları bilinmektedır. Son gunlerde, eün bollanmaa yuzünden bu narkın biraz daha ir.dirıleceği yolundaki haberler, toptancıları büsbütün endişelendırmiştir. Normal ve insaflı kârla asla tatmin oluıımıyan bu tacirler, satışlarm serbest birakılmasında ısrar etmektedırler. Perakendeci kasablar da narktan memnun değıllerdır. Fakat buna sebeb, nark olarak tesbit edilen fiatın çok veya az olması degıldir. Kasabların iddia. Van 22 (a a.) General OHver'in Sa. 3. Sü. 2 de başkanlığındaki Amerikan askeri heyetı bugun saat 14 te gol yolu ile sehrlmıze gelmiştır. Anadolu ajansı adına kendisıle yapılan gorüşmede heyet ba$kanı bu gezalerinın İskendemn ve Mersın bolgelennden başlıyarak bazı musald liman ve iskelelerin durumunu inceledıklerını ve oradan Dıyarbakır yolu İle Bıtlis üzennden bugun Vana geldikleriru, bu bolgeye gelişlennin. sebebi, yol UıD, P. ll ^olare Kurulu imz^sile Cumhur Başkanına ttjacmı gbzderi geçlrmek oidugunu ve bu lhtiyacın gerçekleştiı ılmesirun oçekilen telgrafta «on neşriyata C. H. Partisinin nemh konulardan bulundugıınu, memkayidsızhğı sebeb olduğu ileri sürülüyor leketın hayvancılık, tarım bakımından çok zengın oidugunu, ulaştırma vasıtaMaıcsal Montgomerj'nin son bir resmi larınm gellşmesı nisbetınde Turk yurduİzmır 22 (Telefonla) D P. nin bu meydanı her yaştan büyuk bir kutle ile nun bu parçasındakı tabıl guzellığın ve gün Ataturk için yaptığı miting, İzmir dolmuş, Atatürk heykeli sade çiçeklertarıhi zengınliğin de geUşecegını, Ame lılerin Ataturke karşı besledıkleri bü den yapılmış buket ve çelenklerle, Atarikan heyetine karşı bu>iık mlsafırper j u k sevgiyi bir kere daha gostermele türkün agrandisman fotograflarile süsverlik ve ıçten dostluk gosterildığıni, her rine vesile te^kil etmistir. Cumhuriyet Arkasx Sa. 3, Sü. 2, de lıralık ıhrocatın hafıfçe altında, fakat yerde sıcak kabulle karşılaştığını ve A1946 mayıs aMnda yapılmış olan 42 000 morıkan milletlnin Türkiyeye karşı Ingılız lıralık ıhracata mukabil pek yükduygularımn samimt ve o nısbette sısektır. Bu yılm Ük beş ayı zarfında Incak oidugunu ve yıllar geçtikçe ikl milgılterenm Türkiyeye ihrac ettlği otomolet arasındakı bu dostlugun, bu yakınlıbıllçrın kıymefi 1.327 463 Ingılız lirası ğm daha zıyade ar^acağına ve daha mestutarmdadır. Gcçen sene aynı devre zarud gunlere varacagına kani bulunduğufında ıse 229,593 İngıhz liralık otomobil Londra 22 (A.P.) İngiliz Imparatornu soylemıştır. Arkas\ Sa. 3, Sü. 6 da luğu Genel Kurmay Başkanı Mareşal Montgomery, cumartesi gunü, Imparatorluk Uzakşark askerî uslerini teftış, dominyonları ve Japonyadaki Müttefık; Kuvvetler Başkomutanı General Mac Arthur'ü zıyaret etmek uzere 2 ay kadar devam edecek bir seyahate çıkmiş Galatasaraylılar, Taksim abidesine çelenk koyarlarken bulunmaktadır. Mareşal Montgomery, General Mao Arthur'un kendisini kararrtle davet ettiğıni ve General Ma c Arthur'un, şrmdıye kadar tanışamadığı tek yük c ek rutbeli Amerikan generali olduğu vzıiı kendisıle tanışmayı pek arru ettiğini ve Japonyada dort gun kalarak Japonyaya karşı yapılmış olan harb safhalarını birbkte tetkik edeceklerini bıldirmıı, Hindıstan, Smgapur, Avustralya, Yeni Zelandadaki askerî erkânla görüşeceği» yüzde otuz nisbetlnde açikt&n para alni ilâve etmiştir. maktadırlar. Böylelikle perakendeci kasablar, fa«Koca Bebekler» eğleniyor «Keşke kısa pantalonla turadaki fiata kendi kârlarını ilâve ede. gelseydik» Numaralar ve lâkablar Yaşlarını saklırek yaptıkları satışlarda zarar ettıklerini ileri sürmektedirler. Söyledikleriyanlar Çinden temin edilen pirinc 67 senelik ne göre, Belediyenin narkı kendilerine Ankara 22 (Telefonla) Gelen hamezun Kaynayan pilâvlar ve uçan tathlar.... 22 kuruş kâr bırakmakta, fakat yapı. berlere göre Amerikada bulujıan Ds lan karaborsacılık yuzünden bu mıktaı miryolları ve Denizyolları heyetimizin beş kuruşa düşmektedir. Beş kuruş'ise, Koca Bebekler> dün gene bayTam' manasile «kendi evinde» hissedinakliye ve diğer masrafları ancak kar yaptılar, gent ihtiyar yüzlerce Galata. yor. Ağırbaşlı, sakallı ihtiyarlar ço yaptığı temaslar neticesinde bugüne kaşılamaktadır. Toptancılarm kendilerin saraylı hep bir arada meşhur pilâvları cuklar gibi şakalaşıyor, gülüp eğleni dar almanlardan ayrı olarak yeniden 10 gemi satın alınması için den harac aldığını söyleyen kasabların nı yediler. Mektebden senelerce evvel Arkast Sa. 3, Sü. 5 te •arılmak üzeredir. hâdiseyi alâkadar makamlarca tesbit çıkmiş olanlarm, bir gün için dahi olsa, Izmirde Atatürk için ikinci miting D. P. nin tertib ettiği mitingde hatibler Halk Partisiıti itham ettiler Montgomery Japonyaya gidiyor pilâv toplantısı neşeli geçti Dün yapılan toplantıdan intıbalar Amerikadan 10 gemi daha satın alınacak Yeni satın ahnan mayin arama tarama gemilerimiz '••' v ettirecek yerde, onlarla beraber bir grev hayatlarınm en gamsız yıllarmı geçirhareketine kalkışmaları hakikaten ga dikleri o yuvaya donmeleri ne hoş oluribdir. yor... Kendilerinden büyük smıftakileriîstanbul Belediyesimîen alâkalı bir ni, bir vakitler ağabey dıye çağırdıklazat ise, bu manevranın. narkta yapılma rını görenler, genclıklerini hâlâ muhası düşünülen tenzilâtı önlemek hedefini faza ettiklerine inanıyorlar ve bü*ün gütttlğünü blldlrerek, şunlan söyle gailelerinden sıyrılarak «eski güzel günPerakendeci bir kasab işbaşında lere» dönüyorlar. Tıpkı Sakallı Celâlin, iarma göre toptancılar, bu is.te de ma mlştir: « Geçen hafta çarşamba günü ya Ercümend Ekrem Taluya söylediği gir.evra çevirmekte, nark üzennden fatu Arkası Sa. 3, Sü, 5 te bi içlerinden, bu hoş toplantıya, kısa ra kestıkleri halde, nakliye ticreti harlç, pantalonla karışmak arzusu geliyor. Saat ondan itibaren, mektebin avlusıı dolmağa başladı. Misafirleri, ev sahibi sıfatile Müdür Behçet Gücer karşılıyor; fakat bu misafirlik ve ev sahiblik zahlrî; zira burada herkes kendini tam Dünhü atletizm müsabakalan Gül kupasını Fenerbahçe kazandı j "?" ;: j •}* s Otomobil tevziatı işi Senihi Yürüten: «Benkutunun kapağını tamamen açmadım, sadece araladım» diyor Buyuk Millet Meclisinin son oturumlarından birinde, nakıl vasıtaları kanununda deâi^ıklik yapılmasma daır kanun tasarısı goruşvılurken soz alan D P. îstanbul mıllch ekıllermden eski Şoforler Cenujetı Başkanı Senihi Yuruten Arkan Sa. 3, Sü. 7 cU Yeni satm ahnan sekiz ma>in arama tarama gemisinin, InyıUeıeden limanımıza geldiğini yaanıştık Bu gemiler, Maltepe aeıklarında demırlemıMerdır. Çardak, Çeşme Çarşamba, Çandarh, Bregli. Edınc.k Edrem.d ve Erdemlı adların, alan bu gemilerimizin standard tonajlar. 700 tam vuklıi olarak ıse 890 tondurlar. Makineleri Dizel elektrık motorlu olup Fairbanks fabrıkalarında yapılmıştu. 3o00 beygir kuvvetiade bulıınafl bu motorler gemilerj 18 mil surat temın etmektedır. Silâhlan 2 tane 76 milimetrelik hem denize, hem havaya ateş eden topla müteaddid 20 milimetrelik Oerlikon ucaksavar topudur. Muıettebleri 100 er kisıdir. Yeni arama tarama gemıleıimiz, açık denı? refakat gemısi olarak da kullanıldıklarırdan, denizaltılarla savaşmak için luzumlu cihaz ve sılâhlarla da teçhiz edilmışierdır. Resimde yenı gemilerimizden bir kaçı, Maltepe asıklarında bir arada görülmektedir. Dun japılan atletizm müsabakalarında jüksek atlamadan bir enstantane Yazısı 2 neı sahıjemızde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog