Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

r İsmail Habib Üç bölge Sevük YURDDÂN YAZILAR Fırattan Toroslara Karadeniz Yahları Yukarıdoğu Diyarı tçinde 93 resim vardır. Umuml satış yeri: Cumhuriyet Matbaaa Fiaö 3 liradır. umhuri UnCU yil öaVI . KUEÜClfSCNTUNUS NAD? Telgraf *e mettub" sdresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta fcutura: tstanTJul No. 248 Telefonlar: ümuml Saotral N u m v m : 24298. Yan İşlerü 24299. Matbaa: 24290. yegâne kuvvet YITAMINLI Pazar 22 Haziran 1947 GIDASI Rusyanın verecegi cevab Molotov'un en geç yarın cevab vermesi bekleniyor Londrada Rusların gene katiyetten çekinerek muğlâk bir cevab vermeleri ihtimali ileri sürülüyor ingiliz Fransız teklif ine ismetinönüCeiâi Demokratlar icab ederse Cumhur Başkanının gerekerf tebliği yapabileceğini söyliyerek izahat vermiyorlar^ fakat henüz bir neticeye varılmadığı ihsas olunuyor Dün Celâl Bayarla Hamdullah Suphi arasında bir mülâkat yapıldı, Demokratlar bütçe müzakerelerindetı çekildikleri vakit de böyle bir mülâkat vuku bulrauştu 1 ' Londra 21 (B.B.C.) Avrupamn kalkmması için üçlü bir konferans topAnkara 21 (Telefonla) lanması hakkında Bevin ve Bidault'nun Başkanı İsmet Inönü ile Demokrat FZT* yaptıkları davete Rusyanın verecejfi ceti Genel Başkanı Celâl Bayar arasında vab merakla beklenmektedir. Mosko yapılmakta olan görüşmelere dair yo« vadaki Reuter muhabinnin verdiği marumlarin devam ettiği görülüyor Bu lumata göre Molotov'un cevabı en geç yorumlarda da hemen aynı nakarat pazartesi gününe kadar verilmij olavrupanın ekonomik kalkıntekrar edillp durmaktadır. caktır. masını sağlamak maksadile Lüzum gördükleri takdirde ve arzu Cevab hakkında tahminler ettikleri raman bu görüşmeler hakkın» Marshall'ın ileri sürdüğü Londra 21 (a.a.) Rusların, Mars. da sayın Cumhur Başkanı, gereken yardım teklifi etrafında görüşen Behall plânı münasebetile Bevin ve Bitebliğde bulunabileceklerinden Demokvin ve Bidault, birkaç gün önce Modault'nun davetine verecekleri cevabın rat Parti çevrelerinde buna takaddura lotov'a başvurarak kendisini Parise mahiyeti hakkında Londra tefsircileri edecek herhangi bir izah yapılmamakta davet etmişierdi. Sovyet Rusya da Mosknvamn kat'î karar arifesinde ol. dır. Parti, sadece bahis konusu olan işdahil, istisnasız bütün Avrupa nıilduğunu söylemektedirler. Umumî kalerle alâkalı bulunmıyan bir takım naate göre, Rusların gene kat'iyetten letlerini hedef tutan bu yardım tektahminlerin de yürüyüp gitmesine mâ kaçınarak muğlak bir cevab vermesi ni olmak için Anadolu Ajajnsı vasıta. lifi, şüphesiz ancak Moskovanın da muhtemel görünmekte, Molotov'un osile bir tebliğde bulunmakla iktifa e t iyi niyet göstermesile gerçekleşme yalama taktiğinde devam etmesi bekmij ve yayılmakta olan haberlerin, her imkânlanna kavuşabilecektir. Fakat lenmektedir. Maamafih bu kere Ingiliz hangi bir esasa istinad etmediğini açıksayın Mololov bugüne kadar davete hükumetinin Fransa ile işbirliği ederek lamıştur. müsbet yahud menfi bir cevab verRusyanın ademi memnuniyeti pahasına Benim bu hususta yaptığım temaslar» memiştir. Amerikan teklifi etrafında da olsa kalkınma programım tatbik mev dan edindiğim intıbaa göre, sarih bir mütalea yürüten Rus gazeteleri de, kiine koymak azminde olduğu belirtil Arkas\ Sa. 3, Sü. 3 te mektedır. Esasen Bevin bunu Avam henüz Kremlin'den direktif bekler Kamarasında açıkça ifade etmiştir. Fa. gibi bir hal takmmışlardır; şimdilik kat tefsircilerin kanaatine nazaran, Aihtiyatlı bir dil kullanmakta, yalnız vam Kamarasmdaki gorüşmelerde müKarasi'den İstanbula geürken Surlyede yanarak diişen PanAmerikan tayyaresinin dün şehrimizden geçen talihli arada bir dolar diktatörlüğüne birhim olan cihet Bevin'ın bu kat'iyet ifayolcuları grup halinde (solda uçağın, ayağı kırılan sarışın ve güzel kamarotu koltuk değneklerile tayyareden inerken) kaç fişek savurmakla yetsinmektetngiliz Fransu teklifini incelemekte de etmesi değil, her iki partiye mensub dirler. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de olduğu bildirilcn Molotov Rusyanın ştmdiye kadar giittüğü politikayı gozönünden u^ak tutmıyan arkadaşlar, Moskovadan gelecek'c!vabın menfi çıkacaği noktası üzerinde birliktirler. Rusya, Avrııpanın ekonomik kalkınmasına yardım etmek şöyle dursun, kıtayı ıstırablar içinde kıvrandıran bugünkü vaziyeİspanyol Fası mücahidlerinin tin devam etmcsini, hattâ mümkünse lideri ile «Cumhuriyet» adına daha beter olmasını temenni eder bir Hamdullah Suphi Tannöver Kahirede bir konuşma hal takınmıştır. Ilk ihtilâlin nazariyesini yapan liderler zamanmdanberi bilinen bir şe>dir ki. bolşevizmi yaymak için en miisaid hava açlık, sefalet, bezginlik ve anarşidir. Bu da ancak ekonomik y etersizliklerin körükliyeceği bir ateşte pişip hazırlanabilir. İnsan kütleleri her yerde bunalacak, vücudce ve kafaca yıpranacak. Londra 21 (a.a.) İngilız Başbakanı bir çoğunda İnsan haklanmn İnkâr esonunda da «Allah cezasını versin, ne Vlr Attlee, York kontluğunda Braus rtıldığinden ve demokratik oldukları ldhalimiz varsa görelim» diycrek kol sy'de madenciler mılll sendikasının ter dia edılen hükumetlerin kıyafet ve göPan Amerikan Şirketinin Karaşiden len bir uçakla dün sabah 9.30 da Yeşillarını Rusyaya açacaklardır. İçinde ablediğl bir tezahurat esnasında beya runuşlerıni değiştirmlş olduklarından İstanbula gelirken Şam civarında kaza köye gelmişlerdir. Gelenlerin yedisi yolkafıyyen şüphem yoktur.> yaşadığımız harb sonu devri ne ka ıatta bulunarak şunları söylemiştir: ya uğrayan tayyaresinde bulunup bu cu, diğer üçü mürettebattandır. Yolcu« orta Avrupa memleketlerinden Arkasi Sa. 3, Sü. 1 ( t dar uzun sürerse Moskof emellerinin feci Jtazadan kurtulanlardan on kişi, lardan Mr. Mac Kenzie, Cort, Dennys Arkajsı Sa. 4, Sü. 5 da gerçekleşmesi ihtimali o kadar kuvşehrimizden hâdise mahalline gönderivetlenecektir. Bu itibarla Amerikan yardımını baltalamak uğruna onlar elden gelen gayreti esirgemiyeceklerdir. Fakat bunu yaparken iyi niyetli tcklifleri ve nazik davetleri mutlaka ceffelkalem recl etmek zorunda değillerdir. Böyle bir hareket, belki «Bu memlekette Kemalizşarkkârî kıırnazlık politikasına pek Abdülhallâk Torres Beyin gazetemiz de uygun görünmiyecektir. Saf kütmi yıkmak istiyen, irtica için imzaladığı resim leleri aldahnm ümidile Moskovanın ve komünizm gibi ne çok defa (sureti hak) tan görünKahire (Hususl Muhabirimizden) meyi tercih ettiğini hep biliriz. Milvarsa yıkılacaktır» Kahirede Kontinantal otelinm taraletlerarası konferanslarda Rus delesasmda ispanyol Fas liderile karşıkarAnkara 21 (Telefonla) Ankara Va. zuğün 15 lncl maddesl şümulüne jrlrîzmir 21 (Telefonla) îzmir gencgelerinin dünya barışı uğruna, deBir müddettenberl Ankarada bulun sadakl grevler dolayıslle nakll teahhura ılıji, son zamanlarda bazı paTti merkez, mekte ve halkın huzıır ve rahatını lhl&l şıyayım. Memleketinin istiklâlini, F a mokrasi ve adalet uğruna ateşli söz mcak ve ocak blnalanna hoparlörler eölcl bir mahiyette olduğu bildlrılmekte sın bütünlüğünü müdafaa etmek için makta olan Denizyolları Umum müdürü uğnyan tlcarl eşyayı alarak llmanımıza liğinin tertib ettiği Atatürk mitingi, b u ler söylediklerini çok duymuşuzdur. iconarak bu vasıta ile blna dışındakl hai ve bunun Türk ceza kanununun 546 nci çalışan ve bir kaç gün önce Mısıra ge Yusuf Ziya Erzin şehrimİ2a dönmüştür. gelecektir. ctstanbul> bu seferi tamam akşam saat 19 da Cumhuriyet meyda Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Arkas\ Sa. 3, Sü. 6 da Çağırıldıklan toplantılara «gelmiye ka da konferanslar verilmekte ve hita maddesl gereğince cezayı müstelzim bu len Abdülhallâk Torres iri, kuvvetli vü Ögrendığimize göre, TJmum müdür yeni alınan ve dış seferlere tahsis olunan gecudü, güneşten yanmış esm«r tenile tam ceğiz» diye ayak direttikleri de pek belerde bulunulmakta olduğundan ba lunduğu Uerl sürülmektedir. miler ve muhtelif Idarl işler etrafında Demokrat Parti çevKİennden verilen bir mücahid tipi arzetmektedir. görülmemiştir. Onlar bu gibi gay hisle Demokrat Parti Genel başkanlığıBakanlıkla temaslarda bulunmuştur. Hizbülislahülvatanî (reformist parretlere kahlmaktan, yahud katılır na tezkere göndermiştir. Vaülık aynı malumata göre, bu tezkereye< Parti GeVerilen malumata nazaran. yeni alınel Başkanı Celâl Bayar tarafından ?u ti) lideri olan Abdülhallâk Bey, Atagibi yapmaktan çekinmezler. Mak tezkereyl C H.P. ne de göndermlştir türkü bütün Faslıların tanıdıklarını nan şüep ve gemiler dış seferlerimlzln Tezkerede, blnalar haricine sesin bir cevab verilroiştlr: sadlan, herhangi bir gayreti önlemek gellşmesinl saflıyacak bir yekuna varaletle nakli, polis vazife ve salâhiyet cTezkerenlzl aldım. Mündericatını De söyliyerek söze başladı: maktadırlar. Yeni gemilerlmizin en büdeğil, fakat bir neticeye vanlmasma kanununun tatbik suretinl gösteren tü Arkan Sa. 3, Sü. 7 de Arkan Sa. 3, Sü. S te yük ve en lükslerinden birt olan «İsengel ohnaktır. Onun için, bir defa tanbul> seferine aralıksız olarak devam konuşmalara başlandı mı ilk veyp etmekte, Kanarya adalarındakl Janpalikinci adımda seri halinde güçlükler mas llmanına ulaşmış bulunmaktadır. Raman dağı, Adana ve Hatay bölgelerinde önümüzçıkarmayı ihnıal etmezler. Bir de Tertiblenen tarifeye göre, <tstanbul» aradaki bağlann birdenbire kopmagemlsl oradan Marsllyaya geçecek, Prandeki ağustostan itibaren yeni sondajlar yapılacak masına dikkat ederler. Günlerce, haftalarca tartışmalar olur. Meseleler bir Ankara 21 (Telefonîa) Memlekette bir ortaya konup sağdan soldan çekişpetrol arama işlerine, önümüzdeki ağusmelere girişilir. İleride bir daha toptostan itibaren daha geniş ve esasb. şelanmak üzere konferans dağıldı mı, kilde başlanacaktır. Bu çalışmalar, bilonlann işi iştir. Çünkü barış genc hassa Eaman dağı, Adana ve Hatey bölyanna kalmıştır; o zamana kadar gelerinde tekâsüf edecektir. Adanadaki milletlerin ıstırabı biraz daha artasondajlarda 3500 metre derinliğe inilecak, halk kiitlelerinin sabrı ve tacek ve bu çevrekrde mecmuu 12 bin Ankara gazetesi: «Bu yalaııların metrelik sondaj yapılmış olacaktır. hammülü biraz daha eksilecek, yerarkasnula ne türlü gayeler gizlendiği yiizündeki sefalet çamuru bir miktar Tanınmış bir sondaj firmasmın 20 mügözden kaçmıyor» diyor daha koyulaşacaktır. Öteki galiblerle tehassısı tarafından idare edilecek o'an bu sondajlar, tamamen M.T.A. hesabma olan aradaki bağlar da koparılmadığı Ankara 21 (Telefonla) Son zamanyapılacaktır. Mütehassısların vazifeleri, için Moskovaca üzüntüye yer yoktur. larda Ankarada birbiri ardınca çıkarısadece, sondajları gösterilen yerler ve Mesele, gelecek toplantıyı da atlatalan şayialar arasında kabine buhranınanlaşmadaki esaslar dahilinde yapmakbilmektedir. Daha öteki toplantıya dan da bir kaç defa bahsedilmiştir. Bu tan ibarettir. Bunların alet ve malzemeakşamki Ankara gazetesi, bu rivayetler Allah kerimdir. leri de gene enstitü tarafından temin münasebetile ezcümle diyor Yirmi dört kişilik Büyük Jüriden bazı simalar Bu itibarla Bevin ile Bidaıılt'nun «Receb Peker hükumetinin ciddî bir olunacaktır. Sondajlara, mevcud makiFalih Rıfkı Atny R. Nuri Güntokin İsmail Habib Scviik Pıof. Fındıkoğlu Kenıal Salih Sel 11. Cahid Yalçın beraberce yaptıklan davete Krcmlinprogramla ve tam bir enerji ile işlerine r.eleıle başlanacaktır. Derin sondajlar «Yunus Nadi Mükâfatı» nm yazı neş incelenecek ve bin liralık mükâfata lâ riri), Ahmd Hidayet Reel (Cumhuriyet devam ettiği b'r sırada, ikide bir ortaya için" icab edcn tesisat ve malzeme de den bir kabul cevabı gelirse hemen retme müddeti bitmiş ve neşredilen ya vık görülen makale seçilccektir. Büyük muharriri), Asım Us (Vakit başmuhar çıkarılan bu türlü haberler, siyasi çev a\rıca enstitü tarafından getirtilmekümide kapılmakta acele etmemelidir. zılar, İstanbul gazetekrinin yazı işleri jüri, isimlerini alfabe sırasile aşağıya rirı), Atıf Sakar (Tasvir yazı isleri mü relerde gülünç uydurmalar telâkki e tedır. Bu kibar devlet adamlarile Pariste müdürleri tarafından teşkil edilen ilk kaydettiğimiz, şu zevattan müteşekkil dürul, Burhan Felek (Cumhuriyet mu dılmekte ve bu uydurma arkasmda ne Bundan başka grarimetrik çalışmalara NADİR NADİ harriri) , Cemaleddin Bddık (Akşam mu turlü gayeler gizlendiği de gozden kaç da Adana mmtakasmda başlanmıştır. Petrol arama sahasında jürice elenmiştir. Bu eleme neticesinde dir: Arkan Sa. 3, Sü. 4 tı m arnaktadir .> sondaj ameliyesi 'Arkatt Sx 3, Sfl. 4 t* seçilen yedi yazı, büyük jüri tarafından Abidin Dav'er (Cujnhuriyet muhar Arkai\ Sa. i, Sü. 6 da Davete mi? Yola ıııı? f Offa Âvfüpaya dair Attlee'nin nutku Fasıtı istiklâli için yapılan mttcadeleler Amerikan uçağı istanbula gelirken nasıl düştü? Yolcular faciayı anlatıyorlar İıtgiliz Başbakam, Orta Avrupa memleketlerinden bir çoğunda insan haklarımn inkâr edildiğini söylüyor Kazadan hafif yaralarla kurtulan talihli yolcular dün şehrimizden geçerek NewYork'a gittiler, bir tanesi İstanbulda kaldı İzttıirde Atatürk mitingi Parti binalarına konan hoparlörler Ankara Valisi tarafından gönderilen tezkereye Celâl Bayarin verdiği cevab Deniz ticaret filomuz Umum Müdürün gazetemize verdiği izahat Amerikalı deniz mutehassısları dün Denizyolları Umum Müdürü ile g'örüştüler Gencler Atatürk abidesinin önünde and içtiler Yıımıs Nadi mttkâfatı Yurdda petrol arama isleri Büyük Jüri salı günü toplanarak 1000 Hralık mükâfatî kazanan amatör muharriri seçecek Kabinede deği şayiaları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog