Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

lsmail Habib Üç bölge Sevük YURDDÂN YAZILAR Fırattan Toroslara Karadeniz Yalıları Yukarıdoğu Diyari îcinde 93 reslm vardır. Umum! sabş yeri: Cumhuriyet Matbaası Fiatı 3 liradır. 2 4 UnCU VII SaVI I O 2 0 8 umhuriyet KURDCU5U:YUNUSKADİ ft Telgraf v« melrtub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutura: îstanfcui No. 248 Telefonlar: Umum! Saotral Numarsn: 24298. Yaa İalerü 24299. Matbaa: 24290. İİk sayısı çok beğenilen ve bir tek mevcudii kalmıyan . . « . , . . . „ . , ClM1cirt6Sİ 2 1 H3Zİr3n 1 9 4 7 tkinci sajm dört renUl^e Jj^kalâde nefis bir kapak içinde fetljî&^ÇIKTL Bütün dünya Rusların cevabını bekliyor "Önümüzdeki günler Âvrupanın istikbalini tayin edecek,, Bidault bir üçlü konferans toplanması için Rusyaya yapılan teklif hakkında Fransız Meclisinde dün mühım beyanatta bulundu ve alkışlandı Paris 20 (AP.) Bugün Avrupanm j on günierde Büyük Millet yeniden imarı ile ilgili Amerikan teklıfi I Meclisinden çıkan iki karar hakkında Millî Meclise izahat veren Dış İşleri Bakanı M. Bidault, Marshall p'âgazetelerde oldukça heyenının Fransada sevincle karşılandığını tartışmalara mevzu oluyor. canlı beyan etmis ve plânm Avrupa için arBunlardan biri, ihtikârdan mahkum zettiği önemi Rusyanm anhyacağı ümiolan bir Belediye Başkanınm afhna, dini temeımi etmiştir. bteki de Parti Meclis Gruplarının M Bidault, BirleşUc Amerika Dı? İşBüjük Millet Meclisinden ayırd edi leri Bakanı George Marshall'ın karan ni lemezliğine dairdir. Her iki karann «büvük bir insan dimağının mah5u!ü> alınmasında C.H.P. amil olmuştıır. şeklinde vasıflandırmış ve şunları ilâve Hükümlü Bcledive Başkanı, aynı za ]etmiştir: « Önümüzdeki günler Fransa ile manda o yerin C.H.P. Başkanı olduğıı için halk efkârı af hâdisesini so )irlikte Avrupa ve dunyanın istikbalini ğuk karşılamıştir. Vakıâ Meclis ka avin edecektir.> Dış İşleri Bakanmın Amerikadan sırarına katılmıyanlar arasında C.H.P. ayişle bahsetmesi Meclis tarafından şidne bağlı milletvekilleri de görülmüşîetle alkışlanmış ve tezahürlerle karşıtür, fakat bu işte particilik zihniyeanmrştır. Yalnız komünistler tezahüp, tinin neticeye hâkim olduğunu ileri ere iştirak etmemişlerdir. sürenlere hak vermemek güçtür. Bidault, İnglltere Dıa İşleri Bakanı Parti Meclis Gruplarile Meclisin M. Bidault Arktut Sa. 3, Sii. 2 de bünyevî vaziyeti arasındaki münasebeti ortaya koyan karann da son zamanlarda açılan yanresmî bir hakaret davası ile ilgili bulunduğuna işaret edenler vardır. Bunlar, Halkçı çevrelerin gene particilik zihniyetile harekete geçtiklerini ve bu suretle halk efkârında uyanan kırgmlığa doğrudan doğruya sebeb olduklannı söylüyorlar. Biz, karar ve hareketlerimizde hoşa gitmek, parlamak ve alkış toplamak gibi basit duyguların tesir etmesine hiçbir zaman taraflı değilizdir. Vazifemizi yaparken, her seyden önce doğnıluk, hakseverlik ve millî tneniaat endişelerinin en başta yer Diyarbakır 20 (Husus! muhabirimiz 1 yafet verilmiştir. tutmasına dikkat edilmesini isteriz. len) General Oliver başkanlığındaki Litnanlar heyeti tzmirde Izroir 20 (Telefonla) Amerikan Beğenilmek ve pohpohlu sözler duy \merikan askerî heyeti, bugün, Iskeımak için girişilen teşebbüsler çok lerundan uçakla şehrimize gelmiştir. baymdırhk ve limanlar heyeti Izmire defa sabun kb'püğü gibi sönmeye leyet, hava meydanmda genel müfettiş gelrruş, incelemelere başlamıştır. Heı ^ n i Doğan, Vali Asım Türeli, Korge yet, Izmirde iki gün kalacaktır. Diğer mahkumdıır. Millî menfaatimiz öyle leral Yumnü Uresin, Belediye Başka taraftan General Hull'ün başkanlığında gerektirdiği zaman, hattâ kalabalık u Abdülkadir Cizreli, Emniyet Müiürü bulunan ve Genelkurmay Hava K u r . tarafından antipatik sayılmak paha re kalabalık bir halk kütlesi tarafın may Başkanı G«neral Fevzi Uçanerln sına da olsa belli bir karan almak an karşılanmıştır. Bu münasebetle Oı tefakat ettiği bir Amerikan heyeti bu tan çekinmemek şarttır. luevi Türk ve Amerikan bayıaklarıle sabah uçakla Bahkesire gitmiş, bazı ziyaretlerde ve incelemeleırde bulundukFakat Tannya şükürler olsun ki, üslenmiştir. Amerikan heyeti, şehrlmizde tetkiîc tan sonra akşama doğru ayni uçakla Türk halkuım sağduyusu bir hayli kuvvetlidir. Bu halk, demagoji oyun lerine başlamıs; gece sereflerine bir zi Balıkesirden ayrılnuştır. laruıa kolay kolay aldanmaz; gerçek millî menfaatleri hedef tutan bir hareketle, daha ziyade particilik zihniyetinden ilham alan hareketleri birbirinden ayırd edebilir. Çoğunluğu elinde tutan Halk Partisinin son günlerde Meclisten çıkardığı iki karar, halk efkânnm hoşuna gitmediyse. bunda, Halk Partisine tesir eden hissî sebeblerin rol oynadığını unutmarnahdır. Türk ve Yunan limanlarını ayarett^n sonra Sivastopola gidecek olan İnpüı filosunun Amiral gemisi Liverpool kruvazörtt Zararlı bir zilıniyet Fransız Dış İşleri Bakanı Rusyaya yapılan teklifin «sureta» bir davet olmadığım söylüyor Bir ingiliz filosu Karadenize geliyor Filo, Türk ve Yunan limanlarını ziyaretten sonra Sivastopol'a gidecek Büyük Britanya birliklerinin senelerdenberi ilk defa olarak Karadenize çıkacağı tebarüz ettiriüyor Londra 20 (a.a.) Önümüzdeki ay Saradenizde Sıvastopol Rus limanına esmi bir ziyaret yapacak olan İngiliı Liverpool» kruvazörile «Chaplet> ve Chequers. torpidoları evvelâ Yunan r e Turk limanlarını ziyaret edeceklerdir. Akdenizdeki Ingiliz donanmasının Başkomutanı olan Amiral Sir Algernon Wıllig .Liverpool> kruvazöründe buluacaktır. Filo 17 temniuı tarihinde Maltadan ayrılacaktlr. Bus sularma giiecek olan filo ev\relâ Boğazlardan geecektir. Ingiliz deniz btrllkleri Kızıl donanma günü olan 27 temmuzdan 31 temmuza kadar Sıvastopol limanında demirli kalacaklardır. «Liverpool» ve diğer gemilerde Rus bahriyesinin yüksek subaylarını kabul etmek üzere ha. zırlıklar yapılmışür. Gemiler vaktın bü. yük bir kısmmı Sıvaatopolda demirli olarak geçireeeklerse de Karadenizde bir deniz üssü olan Odesayı ziyaret etmeleri'<je mtimicündür. Bu suretle senelerdenberi Ingiliz deniz birlikleri re3mî bir ziyarette bulunmak üzere Karadenize ilk defa çıkmış olacaklardır. Basının miitaleaları «Avrupa birliği Sovyet Rusyanın elleri arasında» Paris 20 (t.a.) Bütün Fransız basını Amerikanin Avrupaya yapacağı yardımın şlmdi usul safhasma girmiş oldupu ve Avrupa birliği mukadderatmın şimdi Rusyanm" elleri arasıhda olduğu ilcrindedır. Halkçı cumhuriyet hareketi partisiin organı olan «L'Aube> gazetesi R'J1;yanın bunu reddetmesi tehbkeli bir parçalanma doguracaktır, demekte ve şunlan llAve etmektedlr: <Zira bugün en \ahlm dönüm noktalanndan birlsinde bulundugumuzu an!a* mak İçin Avrupanm Amerika yardırmndan bekllyebilecegi bütün ivllikleri yet«r derecede söyledik. Stalin'in zaman kazanmak ve Avrupanm öt«W ucunda Arkatı 5o. 3. Sü. 3 te İznikte sel felâketi Biri çocuk, biri kadın olmak üzere 4 kişi boğuldu İznik 20 fHususî muhabirimizden) Dünku müthiş yagmur afeti sırasmd» seller, Çölistan, Kaynarca, Dereköy ovalarının ekin, Tıağ ve bahçelerini harab etmiştir. Her üç köyde de kasırga çınar sibi ağacları kökünden söküp atmış, seller, yaz mahsullerini sürukleyip goturmüştür. Dereköyden 12 yaşında Abdi oğlu Hüseyin, Alakaya köyünden bir kadın, iki erkek sellere kapılarak tfcğulmuşlardır. Dereköj'de, ce^z büyük Arkasv Sa. 3, Sü. 6 da • • Amerikan askerî heyeti Diyarbakırda Seneral OliverHn başkanlığındaki heyeti kalabalık bir halk kütlesi karşıladı D.P. Izmir teşkilâtında çıkan Dr. Muslafa Kentli hakkında verilen tard kararını tanımıyor Belediye erkânının ailelerini mesirelere taşıyan kamyonetler Şehir Nedisinde dün bu mesele hararetli tartışmalara sebeb olda Her insan suç işliyebilir. Bazı suçlann affedilmesi de mümkündür. Fakat C.H.P. nden olan bir suçlu, Mecliste C.H.P. tarafından müdafaa olunursa, bunun particilik zihniyetile yapıldığmdan şüphelenenlere kızmaya hakkımız yoktur. Hele ileri sürülen af sebebi ciddî bir temele dayanmazsa! Parti hatibleri bu hüküralü Belediye Başkanının vaktile Millî Mücadelede hizmet gördüğünü ileri sürmüşlerdir. Millî Mücadeleye kafahnış olmanın bir takım insanlara bir imtiyaz bahşettiğini şimdiye kadar görmemiştik. Tam tersine, bu mücadeleyi başarmış olanlar memleketteki her türlü sınıf ve zümre imtiyazlarını kaldırmışlardır. Nitekim, Millî Mücadelede fiilen çalışanlar içinden sonralan adî veya siyas suç işlediği için mahkemede hiikiim giyenler, hattâ idam edilenler görülmüştiir. Belediye Başkanının bundan çeyrek yüzyıl önce millete yaptığ hizmetleri Meclis kürsüsünden sayıp döken Halk Partili hatibler, gerçekte © adamın, ileri demokrasi rejimi ilân ettiğimiz şu bir iki yıl içinıle C.H.P. uğruna harcadığı gayretleri övdük lerini acaba farkedemiyorlar mıydı joksa halkın bunu farkedemiyeccği NADİR NADİ Arkan Sa. 3, Sü. 4 Beyruttan Haleb ve Şama komiinist akını Lübnan seçimlerini kaybeden komünistler Suriye seçimlerinde her ne pahasına olursa olsun kazanmak istiyorlar Mustafa Kentli Izmirde Demokratlarm bir toplantısında nutuk söylerken Şehir Meclisinin dünkü topTakrirler makama havale edilmiştir. antısmda aşağıdaki üç takrir ıkunmuştur: Bundan »onra Elektrik, Tramvay, Tünel, Otobüs ve 1 Meliha Avni Sözen verHavagazd İşletmeleri Umum diği bir takrirle İtfaiyenin »imMüdürlüğü 946 senesi bilânçodiki zayıf durumdan kurtarılsu hakkında murakıb raporu masını, hemen her şehrimizde okunmuştur. Rapora göre 1945 ir itfaiye teşkilâtı yapılması te sehre verilen elektr& 160 için bir kanun tasarısınm hüKazadan kurtulanlann milyon 16.338 kilovat iken 1946 kumete arzını, bu teşkilâtın da 16 milyon 925.870 kilovat diğer bir Amerikan uçağı •aşatılması için bir itfaiye verfazlasile 176 milyon 942.700 kiisi alınmasmı, itfaiyecilerin ile bu gün Istanbula lovat saate çıkmıştır. Tramvay memurin maaş kadrosuna ltReıs mu m 5 ^ n ^ j y ^ 292.275 y o ı c u getirilmeîeri muhtemel halile tekaüdiyelerinin ve ölhtar Acar teşlmlş i k e n ^ y e k u n 1 9 4 6 d a düklerinde ailelerine maaş Panamerikan havayolları çirketine aid 93 milyon 301.090 yolcuya çıkmıştır. Ototahsisinin temin e<iilmesini istemiştir. 2 Remzi Özdeğer takririnde Beyog büs ise 3.868.314 yolcudan 5.502.216 yol bir yolcu uçağının Şam civarında uçtufırmcılarından sonra İstanbul cihe cuya çıkmıştır. Buna mukabil döviz ğu sırada yanaıak parçalandığmı ve bu tindekl fırmcılarm da bir çirket kur farkları dolayısile masraf da mühim kazada 15 kişinin öldüğünü dün tees Arkas\ Sa, 3, Sii. 6 da Arkwsx Sa. 3. Sü. 4 te duklarını, bu şirketlerin âdeta bir tröst mahiyeü arzettiğini, rekabeti kaldırdıjını, birbirlerine yakın fırın tesis edemiyeceklerini, verileceîc cezalarm fırın sahibine aid olmayıp şirket tarafından ödeneceği cihetle Belediye cezalarmdan da müteessir olmıyacaklarmı beyan ederek şehir halkuım aleyhinde olan bu çir:etlerin feshinl istemiştir. 3 Verilen bes imzalık bir takrirde ArnavudköjTİnden Bebeğe kadar olan rıhtımdaki parmaklıklarm koparılmış ve tahrib edilmis olduğu teessürle kaydedilerek bunlaruı tamir ve ıslahı istenilmistir. Parçatanan Amerikan ucağı Tekel maddelerinin dış piyasalara ihracı i Şarablarımızın diğer ihracatçı memleketlerle rekabet edebilmesi için tedbir alınıyor Şamdan bir nıan/ara her ne pahasına olursa olsun muvaffakıyet elde etmeğe uğraşan komünist parti=i dn safta gelmektedir. Lübnan seçimlerinden edınılen bir çok tecrübelerden sonra takib edılecek ye Arkaaı S x 3, Stt. 5 U AntaTcya (Hususî muhabirimizden) Gelen haberlere göre Suriyenin her tarafında milletvekıli seçimleri için hararetli mücadeleler başlamıştır. Bu mücadelelerde bilhassa, Lübnan seçimlerini kaybeden fakat Suriye seçimlerinde tzmlr 30 (Telefonla) DemoSra.t Parti İzmlr U hsyslyet dlvanuıca Dr. Mustafa Kentllnin partiden tardına, emekU GeneraJ Rasim Avta^u ile Harun İlmen hakkında ihtar cezasının t a t blkma karar verildigl tehakkuk etmiştir. Dr. Mustafa Kentli, bu hususta şunHeyet azaları dün Ismet tnönü ları söylemlştır: < Bizl tasfiye etmek lstiyenlerle atarafından kabul edildiler ramıadaki lhtllâfın bütün safahatım şlmdilik açıklanıak nlyetlnde değıllm. Ankaxa 20 (Telefonla) Son kanunVatan gazetesinde çıkan yaa, baştan la yapılan zamlar yiizünden muşkül duaşagı yanlışlarla doludur. Bir kere biz, ruma duşen İstanbul Belediyesınln bütocaklarda partl aleyhinde d€&il, demok çesindeki açık ve müteferrik müstahrat partiyi sola kaydırmak lstiyenler a demlerın zamları meselesini İç İşleri leyhınde konuştuk. Yazüı müdafaamızın Bakanı ile görüşmek üzere İstanbul Şetetkik edıldıgi ise serapa asılsızdır. Çün hir Meclisinden gönderilen heyet, tekü biz, müüafaamızı yapnıış degıliz. Sa nıaslannı bıtümiş ve bu akşam İstandece Demokrat Partl hayslyet divaa bula hareket etmiştir. hakkında redtli hâkım talcbınde bulıınŞehir Meclisi ba«kan vekili Saül Pekduk. Bılindiği uzere böyle bir taleb t°r. butçe komisyonu sözcüsü Burhan hakkında alâkadarlar yani reddedılea Felek ve Daımi Encumen azasından Ekler, karar veremezler. Bu ta'ebımız uze rem Amaçtan müteşekkll olan heyet, İç tıne tasüyemıze karar verenler, bu ih Işıerı Bakanı üe İki günlük temastan Arkas\ Sa. 3, Sii. 1 d* Arkan Sa. 3, Sü. 7 d« Ânkaraya giden Şehir Meclisi heyeti dönüyor Tekirdağ farab fabrikasuun içinden bir görünüş . Yazıs\ 3 üncü gahi/emizd«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog