Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

FOTOGRâFLA ATATÜRK Mevcudu çok azalan bu kıymetli eserın Fiatı 125 Kuruştur. UmumJ Satış Yeri: CUMHURİYET Matbaası V. Avrupanm bugünkü ve Sovyetler J l l n n ! l ...I O«». . 0 0 0 7 UllClJ JİI O a j l . ÖCUI umhuri K U R U C U S U : Y U N U S NADİ Telgraf ws mektub adresi: Cumhuriyet, îstarıbu] Posta kutusu: tstanbu) No 246 Matbaa: 24290. Tslefonlar: Umuml Santral Numaresı: 2423S. Yaa îşleri: 24299 Sağlam ve uzun bir ömür isityorsamz ANSİJUtfLPEOİK HALKH3İ&T0RU ADL1 E Yazan: Dr. Gayet nefls ve 500 sahife kada liradır. Mevcud yeri Nuruosma Yeni Mec I OKl'YUNUZ. 1AL SARACOĞLU cildli olan ve an bu eserın fıats 10 ka'.mıştır. Satış desinds 57 No.ll ehanesidir, Cuma 20 Haziran 1947 { ' Dün Avam Kamarasında dış politika meseleleri üzerinde Bevin ve Eden hararetli nutuklar söylediler Eden Macaristan hakkındaki Rus iddialarım reddetti ve bunları "Evham ve saçma,, diye vasıflandırdı Bir deneme dalıa! merika devlet adamlan, sırası düştükçe, Avrupada barışın kurulmasına karşı gelen biricik devletin Rusya olduğunu söylemekten çekinmiyorlar ve onun doğu Avrupada tuttuğu siyasetin, nüfuzu altına düşen memleketlere reva gördüğu muamclenin, girdiği her yerde komünistliği yayıp iktidar mevkiine getirmek için türlü türlü müdahalelerde bulunmasınm, elhasıl komünistlik sayesinde Avrupaya hâkim olmak için takib ettiği Balkanlarda ve orta A\rupada hareket tarzının banşı geciktirmeğe Mr. Eden daha sonra muhtelif memscvketfiğini açıklıyorlar. Hattâ Amele!<etlerdeki durumu gözden geçirmiş, rika devlet ricali daha ileri gidiyor Bulgaristanda muhalefet liderlerhrn tevkif efiilmiş ve yirmi üç muhalif meve Rusyanuı mahza barışsızhk buhbusun Meclisten atılmış oiduğuna işaranlanndan faydalanarak ayakta du Arkası Sa. 3, Sü. 2 de ran demokrat milletleri teker teker Mr. Eden yere sermek ve bu harabeler üzerinde zorba azınlıklara meydan vernıek îstediğini de gizlemijorlar. Macaristanda vukubulan ve bu memleketi komünistlige doğru süratli adımlarla süriikliyen son hâdiseler Amerika ricaünin bu kana*tini kuvvetle destekliyen en yeni dclil olmuştur. Onun için Amerika. gelecek kasım ayında toplanacak olan Londra konferansına iştirak etmeji kabul etmiş olmakla beraber o zamana kadar Rusyanın uslanacağma yahud siyasetini değiştirecsğine de inanmamakta. bununla beraber Moskovanın hakikî nhetlerini meydana çıkarmak üzere bir deneme daha yapmak için mühim bir vesile hazırlamış bulunmaktadır. Bu vesile, Avrupanm kalkınmasım çabuklaştırmak ve refaha erişmesini Müteakıben Fevzi Lutfi KaraosmanIzmir 19 (Telefonla) Dün Odemiş sağlamak üzere Avrupa memleketieoğlu nutuk söylemiş. davet edilmiş olrinin Amerikan yardımından fayda gencliği tarafından yapüan ve Demokratlarca Halk Partisı tarafından yapıl maktan mütevellid memnuniyetini belanmalan için müşterek bir anlaşmadığı iddia edılen Atatürk mitinginden hrtmiş ve demıştir ki: ya varmaktır. c İstediklerimiz, bu memlekette sonra, bugün Odemiş Demokratları, İngiltere ile Fransa gibi batı Avru hem Ataturk aleyhindeki neşrîyatı binlerce Türk çocuğunun kanı pahasıpanm en bellibaşlı devletleri bu yar protesto etmek, hem kendi yıldonum na yazılmış olan Anayasanın ve Hürdıma mııhtac olduklannı ve btından lerini tes'ıd eylemek üzere bir miting rıyet Misakının tam manasile tatbikidir. Karsımızdakiler, «Bu memlekette muson derece fa> dalanacaklannı inkâr yapmışlardır. Ev\elâ Odemiş Demokrat Parti baş halefetin sahibi yok mudur?» divorlar. etmeğe lüzum görmüyorlar, bilâkis Cevab verelim: Sahibi vardır, bütün bu yardım sayesinde süratle kalkm kanı Namık Kılıcoğlu nutuk söylemiş, Turk milletidir.> bir sene evvel açılan partinin Odemişte mayı cana minnet biliyor ve ona göre tam manasile kokleştığini, fakat bu es Daha sonra Refik Şevket Ince söz aldavranıyorlar. nada guçlüklerle karşılaşıldığmı büdir mış, ezcümle demistir ki: Buna mukabil Rusya ile onun nü miştir. « Hangi Türk kalbi vardır ki, Afuzu altına girmek ve Rusyanın satBundan sonra Doktor Ekrem Hayrı tatürk denildıği zaman millî bir heyevetinden korkmak yüzünden ses çıUstündağ Odemişte, Demokrat Partinin can duymuş olmasın! Hangi Türk şuukaramıyan peyk devletlcr bu yardı kuruluşunu anlatmış, gelecek yildönüm ru vardır ki Atanın adı anıldığı zaman ma daha başka manalar vnriyor, lerinin, tekmil Odemişlilerin iştirakile Onun büyüklüğü karşısmda bir itaat ve hürmet du^gıısu taşımaz olsun?> Amerikanın Avrupaya para yedire daha parlak tes'id edileceği hakkında Arkasx Sa. 3, Sü. l d e ki emniyetini belirtmiştir. rek siyasî saltanatını yaymak ve diinyaya tahakküm etmek istediğini iddia ediyor, onun için Amerikan yardımından yüzçevirmek yolunu tutujorlar. Bu iddianın, yani Amerikantn Avrupaya para dökmek mukabilinde siyasî tahakküme kalkışacağı iddiasının manası gayet açıktır. Sovye< Rusya, her girdiği memlekette totaliter rejimler kurmak, demokrasiyi ortadan kaldırmak yolunu tutmuş olduğu için Amerikan yardımmın Avrupaya erişmesi yüzünden Avrupa milletlerinin, bilhassa iktisadî refaha kavuştuktan sonra yeniden demokrasiye sanlmalanndan ve kendisinin kurduğu totaliterliklerden bir lâhza içinde sıynlmalanndan korkmakta. onun için Amerikanın siyasî tahakkümünden bahsederek onun yardımma el sürülmesini istememektedir. Hattâ Sovyet gazetelcrinin ve radyolannm yayınlarından anlaşıldığına göre Rusyanın maksadı, yalnız kondisile peyklerinin değil, biitün Avrupanm Amerikan yardınıından favdalanmaması, Avrupada iktisadî sefaletin mümkün mertebe uzun zaıtıan devam etmesi ve mümkün mertebe | fazla tahribat yapmasıdır. Çünkii milletleri komünistliğin kucn?ına düşürecek en bellibaşlı amil bııdtır. A Londra 19 (B.B.C.) Fransada yaptığı konuşmalardan geri dönen Mr. Bevin Avam Kamarasınm bugün dış politika meseleleri üzerinde yaptığı konuşmalara iştirak ederek iki defa söz söylemiştir. Müzakereyi eski Dış İşleri Bakanı ve Muhafazakârlar Lideri Mr. Eden açmış ve söylediği nutukla Avrııpamn bugünkü durumunu gözden geçirmiştir. Mr. Eden'e göre gerek Avrupada, gerek Uzakşarkta vuku bulan hâdiseleri ve beynelmilel gelişmeleri tetkik eden herhşngi bir kimsenin endişeye düşmekten kendini kurtarması imkânsızdır. İngUtereaıin millî hedefi milletlerarası barışı sağlam bir temele dayamak ve bunu harbi kazanan devletler arasında sıkı işbirliği sayesinde temin etmekti. Ne yazjk ki bu ümidler boşa gitmiş gibidir. Devriâlem uçağı, dün eldi, sabaha karşı gitti îçindeki 15 meşhur Amerikan gazetecisi ile bir belediye reisi Istanbulda 14 saat geçirerek Türk. meslektasları arasında tath hatıralar blraktılar ^«••tıt(itFittt*ı«ff*t«tı*tvıı<B Amerikan derriâlem uçağı dün sabah Yeşilköy hava meydanına indikten sonra misafirlerin alandan ayrılışlan gazeteye sahib olan Roy Hovvard: "Türkiye şimdi Âmerikada çok seviliyor. Komanistlere karşı mukavemetiniz size büytik sempati kazandırmıştır. Ermenilere ehemmiyet vermeyin. Onları adam yerine koymuyoruz,, dedi Dün Balıkesirde, gençler ve Ödemîşte Panamerikan şirketinin dünya turuDemokraîlar tarafından mitingler yapıldı nu yapmakta olan ilk uçağı «America», Ödemişteki mitingde Demokrat hatibler Kalk Partisine tarizlerde bulundular Atatürke karsı dil uzatatıları takbih görüşmeleri Cumhur Başkanınm Celâl Bayardan sonra Mareşal Çakmak ile de konuştuğu bildirildi. fakat tahakkuk etmedi Ankara 19 CTelefonla) Cumhur iaşkanı İsnıet İnönü İle Mareşal Fevzi lakmak arasında bir mülâkat vaki oluğuna dair bazı şayialar dolaşmıştır. !u mülâkatın Cumhur Başkanı İnönü e Cel&l Bayar ara^ında son haftalarda apılan görüşmeleri takib etmesi bu yolYokulardan San francısco öeıedije Arkası Sa. 3. Stt. 4 £e Beisi Mr. Roger Lapham dün sabah saat 11 de Yeşilköy hava meydanına indı. Uçakla, San Francisca Belediye Reisi Roger Lapham ile Amerikanın en buyuk gazete sahib ve mü» durlerinden on beş tanesi, Amerikan hükumeti temsilcisi ve Fanamerıkanıa Umum müdürıle iki Umum müdür m u . avini şehrımıze geldiler. €Americai> tayyaresinin saat 9,20 de Yeşükoye varacağı bildirilmiş olduğu için meydan, sabahın en erken saatlerinden itibaren kesif bir kalabalıkla dolmuştu. Her taraf Turk, Amerikan bayraklarile donatılmıştı; hoparlörla marşlar çalınıyordu. Misafirlerimizi karşılamağa gelen kalabalık arasında, îstanbul Vali vekili Ihsan Aksoy, Amerikanın Türkiye Buyük Elçisi Mr. Wilson, Vilâyet ve Belediye erkânı, Emniyet müdürü, Emniyet müdür muavini, Arkas\ So. 4, Sü. 1 de Yokulardan Pan American l'mum Müdürü Mr. Tripps Istanbula gelirken Suriyede Amerikan heyeti4üşen Amerikan tayyaresi 9 J Türk dostluğu Dün uçakla şehrimizden geçerek Ankaraya giden İngiliz Büjiik Elçisi: «Bu dostluk her zamankinden daha kuvvetlidir» dedi Eri aydanberi mezunen memleketin^ de bulunan, Ingilterenin Ankara büyüi elçisi Sir David Kelly, dun öğleyig tayyareyle şehrimize gelmiş ve pek kıJ sa bir zaman sonra Ankaraya hare>c;f etmiştir. Büyük elçi, Hava meydanırd kendisile görüşen gazetecilere, Lcndra» da bulunan Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdann Istanbula selâmlaraı getirdiğini söyliyerek, Ingüteredeki Arkas, «ı 3 Sü 4 U Adanadan ayrıldı Yokulardan Heyel şerefine, Adanayı terkelmefîen önce, bir ziyafel verildi ve samimî nutuklar söylendi 8, mürettebattan 7 kişi öldü, 19 yolcu ile mürettebattan üç kişi yaralandı Kabinede değişiklik şayiaları Aniara 19 (Telefonla) Kabinede değışıkhk olacağına dair bazı şaylalar buradaki bir gazetede bugun de ileri sürülmüştur. Bu şayialara göre, kabinede Ticaret, İktısad, Maliye ve MılU Egıtim Bakanhklannda degişikhk olacaktır. Gene bu kabil şayialara göre yeni kabinenin. Hılmi Oran veya Ali Fuad Cebesoy taralmdan teskıllerl de ihtimal dahihniedir. Bilhassa son günlerde Ankarada muhtelif bakımdan bir ÇOK şayialar dolaşmakta, bu arada kabme değışikhgı de z?"ian zaman ortaya suruljrektedır. Uçak, AmerikaHindistan seferini yapan ve birkaç gün önce şehrimizden geçen Pan American uçağıdır. Kazanın sebebi henüz bilinmiyor. İstanbuldan bu sabah bir Türk uçağı kaza mahalline hareket ediyor iniş yapmış ve bu iniş esnasında parça. lanmıştır. Kazayı yapan tayyare, bir kaç gün evvel istanbuldan Hindistana giden ve şimdı de şehrimize gelmekte olan Lockhed Constellatıon tıpindeki Eclıpse» adlı uçaktır. 37 kişi taşımakta olan uçağın motöründe, Meyadin civarmda aksakhk olmuş, pilot mecburî iniş yaparken feci kaza vukua gelmiştir. Ilk alınan haberlere nazaran, sekiz yolcu ve mürettebattan yedi kişi ölmüş, 19 yolcu ile mürettebattan üç kişi yaralanarak civarda bulunan Amerikan hasKaza mahallini gösterir harita Şehrimize gelen malumata gore, Pan tanesine kaldınlmışlardır. ımerıkan şirketinin, NewYork Ka Hâdise şehrimızde buyük bir teessüı raşi seferlerini yapan ve şehrimizden uyar.cırmıştır. Dünya turuna çıkau geçen bir uçağı, donuş seferinde Şamın • America> uçağında bulunan, Paname250 mil kuzey doğusunda mecburi bir Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Rus siyasetiniıı bu vecheyi tutmuş Amerikan hava generali Adana uçak me>danında olmasına rağmen Amerikan yardı(Resim Adana foto muhabirimiz tarafından uçakla gönderilmiştir) mından faj'.' nmak hususunda birleşik olan İngiltere ile Fransa, RusAdana 19 (.Telefonla) General Oli rimize dönmüştür Şehir misafirler şereyanın da bu yardımdan faydalsmr.a wer'ın başkanhğmdaki Amerikan heyeti fine bavraklarla donatılmıştır. Amerikan Mersin ve Tarsusta tetkiklerde bulun heyeti kaiabalık bir halk kütlesi tara*** Ar?co« Sa. 3, Sü. 5 t ı dııktan sonra bugün saat on ürid« şehSa. 3, Sg < «« Sir David Kelly
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog