Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

4 VİTAMİNÜ yegâne kuvvet GIDASI J UnCU Vll umhuriyet J CELOTEX TaetİıKievhalarımıı Mümessili: SPRATTAR ithalât . ^racat T. A. Ş, . Sirkeci, Kaygeri tan No 567, Tel: 21719 y Galata, Tel: 42699 Mumhane Cad. B U L İ S X i VI I 81 8 9 o | O f t Telefonlar: Umuml Santral Numaruu 24298. Yan Isleri: 24299. Matbaa: 24290. KURUCUSU: YUNUS NADÎ Telgrsi ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta kuhısu: tslanbul No S46 PâZartfiSİ 2 Hfl7İran ' O f c Q I l 0 0 1 ' I 1 0 ' 1 1 * " 1 • 3**' I Q17 "Macaristanda durum fevkalâde vahim» Boğazların askerî ihtiyacları da yerinde tetkik edilecek Görüşmelerin ilk safhasmda bazı esaslar tesbit edildi. Askerî fabrikalarımız ıslah edilecek Diinya, neticesi medıul bir buhran icindedir Liman ve yol inşaatına büyük önem verilecek, ön plânda Akdeniz limanları modern hale getirilecek. Bütün memleketi kaphyacak ana yollar yapılacak Âmerikan heyeti yarın tetkik gezisine çıkıyor Bııhranın Rus tazyikile genişlediği belirtiliyor Londra 1 (a.a.) Sunday Tımes muharririnin bugun bildirdiğıne gore, Macaristandaki buhran f«vkalâd« vahimdir. Muharrire göre, Londranın iyi habcır alan mahfillerind*, bu durum, Sovyet işgal kuvveıtleri Macaristandan çekilmeden önce, Macar komünistlerinin idarey» el« almalannı »ağlamak için Moskova tarafından takıb edılön programm bir kısmı olarak addedilmektedir. 945 9eçimlerind« küçük çlftçiler partisi çoğunlukla kazan dıklanndanb«rl, bu parti sol cenahm slstetnli ve muntaıam hücumuna uğramıştır. Solcular ayrıea parlamentodakı mümessiUerınin sayısını da azaltmışlardır. Umumi karsat judur ki, buhran, Macaristandakl eeki Alman alacaklan olarak 60 milyon Ingilız lirası taieb etmek şekli aHında Ruslar tarahndan yapılan tazyikian dolayı bafgöstermiştır. Istıfa ed«n hükumet, Ru» Arktun Sa. 3. Sü. 3 U 1 vrupa, yalnız Avrupa değil, diinya için için kaynaşıyor. Avrupada harb biteli iki yıl, üç hafta, Uzakdoğu harbile beraber, İkinci Cihan Haıbi biteli de bir jol dokuz ay oldu. Fakat beniiz banş gerçekleşmemiştir. Gerçi başta Atina 1 (aa> Panagya Votassos İtalya olmak üzere, Mihver peykleadasındaki, Panagya komünist partisi, rile barış andlaşmalan imzalanmış. Yunan hükumetıne, meclue ve asayiş Başbakan diın Haydarpaşa garında kendisini karşılıyanlar arasında bakanlıfına bir karar sureti göndere. fakat bunlar da hâlâ tasdik edilip reJc, yabancı menfaatlere hizmet eden 5ürürlüğe girmemiştir. İtalya, daha yabancüar taraimdan desteklenen kobu andlaşmalann miirekkebi kurumünist ayaklanmasını takblh ederek, tnadan tadillerini istiyor. Avrupa baAnkara 1 (a a ) Maliye Bakam Hakomünizmi reddetmekte. Yunanistanın rışımn esasını teşkii eden Alman sulÂmerikan askerî hejeti Ataturkun muvakkat kabrinde menfaat ve suurlarmı müdafaaya azlid Nazmi Keçmir, yeni t«rtib kaLkınhu ile, tekrar istiklâline kavuşması metmiş olarak Yun»n vatam ve naillî Ankara 1 (Telefonla) Evveloe bil gruplar halinde salı günü ucaklarla ma isükrazı tahvilleri münasebetile Anakararlaştınlmış olan Avusturyanın dırdığımız gibi Âmerikan heyetile ya Ankaradan hareket edeceklerdır. Bu dolu Ajansı yszarına açağıdaki demeçte birlik hükumeti safında ver aldığıru kaüyetift ıi*ae etmektedir. banşı, kâh Dörtlerin Dış İşleri Ba pılan görüşmelerin illc safhası sona er seyahatlerinde her grıjpa Genelkur bulunmnştur: Bu karar sureti Panagya komünist kanlan konferansında, kâh onlaruı mıştir. Bu ilk temaslan, mahallinde ya maydan uzmanlarımiz refakat edecekmi istikrq7inın 40 müvon yardımcılan arasında bitip tükenmez, pılacak incelemeler takib edecektir. tir. Dri hafta kadar süreeek olan bu se Arkan Sa. 3, Sü 7 da • Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de tarti|malarla alabildiğine uzayıp git Bunım için de heyet üyeleri, muhtelif tnektedir. Japon banşı ise, henüz hiç görüşülraemiştir; sadece mümkün mertebe yakuı bir gclecekte Japonya ile sulh yapılması arzusu, son giinlerde, bir temenni halinde ortaya Başbakan Receb Feker dün saat 13,45 Emniyet müdurü Ahmed Demir taraf. ahlmıştır. trenile şchrimize gelmiştir. R«csb Pekr larından karşılanmıştır. Başbakan kenBanşın 1 numaralı düşmanı, artık Haydarpaça garında Vali ve Beledıye dısıni karşüamağa gelenlerın birer bi Bestscimizin Prag festivali iki kere iki dört eder gibi kesin bir Reisi Dr. Lutfi Kırdar, Ordu Mufettıi ter ellerini sıktıktan sonra beraberin. verdiği izahat gerçck olarak bütün dünyaca malum Orgeneral Nuri Yamut, Sıkıyonetım de eşı olduğu halde rıhtıma gelmış, hakkında Komutanı Korgeneral Asım Tınaztepe. Acar motorıle Istanbula geçmişür. Rsolmuştur ki Sovjet Rusyadır. 3 u Pragda, 18 mılletin bestecüerinin iş. Arkcsı Sa. 3, Sü. 7 de tirakile yapılan ve 20 gun devam edea Generaller, Vilâyet ve Parti erkânı, devletin banş yolunda ayak sürümesi üzerine, Rusyasız banş fikri ortaya buyuk festıvals, iştirak eden besteciKahlre 1 (a a.) Mısır resml mah de vilâyet makamına muracaafle nız UKT Cemal Erkin, dün bir Çek atılmıştır. Bolşevikler, banşa sabotaj Mısır da ikametine musaade edılmesinı lste yolcu uçağıle Yeşilkoye gelmiş, on beş ve suikasd yapmakta devam ettikçe fıllert Fash Emir Abdülkerimin hükumeti tarahndan kaçirıldığı husumiştır. Vüâyet, devlet makamlanle <edakıka kaldıktan sonra aynı uçakla Anbu fikrin daha kuvvetleneceği de sunda ilerl sünilen serzenişlerin önune m&sa girmış ve Emirin taleb ettiğl lkalaraya hareket etmis*ir. Sanatkârımızla şüphesizdir. Fakat Sovyet Rusyasız geçmege açıkça karar vermiş görün met müsaadesi verilmiştir. beraber, festivale muçahid »ıfatile i?banş ne demektir? Buna banş deni mektedir. Vali, aldıgı emlrle Emirden siyasctle tırak eden Necıl Kâzım Akses ve Halil Malijr Bakanı Halid N'azmi Keşmir lebilir mi? Ve böyle bir banş bolşeBaşbakanlık bu sabah gaaetelerin hep meşgul olmamasını rica etmiştır.> Bedıi Yonetken de gelmişlerdir. vikleri yerleştikleri yerlerden çıkara sinde çıtan aşağıdaki tebliğı neşretmışEmir Abdülkerım, Jurnal de Pipt ^a liıalık akinci tertib tahvilleri yarın 6aU l ^ Cemal Erkin uçaktan inince, bilir mi? Ve nihayet bu a y n banş, tir: zetesi mııbabirıle yaptıgı görüşrnede, bahten jtibaren yurdumuzun her yerinhararetle karşüanmış, Çekoslovak baş«Emlr Abdülkerlmi taşıyan geml Port Reunion adasmdanberi yolda bulun de satışa çıkarılacaktır. konsolosu Kovar, sanatkârıauzı büyük Sovyet Rusya için arayıp bulamadığı Bu istikrazın hasılı 50 milyon Hralık said limanına g»lınce Emir, geminin öu&u müddetçe kendisine rcfakat eden başarLsmdan dolayı tebrik etmiş v« bir hrsat ve niraet olnıaz mı? demir atmasim beklemeden karaya çı'« Fransız memurlarmdan ayrılarak Mi birinci tertibinde olduğu gibi yurdumukendisine Istanbul Teknik Üniversitesi Amerikaıun eski Cumhur Başkanı mış ve cumartesi sabahı ertten saatler Arkası Sa. 3, Su. 6 da zun bayındırlık, ulaştırma Ve endüstri adma bir buket verilmıştır. Mr. Hoover, Sovyet Rusya uyuşraaSa. 3. Sü. 6 da Arkos\ Sa. 2, Sü. 6 da mazlık siyasetini terketmediği takdirde, Birleşik Amerikanın diğer Müttefik devletlerle anlaşarak Sovyet Rusyasız ayn bir banş yapması fikrini ortaya attıktan sonra, Amerika Dış İşleri Bakanı General Marshall da, Mr. Hoover tarafından ileri sürülen Rusyasız banş teklifinin kendisini büyük ölçüde ilgilendirdiğini söylemiş; fakat son günlerde Washington'da büyük bir alâka uyandıran bu teklif hakkında daha fazla yorumlarda bulunmamıştır. Sovyet Rusyanuı, kendisinden a y n lngiltereyi ziyaret eden Meclis heye söylemiş, îngilterenin kuvvetli bir Tür. olarak yapılması bahis konusu olan timiz, dün Aksu vapurile şehrimize gel kiye görmeyi arzuladığını bildirmiç % • « bu banş teklifine mukabelesi gecik misür. Heyet başkanı Hüseyin Cahid Ingiliz hükumetinin çalışmalarııu izah memiştir. Bolşevikler, sanki böyle bir Yalçın kendisile görüşen gazetecilere, ederek şunları anlatmıştır: < Bulunduğumuz bir toplantıda vaziyet karşısında ne yapacaklannı îngilterede gördükleri hüsnü kabulü be milletvekilleri hükumetten »ordukları lirttikten sonra Izmirde yaptıgı beyanaanlatmak ister gibi, Macaristanda bir 148 suale bir saat Içinde cevab aldılar. kabine buhranı yaratmışlar ve bu tına eklenecek bir sözü bulunmadığmı Bu bir misaldir. Böylece her işi en kısa büdirmiştir. memleketi komünistleştirmek yolunHeyet azasından Fuad Köprülü ise, yoldan halletmek prensipini tutmuş oABİDİN DAV'ER Ingiliz ricalinln Türk Ingiliz dostlu lan ingiltere hükumeti pek yakında ğuna büyük ehemmiyet verdiklerini harbin iktisadiyatı üzerinde açmış ol Arkast Sa. 3 Sü. 4 t» duğu boşlukları da en kısa bir zamanda önlemiş ve düzeltmiş olacaktır. Ingiltere haricl ticarete hiz vermiştir. Ihracatını arttırmak İçin elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Dahilî istihlâke tahdidler koymuştur.» Kalkınma istikrazı Yunanistanda kontünizm çözüluyor Bir komünist partisi hükumet tarafında yer aldı Yeni tahviller bu sabahtan itibaren satışa çıkarılıyor Başbakan şehrimizde Abdülkerimin Mısın ziyareti siyasî bir mesele oldu Mısır hükumeti. Rif kabramanınm âni olarak geldiğini bir tebliğ ile bildirdi Receb Peker ktanbula istîrahat için geldiğini ve bir kaç gün kalacağmı söylüyor Ulvi Cemal Erkin döndü Prenses Neslişah Istanbula geldi "İngiltere kuvvetli bir Ttirkiye görmek istiyor,, Ingiltereden dönen Meclis heyetimiz azasından Fuad Köprülünün beyanatı Prenses ve zevci Prens Abdülmümin gazetemize ihtisaslarını anlatıyorlar ( Dünhü yağh güreşler j Aydnnda sel bashtnt Seller tren hattmda tahribat yaptı Aydın 1 (a.«.) Dün akşam üaeri şiddetli yağmurdan şehrin sokaklarını kaplayan sular dört beş evi basmışsa da, Belediye itfaiyesi yetişerek su basan evlerdeki suyu boşaltmış ve mecra açarak tehlikeyl önlemiştir. Seller demiryolu hattmda da arızalar yapmıştır. Bu sebeble Ankara . Izmir ve IanirPrenses Nesüşah ve zevci Mısır Prensi Abdülmümin, dun Aksu vapurile çehrimize gelmislerdir. Kenarda, Prenses Neslisahuı vsfpurda aknmış resmi Dihı Fener stadında yapılan güreçlerd«n bir inhba: Pehllvanlar sahaya çıkarlarken Kaulli trerderi vakıtlerınden dört saat görünüyor. Yukarıda, Prenses zevcile beraber; asağıda, Galata rıhümına çıkarken. Prensesle sevcinin geiislerine aid lnübalar 3 üncü sahifemizdedir. CGüredere ald yaa 4 unçu eahifemizde) geg gelmişlerdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog