Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

tsmai! Habib Sevük Üç bolge YURDDÂN YAZILAR Fırattan Toroslara Karadeniz Yalıları Yukarıdoğu Diyarı İcınde 93 resim vardır. Umumi satış yeri: Cumhuriyet Matbaası Fiab 3 liradır. J 24 üncü yıl Sayı: 8206 umhuri » Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: tstanbul No 246 Teleforüar: Umuml S&str&l Num&rcer. 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 ŞÜKRÜ Kendl KADIN ERKEK TERZTL Bütun elbise .C A N A L ' m oğreten BIÇKI SLERİ 5 > metodlan KURUCUSU: YUNUS NADİ Perşembe 19 Haziran 1947 Süs, vazo re ruvmlet çiçeklerinin nasıl yapılaoi*»» ifeetir. 1^ liradır. CĞUR Kitııbe\i, Cfeğaloğlu yokuşu No. 44 J Meclis 25 ağustosa kadar tatile girdi Meclis tüzüğünde yapılmak istenen tadillere Demokratlar şiddetle muhalefet ettiler, fakat tadiller kabul edildi MeclîsteParti Gruplannın için tartfşmalar Sıra yol politikasinda Demokrat milletvekillerinden biri: «Kenan öner Hasan Ali Yücel davası bu tadile »ebeb olmuştur. Parti Grupuna aid zabttlan göndermek istemiyorsunuz. Biz adaleti sevdiğimiz için buna muhalifiz» dedi Ankara 18 (Telefonla) Meclisin bu fjunkü topJantısında.partiler Meclis grrıp larının Bu>uk Millet Meclisinde birer faaliyet uzvu olduklarının belirtilmesi hakkında Saffet Arıkan (Erzincani ve Şemseddin Günaltayın (Sıvas) verdikleri onerge ve Anayasa komisyonu raporunun konuşulması, uzun ve şıddeth tartışmalara yol atjtı. "i Once Saffet Arıkan söz alarak bu 5nergeyı vermekten maksadlannın açık olduğunu, bır yıldanberi Buyük Millet Meclisinde iki sıyasî partınin çalışma Arkan Sa 4, Sü. 6 da Meclisin dun sabahki ietimaında Bashakan \e Bakanlar (Bu resim Ankara Foto muhabırimiz tarafından uçakla gönderilmiştirj Dttnkii içtima 10 da başlayıp 21 de bitti, birçok tasarılar görüşüldü Hububat fiatlarma dair olan sözlü soruya Ticaret Bakanı. Edremid Belediye Başkanî hakkındaki ilâma dair olan soruya da Adalet Bakanı cevab verdiler, tartışmalar oldu Ankara 18 (Telefonla) Bu sabah saat 10 da toplanan Buyuk Millet Meclisi, oğle yemefci için verılen bu fasıla m u v tesna olmak uzere, arasız şekılde geç \akte kadar çalışarak gundeınınde olan ve ayrıca gündeme alınan tasarılan goıuştu ve saat 21 de. ağııstosun 25 incı pazartesı güıuı toplannıa karsrı ile dagıldl. Hububat fiatları hakkındaki sozlü soru Sabahki otıırumda Ticaret Bakanı. E'kışehir milletvekili Ahmed Oğuzla Burdur mılletvekılı Ahmed Çınarın hububat fıatlan hakkındaki sozlü sonılarını cevablandırdı. Ticaret Bakanı, Ahmed Oguzun suallerini buer birer okuyarak, bunlardan «hali hazır hububat stoklarının nevılerine göre, miktarları> na dair olanının açıkça soylenmesınde mahzurlar gördü. Bakan. 1946 hazinnı basında 155 bm !02 ton buğdayımız olduğunu. 1947 vüı basınd^kı stoklarımızın ıse bizi mevsıme yetıstırecek mıktarda ve tatminkâr ol Arkası S a . 4, S ü . l d e De\riâlem yapan Amcrikan Clipper uçaklan y*rinıle gorüp bir rapor hazırlamak üzere memleketimize gelen Amerikah dostlannuzdan birisi, her türlü kalkınma plânlanndan önce bir yol politikası gıitmemiz lüzıımu iizerindc dıırmus. «Son dcrece bozuk ve geçilmez bir \aziyette bulunan>> yollarımız bu halde kaldıkça, sayın mütehassısa göre ekonomik gclişmemizi hızlandırnıak imkânsızdır. Amerikah dostumuzun kara yollanmıza dair soylediği sözler ve vardığı huküıtı, bizim de ötedenberi hep bildiğimiz bir şeydir. Fakat ne yaparsınız ki. hemen her sahada muazzam gayretler harcaraak zoru*da bulunan millet hesabına bir sıralatna yapmak ve muhtelif çalışma mevzulannı birbiri arkasından ele almak çok güçtür. Savunma. eğitim, tarım ve sağbk davalanmız da bizden sonsuz eraekler bekliyor. Vakıâ temelli bir ulaştırma politikası. netice itibarile bu davalardan her birinin çözülmesile doğrudan doğrııya ilgilidir. Fakat ağır masraflar gerektiren bir >ol politikasuıa girişebilmek için yukanki çalışma sahalarından herhangi birinde az veya çok bir kısınh yapmak ne dereceye kadar mumkündür? Sayın Amerikah uzman, eğer yirmi yıl önce memleketimize gelseydi, muhtemeldir ki araba yollanndan ziyade demirjollaruıa ehemmiyet vermemizi tavsiye edecekti. Çünkü memleketimizde, kilometre başına düşen demiryolıı uzunluğu. o devirlerde sıfır virgül bir şeydi; yok denecek kadar azdı. Acele bir demiryehı politikasuıın lüzumunu vaktinde gören Cumhuriyet rejimi bu işi rin plâna almasaydı. bugün Ankara ile Erzurum arasında belki hâlâ deve katarlan işletmek zorıuıda bulunacaktık. Tren, ulaştığı yerlere az çok refah götüraıüş. millî verim gücümüzün bir hayli arrmasına yardım etmiştir. Şimdi, ulaştırma politikamızm bir başka merhalesine geldik. İçinde bulunduğumuz şartların omzıımuza bindirrfiği ağır >üklere rağmen cesaretle hamlelerimize devam etmeçe mecburuz. Receb Peker hükumetinin bu çetin davayı lâyık olduğu ehemmiyetle daha ilk günden incelemeğe başladığını zannediyoruz. Mesele şuradadır: Bir miiletin zenginliği. o milleti me\dana getircn {erdlerin basancılığı ile ölçülür. Başarmak i«e, toplu ve plânlı çayretlerle mümkündür. Bir ekonomik coğrafya mütehassısı, toplu ve plânlı gayret lerin ancak temas imkânlarımn artnıasile gelişebileceğini. bunun da her şeyden önce ulaştırma vasıtalarına ve jollara bağlı oldıığunu söyleyecektir. İşte (ynmurta mı tavuktan. tavuk mu yumurtadan çıkar?) mııammasıııa bir yeni mi=al. Fakat bi/ bilh oni7 ki. her dava, baslangıçta fers»gatli bir ga\rete muhtacdır. Millefce bizi bir nıuddet fazla da jorsa, ulaştırma iınNADIR NADİ • Arkası Sa. 3. Sü i te ı Amerikan devrialem uçagı bu sabah Yeşilköye geliyor Dunku toplantıdn Meclis koridorlanndan bir gtırunuş: Başbakan muavini Mümtaz Ökmen. Basın ve Taym Umara muduru Nedim Veysel İlkin ile goruşuyor Bevin Bidault görüsmeleri sonunda bir Avrupa iktisadî komisyonu kurulması kararîaştı Pariste bir tebliğ nesredildi Londra 18 (BB.C) İr.giltere Diş Bakanı Mr. Bevııı, Fransa Dış Bakanı M. Bıdault'nun Pariste toplanarak yaptıicları konuşmalar neticesınde her şeytier. önoe bır Avrııpa ıktısadi komısonunun kurulması kararlastınlmıstır B J komisyonun vazıfesi bır kalkınma ve ımar programı hazırlamak olacaktır. Haber verıldığıne gore İngıltere ile Fransa, Rusyanın bu ıktısadi komisjonda yer alması için Rusyaya muşterek bir muracaatte bulunacaklardır. Rusyanın kabulü takdırinde bu üç devlet diğer Avrupa, devletlerini komısyona iştirak için davet edeceklerdir. M. Bifiault. Cumhur Başkanı Auriol'ün ıştirakile toplanan kabine heyetıne bu durum hakkında malumat vermiş ve hukumet Dış Bakanina Avrupa iktısadi kcmısyoiıunun kurulmasını temin edecek salâhivetlerı vermiş, sonra geçen ılkbaharda ımza edılen Frangız İngılız ittıfak muahedesinl tasdık etmistır. Bıdaulfnun kendısi, yakında Londraya Mr. Bevin giderek tasdıklı muahedeleri mubadele mesi beklendıgi halde tngiltere Dış Baedecektir. kanı avdetini yarına (yanl bugune) bı Arkasx Sa. 3, Siı. 6 da Mr. Bevin'in bu akşam Londraya dön Ingiliz Fransız ıtıüzakereleri Necliste Türk İngiliz dostluk tezahürleri Avam Kamarasından bir heyetin yurdumuza daveti hakkındaki teklif Mecliste alkışlarla karşılandı Yolcuları içinde Amerikanm en büyük on altı gazetecisinin de bulunduğu uçak törenle karşılanacak, misafirler şerefine ziyafetler verilecek Panamerikan Şirketinin, devriâlem altı gazetecisi bulunmaktadır. seyahatme çıkan uçağı, bu sabah saat Kimler geli>or? 9 20 de Yeşılkoy hava meydamna geleBunlardan Mr. Roy Howard; Scriff cektır Tayyareyle gelenler arasmda Howard News Spapers muessesesinın San Francisco Belediye Reisi Roger sahibidir. Bu müessese. Amerıkanın en Arkası Sa. 3, Su. 5 te Lafharn ile Amerıkanın en buviık on Ankara 18 (a.a.) Buyuk Millet Meclisinin bugun öğleden sonra Kâzım Karabekirin başkanlığmda yaptığı oturumda gdrüşmelere baslanırken soz alan Analya milletvekili Nurullah Esad Sumer şu beyanatta bulunmuştur; Muhterem arkadaşlar, Avam KamarâVmın daveti üzerine Meclısimızi em.silen Londraya giden heyet, yurda âonmiış bulunmaktadır. Şimdi ilk i?imiz, bıze kendisini temsil etmek gibi şerefli ve mümtaz bir vazifeyi tevdi etmi^ olan büvuk Meclise teşekküı lerimizi arzetmektir. Bu borcu yerine getirdıkten sonra pek kısa olmak uzere bazı maruzatta bulunmama müsaadelerini rica ederim. Harb sonrasmın maddî ve manevî hayat ve hareketinin mıhraklarmdan Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Çiftçiyc dağıtılan topraklar Toprak bayramı günü Malatyada kendilerine toprak verilen 155 köylü ailesi tasarruf belgelerini aldılar Londra 18 (B B.C.) Yarm Avam İKamarasında soz soylıyecek olan Mr. Bevın'ın Macaristanda vuku bulan son hâdıselere de temas etmesi beyennse'tecir. Çunkiı o zamana kadar Ir.gilterenin Mosiova elçisinden bekledıği n a . lumatm gelmış, olacağı sanılıyor. , Diğer taraftan Peşteden gelen malumata gore Muttefikler korıtrol mecMd bugün toplanmış ise de Sovy^t muiah«Denizlerle sarılmış bir memleket olan Türkiyenin hası son hâdiseler hakkında bir şey soylemek istememış, yalniz Rusyanın gözlerini denize çevirmesi yerinde olur» bu hâdiselerle hıç bir alâkası olmadığını, hiç bir tazyik de bulunmadığını ve * Buraya gelmiş oldugumuzdan çok Adana 18 (Telefonla) Bolgemizde yeni Başbakanm seçılmesi lehinde bır tetkıklerde bulunmak üzere General O memnunum Buradakl hayat şartlarıaı teşebbüse girişmedığıni söylemiştir. h\er'ın başka nlığındaki askeri heyet oğrenmek hususunda, bilhassa. ıtma e Arkast Sa. 3, Sü. 7 de Sa. 3, Sü. 2 de Ankaradan, Amıral Hermann'in başka nlığındaki denız heyeti de İzmırden bugun uçakla şehrimize gelmişlerdır. Bu ıki heyetten başka Amenkan ıkUsad heyeti de gene Ankaradan şehnmıze gelmıştır. Saat 9.38 de hava meydamna inen Oüver'in başkanlığındaki heyet vali, komutan ve belediye başkanı tarafmdan karşüanmıştır. Seyahatmden çok memnun olduğunu soylıyen General Ob\er, Cumhuriyet namına rıca ettığım beyanatı nezaketle kabul ederek dedı ki: Dört Amerikan heyeti Adanada Macaristan hâdıseleri Meselenin bugün Avam Kamarasında görüşülmesi muhtemel General Oliver ve Amlral Hermann'ın "Cumhuriyet,, muhabirine demeçleri Ankara Universltesinde dün yapılaıt tören Tekaiid kanununda değişiklikler Meclis yeni tasarıyı komisyona iade etti Üniversiteler kanununun yürürlüğe girdiği günün yıldönümü Ankarada kutlandı Ankara 18 (Telefonla) Askerî Ve mulkî Tekaud Kanununda bazı değişikMalatya Valisi Ahmed Kınık toprak tevzi listesıni im/alaıken ve Toprak Komisyomı reisi tarafından likler yapan kanun tasarısı, bugün Mecköjlıılcre tasarruf belgeleri veıiliıken lifte şiddetli tartışmalara yol actıktar, (Hususi) Ç;ftçı>i toprak bu slar'.a ile kutlanrıışnr. Zıra, Malatıltya toprak komLsvonu başkanı Dr. sonra komisyona geri çcvrildi Hukutevzı i=ine ilk başlansn yer Cemal Arıtmamn verdjğı malumata go met, bu tasarınm mustaceliyetle görukanununun yıldommu vılâ Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 d* Arkas\ Sa, 3, Su. 7 de ıhtimal ki her yerden fazsla lerdendır. YıMonumü munasebetıle Mai
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog