Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

ŞÜKRÜ CANAL'u) Kendı kendıruze hocasız oğreten BİÇKİ DERSLERİ KADIN TERZILIĞI 4,5 Lira ERKEK TERZILİĞİ 5 Bütün elbise ve çamaşırların metodları vardır. YAPMA ÇİÇEKLER Süs. vazo ve tuvalet çiçeklerinin nasıl yapılacağmı dgTetır. 1,5 liradır. L'ĞUR Kitabevi, Cağaloğlu yokuşu No. 44 Dunkü tartışmalarda 7 eylul kararlarına da temas edildi Biitçe Kcmisyonu sözcüsü de tasarının komisyona iadesini uygun gördü. Tasarı alkıslar arasmda geri çevrildi İç İşleri, Ticaret, Maliye ve Tarım Aians demokratlara Bakanları tenkidlere cevablar verdiler selâm verdi emokrat Partinin bir tebliğini yajınhyan Anadolu Ajansı, şimdiye kadar emsalini pek görmcdiğimiz bir iş yaptığı için, bu hareketile halk efkânnı hoş bir sürpriz karşısında bıraktı. Gazeteler hayretlerini saklıyamndılar; Anadolu Ajansımn ilk defa olarak Detnoknrt Partiye aid bir tebîiğe vasıtahk ettiğini başhklannda belli ettiler. Ajans mtiessesesi, devletten yardun görür, yan resmî bir teşekküldür. Siyasi partilere karşı tarafsız bir durumda bulunması lâzımdır. Tek parti ile idare ediidiğimiz, parti ile devletin hemen dc aynı şey sayıldığı devirlerde, Ajans, başka türlüsü akla gelemiyeceği için bildiğimiz tarzda hareket ediyor, Halk Partisüıe aid irili ııfakh havadisleri yetkili çevreîerin isteklerine göre yayınladıgı gibi, C.HP. Genel Sekreterliğinin demeç'erine de bir hükutnet emrî imiş gibi sahifelerinde yer veriyordu. Par+iler çoğalıp da ileri demokrasi rejiminc geçildikten sonra, bu vaziyet, dojjrusu biraz garibitnize Bir milleUekili: «Hukumet 46 mil>on liralık münakale ve 94 gitmeğe bas'amıştı. Halk Partisi ikmilyon liralık ödenek talebile Meclise gelmekle vaktile yaptığımız tidan elinde tutan bir parti olmakla tenkidlerin ne kadar isabetli olduğıınu teyid etti» dedi beraber, her halde devletle aynı şey değildi. Gerçekte devletin hizmetinde Ankara 17 (Telefonla) Bütçede bulunması gereken Ajans müessesesi, yeni odenek taleblerile, 46 milyon lira. Halk Partisinin husıısî bir organı hk aktarma yapan tasarı Mecliste buimişçesine hareket edemezdi. Her gun konuşulurken bir çok fasıllar üzehangi bir ilçede yapılan güreş mü rinde müzakereler açıldı. Bu tasarı goruşulürken ilk soz alan eski Ekonomi sabakalarını bile uzunboylu yayınBakanı Fuad Sirmen, Etibanka verilladığı halde. Buyük Millet Meclisin mesi kararlaşan 5 müyon liradan üç de temsil kabiliyetini kazanmış bir milyon lırasmm indirilmesini doğru siyasî partiye karşı cephe rutması ve bulmıyarak: «Etibankm bu ihtiyaclan ya aleyhte yazarak yahud da tanı 7 eylul kararlarile bir kat daha art. tnamazbktan gelerek onu hırpalama mıştır.> dedi. Bütçe komisyonu sözcüsü, Etibankın ya çabşması doğru bir hareket sayısermayesinin 150 milyon liraya çıkarıllamazdı. miş olduğunu, sermayesinin yarısı kaAynı düşünceleri Ankara Radyosu dar kredi sağlamak hakkı bulunduğu^ için de ileri siirebiliriz. Bu miiessese nu, bu hakkın yalnız 30 milyon liralık de, de\let sermayesile kurulmuş res kısmını bono çıkarmak suretıle kullanmî bir organdır. Masraflarında, istis miş olduğunu sdyledi. nasız bütün yurddaşların hakkı varFuad Sirmen, bu hususta Maliye Badır. Halk Partisi devlet sayılamıya kanının izahat vermesini ve bu üç mil Arkast Sa. 3, Sü. 2 da Eskisehir milletvekili Ahraed Oğuz cağına göre, bu müessese de, öteki partileri hiçe sayarak, eskiden olduğu gibi memlekette hep tek parti varmış gibi hareket edememek durumundadır. Bazı Demokratlann bu hususta Meclise bir önerge verdiklerini biliyoruz. Mesele üzerinde durmak, resmî ve y a n resmî yayın müesseselerinin partiler karşısındaki vaziyetini bir nizama bağlamak mutlaka lâzımdır. (Bu nizam nasıl olmalıdır?) mevzuu üzerinde ileri geri birçok şeyler söylenebilir. Şimdilik iki siyasî partimiz var. İleri demokrasi rejiminden bir daha geri dönmiyeceksek, yann daha başkalan da kurulacaktır. O halde resmî yayın müesseselerini de bir veya iki partinin inhisan altında bırakmamaya mecburuzdur. Fakat devletin ve millî ihtiyacların emrinde çalışmalan için kurduğumuz bu ınüesseseleri asıl gayelerinden uzaklaştınp partiler arasmda bir nevi siyasî mücadele borsası haline de getirmemeliyiz. «Ajans ve radyolar siyasî partilerden hiç bahsetmiyeceklerdir» denemez. Fakat «partilere aid lıer türlü tebliğler ajans ve radyolar vasıtasile yayınlanabilir» demek de bu müesseselerden beklediğimiz hizmetlerin görülmesine yann ciddî bir engel teşkil edebilecektir. Gazete sahifelerinde ve hususî yayın vasıtalan arasında kalması gereken siyasî raiiKatil Yusuf ve Ilacerin bedbaht annesi dün hâkim huzurunda cadelelerin resmî organlara aksettiSultanahmedde, Mehmedj>aşa yoku durulmu? bulunmakta ldı Bu arada, atilmemesi şarttır. şundakl Buhara tekkesinde 14 yaşındaki gayişi temin maksadıle Eminonü m»rBir defa, Ajanstan veya Radyodan Hacer Çırayı oldüren 43 yaşındaki Yusuf kezinden de bir müfreze polia çağırüistifade etmek hakkı, yalnız Bü>ük Kutcan ale\hıne Hacerin annesi Müyes mıştı. Millet Meclisinde temsil edilen parti ser Çıravın cinayetten evvel açmış olduğu Ynnında iki jandarma olduğu halde lere tanınmalıdır. Meclise vekil gön «olümle tehdid» davasma dür sabah sa mahkeme salonuna getlnlen Yusuf, 11deremiyen bir parti, zatcn memleket at 0 4^ te biıinci sulh ce?a mnhkpme lonu doîduran kalabcılık bir halk kutlesınln kendısıne lânet \e nefretle bakçapında bir ilgi toplıyamamış demek slr.de başlamldl. masına rağmen garib bir şekilde sirıuSultanahmed cinayeti falllnln Yenltir. Bu yüzden millet parasile işlijen postane binasma getırileceği daha ön yordu. resmî müesseselerin vaktini ve eme ceden duyulduğundan Adliye koridorlan Davacı n^evkiinde bitkin bir halde clNADİR NADİ sabaiun erken saatlerinden ltdbaren ia nayet kurbanı kuçuk Hacerin annesi Arhur Sa, 3, SH i t» d:n, eriîek yüzlerec M5I tarafından dol ArkaH S<L 4, Sü. 6 da Ankara 17 (Telefonla) Arazi vergisini bir mıslı arttıran tasarının goruşulmesıne bugünku Mcclıste de devam edıldı. Gundemin bu maddesine geçılınce, dunkü oturumda söz almış olanlardan Ihsan Yalçın (Bolu) kürsüye gefth. Demokrat mılletvekillcrinin mutaleaları arasında temas etükleri bazı noktalara cevaö vermekle söze başladı. Ihsan Yalçın, bu sözlerden şahsan şu manaları çıkarmıştır: «Ekseriyet parti'ile hukumet, bu işde hiç bir anlayış gostermıyerek tasarıyı, koylünun zararına; Meclise getırmıştir. Bütün vergi kanunlarımızda hedef doğrudan doğruya para almaktır Bazıları hükumetı becerıksizlılke ıthsm ederek (ya Arkas% Sa 4. Sü. 6 da Senihi Yııruten Atıf İnan Meclis arazi vergi tasarısını iade etti J 24 üncü yıl Sayı : 8205 umhuriyet Telgrai va mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: tstanbul No 24fc Telefonlar: Umuml Santral Numaraeı: 242% Vaa İşleri: 24299 Matbaa: 24290 ATATURK Mevcudu çok azalan bu kıj meta esenn Fiatı 125 K Ma%ası T KURUCUSU: YUNUS NADİ Umumî Satış Yeri: Çarşamba 18 Haziran 1947 V.. CUMHURİYET Amerikan heyeti başkanı basına izahat verdi «Insan unsuru bakımından çok üstün olan Türk ordusunun her sahada her türlü malzemeye ihtiyacı var)) Gl. Oliver ilâve etti: «Modern silâhlarla mücehhez bir Türk tümenine komuta etmekten büyük zevk tasavvur edemem.» Ankara 17 (Telefonla) Amerikan gun Ankarapalastakl dairesinde Ankaaskerî heyeti başkanı General Oliwer, rada bulunan Türk ve Amerikan batın yurd ıçindeki seyahatlerine yann tek. mensublarile bir göruşme yapmıştır. rar başhyacaktır. General Ohwer,, bu A r k a s ı S a . 4, S ü . l d e Amerikan askerî heyeti reisi General Oliwer ve heyete dahil Anıerikan ikti&adcılarınm 1/mirde gazeteciler arasında çekilmiş bir fotograflan Biitçe münakaleleri için Mecliste tartışmalar Necliste otomobil bahsi Senihi Yürüten, Ticaret Bakanmı itham etti Karaborsaya intikal eden kamyonlar kimlere tahsis edilmiş? Ankara 17 (Telefonla) Meclisin bugunku oturumunda nakil vasıtaları hakkındakı kanunda değışıklik yapılmasına daır tasarının goruşulmesinde söz alan Senihi Yuruten (İstanbul, D P . ) , makam otomobılleri tahsisinin yennde > apılmadığını, birınin miadı dolmadan diğerinin alındığmı, resmî dairelerde ihtiyacdan fazla taşıt bulunduğunu, lüks hevesıle en yuksek fiatlı otomobillerin alındığmı, halbuki 3827 sayılı nakil vasıtaları kanununun bu hususları önle Arkası Sa. 3, Sü. 5 te İzmirde mitingler Atatürk aleyhindeki neşriyatı protesto 1 I• I » Anıt.Kabir inşaatı fashndan iki müyon lira düşülmesi meselesi üzerinde inşaatın geciktiği söylenerek ehemmiyetle duruldu Halk Partisi Cumartesi, D. P. pazar günü ayn ayn miting yapıyorlar Ankara cina> etinin Boludaki son muhakeme celsesinde Hasmet Orbay ve Reşid Mercan Izmir 17 (Telefonla) Atatürk aleyhindeki neşriyatı protesto etmek üzer« Izmır Cumhuriyet Halk Partisi tarafından cumartesi gunu saat 12 de Cumhuri^ et meydanında bir miting yapılacaktır. İzmir Yuksek Ticaret Okulu genclerinin, liseler ve diğer olcul öğrencilerıle İşbirhği yaparak aynı gün aynı sa Arkası Sa. 4, Sü. 2 de Macaristan Yargıtay, Bolu mahkemesiıtin hâdiseleri kararım 13 tnaddeden bozdu Komünistler, Hürriyet Partisi mensublarına bıçaklarla saldırdılar Duruşmalara yeniden başlanacak Ankara cinayeti Boğazlarııt önemi Brifanova Ajansımn Rusya ve Türkiyeye dair bir yazısı Jngiliz ajansı, Rus liderlerinin Türkiyeyi düşman haline getirdiklerini ileri sürüyor Sultanahmed dnayeti faili hâkim huzurunda Ankara 17 (Telefonla) Ankara d Başlıca bozma sebebleri arasında ilk nayeti davası dolayısile Bolu Ağırcezası madde olarak merminin çapı meselesi tarafından verilmiş olan karar, Yargı ele alınıyor, cesede giren çıkan kurNewYork 17 (Radyo) Eski Macar tayca bozulmuştur. Yargıteym bozma çunun, tabancanın jnvlerinin lyi tetkik Başbakanı M. Nagy, bugün istifa etıne kararım bildiriyorum: Arfcost Sa. 3, Sü. 5 te sinin sebeblerini açıkhyarak Rusyanm doğrudan doğruya müdahalesi yüzünden istifa etmek zonında kaldığını, Macaristanm istiklâlini kaybetmiş olduğu Arkası Sa. 3 ( Sü. 4 te 14 yaşındaki Haceri öldüren 43 yaşındaki âşık. cinayeti kabul. fakat genç kızı evvelce ölümle korkuttuğunu inkâr ediyor Yunus Nadi Mükâfatı İstanbul gazeteleri y a n işleri müdürleri büyük jüriye takdîm edilecek makaleleri seçtiler cYunua Nadi Mükâfatı> na iştirak için yollanılan yazılar arasmdan seçilip gazetemizde intişar eden 40 makalenin İstanbul gazeteleri yazı işleri mudürlerinden mürekkeb bir heyet tarafından elenerek neticenin büyük jüriye takdım edileceğini bildirmiştik. Akşam, Memleket, Tasvir, Son Posta, Cumhuriyet yazı işleri müdiırteri Enis Talısin Til, Cemaleddin Bildık, Raeıb Şevki Yeşim, Atıf Sakar, SeUmi İz7et Sedes ve O v a d Fehmiden mürekkeb heyet tarafından yapılan inoelemeler neticesinde 13, 15, 19, 21, 25, 26 ve 33 numaralı yazılar büyük jürinin tetkıkine arzedilmeğe lâyık gorulmuştur. Adlarını ayrıca neşredeceğımiz «büyüi jüri» üyeleri 24 haziran salı günü idaremizde toplanarak, o yazılar ara«ından bu yılın en istidadlı amaför muharıiri tarafından yazılmış ya7ivı seçeoekler ve 1000 liulık mükâfatın kendisine verilmesini karar altına alacaklardır. Büyük jurinin kararı 28 haziran günü ilân olunacaktır. Londra 17 (a.a.) (Britanova) Brîtanova'nın siyasî muharriri Çar rejimi arşivlerinden çıkarılan vesikaların yayınlanmasındanberi Boğazlar meselesinde Türkiye ile Rusya arasındaki münasebetlerin gelişmesini gbzden geçirmekte ve Boğazlarda üs verilmesı ve Üsküdar Tramvay İdaresinin getirtti kanlmış olacaklardır. Bu yeni vaziyet, Kars Üe Ardahanın Rusyaya ilhakı yo. izdihamı azaltacağı, lundaki taleblerinde ısrar eden Ruslaği üç otobüsün sayfiye mevsimi göz. tramvaylardaki Arkan Sa. 4, Sü. lde Arkos\ Sa. 4, Sfirün 7 d* önünde tutularak Kadıköyl» Suadiye arasındaki seferlere tahsis edildiklerini yazmıştık. 80 kişi alan bu otobüsler, ihtiyacı tam manasile karşılan'amakla berber her yıl bu mevsimlerde başgosteren izdihamı kısmen olsun önlemektedirler. Bundan başka idarenin elinde bulunan diğer 3 otobüs de Kadıköy. Yeldeğirmeni, Haydarpaşa ve UsküdarKısıklı servislerine verilmişlerdir. Bu günlerde Amerikadan gelmesi beklenen diğer otobüsler de aybaşında safere çı Üsküdar Tramvay İdaresi hâlâ biletçi bulamıyor ümum Nüdur, âni olarak biletçisiz kalan bir tramvayda yoknlara bilet kesti f Amerikan devriâlem tayyaresi yann geliyor j Patrikhane, Moskovaya u hayır,,dedi Moskova Patriğinin tertib ettiği toplantı bu suretle sııya düştü Reuter Ajansmın Iitanbul muhabirinİQ bıldırdığıne goıe, ortodoks kıliseleTajjarenin devriâlem japarken geçeceği yerleri gosterir harita ri mechsmın bir toplantıya çağırılması ıçın Moskova patrıgı tarafmdan vaki Yarm sab3h Yeşılkoy hava meydani toren hazırlanmıştır. Mühim Amerikan olan istek, Fener Patrıkhanesince red na Inecek olan Panamenkan devri &lem şahsiyetlerile 20 gazeteciden mürekkeb Arkan Sa. 3, Sü. l da tayyaresinl karşüamak üaere büyük bir Arfcast Sa 4, Sü. 1 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog