Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Wallace'ıtı sözlerine Bu alkışlarız 24 üncü yıl Sayı: 8204 umhuri Telgrai va mektub tdresi: Cumhuriyet, tstanbal Posta kutusuj lstanbul No. 246 Telefoalan Umuml Santral Numaran: 24298. Yaa tflerL' 24299. Matbaa: 34290. İsmail Habib Sevük AN YÂZILAR Yalıları ıdogu Diyan Üç bölge KURUCUSU: YUNUS NADİ Salı 17 Haziran 1947 vardır. luriyet Mathaasi 'dır. zam icrasını istemiyor «Rusya, Türkiye istikametinde yayılmak isterse Anglo Şaksonlar harbedeceklerdir, bunun onu bilmesi lâzımdır» Mecli ii ıs arazı vergısıne Vergiyi bir misli arttıran tasarı dünkü toplantıda fırtına kopardı, bütün hatibler aleyhte konuştular Yeni kira kanunu çıkaımyor Meclis dün birinci maddeyi red ve tasarıyı komisyona îade etti Celâl Bayar D. P. Genel Merkezinde ev\elki gun Afyon millervekili Hasan Dincer re D. P. Babkesir ilçe başkanlle görüşürken Bir milletvekili «İnşallah bu kanunun ömrü 6 aydan fazla sürmez» dedi Anlrara 16 (Telefonla) Kira kanununa dair yeni teklif üzeTİndelri görüşmeler bugünkü Mecliste de hayli uzun sürdü ve birinci maddesı reddo Arkost Sa. 4, Sü. 1 de .J Yunanistan tehttkede bulunduğu takdirde Amerikamn harbc gireceğiıd sanmadığını söyliyen Vallace ilâve ctti: "Türkiye ise nazik bir noktadadır,, Washington lfi (A.P.) Henry Wallace bu akşam bır nutuk verme.ı üzere buraya gelmiştir. Bugün gazetecılere verdiğı bır demeçte, Rusyanın Avrupaya yayılma siyasetinin dünya sulhu içın bir tehlıke olacağını *öylıyen Henry W«l lace, Türkiyeye doğ ru bir yayılma t«jebbusüne mâni olmak için Ingiltere ile Amerıkanın Rus yaya karjı harbedeceklerinı ve bunun Rusyaya anlatılması lâzım gel • pni işaret etmıştir Bununla beTabeı Rusyamn boyle oir teşebbuste bulun duğuna dîdr kendısınin bir emare «Köylüyü böyle mi kalkındıracağız? Halka ucuzluk vadile ortaya konan ve ucuzluk yerine yıkıcı bir pahalılık getiren 7 Eylul kararlarmın zararlarım Türk çiftçisinin sırtına yüklemek doğru olmaz» Ank&r* 18 (Tel«fonl») Arazl verglsinl 1947, 1948, 1940 senelerl İçin bır mlsU arttıran kanun tesarısı bugün MeclUte çok uzun müzakerelere yol açtı. Bir çok mJlletveklH birbiri ardmc* soz aldılar. Bugun ak^ama kadar mütalealan dlnlenmls olan mllletveklllerinden Demokrat olmın, C.B.P. 1 1 olsun, umumiyetle hepsi tasanmn aleyhlnde bulundular. MUzakerlerin tafsllaünı bildirlyorum: Başkan Tevfik Pikret Sılaydı. Göndeman tiiger maddeleri çıknrılıp da sıra er«l vergisine gelince ilk soz alan Yaşar Özey (Merusa . C.H.P.) eaoümle dedl ki: Tasan «leyhlndek! konoşmalar Ziraatimtein temelın! hububftt teşkil etmektedir. Çiftçi, •opraklanndan bir kısmım eker, blr kısrmnı dinlendlrir. Vergl kabul edildigi takdJrde dintopraklardan da sljnacaktır. Bugun yükselc maliyetle lstihsal yapılaSa. 3, Sü. 5 t* D lkönce gözlerime inanamadım, fakat başka kaynaklann da aynı haberi vcrdiğini öğrenince artık diyecek soz kalmadı: Bundan birkaç ay evvel bir Avrupa turnesine çıkarak her gittiği yerde Rus istekleri öniınde boyun eğümesini söyliyen, Trumaa politikasını şiddetle beteliyen Birleşik Amerika Devletlcri eski Cumhur Başkanı yardımcısı Wallace simdi fikrindcn cajınış. Yeni bir nuttık vermck üzere Washiııgton'a giden sayın cski yarduncı, bakınız gazetecilere neler diyor: « Ben bir harb kışkırtıcısı değilim; fakat muayyen bir noktadan ileri gidecek olursa, Rusya, mukavemptle karşılaşacağını bilmelidir. Bu devlet, Türkiyeyi işgale kalkmak istediği zaman donanmamızın harb âçacaguıa eminim. TttrfcJy"e na/HP "Wf"*»HJfcta*r ve onun için Türkiyeyi ilgilendiren yen Wall«ce şoyle Henry Wallace bir işte çok ince düşiınülmesi lâzım demiştir: «Ben bir harb dır.» fakst Rusya1 gale katkışacak olursa donanmamızın Bu heyecanlı beyanatı okudııktan kışkırtıcısı degilim; nın muayyen bır noktadan ileri gıdece* Jharb açacağına eminim. Çunku Ameri•onra, yukanda da işaret ettiğim gibi jlursa mukavemetle karsılaşacağını kan donanması Suudi Arabıstan perroliJkbnce hayretler içinde kalmıştım. bıimesi lâzımdır. Rusya, Türkiyeyi is I Arka»\ Sa. 3, Sü. 2 d» Wallace gibi, devlet hizmetinde bnemli yerlere yükselmiş bir şahsiyet, bu kadar kısa bir zamanda bir kutubdan öteki kutba attamak cesaretini gosterebiliyordu. Daha geçenlerde «Rusyayı kuşkulandırmak, bu devlete karşı ccphe kurmak yanlıştır. Ona Balkanlarda yayılma sahasv bırakalım ve Moskova ile iyi geçinelim» diye nııtuklar söyliyen kendisi değil miydi? Fakat düşündiikçe içimdeki hayret duygulannın yeriııi yavaş yavaş takdir dujgııları kaplamaya başladı. Hayatımızın her sahasında olduğu gibi politikada da samimiyet her şeyin üstündedir. Demek ki, Rusya ile bir anlaşma yolıına varılabileceğini müdafaa ettiği zamanlar "VVallace, sadeYolcuiar memlekette tam açlık hüküm sürdüğünü, Kızılordu ce kendi görüşüne dayanıyor, eskiefradının karaborsada en mühim rolü oynadıklannı, çok zayıf lerin dediği gibi aynca bir (maksadı olan kalkuuna ümidlerinin de son hükumet darbesinden sonra mahsus) gütmüyormuş. Düşüncesiortadan kalktığım söylüyorlar nin sakat tarahnı kavradiğı atıdan itibaren iddialaruıda ısrar etmiyerek Demlr perdenln gerisinden. bu sıra mlş ve yakında dönecek olan insanlardı; doğru tarafa katılması kendi hesabı da Ruslann, tazylklerınl en zıyade tek diğerlerinin ise, Macaristanda afcrabana ne kadar takdire değerse, politika sif ettıklerl Macaristandan gelenlerle ları vardı. Bu bakımdan hepsi, Isimleahlâkı bakımından da o kadar Örnek görüştum. Blr samarüar zevk, eğlence rlnln yaalmamasmı lstediler. Bu lsteğe boyun e^mek blr borcdur, öra. yalrutulacak bir harekettir. Köriikörüne Te neşe diyarı olan bu güzel memleketten gelenlerin anlattıklari, cSovyet Cen. nız bu arzu ile <Rus llerl demokrasisi> Rus tezini müdafaa edenler dışında netl> nln aslında nasıl korkunç bir ce nln ne demek oldugunu pek Tecia blr en koyiı muhaliflerin tasvibini ka hennem oMugunu göstermes bakımın şekilde lfade etmektedlr. zanan Truman Doktrini böylece gün dan Ibret Tericidlr. Macarlstan açlıgın, sefaletln y« büden güne kuvvetleniyor demektir. Bu Kendüerile konuştugum klmselerin hassa bu son günlerde zulmUn htlküm Arkası S a . 4, S ü . l d e da şüphesiz hiirriyetsever milletler bir kısmı, muvakkaten Tüi'klyeye gelhesabına ümid verici bir hâdisedir. Ancak, bütün bu iyi niyetli gayretlerin, üçüncü bir cihan harbine lüzum kalmaksızm, dünyayı barışa kavuşturabileceğı, ne yazık ki, şüphelidir. İkinci Cihan Harbi sona ereli İM yıl olmuştur. Bu müddet içinde demokrasiler çok vakit kaybetmişler, Sovyet Rusyanın gerçek maksadlanuı anlamak hususunda bir hayli gecikmişlerdir. Belki uyuşuruz iimidile hareket eden demokrasiler fedakârTakrir sahibi, OMnanh hanedani mensublarınîn hk üstüne fedakârbğa katlanmışlar Türkiyeye gelmelerinin knnunla memnu olduğunu ve istemiyerek kbtü bir çığtr açılmaanlatarak bunlara niçin izin veritöiğini sordu sına sebeb olmuşlardır. Bugün Avrupanın tâ ortasına kadar ilerliyen Ankara 16 (Telefonla) Son HaüRusya, yarın nerelerden çekilmelidir? fe Abdülmecidin kızı, Haydarâbâd Ni Baltık memleketlerini bir ganimet amınm gelini Bayan Diirrüşehvarın hakkı olarak Rusyaya tanıyan de ^eç«n yıl Istanbula g<>lerek bir müddet mokrasiler, şimdi Macaristanı, Avus oturup gittiği nıalumdıır. Bu sefer de turyayı nasıl kurtaracaklannı acı acı Abdıılmecidin oğlu OmeT Faruğun kıana tarafından da Vahdeddinin todüşünüyorlar. :ıınu olan Bayan Neslişah, eşi ile birKuşku ve şüphe psikozu ortabğa Jıkte Izmire uğııyaıak Istanbula gelmüthiş bir hastalık gibi ya\ ılınıştır. miş ve 15 gün kadar kaldıktan sonra Büj ük bir şok olmadıkça bunu tedavi bugün memleketten ayrılmıştır. ermek hemen de imkânsızdır. Ele geGerek Haydarâbâd Nızamının gelini çirdikleri yerleri bırakmak istemiyen Prenses Dürrüçehvarın, gerek Vahded1 Ruslar, aynca her gerilemeyi kendi dınin torunu Prens^s Neslişalıın nihamüdafaa stratcjileri bakımından teh yet birer turist olarak memleketimise likeli buluyorlar. relip gittikleri, ve misafırperverliV Bundan iki yıl önce zafer sarhoş joıdukleri söylenebılırse de bu kabıl luğu içinde böyle dir.unceler pek akla zıyaretlerin kanunla menedılmiş oldugelmiyordu. Şimdi, müstakbel bir j£U tezı çcvrelerde mevzuu bah^edilm'ş r harbin kokusu etrafa sinmpye başla \e hususî surettc oğrendiğıme gö e mesele, C. HP. Meclis Grupuna da intlSeyhan miUetvekili Ahmed \ NADİR NADİ Arkasr Sa. 3, Sü 4 (• Beaui Tttreglr Arkasx Sa. 9, Sü. 4 te D P. nin Ajans vasıtasile yayınlanan ilk tcbliği Parti. İnönü Celâl Bayar mülâkatı hakkında Demokrat Kuvvet gazetesile diğer bazı gazetelerde ileri sürülen mütaleaların yanlış malumata dayandığmı bildiriyor Ankara 16 (a.a.) Demokrat Parti Genel Başkanlığından aldığımız tebliği açağıda aynen neşrediyoruz: «Ankarada Kuvvet gazetesinde ve Istanbulda ban gazetelerde Cumhur Bsşkanı sayın Inönü ile Celâl Bayarm mü. lâkatma aid mütalealar ve tefsirler yürütüldüğü görülmüştür. i Bu mütalea ve tefsirleri» yanlif malumata dayanmakta olduğu ve parti ile alâkası bulunmadığı Demokrat Parti Genel Başkanlığmdan bildirilmektedİT.» Ankarada hava Ankara 16 (Telefonla) Iki parti arasında, baştanberl ihtilâf konusu olan meseleler, son haftanm iç politika gündeminde yeniden başa geçmis bulunuyor. Ankaradaki siyas! faaliyetin, pek yakin zamanda, mühim gelişmeler göstereceğini umanlar vardır. Cumhuriyet Halk Partisl çevTeleri, bu hususta ileri geri yorumlarda bulunmaktan sakm. maktadırlar. Bu çevrelere göre, muha Arkast Sa. 3, Sü. 2 de "Ruslar Macaristanı tam manasile soyuyorlar,, Peşteden Istanbula gelen yolcuların anlattıkları Bevin'in, Cambridge Üniyersitesinia fahrt hukuk doktoru kıyafetila son resmi Sehrin su derdi D.P. milletvekillerinden Yusul Kemal Tengtrfenk Bevin bugün Parise gidiyor İngiliz Dış Bakanı Avrupanm kalkınması plânını da götürüyor Şehir Nedisinde dütı gene hararetli konuşmalar oldu, neticede şikâyetlerle temenniler komisyona havale edildi Şehlr Meclisl dün Sadi Pekterin b«tkanlığında toplanmıştır. Medisin bır hafta daha temdidi hakkındg makamın tezk«resi okunduktan aonra Bürhan Feleğin her üç aylık içtima devr«i ba finda makamın gerek ls, gerekse bütç« durumu hakkında malumat vermesine dalr olan teklifi makama havale edilınistir. Feridun Dlrimtekln şehird* g«c«leri çok gürültü olduğunu, joförlerin mütemadiyen klâkson çaldıklarını, sarhoşlann aokaklarda bağırıp çağırdıklarını, radyolarm geceyansmdan sonraya ka dar yüksek sada ile çalmdığını söyle1mis, bunlarm men'ini istemistlr. Teklif, makama havale edilmistir. Kâzrm Şinasl, Adada da ayni durumdan şikâye^ etmiştir. Dürrüşehvar ve Neslişah'ın seyahatleri hakkında C.H.P, Meclis Grupunda bir sual Partiler Meclis Gruplarının Londra 18 CB.B.C.) ingîUz Dış ÎŞICTİ Bakanı Mr. Bevin, yann Greenrtch Bundan aonra y*pı, yollar talimatna saatile 1630 da Parise vâsü olacaktır. mesinin bazı maddelerinin tadili hakkm Mr. Bevin'in, M. Ramadier ve M. Bıdault daki tezker* okunrmi}, bunun vatanda İle yapacağı görüşmelerin i ü gundea Arkast Sa. 3, Sü. l d e ArJcost Sa. 4, SİL 3 U durumu Uçakla devriâlem seferleri bugün başlıyor Bu münasebetle dün şehrimizde gazetecilere seferler hakkında izahat verildi Anayasa Konıisyonu, Saffet Ankan ve Şemseddm Günalrayin tekliflerinl kabul ederken iki D.P. millervekili mnhalefet ettiler Ankara 16 (Telefonla) Erzincan milletvekill Saffet Arıkan ve Sıvas milletvekili Şemseddin Günaltayın partiler Meclis gruplarının Büyük Mıllet M«"disinin birer faahyet uzuvları olduğunun belirtılmesin« dalr bir önerg* vermiş olduklarını bildirmiçtinı. Anayasa Komisyonu, ön?rge sahibterile Adalet Bakanı Şinasi Devrin de bulunduğu halde k«yfiyeti incelemiş ve «modern parlâmentolarda siyasî partilerin Meclis grupları, Meclis teşkilâtı içinde resmî yeri ve vazifesi olan mühim birer faaliyet organı haline gelmis ve bu grupların hayatı, Meclis hayatına sıkı sıkıya ve ondan ayrılmaz bir şekilde kaynaşmış> bulunduğu kanaatile içtüzüğün 22, 23, 24 ve 85 inci maddelerini değî^tiren bir teklif hazırlamıştır. Çalışma Bakanı Cenevreye gitti Bakanın iççi ücretleri hakkindaki yeni tasarılara dair demeci Çalışma Bakanı Prof. Dr. Sadi Irmak, dün sabah Bölge Çalışma müdürlüğüne giderek bir müddet meşgul olmuş ve işçi temsilcilerini kabul ederek düeklerini tesbit etmiştir. Bakan, bundan son. ra gazetecilere aşağıdaki beyanatta bulunmuçtur: « Son günlerde işçilerimizle ilgili Anayasa KomLsyonu üyclçrinden Yu ıkı ehemmıyetlı kanunun Uk muzakesuf Kemal Tenglrşenk (DP.) ve Fuad reierı bitnuçtir. Bir iki gun içinde ka Arkast Sa. 3, Sü. 1 da S ı 4, Sfl. J t» Panamerikan tayyare şirkeli, dürı Parkotelde bir basın topbnbsı tertib etmış ve bu toplanüda yerli ve yabancı gazetelerle ajansların teınEilcileri hazır bulumnuşlardır. Toplantıda, Panameri Dünkü toplantıdan bir görünüs kan şîrketinin tertiblediği uçakla devriâlem seyahaü hakkında malumat veriL. miştir. Bu seyahatlerin ükini yapacak olan Constellation tipindeki tadüli uçak Arkast Sa. 3, Sü. 7 de •,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog