Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Pierre Loti BEZGIN KADINLAR (Les Desenchantees) Büyük Fransız edibi PİERRE LOTTnüı eski İstanbul hayatını tasvir eden ve pek büyük bir edebî değer taşıyan bu eserini, NAHTD SIRRI ÖRIK aslınrn 419 uncu tabından dilimize çevirmiştir. Fiatı 200, cildlisi 250 kuruştur. umhuri 24 Uncü yılSayı: 8203 TelgraJ ve nvefctub adresi: Cumhuriyet, lstanbul Posta kutusn: tstanbul No. 346 TeleîonJar. Umuml S a n t n l Numansn 24298. Yaa fcleri: 24299. Matbaa: 24290. r KUWW ŞURUBU ' Genel zafiyette, nekahat hallerinde, dermansız*lık ve sinir zafiyetjerinde kullanüan bir kuvvet şurubudur. İNKILÂP KİTABEVİ KURUCUSU.'YUNUS NADt Pazartesi 16 Haziran 194 7 T EGE Markasma Dikkat "Boğazlardaki faıönü mu haf ız» görüşülen meseleler Economist Dergisinin Boğazlar hakkındaki «Boğazların müştereken müdafaa edilmesi yolundaki bütün Rus tekliflerine verilen ilk cevab «HAYIR» olmuştur. Bu? Türkiyenin son sözü kalmakta devam etmektedir» Mülâkatta D. P. nin antidemokratilc Rus gayeleri karşısında Türkiyenin azimli hareketini belirten bir makalesi kanunlar üzerindeki görüşü izah edildi Londra 15 (a.a) Bağımsız «Economist dergisi «Boğazlardaki muhafız» başlıkh bir başyazısmda Türk hükumerinin silâhlı kuvvetlerini seferber tutmak yolundaki kararını yorumlamakta ve ezcümle şunları yazmaktadır: Başbakan nutkunda Türkiyede herhangi bir devlet tarafından üs taleb edilmesinin toprak istekleri mânasmı tazammun edeceğini; bu isteklerin geri alınacağı yolunda hiçbir işaret bıılunmadığını ve Türk hükumetinin konuyu etrafile inceledikten sonra simdilik bir lerhi^in imkânsız bulunduğu kararına vardığını söylemUtir. Ba^bakan ayni zamanda memleket içlerinde istilâ kuvvetierile yani hava yolile nakledilmiş kuvvetlerle karşılaşmak imkânından da bahsetmiştir. Bir harb ihtimaii Açıkça konuşmak lcab ederse denilebilir ki Türkiye bir harb ihHmalinden endiçe duymakta ve bunu uzak bir ihtimal olarak değil; her an tahakkuku muhtemel bir şey olarak telâkki etmektedir. Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de Ttirk gemi inşa sanayiini iini kurmak şerefi ürk denizciliğini, deniz ticaretini geliştirmek için, gaytetler sarfediyoruz. Bu maksadla evvelce iki program hazuianmıştı. Bunlann biri beş senelik ve müstaceldi. Bu, tatbik edildikten sonra, ikinci programm tatbikına geçilecekti. Beş yıllık plân 76 milyon lira ile başanlacaktı. Fakat bir taraftan döviz rayiclerinin değişmesi icabı, diğer taraftan da deniz ticaret ftlomuzu daha kısa zamanda gçliştirmek fikrile bu 76 milyon liralık tahsisatin 150 mil>on liraya çıkanlması kararlaştırıldı. Arttmlan tahsisatla ncler japılması düşüniıldüğünü Devlet Denizyolları Genel Müdiirü B. Yusııf Ziyarun, geçenlerde basma verdiği iza hattan anlamış bulunuyoruz. Bu paranın 111 buçuk milyonu yeni gemilere, 17 buçuk milyonu lintan vasıtalan tedarikine, 17 buçuk milyonu da tamir fabrika ve atelyelerine tahsis edilecektir. Bu para ile 38 yeni gemi sahn alınacak veya yaptırılacakttr. Bu 38 gemiden 14 ü yoku, 10 n yük, 2 si akaryakıt taşıt gemisi ve 12 si de jehir hattı gemisi olacaktır. Alâkalı çevrelerde iki Partinin Genel Başkanları arasında yapılan mttlâkatlardan iyi sonuçlar elde edileceği ileri sürülmektedir. T Ankaradaki film hâdisesi Eski bir Rus filminin gösterilmesi asabiyet uyandırdı Gencliğin toplantısında gösterilen filmin Halkevine nasıl geldiğf arı.ştmlıyor Ankara 15 (Telefonla) Yüksek Tahsil Talebe Birliği tarafından, Büyük Doğu mecmuasının mahud neşriyatını telin etmek üsere Ankara Halkevinde terüb ediien W tarafından hazırlanan bir filmin gösterilmesi hâdisesi büyük akisler uyancVırmi?tır. Ebedl Şe£ Atatürke, gencliğin sarsılmaz bağlıhğmı belirtmek maksadile tertiblenen bu toplantıda, nutuklardan sonra büyük Atatürke aid bir film gösterilmeye başlanmıstır. Bu filmin, » Arka3\ Sa. 3, Sü. 6 an İki partinin karşılıklı münasebetlerinin düzenlenmesi için tam bir demokratik zihniyetin teessüsü lüzumlu görülüyor Avrupada Sovyet baskısı Ruslar, Amerikan ve Ingiliz notalarmı reddettiler Bugün Macar hürriyet grtıptı tarafından büyük bir toplantı yapıhyor Izmit kâfid fabrikasımn omuınl görünüjü Genel Müdüriın tedarik edileceğini söjlediği bu yeni gemilerde İtalyaya ve Holandaya ısmarlanmış olanlar dahil mi, deçil mi bilmiyorum. Fakat sözün gelişinden sipariş edilmiş olan gemilerin hesaba katıhnadığmı saıujorum. 6 haziran tarihli Cumhuriyet te çıkan bir yazımızda yeniden 10 yük gemisi ahnmasınm. 1945 sonlarında kabul edilen programa uymadığını yazmıştım. Yeniden 10 şilep alınacağı esasına istinad eden o yazıma Devlet Denizjollan İdaresi tarafından tavzih yollu bir cevab verilmeyişi de, Genel Müdürün demecinde bahsi geçen 38 geminin. ısmarlanmış veja alınmış olanlardan ayrı olduğuna bir delildir. Üçüncü kâğtd fabrihamıx Almanyaya sipariş edilen fabrika iki senede teslim edilecek Kâğıd fabrikalanmıza AlmanyarJan 18 mütehassıs getiriliyor. Bir çok malzeme de satın almdı Kabiııede rivayetleri Şu halde Oevlet Denizyollan İdaresi. sahn aldığı veya ısmarladığı 23 gemi ile beraber, önümüzdeki yıllarda 61 yolcu ve yük gemisi tedarik edecek demektir. Halbuki evvelce kabul edilmiş olan programa göre. müstacel beş yıllık plândaki gemiler haricden tedarik edildikten «onra. memlekette bir tersane kurulması ve bir kısım gemilerimizin de memlekette yapılması mukarrerdi. Hattâ tersanenin beş yıllık program sonuna bırakılmıyarak daha evvel kurulması yolundaki neşriyatımızm isabetini gbzönünde bulunduran eski Ulaştırma Bakanı General Ali Fuad Cebesoy, tersanenin de kurulması pek ypkın olduğunu müjdelemişti. Her çeşid haşerat bir arada Şirketlerin »igorta etmedîkleri miniminî uçak 2500 Yeni bir tersane kurmaktan maksad ve hedef, pek tabiidir ki muhtac işçinİn yapamıyacağmı bir kaç uçuşta başardı Sokak tozu ile yapılan ilâcın îstanolduğumuz gemilerin bir kismını olbulda imali pek kolay oldu Köylü bataklığı kurutmağa hazır... sun, orada yapmayı sağlamakhr. Halbuki şimdi yeniden 38 gemi daha tecJarik edileceğini söyliyen Genel Müdür, yeni tersaneden bahsetmediği gibi, bu gemilerin kısmen memlekette yapılacağını da sövlememistir. Bundan anbyoruz ki yeni 38 gemi de ya dışarıdan satın alınacak, yahud yabancı tezgâhlara ısmarlanacaktır. Genel Müdürün izahlan arasında tamir fabrika ve atelyelerine sarfedileceği bildirilen 17 buçıık milyon lira ile mevcud tesisleri yeni gemiler yapabilecek modern bir tersane halinp sokmak nıümkün olsa bile, 61 gemi tedarik ettikten «onra, bir müddet için yeni gemiye ihtiyacunız kalnuyacağından tersanemize, tamirden başka iş kalmnaeak demektir. Halbuki evvelce llaştırma Bakanlığuica kararlaştırılmış olduğu gibi Veaktan bataklık araziye ilâç atılırkeıı; kenarda diinkii ameliyede >*nlıınanlar<lan bir grııp tersane, şimdiden kurulursa gemilenında ııçusa hazırlanan tav^'aroyl Söre, cParw yeşıli» deoilenjı artık yalnız Hava harbinln U7eııne, Hava h n l n rimizin bir kısmını, memleket dahidüğumüz zaman, Hiraf ettneh kl bir kaç tok?ik bir maddenln tefkil ettiği llacı ' linde yapmak mümkün olur. Bundan insanlar his^tmiyorlar. Büyükçekmece püskurttıi ve sitma mıkrobu taşıyan a dakıka sonra başlayacak olan savaşı. gölunü çevreliven bataklıklarda yaşayan pek umursamadık. Zira bu uçak, bir ka^ da elde edeceğimiz faydalar pek büslMlsmek surfelerl de dün müthiş Wr nofçrlerı Imha ettl. metre boyunda, tek kışülk, 130 beygir Sabahın erken bir saatindE, 125 kllo ABİDİN DAV'EB tayyare hücumuna maruz kald'lar. Uçak Arkan Sa. 3, Sü. 5 U w Ark«t S.2, 3, gâ. i t ı = ^ bi£ ujai, bu baUk1ıltW Izmit (Hususî muhabirımizden) | Sellüloz heyeti, bundan başka, Süfabrikaları Sellüloz sanayü müessesesi müdürü Ad j merbankm mevcud bütün Ankara 15 (Telefonla) Bu gabahkl nan Berkayın başkanlığmdakı sellüloz için bir çok yedek ve işletme malzeme. heyetinin yurda döndüğünü bildirmiç. si mubayaa etmiş bulunmaktadır. He «Kuvvet> gazetesinde, kabinede mühim tim. Heyetin Izmit fabrikaları için A yet, 2 senede teslim edilmek üzere, ü değişiklikler olacağına dair rivayetler merikaya sipariş ettiği yeni buhar ka çüncü kâğıd fabrikasını Almanyaya si doln^tığından bahsedilmektedir. Aslı zanları 13 ayda, türbinlerin 16 ayda, pariş etmiştir. Bu fabrikada, ayrıca o esası olmadığı anlaşılan bu rivayetlere Malatya bez fabrikasına aid Derme luklu mukavva tesisatı da bulunacaktır. göre, kabine buhranı neticesind« bazı hidroelektrik santrah da 16 ayda teslim Bu suretle kâğıd fabrikalanmızın sene Bakanlar değifecek ve kabine yeniden lik kapasiteleri 45 bin tona yükselmiş Receb Peker tarafmdan kurulacaktır. edilecektir. Aynı ga7etede, Ankarada siyast çevKâğıd fabrikalarinda taze sudan ta olacaktır, Ayrıca, heyetimiz Almanyadan kâğıd relerde büyük bir kaynaşma olduğu, sarruf için fabrikanın artık sularının temizlenerek tekrar imalâtta kullanıl ve sellüloz işletmelerimize 18 mütehas önümüzdeki haftalarda bazı siyasl inması tesisatı da Isveçe sipariş edilmiş sıs teminl için de teşebbüslere basla kişafların görüleceği yolunda da bir mıştır. Arkast Sa. 3. Sü. 4 te tahmin ileri sürülmektedir. ve bu tesisat yola çıkmışto. Çalışma Bakanınm riyasetinde bir heyet Ankarada rivayet bugün Ege vapurile hareket ediyor lerin asılsız olduğu Dr. Sadi Irmağın bsyaîîatı j belirtiliyor Inönü bir satranç maçında Celâl Bayarla bir arada Ankara 15 (Telefonla) Cumhur bıMirdıgim binnci göruşmede söylendiLondra 15 (B.B.C.) 9 hazuranda Başkanı tsmet tnönü ile D.P. Genel ğine göre, Cela.1 Bayar, tadıüeri eh«mİntrtlterenin Moskova buyük elçlsl Sir miyetle istenen antki&mokrafık kanunBaşkanı arasmdakl müiâkaüarda Tür|M*urıce Petersan tarafından, Macanskiyenin demokratik: gelişmesıle llgili lar üzerindeki Demokrat Partl gorüşüraniaki hödiselere dalr Molotov'a verimühim konülann ele Eİındığı anlaşıl nü İzah etmiştir. Gene bu goruşmede len ve İngiliz hükumetinin görüşünu a Arkası Sa. 3, Sv. 2 de maktadir. Bir hafta önce vakl oldugrunu çıkliyan beyannameye cevab olarak. Sjovj ypt Dış İçlerl Bakanlıgt bir tebliğ yay!Dİamı?tır. Tebliği Moskova radyosu da vermıştir. TebHgde bildırildi&ine gbre, Sir Pet°r??n .Macarıstandakl son hâdissîsnn ?;z!i f^alivette buluran Sovyet tejskku 1 leri tarafından tertiblendıği ve Savretlerm, serbest seclmle lşbaşma çslmiç Arkas% Sa. 3, Sü. 5 '» Milleîlerarası çalışma konferansııtda Ucakla Sıtma Mücadelesi Dün Büyükçekmece gölünü çevreliyen bataklıklara havadan atılan yüzlerce kilo ilâçla sitma Çalışma Bakanı Prof. Dr. Sadi Irmak, dun sabah şehrimize gelmiştir. Bakan Istanbulda işçi birhkleri ve sendıkaları üyeleri tarafından karşılanmış ve kendısine bir buket verilmiştir. Dr. Sadi Amerikan Büyük Elçi[rmak, Cenevrede toplanacak olan sile Dış Işleri Bakanlığı milletlerarası iş konferansında memleketimizi temsil etmek üzere bugün saat arasındaki görüşmelerin 17 de Ege vapurile yola çıkacaktır. hafta içinde bitirilmesi Dr. Sadi Irmak kendisile görüşen bir muharririmize şunları söylemiştir; muhtemel görülüyor « ^ Cenevrede, dünya ile sosyal alandaki işbirliğimizi teyid etrcek vesilesinı Ankara 15 (Telefonla) Amerikan bulacağımızdan memnunum. Memlç. kara ve hava heystlerl bugün Ankaraya ketimizin meydana getirdiği sosyal tedondüler. Konya üzerinden Kayseriya rakkileri bir rapor halinde konferansa geçmiş olan General Oliver'in başkansunacağız. Ayrıca muhtelif meseleler hgındaki kara grupu, 11 e dogru. Geüzerinde konferansa şifaht izahat verneral îîall'inkl 12 ye dogru özel uçakmek fırsatını elde edeceğiz. Dr. Sadi Irmak larla şehrlmlze geimlşlerdir. Mulıtsiif Gündemin önemli meselelerinden bikette 1520 sendika teşekkül etmiş bu bolgelerde lncelemelerde bulunduktan rlsi «endika hürriyetidir. Büyük Mecsonra gene Ankarada bırleşen Amerikan llsin çıkardığı (Sendikalar kanunu) bi lunmaktadır. Bunlar en zlyade İstan askert gnıplan, şehrimisde üç gıin kabul, Zonguldak, Adana ve Izmirde terim kanaatimizce ileri ve hür bir sen Arkast Sa. 3, Su. 3 te Arkas\ Sn. 3, Sü. 2 de dika tipi yaratmı? olduğu için, bu alan. da kruvvetli bir teze sahibiz. Ecnebi «endikalarınm son yülarda siyasl maksadlara alet edilmesinden doğan neticeler gözSnüne alınırsa, bu teşekkülleri siyaset dışmda bırakan Türk kanununun isabeti iyice belirir. Bakan, bundan sonra, Türk sendikaları hakkında malumat vermlj ve demlştdr W: < Yeni kamına. göre, halen memle Âmerikan heyetleri Ankarada Toprak bayramt dün kutîandı İki teneke dolusu alttn Rum vatandaşlar Darıcada define arıyorlar Izmit (Hususl) Gebzenin Danca nahiyesinin Ayazma merkilnde tahminen 2,5 ve 3 milyon lira değerinde mücevheratla 3 teneke dolusu altın aranmaga başlanm;ştır. Define arayanlar ı Rum vatandaşlardır ve Atlnada bulunan bir Rumun mektubu üzerine bu defineyi aramata koyulmuşlardır. Şimdlye kadar vakl olan aramalardan bir şey çıkmami$tır. Gsbze ve Danca haüa büyüi Wı sterakla neticeyi beilemettediç, Bayram neşeli geçti, muhtelif gruplar Cumhuriyet âbidesine çelenkîer koydıılar Halkah Zuaat Okuhuıda Toprak Bajramı kutlaoırken; ortada Cumhuriyet âbidesine konulan çelenk görülmektedit Yaz\n 3 üncü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog