Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

4 VİTAMİNLİ yegâne kuvvet GIDAS1 Amerikalı iktisadcılar Barış andlaşmalanna bizi nasıl buldular? dair Truman'ın beyanatı Heyet, yollarımızı fevkalâde kötü "Macar, Rumen ve Bulgar ve geçilmez diye tarif ediyor hükumetleri kendi "Türkiyeye her türlü kalkınma plânlarından evvel yol ve liman lâzım olduğuna inanmak lâzımdır,, Izmir 14 (T«lefonla) General Ohver'in başlcanlığmdaki Amerikan askeri hcyetı, bugun Izmirden ayrılmıştır Dığsr taraftan hususî bir uçakla Arneııkan ekonomi h«yeti bugun şehrımızp geİTi^tır. H«yet, Ametıka Dış Işlsri Bakanlığı Ortaşark tıcaret dairesı muT)e=!rili Herbcrt Ci'mmıngs ile aynı dairc reıslerind«n Paul Mc. Ljuıreden ıbarettır. Genelkurmaydan Feyzi Kurtbek ve Ekonomı Bakanlığından muhendıs DKocatopçu, h^yfte refakat etmektedır 'er. Sum«rbanV Izmir Dokuma Fabriita«;ı Muduıü Atıf, heyete, buradaki mcslpmelerind» refakat edecektır. Am6>rıkan ekonomi hej'etı, bugun butada bir basm toplantısı yapmıştır. H»>ft başkanı. fülî başkanlarınm G*"neral Olner olduçunu. raporUrını, Ankaradakı Amerikan elçısıne verfceki»ını söylediktpn sonra Bur=ada ve K=ıacabey havalisinde yaptıklan te'kıklerı anlatırken, fevkalâde kotü ve g»cılmez yollanmız olduğundan bahsetmiş: « Herşeyden ev%'el ve her türlü kalAmerikan iktısad hfyftinden cınma plânlarından «"vvel yol ve lıman Mr. Paul Mr. Ljoire lâzım oldufuna inanmak icab eder> demiştir. Mütehassıs, bazı gazetelerimizde, Amerikan. yardımı hakkında mubalâğaya kaçan neşriyata rasladıklarını, bü tün yollarımızın asfalt yapılacağım, Ameıikan yardımlarıle Türkiyenin ekonomik çehıpsınin bir anda değışeceği mütalealarının bu cümleden bulunduğunıı, buna, Anıerikanın da gücü y«»tmiyeceğini sanc|ığını söylemlş, sözJe une şbyle devam etmiştır: « Turkıvenin ekonomik durumu veni baştan tan^m edılmeğe muhtacdır Ziraî istihsalâtı Türkıye halkını doyurucu bir çoklukta olmakla beraber köylü refaha kavuşamamıştır. • Çünku herşeyden evvel Türkiyede bir münakale sistemi yoktur, yol yoktur; demiryolları ihtiyaca cevab vermemektedir. Limanlar, ihtiyacm bir kısmını bile kapamamaktadır. Amerikan askerî heyeti içindeki Dış Bakanhğımi7a bağlı mümessillerden ıkisınin ekonomik bran^tan olma<=ı, Amerikanın. demokrat bu kelimeyi en geniş manada ahyorum. ve kuvvetli bir memleket olarak görmek istediği TürSa. 3, Sü. 2 de 24 üncü yıl Sayı: 8202 umhuri Telgraf ve melrtub tdresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kurtısu: tstanbul No 246 Telefonlar: ümuml Sastral Nuaıarsc: Z429S. Yas İflsri: 24299 Matbaa: 24290. SavnrfğpZACîLARA: SİNTA Na§r İîâcı KUftUCUSU: YUNUS NADİ Pazar 15 Haziran 19^7 Piyasaya arzedilmîştir. J halklarını temsil etmiyorlar» Macaristan hakkında İngiliz setirile Molotov arasında Moskovada nahoş bir hava içinde görüşraelere başlandı Washington 14 (a.a.) Macaristaıv Rumanva ve Bulgaristan suliı andlaş^ malarının tasdıknamelerini imzalayaa Bafkan Truman çunları soylemiştir: . < Macar, Rumen ve Bulgar hüfcuV metlerinin kendi halklarınm ekseriyetı* nin arzusuna kıymet vermiyen bir çev kilde hareket etmi? olmaktan başka bu halka karçı tenkil tedbirlerine başvurmuş olduklarmı alenen söylemek icabr ettiğini görüyorum. Nazilerin istilâsından kurtulduktaa sonra vre üç Muttefik tarafındaa Yalta'da alınan kararlardaaberi bahis mevzuu olan memleketlerin hakikaten temsili olan hükumetlerin tesis edileceğini ümid etmiştim. Bu memleketlerdo bugun böyle temsili hükumetler mevcud bulunmamaktadır. Bununla beraber 5 seneden fazla bip zamandanberi hükumetlerile Amerika Arka*\ 5a. 3, 5ü. 2 d* * Ev kiraları ajatınvzda bize doğrıı yolu gösterecek. hıttuğumuz işlcrde başarı kazanmamtzı sağbyacak çok güzel ata sözlerimiz vardır. İçimizde bunlara riayet edenler hallcrindcn pek şikâjelçi olmasalar gerektir. Asırlann biriktirdiği tecrübelerden doğan o değerli sö/.ler. valnız ferdi ha^ atımızda değil, topluluk ha\atimızda da bize önderlik edccek kınvettedir. Ev kiraları kanununda değişiklik japılmasına diir teklif etrahnda ev\elki gunkü Meclis tartışmalarını gazetelerde okurkcn. çok beğendiğim ata sozlcrındcn hir tanesi hatirıma geldi: Arele işe şe>tan karışır. Harb başladışn gi'ndenberi gittikce ağirlaşhğını gorduğumüz bir içtimaî davayı çozmek iddiasını taşıjan o kanıın geçenlerde pcele becid çıkanlmasaydt, bu kadar kısa bir zaman içinde onu değiştirmek gibi tuhaf bir vaziyrtle şimdi karşı karşıva gelmezdik. Buyük Millet Meclisi dc klmstvi memnus ermiyen bir kanunn tekrar ele almak, »Neresîni, değiştirelim? Nastl edelım dr şunıı "bir yoUına k' idire uzunboylu tartışmalara girişmek, değerli vaktinden kayıblara uğramak zorunda kalmazdı. Akhmızdan geçen fîkirleri gerçeklcstirmeğe kafkmadan önce ileriyi geriyi iyi düşünmek, hâdiseleri di'/rün bir metodla tahlilden çecirmek. muhtcmel gelişmelrti etrafhca incelemek şarttır. Evet «Geç olsun da güç olmasın» sözünden yan gclip oturmak ıtıana«ını anlıyaniar, elbette ömiirlcri boyunca hiçbir iş çıkaramamaya mahkumdurlar. Zaten bir işin güç olması. onun bir türlü istediğimi? şekiide meydana gelememesi demcktir. Hâdiseleri valnız sathı ile gorenler. bir takım kararlar alıp harcketc gectiler mi, her şeyi olup bilti zannederler. Acelecilikleri de çok defa bu sakat görüşün eseridir. Mesclâ şu ev kiraları kamınu acele edilerek on günde çjkanlmakla ne kazanılmıştır? Bn kanun işe yaramamıştır ve yarın değiştirilecektir; halbuki biraz teonni ile davranılarak bir ayhk bir çalışmadan sonra yürürlüğe konsaydı. bugün belki kira davası cözülme yoluna girecek. hiç değilse büjük ökfide hafifliyecekti. Hasan Âli Yiıcel Kenan Öneı dnvasında hâkiro ve savcı du Müfettişinin misafirlere ziyafeti Dün akşam Taksimde Âmerikalılara verilen ziyafette samimi nutuklar teati edildi Amerikan deniz heyeti İzmirde Istanbul 14 (a.a.) Bu akşam Bırincı Ordu Müfettisi Orgeneral Nıırı Yamut, şehrimizde bulunan Amerikan hava ve esliha ve tahkimat heyetier' şerefine Takrim Belediye gazıno^unda bir ziyafet verm'ştir. Ziyaferte Tstanbul Vali vekıli Ihsan Aksoy, knmutanlar, Amiral Hilmi Uhen, Emniyet Müduıü Ahmed Dennr hazir bulunmuşlardır. Pek samimî bir aıle sofrası şekîınde gece geç vakte* kadar devam eden ziyafette Ordu Mufettışi Orgeneral Nuri Yamut şu soylevi vernuştır: «General Hall, albay D'Espinoza. muhterem misafırımte; Amerika dostluğunun kıymetli nlşanesi olarak sizleri bu gece ararnızda görmekle bahtıyanz. Insanlann iyiliği için ideal çalışmalarınız Türk yurdunun her koşesındc ayni samimiyet ve aynı duygu ile karIilanmaktadır. Biz askerler sizlerı aramızda vefali birer dost ve değerli arkadaş tanı>oruz. Fedakâr Amerikan ordusunun tims?lı ve şerefli birer muharibi olan salere arkadaşlanm adına saygılar'mı sunuyorum. Sızleri Turkiveya göndermek lutfunda bulunan Prc^ident Truman şerefine kadehimi kaldırıyorum.> Bu nutka Amerikan heyeti namına mukabclede bulunan General Hall demiştir ki: « Bu akşamki yemek listesinin ü zeiındeki bayrakları gordüğüm zaman, bu masada bulunmamızı yalnızca bir talih eseri olmsyıp, kardeçliğin bir te Yunan Yugo»lav hududunda tahürü de olduğunu anlıyoruz. yeni bir hâdise oldu Bu bayraklar iki milletin tamamilc birbirine uygun bir krakter ve samunıAtina 14 (A.P.) Olumpus Pier» yette olduğunu tebarüz ettirecek jekild* dağı civarında Yunan ordusu tarafınbirbirine yak'şmış bulunuyor. dan çet«lere karşı yenl bir taarrura Burada bulunan Amerikan mümessil geçilmek üzere olduğu h«ber verilmek len adına bu akşam bize lutfetmlş tedir. iyi malumat alan bir kaynağın bulunan saym generale teşekkür eder verdiği habere göre, bu taarruza 12 bin ve komuta etmekte olduğu birinoi or kfşilık bir kuvvet lştirak edecektir. Arkast Sa. 3, Sü. 3 te Diğer taraftan, TJmumî Asayiş BaYunan çetelerine mensııb iki kadın Hasan Âli YüceLKenan Oner davası C. H. P.. mahkemenin istediği zabıtların gönderilemiyeceğini bildirmişti. mahkeme talebinde ısrara karar verdi Dünkü celsede Kenan önerle Savcı ve Hasan Âli Yücelin vekili arasında geçen tartışmalar Ankara 14 (Telefonla) Hasan Ali Yucel . Kenan Öner davasına bugiin de\am edıldi. Dııruşma açılınca Nurullah Ataç çağırıldı; gelmedığı anlaçıldı. Evvelce yazılan muzekkere üzertne Mılll Eğitım Bakanlıgından 5 aded köy enstitüsü dergısl gönderildiği göruldü. Bu dergilerde Kenan Önerln matbu dılekçesinde bahsedilen ve okunması ıstenen kısımlar birer birer okundu. Dordüncü sayısının 589 uncu sahıfesindekı rDemokrasi ve sosyallzm> başlıkh yaza IDc olarak okundu. Pınlandlya ve İsveçteki sosyalist partilerln kazanması İçin başarıh çalışmaları övillen «laal ve sa Arkatt Sa. 4. Sü. I dc Yeni Macar Başbakam Lajos Dinnyes Yunanistanda temizletne Çetecilere karşı taarruz başlıyor Harbin başlangıcindanberi anormal bir vazfvet icindc>iz. Bir takım fiatlarla beraber ev kiraları da stope edilmiş, dondurulmuştu. Bugün hemen bütün fistlar serbest bırakıldığı balde ev kiralan hâlâ hükumet yasağı altındadır. Vaziyet, şüphesiz ev sahiblerinin aleyhinedir. Fakat beri tarafta da nmnmi ekonomik menfaatlerimiz bahis mevzmıdur. E\ kiralarına yüzde on, >irmi, otuz zam >apmak anormal vaziyeti düzelteceğe pek benzemez; çünkü baskı rejimi bu şekilde de devam edecek demekrir. Kiraları serbest bırakmak ise malî ve iktisadi şartlanmızı altüst edecektir. Son kanunla yürürlüğe konan ortalama rejİTnin bir takım aksakhklar doğuracağı belli idi. Nitekim işte kısa bir zamanda mahkemelere on binleree boşaltma davası geldiğini bğreniyoruz. Fikrimizce. kira meselesi. daha başlangıcdan itibaren gerekli tedbirler alınmadıgı için ancak tmuı çapb bir mesken ve yapı politikası güdülrnek şartile bir düzene konabilecektir. İnşaat malzemesirri ucuzlatmak, yapı ve imar hareketlerini teşvik etmek lâzımrdir. Bıı arada iyi hır/ıılanmış bir kat nnilkiyeti kanunıınıin da çok faydalt tesirleri görülecektir. Büyük şehirlerimizin manzarası Avrupadakilere kıyasla çok fakirdir. Bizde kendi başma muazzam binalar yapabilecek hususî serma^c yok denecek kadar azdır. Gclir getirici yapılar olsun. hususi binalar olsun asrunızm hayat şartlarına az uygundur. Orhaıı Ord. Prof. Neıımark Kat mülkiyetini kabul etmek ve yapı şirketleri kunılmasını te^vik e>lempk Huküm=tın hazırladıfı veni «elır vprgı suretile hem büyük şehirlerimizdeki < a tasarısı Runün başlıca mcvzularından mesken buhranmı azaltmak, hem de birı olmaktfl devsm etmeitedır. Mah.e şehirlerimizin dış manzarasını güzel Bakanı H?!K. Nazrrı Keşmırın şa'«tpm.ze NADİR NADİ •verdıtı beyanatta. jenı tasan etralında ileri suruleu bazı tenMdlerl cevablan Arkaa\ Sa. 3, Sü. 4 te Çocuk Esirgeme Kurumu üvelerinin vicdan azabı Dünkü kongrede üyeler: «Şimdiye kadar çocuklara elbise, oyuncak, şeker dağıtmaktan ve kolt uklanmıza yan gelip oturmaktan başka iş yapmadık» dediler Çocuk Esirşenıe Kurumunun yıllık kongresi, dün, kurumun Cağaloğlundaki merkez binasında yapılmıştır. Yıllık raporların okunup kabul edilmesinden sonra dıleklere geçılmiş, kurumun çalışma şekli uzun uzun tenkid edilmiştir. Bu arada Dr. Ali Şükru Şavlı, kurumun dağınık çalışmasma temas ederek şunları soylemiştir: < Bız fennî ve sıhhî dospanserler kurduğumuz takdirde vazifemizin bir kısmını yapmış oluruz. Medeni memleketlerde hayır kurumlan hükumetten yardım beklemeksizin sağlık sahasında büyuk ilerlemeler kaydediyorlar. Bir iş ya tam yapılır, ya hiç yapılmaz. Bugüne kadar kurduğumuz dispanserler maalesef pek işe yarar mahiyette değildir. Bunları kapamak daha hayırlı o!ur.» Arkasi Sa. 3, Sü. 6 âa Gencliğin Atatürke baglıhğı Dün Ankara, Adana ve Kozanda heyecanlı loplanlılar yapıldı Toplantılarda iki mecmuanın kötü neşriyatı nefretle karşılandı Gelir vergisi İlim adamlarımız Maliye Bakanının verdiği demeci nasıl karşıladılar ? kanlığmin bildirdiğine göre, şimalî Peloponez'deki çeteler, Tripolis'le Patras arasında hezimete uğratılmış ve bu çarpışmalardan sonra nehirden karşı tarafa kaçmak istiyen çetelerden 45 kişi ölmüş, 55 kişi yaralanmıştır. Arkast Sa. 3, Sü. 6 da Ankara 14 (a.a.) Ankara yuksek tahsil Talebe Birilği, bugun saat 15 da Halkevinde bir toplantı tertib etmış ve Universite, Y. T. genclerinin hazor buluuduğu bu toplantıya Istiklâl marşile başlanmış, Ebedî ş e f Atatürk ve Arkasx Sa. 3, Su. 5 te Kalkınma istikrazı 40 milyon liralık tahviller tamamen 180,000 liraya çıkan ve her bakımdan mükemmel olan paviyona önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlanacak satıldı Ankaıa 14 fa a.) Maliye Bakanı Halıd Nazml Kesmiı Anadoln ajaıısı yayaıma asağıdaki beyanatta bıılunmuştur: < Kalkınma istikrazının 40 milyon liralık ikmcl tertib tahvılleri 2 6 1347 paz=»rtesı gunu başlıyan ve bugMn bıten ihrac suresı icınde tamamen satılmış bulıınmaktadır. Dikmeıı •Hasılları yuıduunızun p konomi al?nm^aki knlkınma gıdeılennı k»r«ılıyadııınry me'elenın karanlık kal.in nok c,H olan bu ı^tıkıay.ın. beliıii sure ıcmUlarına daır hukumefın gouı^unu açık oe kapanmasını ! w ı n hıısusunda gos1 li'mış olma^'. bakımmdan 'oılhas'a alâka teıdıklerı kıvmetlı alftkadan d»l?.vi ha kımıas, mıliı ban'Kalsnmız VP dığer <tıır andırmıştır. Malüm olduğu üzere. Malıje Bakanı rumlanmıza teşekkurlerımi bildirmekle Arkast Sa 2, Sü~ 1 d« buyük bir memnunluk duymaktayım.> A7İ7 Talısin Balkanlı Erenköy Sanatoryomunıın çocuk paviyonu dün açıldı Erenko) Sanatorjomu çocuk pavijonunua dış goriınüşu ve içindeki oyuneak odası j 3 üncü tahljemlzd*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog