Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

\ FOTOCRAFLA ATATÜRK Mevcudu çok azalan bu kiymetli esenn Fiatı 125 Kuruştur. Umumi Satıs Yeri: umhuri 24 Uncü yıl Sayı: 8201 KURUCUSU.'TUNUS NADİ Telgraf ve mefctub «dresi: Cumhuriyet tstaobul Posta kutuau: Istaabul No 246 Telefonlar: Dmuml Santral Nuauraa& 24298. Yaa frlerij 24299. Matbaa: 34280. r Pierre Loti BEZGIN KADÎHLAR (Lss Dr.'":'niV* s) Buyuk Fransız edıbi prÇKRE LOTTnın eskı Istanbul hayatuu tşsvır eden ve pek büyük bir edebî dejŞgrj^ıyan bu eserini. NAHİD SIERlOKm aslırun 419 uncu tabından diîiraîze ç»irmiştir. Fiatı 200, cildlisi 25ff^kuruştur. r CUMHURİYET Matbaası Cumartesi 14 Haziran 1947 ÎNKILÂP KİTABEVİ tazyiklerine Avrııpa birlesemez hurchill in orta^a attığı ve Amcrika Dış İşleri Bakanı Marshall'ın da desteklediği bir Bırlesik Avrııpa Devletleri kunılması yolundaki fikir, bugünlerde yenibaştan on plâna geçti. Rusyayı bir kenara bırakRrak öteki Avrupa de^etlerini bir fedcrasyon veya konfedcrasyon halinde toplamakla Batı medenh etinin yıkılmaktan kurtarılabileceği ıımuluyor. Devletlcr hukııku tarihini inceliytn profesbrler, sijasî bir Avrupa Birliği düşüncesinin pck eski bir mazisi oldıığunu söylcrler. İçlerinde Osmanlı İmparatorluğunun itilâ dsvrine, hattâ son Haçb Seferlerine kadar uzananlar vardır. Aradaki zaman şartlarının j arattığı farklar ne olursa olsun, bir Avrupa Birliği lüzumunu doğuran sebcblerden en önemlisi, doğudan gclcn veja gelebilecek olan teblikelerdir. İslâmiyetin Akdeniz bavzasmda yayılması da, Osmanlı İmparatorluğunun ihtişam devri de Batı kultürii hesabına hüyük birer tehlike idi. Avrupa Birliği düşüncesi de en ziyade bu gibi anlarda canlanmış, kiliselerde, sarajlarda ve politika çevrclerinde tartışma konusu olmuştur. Aralarında türlü rekabetler ve çckememezlikler bulunan Avrupalı devletler, herbirine aynı zamanda tesir etmesi nerekcn bir büyük tehlike karşısmda birlcşmek, beraberce hareket ederek müşterek menfaatlerini korumak. varhklannı kurtarmak zorunda değillcr miydi? İşte Birleşik Avrupa De\letlcri fikrini müdafaa cden zamane politikacılan en ziyade bu temele dayanıyorlardı. Bu fikrin hiçbir zaman gerçekleşemediçini biliyoruz. Haçlı Seferlerin her defasında akamete ıığraması, yalnız Müslüman ordulannın kahranıanlığı sayesinde olmamıştır. Papadan ferman alarak beraberce harekete geçen Avrupalı hükümdarlar ve prensler, çok dcfa nıüşterek gayeyi ıtnutup birbirlerine giri>orlar, hattâ bazan Müslumanları bırakarak aralarında drivüşüyorlardı. Osmanlı İmparatorluçunun temsil ettiği Doğu medeniyetini Avrupablar en büyük bir düşman sajdıklan halde, bu vaziyet, Beşinci Karl'm, Birinci François'yı Kanunî Süleymandan yardım istemek zorunda bırakmasına engel olamatnıştı. Napoteon'un da bir aralık bir Avrupa Birliği düşüncesine kapıldığından bahsedilir. Fakat zaferden zafere koşan ve her zaptettiği devletin başma akrabasından yahud generallerinden bir hükümdar tayin eden büyük kumandan, uzak göriişlü olmaktan ziyade şahsî bir politika güdüyordu. İngiltereyi yahqd Rusyayı mağlub edebilseydi, belki gene de muvaffak olacaktı; çünkü şahsî teşebbüsle de olsa kurulan baa müesseselerin zamanla cemiyet şartlarına göre ayarlandığma dair tarihte misaller vardır. Napolcon tecrübesinden sonra, Birleşik Avrupa fikrini gerçekleştirme ünkânları Birinci ve Fkinci Cihan NAIMK NADİ Arkast Sa. 3, Sü. 4 te Orta Ayrupada RUS | Ey kiraları hakkında Mecliste tartışmalar DUnkü celsede milletYekillenüi ekserisi kiracılar lehinde konuştular Hatibler, yeni insaat için hükumetin kolaylıklar göstermesini istediler, Ekonomi Bakanı, çimento **~ nieselesi hakkında izahat verdi Adnan Adıvarın buhran geçinceye kadar yapıların yıktırılmaması hakkmdaki sorusuna İç İşleri Bakanı cevab verdi Ankara 13 (TeleTonl») Klmlara dalr »on 5030 sayıh kanuna ek olarak haarlanmış oUn kanun tekllfi, bütün Mecüst« uzun ve gtirültülü fönlşmeiere yol «ıçtı. Meclis, saat 18 te Ferldun Flkrl Dü3ün»elin ba^kanlığında toplanmıştı. Teele verllecek yetklye dair tasan mtfstesna. olmak tbere, gündemln diğe' Arka*% Sa. 4. Sa. 1 d* Ingiliz ve Amerikalılar büyük hazırlıklar yapıyorlar îngiitere, Moskovadaki Büyük Elçisini Nacaristan nteseleleri hakkında Nolotov'la yeni görüşmeler yapmağa memıır etti . Yeni İskân Kanuıtu Kurulan komisyon Demokratların leklifini de tetkik edecek Yakında Amrrikaya gidecek olan eski Macar Başbakanı Nagy'nin İsviçrede çocuğu ile birlikte çckilen son resmi Londra 13 (a a.) Anadolu Ajansınm özel muhabiri bildiriyor: «Star» gazetesi, Sovyetlerin doğu ve orta Avrupadaki son tazylkîerine kar?ı Inpiliz ve Areerıkalılarm mukab?le etmek üzere büyuk hazırlıklar arifesinde bulunduklarım bildirmektedir. Hatti bu hususta Fransaya malumat verilmış olduju, fakat Birault'nun kasım ayındakı Dış Iş'.eri Bakanları korrferansından evvel herhangı bir teşebbüste bulunmak istemediği inübaıru verdiği kay^îedUmektedir. Times'in mütaleası T^ndra 13 (a a.) Tımes gazetesi doğu ^ • « giıney doğu A^mıp» »enrielıctlermdeki Sovyet manevr»l«rınata b»bsederek şunlan yazmaktadır: • Macarıstan hâdiseleri, Bulgar muhalefet lıderi Nikola Petkov'un tevkifi, Avusturya hükumetinde değişiklik ya Arkası Sa. 3, SiL 2 d« ((Büyük Doğu» Dün Antakyada muazzam bir miting yapıldi Ankara gencliği de bir toplanh tertib etti Adnan Adıvar Salamon Adato Hıfn Oğuz Millet Meclisi dün buna ittifakla karar verdi Ankara 13 (TeWonla) Demoirat Partl mllletveklllerinden Puad Hulusi DemirelÜ ve 6 arkadaşı tarafından Meclıse iskân kanununun bazı maddelerinin kaldınlmasa ve dsti^tlnlmesi hakkında bir kanun tekHf edilmisn. Gecenlerde hukumet de aynı me^zu Arkasi Sa 3 Sö 4 t» Tekelin yurd dışında yapacagı ttttiiıt ticareü Mesele Mecliste dün uzun tartışmalara sebeb oldu, Bakan beş defa kürsüye çıktı alan Tahsin Tüzün (Gümüşane), ban mütalealarda bulundu ve umumiyetle bu tasanyı uygun görmedi. Gümrük ve Tekel Bakanı Tahsin Coşkan, kürsüye jçeldi; Tekelin iştfeal sa Arkası Sa. 3, Su. 5 te Mahkum olup hapse girmiyen C. H. P, Başkanı Demokratlar geçen oturumda konuşulan meseleyi tazeliyerek Meclise Adliye Vekilinden sözlü soru takriri verdiler Ankara 13 (Telefonla) MıUî Korunma Kanununa muhalefetten mahkunı olup Meclisin geçen oturumunda uzun tartısmalardan sonra affı çoğunlukla kabul edilen Edremid Belediye Baskanı, Havran Zeytınyağı Faferıkası Mudurü ve C.H.P. Başkanı Cevdet Denİ7eri hakkmdaki hükmün, kesinleştiği tarıht«n itibaren aradan hayli zaman geçtiği halde neden infaz edilmemiş olduğu bazı Demokrat milletvekilleri tarafından sorulmustu. Eskisehir milletvekili Ismail Hakkı Çevik, bugün Meclise, bu konu üzerinde bir sözlu soru takriri vermiştir. İsmaıl Hakkı Çevık. bu önergesinde Adalet Bakanın<ian şu noktaları cevablandırmasım istemektedir; 1 Bır ceza hükmü Yargıtayca tas Arkas\ Sa. 3, Sü. 3 te Antakya 13 (Telefonla) Bugun saat 18 de Cumhuriyet alanında muazzam bır mitmg yapılmıshr. k olarak Atatürkün büstüne bir çelenk konduktan sonra hep bir ağızdan Ankara 13 (Telefonlal Meclisin buIstıklâl marşı soylenmiş ve yirnu bin Arkan Sa. 3, Su. 5 te günkü toplantısmda Tekel İdaresinin yabancı memleketlerde kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara katılmasına yetki verilmesi hakkmdaki kanun tasarısı, uzunboylu görüşmçlere yol açtı. Ilk »oz Katilleri dahi igrendiren canavar Sultanahmedde 14 yaşındaki Haceri öldüren Yusuf, diğer mahbuslann kendisine haşin davranmalanndan korkulduğundan hapisanede ayn bir hücreye kapatıldı ((Yeni bir harb demek dünyanın sonu demektir)) Bîkini deki atom bombası tecrübesinde bulunan Fransız gazetecisi Andre Labarthe dün İstanbul Gazeteciler Cemiyetinde mühim bir konferans verdi Şehrimizde bulunan Fransa gazetecisi ' < Bikini'den sonra, atom bombasıM. Andre Labarthe dün Gazetecil«r Ce m pek de müthiş bir silâh olmadığı miyetinde atom bombası ve Bikini'de Arka*\ Sa. 4, Sütün 7 dt yapılan atom tecrübesine dair meraklr bir konferans vermiştir. Aynı tamanda fizik doktoru olan ve bir vakitler Hava Bakanhğı İlmt Araştırmalar ve Kesifler Ofısl Müdürlüğünü yapmı^ bulunan M. Labarihe. Bikini'de yapılan atom denemelerinde, Fransız basmım temsil etmistir. Misafir gazeteci, bütün komışması boyunca, atom bombasınm ne kadar korkunc blr silâh olduğunu belirtmi? ve yarmkl harbin, dünyanm sonu olacağı fikrini müdafaa etmiştir. M. Labarthe, baa iddiaların aksine olarak, Bikini tecrübelerinin tamamile muvaffak olduğu kanaatindedir. Fransız meslektaşımız, bu hususta çunları söylemektedir: Tusuf Yoztst 3 üncü iahijemizde 9 Amerikan heyeti şerefine ziyafet Dün akşam şehrimizde ve İzmirde bulunan Amerikan heyetleri şereflerine verilen ziyaffetler neşeli geçti İstanbul 13 (a.*.) Şehrimizde bulunmakta olan Amerikan hava heyeti üe tahkimat heyeti şerefine dün akşam İstanbul Vali ve Belediye Başkan vekili İhsan Aksoy tarafından Park Otelde bir zivafet venlmistir. Bu ziyafette Ordu Müiettişi Orgeneral Nuri Yamut ve «ehrimizdeki askerî erkin, Genelkurmay Hava Kurmay Başkanı General Fevzi Uçaner ve havacılarcmız, Emnlyet Müdürü, Vilâyet v« Belediye erkâru, millî Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Ttirk Irak anlaşması tasdik edildi Londr» 13 (B.B.C.) Irak ayan mecbd dün lklye karîi 13 reyle Türlc . Irak anlaşmasını tasdik etmlçür. Âyan relsl Nurl Sald Paş» mtlzakerelerl açarken ve bu anla$manın Türkiye Ue Arab devletleri arasında bir lhtllâf çıktıgi taJsdlrde Ira.la Türklyeye yardıma mecbur ettlgl hâilaridakl lddlalar doferu defcildlr raiat Türklye hailı lse onun tarafmı tut*ca*ıa Çunkü Blrlesml^ Mllletler anayasası d» bize bu hakkı vermlşür> demlştlr Belediyemizin icinde bulunduğu cıkmaz Şehir Meclisinin dünkü fırtmalı top!antısında üyeler: «Bu çıkmazdan ya bisi hükumet çıkarır, yahud biz buradan ayrıhr gideriz. Para buîamayrc» dediler Aç kalan tıb talebeleri Tıb Öğrcnci Yurdu yemeklerini lieseli* 4 gün olduğu halde kimse bu fakir genclere alâka göstermiyor Şağda: Genertl Ollver *""''• VaUsüe bir arada, şoUa: Amerikan hars genetıünln İstanbul Vali vekili Aksoyla btr anda {ekilmif reaml Tıb Öferenci Yurdundaki genclerin tatll dolayısıle yurdda yatıp kalkmaları! na, yeyıp ıçmelerıne lki ay müddetle son verildığıni ve bu yüzden gıdecek ve >atacak yeri olmıyan talebelerin müşkül durumda kaldıklannı yazmıştık. Tıb Öğrencı Yurdnndaki genclerden kslabalık bir grııp dıın matbaamıza gelerek sıkâvelleıini tazeledılcr, alâkalı makamların te7elden harekete geçmel"istanbul Vali vekili dün Şehir Meclisinde konuşurken rı İçin dıleklerıne bir defa daha tercuSehir Meclisi, dürkü toplantısını Ab nuyoru. Takrirler okundu ve encümen•ııan olmamızı istediler. Bu gencler, duştukleri kotü \azı>eti bıze şu suretle an dulkadır Karamurselın başkanlığmda lere hvale edildi. Bunlar arasında Acu. yapü. Vali vekili Dısan Aksoy da ilk musluk sokağmın Cemal Nadir sokagl lattüar: Arkan Sa. 2, Sü. 5 t* Arkan Sa. 4, Sfl. 3 U olarak üyeler arasında yer almıs bulu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog