Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

FOTOGRAFLA ATATÜRK Mevcudu çok azalan bu kıymetli eseruı Fiatı » 125 Kuruştur. TJrnuml Satış Yeri: V.. CUMHURİYET Matbaası 24 UncU yı! Sayı: 8199 u m h u r iyet KURUCUSU.YUNUS NADÎ .Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu: tstanbul No. 2 « Telefonlar. Unaumî Santral Numaraau 24298. Yaa İçleri: 24299. Matbaa: 24290. \ Ismail fclabib bölge Sevük YU*JH>ÂN . Üe YÂZILAR Fırattarç Törpslara Karadex|iz Yalıları Yuka^ıdoğu Diyarı tcinde 93 realm vardır. Umum! satış yerü Cumhuriyet Matbaası Fiaü 3 Ufadır. Perşembe 12 Haziran 1947 Mecliste dün hararetli Truman'm tartışmalar oldu Kanadadasoyjedl nutuk Demokratlar, Edremit Belediye Başkanımn affına dair tasarıya itiraz ettiler (dyi Heyecanh g'orüşmeler oldu, bazı C.H.P. li Milletvekilleri de tasan aleyhinde bulundular, Başbakan muavini ve Adalet Bakanı itirazlara cevaplar verdiler Adım aclıııı clerkcn.. apitalist burjuva rejimi ile idare cdilen memleketler ortasında kurulacak sosyalist bîr devletin tek başına yaşayabileceğine Trotzki inanmıyordu. Ona göre böyle bir dcvlet eninde sonunda bir istibdad rejimine doğru soysıızlaşmaya mahkumdu. Bunu önlemek için de tck çare komiinizmi bütün cihana yaymak, bu uğurda her \asıtaya başvurmak ve gayeye varılmadıkça mücadeleden vazgeçmemekti. Surekli devrim nazariyesi denilen bu düşUnce, bilindiği gibi. Rus ihtilâlcilerini, hattâ dünya komünistlerini ikiye avırmışb. Çokluk Moskova tarafına geçmiş, muhalifiere de Troçkist diye ad takılmıştt. Moskovamn resmî fikri şöyle idi: «Rusya geniş bir memlekettir. Kendi topraklan iizerinde istediği rejimi lomıp yaşatabilir. Zaten sosyaUzmi burada yerleştirebilmek için daha pek çok gayı«te ibtiyaç vardır. Bolşevik partisl dün\ayı ateşe vermek hevesinde de değildir. Her milletin komünistleri kendi ihtilâllerini kendileri yapmalıdır. Biz öteki devlet'erie iyi geçinmek istiyoruz; banşı da yürekten seviyoruz.» komşuluk bilen ve müsavat hisleri taşıyan bir dünya istiyoruz)) "Dünyaya karşı mes'aliyetimizi müdrikiz... Birbirlerine karşı cebir veya tehdid kullanmaksızın komşnlarile barış içinde yaşamak istiyenlere yardım etmek arzusundayu,, Ottawa 11 (».«,) Kanada p*rlamtntosunda «öyledlği nutukta Başkan Xpı« man, Am«rikamn milletlerarası müaa»«betleri hakkında ju beyanatta bulunAm«rlkm Kanada munasebeüerind* uzun aenelerdenberl hâkim olan dost» lugun onda bir kısmı komşuluğa, do. kuruda husnunlypt v« aklıselime dayanmıştır. Bugun İM milletimlz, dünyamn kal Aricun Sa. 3, Sü. 2 de Yunan çcteleri Komünistler tekrar faaliyete geçti Çaldari», durumun ciddî olduğunu ve yeni tedbirler alınacağinı »öylüyor Atina 11 (AP.) Memleketin muhtelif yerlerinde çete faalıyetinin arttığına dair geler» haberler üzerine, Yunan kabinesi derhal toplantıya çağınlmıştır. Toplantıda Başbakan vekili Çaldaris, çetelere karşı mücadelede yeni tedbirler alınacağını söylemiş, Umum! Asayi? Bakanı Zervas'm teftiçe çıktığı Epir bölgesinden Atinaya çağırılmaiina ka. rar verümiştir. A r k a s t Sa. 5. S ü . l d e tbrahlm Tall Recai Guırl Şinasi Devrln Doguda yapılacak ıslahat Ankara 11 (Telefonla) Edremit Beledıye başkanı Cevdet Denizerin cezasının affına dair adalet komisyonu raporu, Meclisin bugunku toplantısmda uzun ve heyecanlı goriişmelere ve tartışmalara yol açtı. Başkan, Tevfık Fıkret Sılaydı. Gundemin, bundan evvelki 14 maddesinde hemen hemen müzakere açılmadı. Esasen bunlann bır kısmı, bazı tasarılarm ikinci müzakeresı teşkü ediyordu. Sıra, »f kanununa gelince, Hâzıtn Boata ^Mytm &. P.) soz istedı; ezcümle dedi kı: c Bu tasan ile mülî korunma hukumlerine göre mahkum edilen bir vatandaşın bir kısım cezalarmın afft derpış edilmektedir. Adalet komisyonun daki görüşmeleri baştan nihayete kadar Trotzki'nin sürgüne yollanmasın takıb ettim. Af için ileri sürülen se dan itibaren tâ İkinci Cihan Harbinin bebleri kâfı bulmadım. sonlanna kadar revacda tutulan bu 1942 senesinde resmî düşünce, bazı saf yürekli devSene 1942: ikinci Dünya Harbi, bület adamlan müstesna, kimseyi kan tün fecaatile devam edıvor. Dahıldeki dıramamıştı. Rusyanın, üçüncü enter eşya fiatlan, bilhassa havayici zarurinasyonal vasıtasile her taraftaki komünist teşkilâtına yaptığı tamim, asLnda şu fikri taşıyordu: «Sovyet Rusya henüz yeter derecede kuvvetli değildir. Dünya ihtilâlini başarmak teşebbüsü, bizi bütün devletlere karşı bir giin jalnız başımıza bırakabilir. Bu işi, milletlerarası münasebetlerin alacağı şekle göre, fırsatlardan ve emperyalist savaşlardan faydalanarak adun adım yürütmeliyiz. Siz çahşınız. Sırası geldiği zaman bizi yanınızda bulacaksımz.» Moskovamn asıl fikri şüphesiz bu idL Başka türlü olsaydı yabancı memleketlerdeki komünist teşkilâtının neden Trotzkiyi takib etmiyerek Moskovaya bağh kaldığmı •nlamaya imkân olmazdı. Esasen Moskova hükumeti tarafından yıllar boyunea güdülen politikayı da başka bir mantıkla çözmeğe imkân yoktur. Birinci Cihan Harbinden sonra Almanyanın kalkınmasına yardım eden Sovyet Rusya, Hitler rejimile sıkı ticaret munasebetleri kurmuş, nihayet 1939 saldırmazlık paktını imzalamak suretile İkinci Cihan Harbinm patlamasına doğrudan doğnıya sebeb olmuştur. Bu harbde Bolşevik hesablannın yanlış çıktığına dair şimdiye kadar çok şeyler söylendi ve yanldı. Altı yıl bir kasırga gibi yeryüzünü altüst eden âfet, raten kimin hesablannı doğru çıkardı ki. Rusya şüphesiz ilk Abnan başarılannuı o dereAvu.stury» Tljl ce kesin olacağuu sanmıyordu. Faşistlerle demokrasiler arasındaki dövüşün daha sinsi, daha kronik bir hal alacağnu tahmin ediyor ve «on sözün kendisine kalacağını nmiıyarda. Böyle olmadı. Erkenden taarnıza uğrayan Rusya, dinçliğini muhafaza eden Alman ordusuna karşı yıllarca savaştnak ve mesafe silâhmdan faydaianmak için de blnlerce kllometre gerilemek mecburiyetini dııydu. ye alabildiğine yükseliyor. Hukuraet, jrurdu mudafaa için kuvvetli b'r Ordu bulundurmak mecburiyetinde. Fevkalâde zamanlara mahsus kararlar alımyor Bu arada 393 sayılı koordınasyon kararile nebatî yağ istihsali hakikî ve hükmi jahıslann yuzde 15 mahsullerine elkounyor. Edremid Belediye relsintn mahknmlyeti Affı ıstenen vatandaşı dosyadan öğ rendim. Şahsını »sla tanımam. Edremıdd« belediye reisi imiş. Ayni zamanda Havran zeyinyağ fabrikasmm sahibi ımiş, Once 93887 kilo 835 gram yağdan 350 kilo 158 gramını teslim etmiyor. Sonra 194344 sene'inde imal ettiği yağlardan da 19434 kilosunu ayni jekilde vermekten imtina ediyor. Bu tarihlerde zeytinyağ bulamıyan vatandaşlar in'emekte, bu mmtakatara bazı afişler asılmaktadır. Nihayet mahallî adhye ha rekete goçiyor. Edremid ashye cezası, kendisini 2 ay 27 gün hapıs, 243 lira ağır para cezasma vesaireye mahkum ediyor. Arkas\ Sa. 4, Sü. 6 da Kira Kanununu değiştiren tasan Büyük Millet Meclisinde cuma günü görüşülecek olan tasarının hararetli tartışmalara sebebiyet vereceği anlaşılıyor Ankara 11 (Telefonla) Son kira tasan üzerinde hararetli tartışmalar okanununun baa maddelerini değiştırer. lacaktır. Bazı milletvekillerinin, bu tatasarı, Meclisin cuma günkü toplantı Barının tamamen reddini istiyecekleri smda görüşülecek ve görünüşe göre Arkası Sa, 3, Sü. 6 da Başkan Truman nutuk söylerken Hükumet, 50 müfettişi doğu vilâyetlerinde tetkiklere memur etti Aldıgmuz malumata nazaran, hükumet dogu vilâyetlerinin durumunu tetkik ettirmek üzere 50 kadar müfettui bffbötğeye yollanuçtrr. Van, Sıird, Hakkâri, Erzıncan, Erzurum, Elâzıg ve hava» lisinde bu müfettişler tarafından köylere varıncaya kadar tetkıkler yapılacak ve kısa zamanda almacak raporlara göre geniş bir ıslahat programı tanzim edileoektir. Bu müfettişlerden bir kısmı şehrimizden geçerek yeni vazifelerine gitmişlerdir. Sıra Avusturyada Feridun Fikri Düşünsel Sovyetkrin desteklediği komünistler iktidarı ele almağa çahşıyorlar Komünistlerin Viyanadaki faaliyetleri Londrada endişe ile takib ediliyor Viyana 11 (a.s.) Orta Avrupanın son siyasî fcrtına merkezi Avusturyadu". Bu memleket, şimdi Sovyetler tarafından desteklenen komünistlerin lktidart ele geçirmeğe teşebbüs edecekleri memleketler listesinin başında gelmektedir. hududun ötesinde, Macarlatanda eereyan eden hâdiseler, derln bir tesir uyandırmıştır. Dün akçam dahl, Viyanada, Dış îşlerl Bakanı Gruber'in isttfasını vsrmif olduğu hakkında şayialar dola«makt»ydı. Fakat, komünistlerin tazyikı yüıünden hiş bir Bakanm lstlfa etmiyecegini bildiren resml bir t*bliğ bu şaylalan yalanlamıştır. Bununla beraber, baa mahfillerde bildirildiğina göre, Dış l«leri Bakanının ha. lefi hakkında halkçı parÜri ile «osyalistler arasında çetin pararlıklar olmakUdır. tVolkstimme» adındaki komünlat g«zetesl, Dış îşleri Bakanı Grubet'l «Amerlkan ajanı» olmakla itham etmekte ArJca*! Sa. 3, SO. 2 A» Mecliste bir tarziye talebi ve tartışma Osman Nuri Köni ile Feridun Fikri Düşünsel arasmda vükuf suzluk kelimesinden çıkan hâdise Ankara 11 (Telefonla) Bugünia Mecliste gündem h«rlci Wr görüçm* oldu. V« alâkalı iM miUetvekiline, geçen oturumda »öylenilen ban Bozleri tavjdh için »Sı verildi. Oturum «çılınoa kürsuy« geltn Osman Nuri Köni (tstanbul) ezcumle dedi ki: « Geçen celsey« «id ban mttzakerel«rin radyodaki n«?ri çeklinde hata gördüm. Bu hata, y* radyoda veya »bıtlardadır. Eğer yanhşlık »bıtlarda ise düzeltümesl g«rekirdi.> Osman Nuri KSnl, Millet Mecllsl kur Hasan Âli Yücel Kenan Oner davası 1944 te Samsun Halkevinde bir muallim ile Millî Eğitim Bakanı arasında geçen tartışma Dün, hâdise şahidlerindetı şehrimizde bulunan bir Millî Eğitim müfettişinin istinabe yolile ifadesi alındı Iç İşleri Bakanı Şukrü Sbkmensüer Iskân Kanunu Meclis, karma bir komisyon teşkil etti, tasan tatilden evvel çıkacak Ankara 11 (Telefonla) İskân Kanununun bazı maddelerini değiştiren ve bazı hükümlerini kaldıran kanun tasarısı hükumetçe Meclise verılrniş. Saflık ve Sosyal Yardım, Adalet, Iç İşleri, Ma Arkast Sa. 3. Sü. 3 te Ariutn Sa. 3, SH.it* Ç Cumhur Başkanı ve Bursa heyeti y»>w?is Ruhsat almadan tabanca taşıyan j parti başkanı M. K. Partisi kongresinde dünkü hâdise Eski Mıllî Eğitim Bakanı Hasan Ali nl ramanda, münhal Millî Eğitim MüYüoelin, Demokrat Parti Istanbul Baj dürlüğüne vekâlet ediyordum. 1944 yıkanı Kenan Oner ve Yeni Sabah gaze lımn nisan sonu veya mayıs ayı baştesl sahibi Cemaleddin Saraçoğlu aleyh Arkas\ Sa. 3, Sü. 5 te lerine açtığı neşren hakaret davasile ilglli bir tanığıa ifadesi istinab« yolil« dün sabah gehrimlzd« 7 nci asliye eeza mahkemesino> alınmıştır. Samsunda eereyan ed«n bir vak'anın jahidlerinden olan Mülî Eğitim Bakanlığı müfettişlerlndeın Ahmed Ziya Kara mutlu, dün mahkemexle şunlan söy lemiştir:, t Kenan önerin, Hasan Ali Yüeel hakkındaki isnadlannı kat'î surette bilmiyorym. Benim esas hakkında bildikl«rim, Samsunda eereyan ede» hâdiflftye dairdir. Bu hâdis* judur: Bea, Sam»un Lisesinde müdür bulunuyor ve ay Yeşilköy hava meydanının yürekler acısı haîi Günde 30 uçağın konub uçtuğu meyd binalarının manzarası ve tesislerinin noksanlığı ile yüz kızartıyor Mıllî Kalkınma Partisinden aynlan grup mensubları, e^'elki gün ve dün yıllık kongrelerini akdetmişlerdlr. KonFakat harb sonuna doğru yaklaşgrej'e, memleketin muhtelif yerlerinden hkça, Moskova hükumeti, eski proggelen delegeler iştirak etmişlerdir. Topranunı derhal hatırladı: Fırsatlardan lantılar, bir hayli münakaşalı ve gürülistifadeyi kaçırmamak, adım adun lülü olmuştur. Saat 19 da başlayan dünilerlemek.. Avrupa karasında bir yakü toplantı polise intikal eden şu hânşadır başladılar. AngloSaksonlar ciise ile sona ermiştir: Nuri Demirağ tayetişmeden önce mümkün olduğu karaftarı Fıiruzan adında bir genc dünkü dar fazla toprak ele geçirebilmek '<ongıede partiye bu d^fa brışkan seçi1 l^n Vahııl Ça<lııoıo^lunım Ü7<>ıinde bir maksadile ordulara emir verildi. Bu tabanra bulundugıınu polise ıhbar etyarışta Rusların ne biiyük bir başarı miîtir. Yapılan araştırroa sonund?. yeni kazandıklannı görebilmek için, Ren başkanın iizerinde ruhsatsız bır Brovve Dniepr kıyılarile Berlin arasınCumhur Başkanı Inönunun evvelki gün Bursalılardan mürekkeb bir heyeti ning tabanca bulunmuf ve poksce dcrNADtR NADİ *. Arkan Sa, «, Sü. 4 U kabul ettiklerinl yazmiîtık. Resim, İntaünu Bursalüarla bir arada göstermektedir. I hal taklbata giri?ünuçtir. Çirkin ve küstahca neşriyat «Büyük Doğu» hâdisesinden sonra Meşale mecmuasınm yaptığı neşriyat mevcud teessürü bir kat daha arttırdı. Buvük Doğu mecrauasmda Ataturkco\en bır siinn neşri İle ujanan umu ' mî teessür hemiz yatışmadan Meşale , ısmmdekl d;ğer bir mecmuada da, Mılli ] Mücadelenın tahask'ikunda Atatlirkün I onderUk. ve fedakârlığını .kuçumslyen Türkijenin en biijiik hava meydanuun gumrük tdarasl fa görülgüriüı kultib«dŞx Arkan Sa. 4, Sfl. I i» i Yann 4 fincfl toMfid* *•
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog