Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

EN LÜKS Poplin Deposu Perakende ve toptan satış yeri Hüsnü Bornovah Sultanhamam Sakaçeşme sokak No. 23 Bu husustaki kanun teklifinin birkaç güne kadar Meclise verilmesi bekleniyor Hangisi ? ağ ve sol ifrat cereyanların başunıza belâ kesilmesi, Milli Mücadele ile başlar. Sarayın desteklcdiği > eşil isyanlarla iiçüncü enternasj onalin himaye ettiği kızıl komplolar, Atatürkü. zaman zaman cephedeki savaşlardan daha fazla meşgul ctmiştir. «Genc Türk ordusu, içinde bulunduğumuz çok giıç şartlara rağmen, karşısındaki düşmanı yendi» derken o şartları, sadece malzeme eksikliği, silâh ve imkân noksanı gibi rakam ıınsurlanna bağlanıanın janhş olduğuna bir daha dikkat ctmeli\iz. Ordumuzun avağına sağdan ve soldan habire çelme takılmak istenmiştir ve zafer buna rağmen kazanılmışhr. Cumhuriyetimiz hayata ilk adimını attığı giin, yeryüzündeki sağsol çatışmalan yeni yeni kızışıyordu. Bir > andan inkılâblanmızı başanrken, bir S yandan da yurdumuzu böyle bir boğuşmdnın sahnesi olmaktan konımak lâzımdı. 1928 yıhndan itibaren içine girdiğimiz disiplin rejiminin hikmeti bu idi. O devreyi şimdi bir diktatörlıik diye vasıflandıranlarla ayrıca tartışmaya lüzum gbrmüyoruz. Hattâ bahsettikleri diktatörlıiğü kabul etıneyi doğru bulujoruz. Ancak, yer>üzunde hiıküm süren sağ ve sol bütun diktatörlüklerle karşılaştınldığı zaman, bizimkini ötekilerden uzaklaştıran farklan görmemezlik edilmemelidir. Biz, sağın irticaına ve solun komplolarına karşı yurdumuzu korumak kaygısından başka bir şey düçunmüyorduk. Diktatorlüğümüz aklm, doğru yolun, vatan sevgisinin ve milli hürriyetin diktatörlüğü idi. Sağa \e sola kaymaksızuı, ne yeşil, ne de kızıl softalara yakamızı kaptırmadan iyi kaderimizin ufuklarma doğru cesaretle yürüyebilmek için başka çaremiz yoktu. Fakat ne de olsa diktatörlük gene diktatörlüktür. Aklın ve sağduyunun emrinde olduğu zaman bile, bir disiplin rejimini, kendine malısus bütiın mahzurlardan kurtaımak güçtür. İyisi, ilk fırsatta normal hürriyet reBafbakam Receb Peker jimine geçmek, millî varlığın korunAnkara 10 (a.a.) C. H. P. Meclis masını demokratik mekanizmanın trupu Başkan Vekilliğinden: serbest işletnesinden beklemektir. CJI.P. Meclis grupu genel kurulu O fırsata artık kavuştuk, diyebilir miyiz? İki yıl önce teşriî bünvemizde > apılmaya başlanan ayarlamalara bakarsak, sorunılu politika çevrelerimizin bu hususta nıiisbet bir karara vardıklarını kabul etmemiz gerekiyor. Tek dereceli seçim usulüne geçilmiş, başka partilerin kurulınasına izin verilmiş, bazı kanunlar değiştirilmiştir. Fakat sorumlu politika çevrelerimiz, bu kararlannda galiba biraz da tereddüdludürler. Çünkü sağ ve sol tehlikeler ileri sürülerek bir tskan antidemokratik kanunlann kaldırılması hususunda teenni ile hareket edildiği göze çarpıyor. Bu tereddüd havasının sebebleri acaba ne olabilir? Sağ ideolojileri temsil eden devletlerden başhcaları İkinci Cihan Harbi sonunda yenilmişler, hemen hemen ortadan kalkmışlardır. Fakat sağsol çatışması yeryüzünden henüz sliinmiş değildir. Üstelik yurdumuza aid sanklılar mücadelesinin ayrıca bir takun hususiyetleri de vardır. Bilindiği gibi Batı memleketlerindcki kiliseye balğı cereyanlarclan herbirinin, kendine göre sosyal bir ideolojisi vardır. Hıristiyan sosyal, hıristi>an demokrat, katolik liberal gibi... Hattâ bu cereyanlar ırkçılığa nazaran 'çok daha soldurlar. Bizde ise ırkçılık bir tarafa, sağı temsil iddiasında bul<ınan fikirlerin nerede başlayıp nerede bittiğini, hangi çevrelere hitab ecîip hangi mııhitlerde tutunabileceğini kestirmeye imkân yoktur. Kızıl softalera gelincc, bizdeki içtinıaî şartlar bu ideolojiye fazla bir başarı vadctnıediği halde, coğrafya durumumuz jüzünden yarın tatsız sürprizNADİR NADİ Ankara 10 (Tekfonla) Demokrat Partı tarafından anayasaya ayKirı gorulen kanunlann tadıh yolunda Bü>ük Millet Mechsıne son gunlerde yapılan kanun tekliflerıni buSunlerd* bir yenısi takıb edecdctır. Bu teklıf, Seçım Kanunudur. Gerçi bazı Demokrat mılletvekilleri tarafından eldekl Se^im Kanununun tadıh mahıyetınde evvelce Meclise bir teklıfte bulunulmuş ve bu teklif, havale edildiği komisyonlarda reddedılmışti Fakat bu teklıf. kanıînun bazı maddelerının değıştırılmesi mahıyetinde idi. Şimdıkı ça'işmalar ıse, yeni ba?f?n bir Seçim Kanunu hazırlamak hedefı ile yapılmaktadır. Bunun ıçın kurulan muhtelif komisyonlar, Demokrat Partı genel merkezinde bugun de geç vakıtlere kadar çahşmışlardır Bu tasarı hazıılanırken bır çok rnemleketlerın mevzuatı tetkık edılmektedır. Zayıf bir ihtımal olmakla berabc bu hazırlıkların, her ıkı partıden kurulması derpiş edılen karma bır komısyonun Seçım Kanunu üzer'nde çalışmalara başlayacak olması dolayısıle yapılmakta bulunduğu da hatıra g^'mektedır. Avrupa Kurulan muhtelif komisyonlar Parti Genel Merkezinde dün de birligi kurulmasına taraftar geç vakte kadar çalıştılar Birleşik Antefikaıtııt eski Moskova Büyük Elçisi diyor: D. P. yeni seçım Ruslara karşı kanunu hazırlıyor Amerikan kongresi Washıngton 10 (AP.) Birleşik Amerıka Dış Işleri Bakanı George Mar=hall, Birleşmiş Mılletler çerçevesi datıılınde bir Avrupa Birleşik devletleri ıhdasına kongrenln taraftar bulundvığunu tesbit eden bir takriri prensip itibarıle onavlamıştır. Ayan meclisi dış münasebetler komisyonu baçkanı senatör Vandenberg'in bu konudaki müracaatme yazıh olarak cevab veren Marshall ezcumle şunları beyan etmi'tir: « Birleşik Amerika, pek tabit olarak ikıve ayrılmamış ve eskısinden daha iyi bır Avrupanın mevcudıyetıni ar7u etmektedır. Ancak Avrupadaki anlaşmazhkların ortadan kalkması halinde harblerdcn kaçınılabilecek ve medenıyet muhafaza edılecektir. Bununla beraber, gayemizıu Avrupa mılletlerıne herhangi ozel bir siyasî veya iktbadî birleçmeyi zorla kabul ettirmek gave?ini putmediğimız de ıyre • beJirlUmelidit. Avmpanın. ^lecektekı Arkan Sa. 3, Sil. 2 A* fc4 UnCU VII OflVI .' O İ 9 8 umhuriyet Telgraf ?e mekrub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: tstanbui Ko 246 Telefonlar: ümum! Santral Numaruu 24298. Yan İşleri: 24299 Matbaa: 24290 \wriitK Mevcudu çbMâapjp bu kıymetlı eserın Fiatı^R 15te Kuruştur. UmiHS5 t ı ş Yeri: KURUCUSU:YUNUS NADİ II 1947 CUMHURJJ OŞ Matbaası "Rusya Avrupaya hâkint olmadan bir Avrupa demokratları federasyonu kurulmalıdır,, Marshairm Vandenberg*e cevabı : «Avrupanın gelecekteki Balkanlarda teşekkülü Avrupa mil'etleri tarafından kararlaştırılmalıdır» faaliyet çok arttı Bir Bulgar askerî heyeti Belgradda Yugoslav Rumen müzakereleri hakkında da dün Belgradda bir teblig neşredildi Marshall Vaodenberg Bnllit İskân Kanunu C. H P. Meclis Grupunun dünkü toplaıitısında Basbakan yeni tasarı hakkında izahat verdi 10,'6/1947 salı günü Sıvas milletvekili \ Şemseddın Günaltaym başkanlığında toplandı. Avusturya Dış Işleri Bakanı dün istifa etti. tngiltere ilk olarak söz alan Basbakan Receb Peker, hukumetın mesuhyeti üzerine hükumeti de Moskova nezdinde teşebbüste bulundu aldığı zaman Buyük Millet Mechsi hururunda okuduğu programda vadeiüğı Londra 10 (a a ) Demir perdenin dar bulunduğuna veya kuçuk arazı saveçhıle, hukumetın, iskân kanun'irun arkasındaki durumdan endişe duyan hibleri partısinin hukumete sadık olvatandaşlarm bir taraftan diğer ta afa liberal Manchester Guardian şunlan madığına dair delıller, mevcud olmanakli hakkında verdıği yetkıyi şimdi, e makla beraber, belki Macaristanda sağyazmaktadır: kadar kullanmamis olduğunu, bilâkıs Arlau\ Sa. 3, Su. 2 d« «Eski Basbakan M. Nagy'nin methalbir çok vatandaşları memleketlerine iade ettiğini söylemiş ve iskân kanunu. nun bu noktaya aid kısımlarının kaldırılması hakkında hükumetçe hazırlsratı kanun tasarısının prensıpleri üzerindf» karar istemiş ve bunun üzerine bir cok hatibler söz aldıktan sonra teklif edilen orensipler üzerinde karara varılnıştır. Kutalna milletvekili Ahmed Tahtakıhç Gündemin ikinci maddesini teşltıl eBaşbakan Ramadier, bir şarab den, bazı milletvekilleri tarafındaa ve kooperaüfinde kendisini karşılırılen buğday fiatları hakkındaki öneryan kızlar arasında geye Ticaret Bakanı tarafından lâzım gelen • izahat verilmiş ve gti&demde mevcud Ordu, Bitlis ve Erzurum ülemüstahsilinin fedakârhğını gerini ilgilendiren konulara dair gene ba. Ankara 10 (Telefonla) rektirecek mahiyettedir. Bu u milletvekilleri tarafından verılen öHububat fiatları üzerinde hüitibarla mevzuun, memleket nergeleri BayındırUk Bakanı cevablankumetçe alman son karar, buçapmda gözden geçirilerek dınnıştır. gün Demokrat Parti mahfilleaçıklanması maksadile Ticaret rinde ban görüşmelere yol açBakanmın aşağıdaki sonılara tığı gibi CH.P. Meclis Grusözlü cevab vermesini teklıf punda da müzakere konusu ederim: Endüstriyel durumun bir olmuştur. 1 Hali hazır hububat stokDemokrat milletve'killeriniç harb doğurabilecek kalarının, nevilerine göre m&den Ahmed Oğuz (Eskisehir) tarlan nelerdir? Bunlardan dar vahamet kesbettiği d« bu komıda Meclise bir BOZtaahhüde bağlamlan ve henüz lü soru önergesi vermiştir. Ahileri sürülüyor med Oğuz, takririnde aynen sevkedilmiyen var mıdır? Ay«İdareciler, vatandaşlarm rey ,. ,T Eskısehır mılletve rıca ve yalnız buğdaya makmasuniyetlerlne miidahale etdıyor kı: ... ' , , „ sur olmak üzere 1946 yılı haParis 10 (a.a.) Brıtanova AjansıO g U memelidlrler. Bıınu yapamı«Hububat fiatları üzerinde fah A b m e dziran *başındaki mevcudla bu tarihten nin Paris muhabirinin bildirdığine gore, yanlar istifa edip C.H.P. safhükumetçe alman son kararm ehem 1947 yılı haziranına kadar yapılan mü Fransanın endustriyel durumu, bir ig Iannda yer alsmlar» miyeti malumdur. Memleketin buyük ArJcast Sa. 3, Sü. 6 da Arkas\ Sa. 3, Sü. 3 te bir çoğunluğunu teskil eden Türk çıftEdirne 10 (Telefonla) Demokrat çisinin istihsalini arttırması, kalkınması Partinin Edirnede kuruluşunun yıldö ve geçim seviyesinin yükseltilmesi, her nümii miinasebetile bugün saat 19 da fırsatta belirtilen ve erişilmesi şart koParti merkez binasında bir toplantı sıılan başlıea gayelerden olduğu halde Toplantıda Partinin Edir te<;bit edilen fiatlar, bu yıl da hububat nedeki ocak kurulları temsilcilerıle Keşan mustesna ilçe başkanları, idare ve Halk Partisi temsilcileri ve bugün çehrimize gelmiş olan Kütahya milletvekili Ahmed Tahtakıhç hazır bulunmuşlardır. Son haftalar içinde şehirde cinayetleToplantı, Demokrat Parti vilâyet ida. rin anormal bir surette artması üzerire heyetinden avukat Rasih tarafıpdan ne, Akıl Hıfzıssıhha Cemiyeti, azalarmı, açılmıştır. Bunu müteakıb söz alan ve önümüzdeki cuma gunü fevkalâde bır tarihî Edirneyi ziyaretinin böyie bir toplantıya davet etmış^r. ArJcası SCL. 3, Sü. 5 te Gayrimenkul Sahibleri DerneCemiyette aza bulunın içti'na!" ği, Belediyeden şikâyetlerini pedagoji, kriminoloji Je ceza hukuku bılginleri bu mevzuu i'rrî cepheden ınbu broşürlerde bildirdi Amerikan hava generali Hall, evvelkl siin Ankarnda basın temsilcilerile görüşiitken celıyecek ve alınması icab eoen gereklı kararlar hakkında hükımeHn yardım Esklsehlr 10 (Telefonla) Tümgene1 yh müe?sesesl mtıdflrü Adnan B«rkay Şehir Meclisinin dünkü toplantısında ve muzaheretini istiyecoklerdır. ral Hallin başkanlı&ında bir Amerikin taıafından heyet şerefine verılen avafet Saıavburnu gazınosumın ıcar muddetiBu münasebetle, artan cina;. etl°rin Turk . Amerikan dostluğunun hararetll heyeti. bugün şehrlmize gelerek tetkikmn temdıdı ışı goruşulurken eskı Şehönüne nasıl geçilebileceği îıakkmda ler yapmıştır. Akşam. heyet şerefme tezahürlerine sahne olmuştur. remını Cemıl Topuzlu, Sarayburnu par kendılenle goru^tuğumuz alâkalı'ar u . Dr. TâlıreddM Kerim Dr. Fahri Celâi Geceyl Kigıd fabrıkasının misaflrl oOrduevinde bir kokteylparti verılmıştır. Ankara 10 (Telefonla) Bursa Bele kının halkın gezmesi içm yapıldığını mumıyetle mucrımlere verılan cezalan Heyet iıyeleri, bundan sonra, Göksu alle larak geçıren Amerikan lkt'sad heyeti söylemiş, gazinonun kaldırılmasını ve c. İlk .nazarı dıkkatımi çeken şpy, az bulmakta ve ağır ceza mahkerne".ediye başkanı Pahri, Genel Meclis üyelebahçesine giderek milli türkülerimizl yarın Bursaya hareket edecektır. rinden Pazıl Erman, Ticaret Odası baş rıhtımın oradaki fenere kadar uzatıl rinde vazife goren hâkimlerin mutlaka şu oldu: CnİETyetlerın ekseıısinde taİ'an'r 10 (Telefonla) Ege bolgesinchnlemi^lerdır. mak suretıle tanzimini istemiştir. adlî hekimlerden teşekkul etmeEinİTi ammud d e r h l t ^ v e hâkimlerin pek dıkde ziıai istihsalât Işlerlnl tetkık etm»k k?nı Saıd Eieden müteşekkil heyet, buElektrik ve Tramvay Idaresınm yapİzmite giden İktisad heyeti kat ettıklerı seyin mevcud olmadıa.nı lüzumunu belirtmektedırler. gun Cumhur Başkanı tarafmdan kanul üzere bır Amerikan heselinın gelmesi tığı bır çok siparişlenn bedellermın ogordum. Yarı *oy4e inceden ınce e Dr. Fahri Celâlin fikirleri İzmit 10 (Telefonla) Bır Amerıksn beklenmektedır. Tarım Bakanhjrı mute eaılm =tır Başbakan tarafıncan da kaplânlı. zabıtavı şa^ırtır, acaba kım vaodçnmesı suretıle Idarenın bozuhnakta bul edılen Bursa hevetl. Ankarava BurBakırkov Akıl hastanesı Başhekinıı hassısîarının refakat edeceğı bu he\et ıkt:sad heyeti bu sabah uçakla şehrımlze gelmıştır. Heyet, Hereke ve İzmit Izmırde bir hafta meşgul olarak, Ma saı ilgüsnaıren bır çok işler üzerinde olan malî durumunun duzenlenmesı ıçın Dr. Fahrı Celâl, bır hiisızlık, kalbsızhk tı dedırtır cınayetler olmuyor Bun a», fabrıkalannda teüdklerde bulunmu?, sa. nisa, Alaşehlr, Nazıllı ve Aydın bolgele ncslarda ve teşebbu^lerde bulunmak Üler Bankasından bır mılyon lıralık ıs edebsızlık havasının butım dunyada es edna sebeblerle, meselâ, bır kafa kızmaksadlle gelmişlerdır. Arkasi Sa. 2, Su. 5 te Arkaat Sa. 3, Sü. 6 da tiğine temas ederek, demıştir kı: nayl t«slslertal geznjiçtlr. Sellüloz »na rlne de gldecekür. Demir per^e gerisinde hazırlanan plân Belgrad 10 (A.P.) Yugoslav makamlan tarafından bu sabıh açıVdandığına gore, blr Bulgar askert heyeti cumartesi geceaı Belgrada. gelmıştır. Bu heyetın Mareşal Tlto tarafmdan kabui Arkatt Sa. 3. Sü. 3 t» Hububat fiatları Edirnede Demokratların D. P. mahMlerinde ve C. H. P. Meclis Grupunda dünkü görâşmeler, Meclise verilen sözlü soru takriri toplantısı Amerikaıt hava heyeti dün Eskişehire gitti İktisad heyeti de Izmite giderek fabrikalarda tetkikler yaptı Ahmed Tahtakıhç, mühim bir hitabe irad etti Fransada grev vahim bir şekil aldı Şehir Medisindc dün dağıtılan brosürler Cinayet salgını Doktorlar ve hukukçular alınması lâzım gelen tedbirler hakkında neler söylüyoriar? Cumhur Başkanı Bursa heyetitıi kabul etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog