Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Eski Novotni Oteli Altındd 7 28 Açıhş ve prcgram 7 30 MUzık ( P l l 7 4a Haber'er 8 00 Muzık (Pl ) 8 15 Konuştıa 8 25 Mozık ( P l ) 8 45 Turkçe şarkılar 9 00 ıtaparış * 12 28 Acılış ve progran 12 30 Şarkılar 13 00 Haberler 13 l j Muzık (Pl ) 14 00 Kapanı} 17 58 Açılış ve program 18 00 MandoHn Bırlıgı 18 30 Konuşma 18 45 Tangolar (Pl ) 19 00 Haoerler 19 15 Geçmışte bugun 19 20 Dans orkestrası 19 45 Konuşma 20 00 Sarkılar 2015 Radyo Gaz=te«ı 2010 Srbest «aat 20 33 Karışık şarkılar 21 00 Konuşma 2115 Tarıhı Turk muzığı 22 00 Salon orkestrası (1 Eılenberg Marş 2 Kalman Cambazhane prensesı opereünden potourı 3 Ancllfıe Eomansmterlut 4 Straus= Boccacıo operetınden \als 5 Lobıt7 Irtermezzo) 22 30 Daıs muzığı (Pl ) 22 45 Haberler 23 00 Program \e kapanış c Bugünkü Program ^ AİLE CENNET BAHÇESİ • CRİP NEZLE VE SOĞUK FİKRİ T. KARDES Otomobi! «• Makiniıl Okula Çok kı\Tnetlı ses sanatkârı Çok muktedır ses sanatkârı ALGINLIKLARINA KARŞI KULLANILIR Türk Hava Kurumu İstanbul Şubesinden: Hava Gedıkli Hazırlama Yuvasına aday kaydına başlanmıştır Orta okulu kanaat notıle bıürrruş ve'^ahud devlet orta okul nntıhanını vennış 15 18 yaşları ıçmde olan ısfkhleruı tahsıl durumlarını bıldıren vesıkaları ve nufus huvıyet cuzdanlarüe Yenıpostane caddesındekı Hava Kurumu istanbul Şubesıne muracaatlerı (7658) Pek yakında MÜALL GÖKOAY r* Yaz tatll devred 18 hazlran 947 de açılacak ağustos ortasında sona erecektar Kajıdlara başlanmıştır Amator ehllyetı alacaklar her zaman muracaat edebılırLer Fazla bilgl ıçın program istemılz Okul her gun oğleden sonra açıktır Bomonti Ha\uzlubahç° sokak Şlşll Telefon 80259 BULMAC 1 1 1 7 8 9 Memleketın bırıcık sevgılısi • ırs^s •ınıtEi • • Bnvııiiiıı oes î Ses Sanatkârı Her zamaın olduğu gıbı memleketın >egâne ıftıhar edecetı saz sanatkârlan • MEFHARET YILDIRfM ^ ^K HAKKI AĞYAZAR DERMAN ŞERIF 1CL1 a^^^^ ^^^B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^am ^m ^^^ ^^mtm m^g^ ^^ ^ı^^a ^ ^ î • • • a • • • • » # ŞATO LORA\T \S1 (Eski MAZHAR Lokantası) ŞUKRU TtTNAR KADRI ŞEN ÇALAR ISMAIL ŞENCAI AR KEMAVÎ HUSE1IN CUMBÜŞ MUHTODIN NEY NTHAD TAMBURÎ FUAD ve DARBUKA Yegâne kıymeth fasıl okuyucularrmız ve ustadlarımız CELÂL TOKSES ve TAHSİN KARAKUŞ ' e Aksam Yemekleri Çok kıvmetlı Ba\an okujucularımız" SUZAN GÜVEN SEMJHA COŞAR BIRSEN FAHRÜNNİSA ve LÛTFİ « 1 • istanbul Sular Idaresinden: Idarenın Kâğıdhane suzme ha\uzkrı ıçın 3300 m2 Sultan Çıftlığı kumu satrn almacaktır Şartnamesı Isale Servıa Şeflığuıden almabıhr Tsteklılenrı tekliflennı 20 6/947 eumartesı gunu saat 12 ye kadar Beyoğlunda îstıklâl caddesınde Mayer brnası arkasında Idare merkezırde Muamelât Daire^ıne vermclen (7550) m SEI m h3İkımızın gosterdıklerı rağbet takdır ve te\ eccuhlerını kazanTiış olan müessesemız bu sene dahl bu^uk feddkârhklarıhtıyar ederek f e\ kalâde \nılıkler meydana getırmeğe mmaffak olmuştur Her meN^ım olduğu gıbı bu sefer de sa\m halkımızm takdırlerını kazanacağına emın bulunarak 12/6 T947 Perşembe aksammdan ıtıbaren HER AKŞAM AILE C ENT^ET BAHÇESrNIN her turlu konfor, nezahet ve nefasetıle emırlerınıze amade bulunmak uzere acık bulunacogını teb«ır ıle k^sbı fahre\ler BİR Y. MİMAR Askerliğini jrapmış tecrubeli bir Y. mimar muteahhid veya bir şirketle çalışmak istivor Muracaat (Mimar) rumuzile P. K. 176, istanbul KAYIB 8 6 947 pazar gunu Eyuble Kasımpaşa arasmda Şıle nufus daıresmden aldığım huvıjet cuzdanımla Şıle askerlık şubesinden aldıgım terhıs tezkeremı kajbetüm. Bulan Kasımpaşa Balırıye Cad, 66 No da kahvecı Şevkete getırdığı takdırde memnun edı'ec«kür Aksı takdırde yenılerını alacagımdan eskılerının hukumlen yoktur. Şılerun Kabakoz koyunden Arabogullarmdan, 322 doğumlu Mehmed oğlu Suleyman Engın İSTANBUL HAMOİ / Soldan taga ' 1 Denlzlerimlzin birlnde blr lskele (mürekkeb kelime) 2 Istediğıni yapacak \e lstemediğinl yapmıyacak durumda 3 Ankara civarırda blr İ£tasyon razı olma valiyetl 4 Yüksek yazıcı, ev sahibinln hava parasma ragmen almakta devam ettlgl S Meyhane cirarlarında çok lşıtılir, llerl geri Böz soylemeyi adet edlnmij olan. 6 Bir çeşld eziyet 7 Vasatt 8 Bir harfin okunuşu, içkl bayilerinden 9 Bir emir lsaşına bir harf getirirseniz sılâh mahfazası olur taşıma vasıtalarında günden güne fazlalaşan Yufcortdan atağıya 1 Yapı malzemeslnden birlni Eatan 2 Ortada miUetveklllerinin eık Bik verdikleri 3 Yenlllyerek onarmalar (eski dilde cemı) 4 Koeaell yarımadasında bir kasaba 5 Tersl caçsızdır, Btadyoma benzer yerlerden 6 Blr renk. kaplann bir kısmı T AJcdenlzde bir ada dulgere lAzım olanlardan 8 Şoforun ecdadından 9 Memleketımizin surasından burasından geçen Eulardan, başı kopmuş kerime Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refîk Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesmden: Müessesemız öıüyacı için 100,000 aded 100 cc hk boş şişe açık eksıltme sureüle satın alınacaktır Beherıne tahmın edılen bedel 10 kttruş geçıcı teminat 750 lıra olup eksıltme 20/6/1947 cuma gunü 15teMuessesede toplanacak Satınalma Komısyonunda yapılacaktır. Şartnamesı her gun muessesede gorulebılır Talıblerın geçıo tenunatı vatırmak ıçın bır gun evvel gelerek bırer ırsabje almaları ve eksıltmeye gırmek uzere bellı gun ve saatte muessesede hazır bulunmalan (7302) MOTORLARI SULTAN HAMAM No SO TELEFON 5fl BEV GEÇİDİ ErveUd Balmncanın halledilrnlî çetü 1 2 3 4 1 ( 1 8 1 î Ç|l|FfT|S|OrRİM|E O|B|A|B|A|L|A|! İM G|A N I |M|E|T|n|Z U R A LİBİV AİDİI N E T »|K|a KİÖİK L|a I |T|E|N|«|L|« U|Y K UİBİUİZ S|E K|A|« R İ E I V İ A N|i «İYİA J"|NJ£ L EİR ELEKTRIK NALZENESI SATIŞI Istanbut don D İ KKA T Subaylarm ve Gömlekçilerin Nazarı Dikkatine : Ordumuzun kabul etüğı yenl renk HÂKT GOAILEKLIK POPLINXERIM1Z gelmıştır Toptan ve perakende olarak aşagıdakı adresımızde satıs > apılmaktadır Fmcancılar cad No 54 ve Fıncancılar Mustafapaca han No 18 T. H. K. Uçak Fabrikasından : L O N D R A yo Uoğru uçus 9 saat NEW YORKo açuş muddetı 28 saat BOKSA İstanbul Borsasının 9/6/1947 fıatlan Londra NewYork Pan» Cene\T« Bruksel Ams*erdam Prag Stockholm 1 Sterlin 100 Dolar 100 Fransız Fr 100 Isvıçre Fr 100 Flonn 100 Belçıka FT 1 0 0 Çekoslo\ak Kr. 100 tsveç Kr ESHAM VE TAHVÎLAT %i Falzll tVnmıyellie* 1333 £rgaol 1938 Bsramiyell JIilll Müdaiaa Demlryolu. üramiyeli, IV Pffmlryolu. lkramlyeU. V 22^5 20 40 2125 97 J 0 97 7S 69 6375 2120 95 2135 20 78 20 45 21 05 97 22 21.25 20 40 20 50 20 80 97 22 106.62.7» 70 r 133 17.25 450 *J5C 112840 282 52 2.36*1 65 S9 105 5168 6 3886 5 6280 78 27 Ankara Belediyesi Başkanlığmdan: Ankara Belediyesîne ald Buz Fabrikasının öıüyacı olan buz kazanı, kompresor, buz kalıpları ve bılcumle teferruatı ıle bırlıkte satm almacaktır Ellerınde bu gıbi malzemesı olanların 15 gun zarfında Beledıye Dttısad Işleri Mudurluğune teklıflenni yapmalan ilân olunur (7589) 42 000 Galatasaray ve Ağacami arasmda satılık 5 katlı buyuk Apartıman , 65 000 liraya Nişantaşında Emlâk Cad civannda 512 metre 2 cepheli arsa satılıktır. Muracaat Ferdi Selek Emlâk, Ömer Abid han Galata. Tel 42368 HİNDlSTANo doğru açuş fO saat Meşhur Clıpper haftaf/k servısler yer temını ıçın seyahat ocentssıne uçaklarıie Fıyat re en yakın moracaat WORLD Motörbot İçin Makinist Şoför Ahnacak Hudud ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden : Ehliyetine göre ayda 150 liraya kadar aylık Ocret verilmek uzere motorbotlarımız ıçın bır makinist şofor sknacakhr Isteklılerln belgelerıle bırlıkte Genel Mudurluğun Karakoyde Karamustafapaşa sokağındakı bınasında Yazı Isleri Mudurluğııne başvurmalan (7648) KAYIB 935 senesı Reşadıye Gazıpaşa ılkokulundan almış olduğum şehad«tnameyı kajbettım. Yenısını alacağımdan eskısının hukmu yoktur. Aşağıda evsafı, cınsı ve adedı yazılı stok fazlası elektrık malzemesi 16İ5/1947 gunü saat 10 da pazarlık suretıle fabrıkada satışa arzedılecek tır. Isteklılerın bellı gunde fabrıkada bulunmalan. (7440) Malzemenın cınsi Eb'adı Mıktan Otomatık Şalter «Brown Bovveri» 2 5 5 A. 10 Ad. Otomatık Şalter «Brovvn Bowen> 5 10 A. 6 > Otomatık Şalter «Sıemens» 15 A. 5 ı Otomatık Şalter «Muselles» 25 A. 6 3 Anahtar Antıgron «Dokum» 60 3 Anahtar Antıgron «Dokum» 4 Amp 250 V 40 3 Sıgorta kompi, 10 A 169 3 Pnz « Ankastra» 313 3 Asma armator «Porselen^ 241 Asma armator globu «Cam» 247 j Abajur «Emaye» 240 ı Armator No. 2 12 ı Ototıatık sıgorta «Sit 24 : E'ektrık havyası «Nr. 300 1 10120» V. 300 W 10 3 Elektnk havyası «Nr. 71 10120» V 75 W. 6 3 NOT: Tren saab 8,33 13 36 <Etimesğud» 1941 Demlryolu U 1941 Demlryolu m DJ3. V %6 D.D. Mllll Müdafaa 1 Tasarruf bonosu %7 FalzU TahvHIet SıvajErzurum 1 SıvasErzurum 2T 19« Demlryolu I f Azız oğlu Hayreddın Ozdemir J\ \ Radyo ile alâkadar Ticarethanelere : Gumrükten çıkan Amerikan Öpi v M1H1 Müdaiaa n Mıill Müdaiaa U3 Müll Müdaiaa IV %6 Kalkınma I Anadoln Demlryohı Gropa Anadoltt Demlryolu 1*2 Hlsse senedleri %60 Mumessü gened Hİ5SC Seoedlerl f İ N ŞA A T EKSİLTMESÎ LÂMBALARIMIZ 1N5 1H5 1A7 5Y3 6J7 6K7 6Q7 6UG5 6V6 6F6 7A7 7A8 7B6 7B7 7B8 6SA7 6C5 6J8 6X5 •7C6 12UG5 12Q7 14J8 35Z5 35 A5 35Z4 35L6 30 32 36 42 75 77 78 41 % 6 FfllZLI Kfll,KMMfl ISTİKRPZI TflHY LLERI \ \ \ \ \ \ \ \ N \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ V Herkez Bankası ts Bankası nama tş Bankası müesslf Türk 1 j r e t B a n k a n O P B B A f ö B RIZ ÜNVERİ Dojum re tradnı hastalıklan m&tehassuı Cagaloğlu Nuruosmanlye eaddesi No 22 Mavj yapı Tel: 22683 I I • | KAYIB istanbul Toprak Mahsullerı Ofıs Mudurluğunden almış olduğum 20 çuval temınatı olan 80 bralık ma^buzu kaybettra, hukmu yoktur. Tahtakale Uzunçarşı Emruyet han No 3334 b^kuı fabrıkası S Nac: Bozkurt A İZMİR İNCİR ve ÜZÜM TARIM SATIŞ Kooperatifleri Birlığinden : 1 Birlığımizta tzmirde Kunıçay mevkiinde yaptınlacak Çırçır fabnkası ve ambarlan bınalarının Insaaü kapalı zarf usulıle eksıltmeye konulmustur 2 Keşif bedeli Çırçır fabrıkası binası 82 595 60, ambar binalan 229 591, lıra olmak uzere cem'an 312 546 60 liradır 3 Muvakkat teminat 23 400, hradır 4 Teklıf mektublannın ıslam gormesl için aşağıdaki vesaiki de 1 üıtıva etmesi lâzımdır a Muvakkat teminat mektubu veya Bırlık veznesıne yatınlmış depozıto makbuzu, b Teklıf mektubu sahıbinin 1947 yılmda Ticaret Odasmda kayıdlı bulunduğunu gostenr belge, c Teklıfı yapan bızzat yüksek mühendis veya mimar değılse bu sıfatlan haız bır kımsenın taahhude iştirak ettığıni gosterir noterlıkten tasdıkh belge, ç Istekb tarafından tek bina taahhüdü olarak 250 000 liralık (veya 1940 vıhndan ev\>el ıse 100 000 liralık) bır ışın taahhud ve başarı ile ıkmal edıldışını gosterır belge 5 Eksıltme teklıf mektubları 20 6 1947 cuma gunu saat 11 de Bırliğımız Umum Mudürluğunde vanfelı komisyon tarafından açılacaktır 6 Isteklılerın Ek=ıltme ve Arttırma Kanunundakı hukumlere uygun olarak hazırlacakları teklıf mektublarını en geç 20/6/1947 cuma gunu saat ona kadar Izmırde Bırhğimız Genel SekretP'hğıre tevdı etmıs veya aynı c tarıh \e saatte elde bulunacak surette po ta ıle gondermış oValan lâzımd'r 7 E^ıltme s»rtname=ı Izmırde Bırhğimız Genel Se!cret°rhğınde Istanbulda Galatada Karamustafapaşa caddesı Hovakımyan han 3 uncu katta kâuı Şubemızde An'arada Ulus mevdanı Bankalar cad Yurd sokak 2 No da Bııhgırrız Ajanîığında gorulebı'ır 8 Bılık ıhaleyı yapıp yapmamakta veva dıledıgıne yapmakta Maidud miktarda olduğnodan dparişlerioizi telgrafla bildirinlı. Telgraf: RADTOFON tstanbul Sultanhamam Havuzlu han No. 1 NtHAD IŞIK (Badyofon) O O KT O B ••• Sedad Kumbaracılar tdrar yoüan r t tenasul hastalıklan mfltehassıa Ademl Ürtjdar, belgevjeklig) tedavis) Sfrked Ankar» eadded 147 Telefon: 22S33 ÜsktdM Bans Hnkok Targıçhğındaıı: 947/270 Kuzguncuk Koşk »okak 14 numarall evd« ıkamet eden Teodora Kostantınıdıs, halen Yedıkule Rus hastanesınde erken bunama hastalığmdan tedavı *1tjnda bulunan yeğeni Loksapdra'ya kendısının vasî tayınıne taleb etmekle yapılan tahkıkat sonunda: Teodora'nın vesayete mânı bır halı olmadığı Kuzguncuk Emnıyet Komıserlığınden g«len cevabdan anlaşıldığından Teodora'nın Loksandra'y* vası tayınıne alâkadarlar hakkında babılı ıtıraz ve vasî hakkmda kabılı ıtıraz olmak üzere karar verılmış olduğundan alâkadarların dosya numarasıle mahkemeye on gun zarfında muracaatien ılân olunur (7657) 2.6.1947. 14.6.1947 Or. M. OSMHN SâKA Goğıa ce Ddhilî Bastalıklar Mutehassısi furbe Istanbul Beledıye karşıs Sınanaga daueleıi No 19 Teleion SATILIK LOKOMOBIL «Floter» marka 35 beygır kuvvetınde hah faahyette bır lokomobıl satılıktır Gormek ısüjenler BeVoğlu Meşrutıyet caddesı No 46 Neşe Bırahanesı sahıbı Mustafa BH^B A'pıne muracaat Sahıb ce Başmuhamn N%D!K N4Dİ Bu nushada yazt ışlermı fulen dare edef CEVAD FEHMl Ctımhurıyet Matbaast MOTÖR ı ALINACAK 110 190 V 50 veya 80 HP hk elektrık motoru satm almacaktır Muracaat Tel 85143
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog