Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

l!) Haziran 1947 ŞiRSA ve BOŞALTMA EKSİLTMESİ TÜRIC3YE KÛKÜR SATtŞ VE TEVZİ MÜESSESESS İST^BUL ŞUBESİNDEÜ: Depolarımıza linyit kömürü nakliye ve boşaltma işleri eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 20 haziran 1947 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. Şartname parasız olarak Yeni Yolcu Salonu üçüncü kat 7 numaralı odadan alınabilir. (7424) ıstna Oergisiüin !8!nci saysss \&* CUMHUhiıci GAYRÎMENKUL SATIŞÎ 932/87 Çıktı. Beyoğlu Döfdüneü Sııih Hukuk Terekesine mahkemece elkonulup tasfiyesine karar verilen ölü Vehbi Alibuçakzade uhdesinde 2151/4608 hisseleri bulu, nan Boğaziçi Beylerbeyinde ve caddesinde eski 1 1, yeni 1 1 numaralı gayrimenkullerdeki ölünün hissesi mahkememiz tarafın dan açık arttırma suretile 3/7/1917 tarihine müsadif perşembe günü saat 10 dan 12 ye kadar satılacaktır. Arttırma bedeli haddi lâyıkını bulmadığı takdirde ikinci arttiTması 14,''7/1947 tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar icra edilecektir. Satış, tapu kaydı mucibince yapılacaktır. Satışa girebilmek için 'o 7,5 nisbetinde pey akçesi yatırmak lâzımdır. Tellâliye recimleri, ihale pulu, taviz bedeli kadastro harcı müşterisine satış gününe kadar vergiler terekeye aiddir. Uzerine ihale edilen müşteri bedeli müzayedeyi derhal veyahud satış memurunun tayin ettiği günde tediye etmesi mecburidir. Bu şartîardan başka hususat hakkmda icra İflâs kanununun maddeleri tatbik olunacaktır. Tafsilât: Eski yeni 1 1 numarah mahal bağ ve bağ mahalii olup tapu kaydı mucibince 14831 zira miktannda olup tamamı 8513 liradır. Işbu mahallin üst kısmı düz, diğer hududları bayırdır. Ipotekli alacakhlarla diğer alacaklılann ve irtifak hakkı sâhiblerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını; hususile faiz ve masrafa dair oîan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte satış gününden evvel mahkemeye bildirmeleri icab eder. Aksi takdirde hakları tapu siciîlüe sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kahrlar. Istekhîerin yukarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Yargıçlığma gelmeleri; fazla malumat için 932/87 numarah dosyayı tetkik etmeleri ilân olunur. Muhtelif Lisanlarda Kitab ve Amerikan Yazıhaneleri Vesaire Eşya Satışı 945/196 Çahşma Dergisinin bu sayısında şu imzaların yazılarını bulacaksınız. Prof. Esad Tekele Kemal Bekata İlhan Kutadgu Dr. N^jdel Köktürk. Şadan Rüma Said Kandan Necmi Sarı Adil Ülgen Dr. Suad Seren Mehmed Önder Kadri Kemal Kop Sadi Günel Orhan Armç Muammer Kurtay Sp.yısı (50) kuruştur. 1 Abone şartlaıı yıllık altı iiradır. Abone olmak istiyer'erin bu betdeli tam olarak satmak istiyen gazete ve kitab bayileri % 20 eksik olarak mahaliî Mslsandığına yatırmalan ve makbuzunu açık adreskrüe birlikte Çahşma Bakanlığı Yaym Müdarlüğ'ine göndermeleri lîzımdır. 2 Bayilere çıkacak her sayınm bedelini peşin mahandığına yatırmalan ve makbuzunu gönderdikleri takdirde dergi gdnderilir. 3 Ayni şartlarla eski sayılardnn meveud olar.lar da gönderilir. (7304> Beyoğlu Bcrdüü&ü Sııih Hukuk Yargıçjığından: Terekesine mahkemece elkonulan ölü Roberto Ferrin'in terekesinin tasfiyesin; karar verilmekle ölüye aid Galatada Karamustafapaşa caddesinde Ikti^ad hanının 4 üncü kat 15 numarah yazıhanede bulunan muhtelif lisanlarda kitablar; Amerikan yazıhaneîeri; demir kasa, saç dosya dolabı, maruken koltuk ve muhtelif eşya mahkemeımiz tarafından açık arttırma suretile 18 haziran 1947 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te satılacaktır. Satış bitmedjği takdirde 19/6/1947 ve 20/6/ 1947 tarihlerinde saat 14 te satışa devam edilecektir. Isteklilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte mahallinde hazır bulunmaları ilân olunur. Uçak Maıtga?ı Kupdurulacak Devîet Havayolları Genel Müdürlüğünden : Kapalı zarf usulile Ankara meydanmda uçak hsngarı kurdurulacaktır. 2 Muhammen bedeli 46861 lira 23 kuruş olup geçici temin?.tı 3515 liradır. İhale 27 6/947 tarihine raslıyan cuma günü saat 11 de Havayolları Genel 3 Müdürlük binasmda yapılacaktır. Eksiltmeye gireceklerin ihale gününden bir hafta evvel idareden ehliyet 4 vesikası almış olacaklardır. İstekliler buna dah şartname ve sözleşme projelerini İstanbuîda Kava5 yolları Yeşilköy Böîge Meydanlar Başmüdürlüğünde, Ankarada Genel Müdürlükte görebileceklerdir Taliblerin kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Havayolları Geneî Müdürlüğünde müteşekkil Alım ve Satıın Komisyonuna vermeleri ilân olunur. (7637) iina ve Resterasyoıt İşleri • Tadil •• Sstanhul Universitesi Rektörlüğünden : 1 Üniversite merkez binasınm 1.329.691 lüa 30 kuruş keşfili tadil ve restorasyon işlerinin 26 haziran 1947 perşembe günü saat 15 te Rektörlükte kapalı zarfla eksiltmesi yspıkcaktır. 2 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin şartnamesinde yazıh esaslar dairesinde ihaleden üç gün evvel Rektörlükten alacakîarı yeterlik vesikasüe 53,641 liralık geçici teminat ve 1947 yılı Ticaret Odası kâğıdını ihtiva eden teklif mektublarmı ihale günü saat 14 e kadar almdı karsılığı Rektörlüğe vermeleri lâzımdır. 3 Bu işe aid dosya 50 lira bedelle Rektörlükten ahnır. 4 Postada ol=ın gecilaneler kabul olunmaz. (7422) Tekel lzınir Tütün Fabrikası Ö» 1 *,n: Fabrikamızda yaptırılacak olan ikümlendirme hinası ikroal inşaatı 31 5 947 gününden itibaren 15 gün müddetîe eksiltmeye konulmuştur. 1 Keşif bedeli 36570.08 liradır. 2 Bu işe aid keşif şartnam* vesaire I.8S lira ile İzmir Alsancakta Tekci Tütün Fabrikasından her gün 9 12 ve 13 17 saatleri arasında alınabilir. 3 Ihale kapah zarf usulile yapıUcağından zarflarm 15 6 S47 cuma günü saat 14 e kadar komisyona verilnr.iş olması lâzımdır. Postadaki teahhurdan doiayı mesulivet kabul edünez. 4 A) Isteklilerin Y. mühendis mühendis, Y. mimar, mimar olmalan ve bu evsafı baiz olmadıkları takdirde bu sıfattaki birisini inşaatm scnur.a kadar iş başında bulunduracaklar:na dair noterlikten tasdikli bir taahhüdr.ameyi. B) Isteklilerin yirmi beş bin lirahk bu gibi işleri rr.uvaffakıyetle yaptıklar:na dair olan vesikalarının asıl ve birer suretlcrini Lstanbulda Tekel Gensl Müdürlük İnşaat Şubesine bizrat vçya bilvasıta vererek oradan alacakîarı fennî ehiiyet vesikalarını, C) 2742,76 lirahk geçici güvenlik parası makbuzlarını teklif mektublarına eklemeleri lâzımdır. 5 İhalmin 15/6'947 cuma günü saat 15 te Tekel Tütün Fabrika<=ır>d<t yapılacağı ilân olunur. (7352) (Otobtis Earoseri Yaptırslacak) Devîet Havayolları Genel ^ Müdürlüğünden: • 1 2 3 4 5 Kapah zarf usulile 10 aded otobüs şasesinin üzerine otobüs karoseri yaptırılacaktır. Muhammen bedel 90.000 (doksan bin) lira olup geçici teminatı 5750 üradır. İhale 30 aziran 947 gününe rashyan pazartesi günü saat 11 de Havayolları Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. Talibler en az şimdiye kadar sekiz otobÜ3 karoseri yapmış olacaklar ve ihaleden 7 gün evvel idareden ehiiyet vesikası almış bulunaeaklardır İstekliler buna aid şartname ve sözleşme projesini Ankarada Genel Müdürlükte ve İstanbuİ İzmirde Havayolları Meydan Müdürlüklerinde gÖTebileceklerdir. İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel kapalı zarflannı Havayolları Genel Müdürlüğünde müteşekkil Alun ve Satım Komisyonuna vermiş olmalan ilân olunur. Bilezikçi ÇiftliğL'iin dalıilir.de Bahçeköy Büyükdere çosesinin şimal tarafına isabet eden genc şeftalüik ile cenub kısmuıda bulunan armud. şeftali ve erik ağaclarının 1947 senesi mahsulleri 1947 senesi haziranının 15 ine tesadüf eden pazar günü saat 12 de sözü geçen Çiftlikte müzayede ile satılacağı ilân olunur. Şartnameler Sirkeci Liman han kat 4, No. 49 dan tedarik edilir. tstanbal tkinci ter» Bir alacaktan doiayı mahçuz bulu nan Beşiktaş, Ortaköy mahallesinde eski Ayanofiri, yeni Üvez sokağında, eski 1212/1, yeni 9/1, 9/2 kapı sayılı k i r gir ev 2004 sayılı kanun hüküoılerin» göre 7/7/1947 tarihine tesadüf eden p * zartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar istanbul icra dairesi satış salonunda a» çık arttırma suretüa paray» çevrile» cektir. Mahçuz, gayrimenkul satıj sırasnda muhammen kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde ihale 10 gün daha uzatılarak 17/7/1947 tarihine tesadüf eden cuma günü ayni yerde ve ayni saatte ikinci arttırması yapılacaktır. Evsafı: Ev yeni yapılmıstır. iki katlı ve bahçe içindodir. Zemin kat: Bahçeden birinci kata çıkılan merdiven sahanlığı altmdaki kapıdan girilinoe zemini mozaik çinj döşeli antre ve hol üzerinde 4 oda, mutfak, hamam ve helâ mevcuddur. Birinci kat: Bahçeden mozaik basamakia çıkılan sahanhktaki kapıdan ?•rilince zemini mozaik çini dö«eli koridor ve hol üzerinde evin cephede içıçe iki oda vardır. Bu odalardan geçilince evın cephede zemioi çini döşeli yanlarl açık ahşab korkuluklu ahşab çaülı müze\yen çökertme tavanlı ve yağlıboyah tarasa vardır. Arka cephede diğer oir oda, aralıkta alafranga helâ, mozaut musluk taşı ve holdeki kapıdan girilince zemini mozaık çini döşemeli, altları dolablı sabit tezgih emaye eviyeli davlunbazh mutfak olup bir kapıdan girilince zemini mozaik çini döşeli kurna ve termosfonlu hamamı vardır. • Binanın ahşab aksamı yağhboyalıdır. Eelektrik ve su tesisatı vardır. Bahçenin iki yüzlü taj duvar üzerine panolara ayrıhnış dcmir çerçeveli tek k«la« korkulukludur. Olçüsü: Arsanın tamanu 380 metrs murabbaı olup bina 80 metre murabbaı üzerine inşa edilmiştir. Değeri: Yirmi bin liradır. Arttınnaya: iştirak edenlerin muhammen kıymetin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya millî bir banka teminat mektubunu ibraz etmekri l i zımdır. İLÂN n kolunda zarif bir altın AFDATH saati, kendi bileğinizde de narin. ince bir zevk mshsulü yeni moJel A R D A T H . . . Arzunuz. bu değil mi bayan? LJON Mağazasmda ve iyi saatrilerde araymız. Türkiye Umumî Acentası: SAT1LIK K6TRA 10 metre Markoni, 3 yatak, mutfak, elektrik ve W. C. mükemmel vaziyette. Müracaat: Tel: 44879 İstanbul 2 nci Noterligine: ' Ticarethanemin nam ve hesabına olârak devairi hükumette ve satın alma komisyonlarmda vesair müessesatta yapılacak olan müzayedelere iştirake ve depo akçesini yatırmağa, ve geri al mağa, ihale «dik'cek mallar hakkında mukavele akdine, malîarın muayenesini icra ettirmeğe ve bu babdaki raporlarını kabule ve icabında itiraza, teslim ve tesellüm muamelelerini ifa ve bedellerini ve h€T nevi mebaliği ahzü kabza vesair muamelelerin ifa ve taki>bi hakkmda Yetiikulede Kazhçeşmede Fatihsultanmehmed sokağmda 1/8 nu marada mukim Selim Demireli'ye vermiş olduğum 1 eylul 944 tarihli ve 10267 sayılı vekâletname mucibince verdiğim vekâletten kendisini azleyiediğimi ve mezkur vekâletname ile VCTdiğim bütün salâhiyetleri tamamen ref ve iptal ederek geri aldığımı ve artık ticareıhanemle kesilmiş ola n münasebetîerine binaen hiç bir guna sıfat ve alâkası kalmadışını malumu olmak üzere 4 nishadan ibaret işbu azilnamenin bir suretini mumaîleyh Selim Demireli'ye tebliğile bir nüshasmın neşredilmek üzere Cumhuriyet gazetesine ?önderilerek ilân etürilmesine ve bir nüshasmın kalemde hıfzı ile vekâletnamenin kaydma iptal ve azil keyfiyetinln i§aret edilmcs; ve 4 üncü nüshasmın bittasdik tarafıma iadesini saygı ile di' Şevki Dericioğlu Sirkecî Ankara han 3 D O K T O R Usta ve İşçi Ahnacak Gümrük Muhafaza Deniz Bölge Komutanbğından: Gösterecekleri kabiliyetlerine göre takdir ediîecek yevmiyelerle aşağıda nevileri yazılı usta ve işçi alınacaktır. Isteklilerin bonservislerile birlikte Hasköyde bulunan Gümrük Muhafaza Deniz Atölyesine müracaatlerj ilân olunur. (7609) 6 2 1 1 1 2 1 tane > » » > > > gemi inşaat nıarangozu gemi kalafatçısı gemi boyacısı soğuk demirci ustası soğuk demirci ustası yardımcısı motör tesviyeci ustası Elektrik uttası Osman Şakar Saidiye han No. 27, İstanbul 6 ihtar Kills g1imrü!t muhafaza alayma mensub olup halen firarda bulunan Uluburlunun Senirkent bucağının Hamidlye mahallesinden Sadeddin ofelu 1340 dogrumlu Süleyman Yapıcı hakkmda adli âmirlikoe cezat kavuşturma yapılmaktadır. İlân tarihinden itibaren 15 gün içinde Kiliste bulunan gümrük muhafaza alay komutanhğına bizzat gelmsdiği veya hi ve konut adresinl bildirmediği takdirde As. Mh. ü . K. 215 ve (U6 nci maddeleri gercgince mallarma haclz konacağı ilân olunur. (7501) Adli âmir Gmr. Mh. Genel. K. Tutnjj. Emin Çınar As. Ad. Yargıç Ihsan Akınlı Erzincan îlinden: 1 Açık eksiltmeye konulan i?: Erzincan ilkokul sıhhi ve elektTİk tesisatile bahçe duvarlan beton harpuştasına aiddir. Açm tutan 19156 lira 24 kuruştur. 2 Ekuiltme; 30/6 ' 1947 pazartesi günü saat 16 da Valilik makamında toplanacak Yer Sarsıntısı işleri İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 3 Bu işin fennî evrak ve şartnameleri hergün Erzincan Yer Sarsıntısı Bölge inşaat AmİTİiğinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin buna benzer on bin lirahk iş yaptıklarına dair müsbit kâğıdlannı bir dilekçeye bağlıyarak Valilik makamma başvurmalan ve yeterlik belgesi almaları ve 1437 lira 77 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lâzımdiT. (7646) ELEKTRİK TESISATI İNŞAATI YAPTIRILACAK ÎLLER BANKASINDAN: 1 Bor kasabası hidro elektrik tesisatı inşaatı için alınan teklifler, haddi lâyıkta görülmediğinden yeniden kapah zarfla eksiltmeye konmuştur. 2 Keşif bedeli 60.000 lira ve geçici teminat miktan 4250 liradır. 3 Ihale (19/6/947) günü saat 16 da bankarnız binasında yapılacaktır. 4 Teklif mektublarmın ihale günü saat 12 ye kadar bankamıza makbuz mukabilinde verilmesi şarttır. Postada veya sair suretle vuku bulacak gecikmfeler kabul edilmez. 5 Sözleşme veya ekleri 10. lira bedel mukabilinde bankadan veya Bor Belediyesinden alınabilir. 6 Eksiltmeye girsbilmek için bir yüksek mühendis Veya mühendisle teşriki mesai etmek ve Baymdırlık Bakanlığma (16/6/947) akşamma kadar müracaat ederek ehliyet vesikası alınması şarttır. 7 Banka ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8 Projeler lller Bankasmda görülebilir. (7519) TATİL ESNASÎNDA ÇOCUKLARINIZI Tesisat Yapfırılacak Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 1 Ankarada Gsri istasyonu civarında yeptırılacak Uçak Motörü Fabriiası dökümhanesinin kalorifer ve sıhhl tesisatile diğer binalarda eksik kalan mutfak ve tesisat işleri kapalı zarf u?ulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Işin tahmin edilen bedeU «357.336,77, liradır. 3 Eksiltme 16 haziran 947 pazartesi günü saat 15 te Türk Hava Kurumu Genel Merkezi Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 4 Eksiltme sartnamesi, keşif ve diğer evrak 20 lira mukabilinde Ankarada Genel Merkez Satınalma Komisyonunda ve İstanbul Türk Hava Kurumu Şubesinden alınabilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulfl dairesinde 18,050, lirahk muvakkat teminat vermeleri ve 1939 senesi 30 eylulünden evvel .100,000» bu tarihten sonra «300,000,» lira kıymetinde buna benzer bir tesisat işini blr defada ve bir mukavele ile taahhüd ederek muvaffakıyetle bitirdiğine ve muvakkat kabulünC vaptırdığına dair vesika göstermeleri lânmdır. Türk Hava Kurumu Baskanlıgı vesikalan inceliyerek kanaat getirdiği takdirde, eksiltmeye iştirak edecek müteahhidlere bir yeteriik belgesi verecektir. Bu belgenin teklif zarflarmın içine konulması şarttır. 6 Isteklilerin usulü dairesuıde hazırhyaeaklan teklif mektublarını üçüncü maddede yazıh saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisvon Başkanhğına teslim etmeleri lâzımdır. 7 Hava Kurumu ihalevi vaoıt» vapmamakta serbesttir. (7246) BERLİTZ Lisan Okuluna KAYDETTÎRİNİZ. ECNEBİ LİSAN Öğrenirler. Haftada 3 ders, ayda 10 liradır. Beyoğlu İstiklâl caddesi 294. KAYIB Rize askerlik şubesinden aldığun terhis tezkererale nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim. Yenilerini alacağur.dan eskilerinin hükümleTi yoktur. Muhiddin oğlu 328 doğumlu Kâzım Genç BİR SUADİYE Plâjyolu No. 1, Tel: 52343. Her gün hastalarını kabul eder. Salı günleri 3 6 ya kadar fakirlere. Dr. FÂHRI CELÂL Rekemetik ve Sdylemc Kusnrlan Tedavtd Cagatoğlu, Hilâliahmer eaddesl N a 13. Telefon: 20785 Sinlr Httkumet konağı onanmı Maden Malmüdürlüğünden: 5652 lira 33 kuruş keşif bedelli Maden kazasının Hükumet konağının onanlması açık eksiltme usulile 27/5/947 tarihinden ltibaren bir ay müddetîe ekslltmeye konulmuştur. Yevmi ihale 27,6/1947 gününe musadif cuma günü saat 10 da Malmüdürlük makamında müteşekkil komisyon huzurile icra kıluıacaktır. Bu müddet zarfında bu husustaki şartnameyi okuyup Sğrenmek istiyenlsr Maden Malmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve ihale gününde depozito akçelerile birlikte sözü geçen komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur. (7426) Ankara Vaîiüğinden: Salılık KOTRA Boy 8,50 genişlik 2,45, dört yatakh iki oda ve bütün teferruatı. SAT1LIK MOTÖRLÜ SANDAL Boy 7 metre, genişlik 1,40. Beyoğlu Tünel Asmalımescid No. 32 I İstanbul Üniyersilesi Fen Fakültesi A, E. P. Komisyonundan: 1 Fakültemiz için yaptırılahak 34808 lira 71 kuruş keşifli, 6 kalem tahta eşyanm 16,6/1947 günü saat 14,30 da Dekanlıkta kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 2 Eksiltme şartnatnesi ve ügili kâğıdlar beş Ura karşıhğı Dekan kâtıbliğinden alınacaktır. 3 Eksiltmeye gireeek istekliîerin usulüne göre 2910 lira 65 kuruşluk geçici leminat vermeleri ve 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri getirmeleri. 4 Eksiltme günündetı tatil günleri haric üç gün evvel Dekanlığa müraeaetle eksiltme şartnsmesinde yazıh kayda göre ehliyet vesikası almaları. 5 Teklif mektublarmın eksiltnv» günü saat 14 e kadar alındı karşıhğı Dekanlığa verılmiş o!ması lâzımdır (7099) 1 Keşif bedeli (22538) lira (96) kuruştan fbaret olan Mahmudpaşa Bedesteninde yapürılacak onarma işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur 2 E k s ü t a e 16/6/947 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Defterdarhkta mütesekkil komisyonda yapılacaktır. KAYIB Içinde askert meşruhat 3 Muvakkat teminat (1680) lira 40 kuruştur. bulunan nüfus cüzdanrmı kaybettim. 4 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret Odasına kayıdlı olduğuna dair Yenisini alacağımdan eskisirdn hükmü vesika ve Miüt Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yoktur. Çatalcanın Kestaneiik alınmış eski eser onanmında muvaffak olduğıına dair en az 20,000 lirahk belge köyünden 330 doğumlu ile ihale tarihinden (tatil günleri haric olmak üzere en az üç gün evvel y a n ile Yakub Dülek Ankarada Esld Eserler ve Müzeler Genel Müciürlüğüne müracaat ederek bu iş için ehliyet vesikası almaları lSzımdır. O O B T O B İ^İBI 5 İsteklilerden yukanda yazıh belgeleri haİ2 olanlarm (2490) sayıb kanunun tarifatı dairesinde hazırhyaeaklan teklif mektublarını saat 14 e kadaı Komisyon Başkanhğına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. 6 Keşif evrakmı görmek ve hususunda fazla izahat ahnak istiyenlerin Cerrahpaça hasianesi Defterdarlık Milll Emlâk Müdürlüğüne müracaatleri <6996> tç Hastalıklan Mülehassısı Saat 33 7 ye kadar Beyoğlu Avrupa pasajı karşısında No. 19 Küçük Parma H daire 1 Telefon: 42529 SATIŞI İki aded altışar tonluk Memduh Tayanç DİEZEL KAMYONU Müracaat: Galata Minevra han asma kat, Tevük Aşkm Altîarındaki Dükkânlarla Birlikte 5 Parça Lojman Saiışı Adana Belediye Başkanlığmdan: Devlef Denizyolları İşletme U. M. llânları 1 2 ? 4 5 6 Azapkapı ambarında yapılacak tadilât ve tesisat işi (kapalı zarf) usuüle yeniden eksiîtmeye konmuştur. Bu işin keşif tutarı (25573) (yirmi beş bin beş yüz yetmiş üç) lira (22 * (yirmi iki) kuruş ve geçici güvenmesi (1917) (bin dokuz yüz on yedi) lira (99) kuruştur. Eksiltmeye esas olacak şartname ve buna ekli diğer evrak isteklilerce İstanbuîda Galatada Fermenecilerde Genel Müdürlük Yapı Şubesinde görü'.ebilir. İsteklilerin eksiltme gününden tatil günleri haric en az beş gün evvel Genel Mürlürlüğe dilekçe ile b3şvtırarak ehliyet belgesi abnaları ve bu belgeyi kapalı zarflarma koyacakîarı kâğıdlara eklemeleri lâzımdır. Eksiltma (18 haziran 1947 çarşamba günü saat 15 te) Tophanede Genel Müdürlük Ahm Satım Komisyonunda yapılacaktır. Kapah zarflar eksiltme günü saat 14 e kadar mskbuz karşılığmda Alım | Satım Komisyonu Baçkanlığına tesüm edikniş bulunmahdır. (72771 ı I Kırmıu Avrupn glayol çtçeii tanelik ambalâjlı kuto içinde t6 llm Posta tediveH kahui edilir I 1 Belediyenin Inönü caddesi üzerinde yeni yaptırmış olduğu lojmanlar alhndaki dükkânlarla birlikte ve aşağıda gösterildiği üezre beş parça ve her parça ayrı, ayn kapah zarf usuliîe mülkiyeü' satılacaktır. 2 Lojman'arm muhammen bedelieri ve muvakkat temmatlarile durumları aşağıda gösterildiği üzere bunlara ayn, a y n fiat teklif etmek suretiîe arttınnaya iştJrak edileceği pibi hepsine birden teklif vermek suretile iştirak edilebilir. 3 Dıaleleri 947 yılı haziran ayının 24 üncü salı günü saat 16 da Belediye dairesinde Belediye encümeninde yapilacJtktır. 4 Isteklilerin ayni günde 5'atırmış oldukları teminat makbuzlarile kanunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarını ihale saatinden bir saat svvel Belediye başkani;ğma vermeleri lâzımdır. 5 Bu bsbdaki şartnamenin hergün Belediye muhasebesinden görüleceği gibi istiyenleTe birer örneğinm de gönderilebileceği ilân olunur. Aded I.Iuhammen Muvakkat Daiıe ve müştemilân teminat bedeü Lira Lira Ön orta methalin sağ ve solunda iki lojman iîe 6500 105000 dört küçük ve arkadaki dört büyük dükkân dahil. Ön cephe orta dairelerin sağ ve sol yanında kalan ıki6000 95000 şer daire üe lojman kısmı ve ön dört küçük dükkân ve arkada üç büyük dükkân olmak üzere bir erap. On cephe orta dairelerin sağ ve sol yanında kalan 6000 95000 ikişer daire ile lojman kısmı ve ön dört küçük ve nrkada üç büyük düVkân olmak üzere bir grup. 3600 Baş ve sonda bir daire ve altJarındaki üç dükkân •'" 48000 beraber bir ?rup. 48000 3600 Baş ve sondaki bir daire ve altîarındaki üç dükkân .İ£ beraber bir grup 391000 (7443) 25700 Toplam. Işbu gayrimenkulden doiayı ipotek sahibi alacakhlarla irtifak hakkı sahiblerinin bu gayrimenkul üzerindeki hak, faiz ve masrafa dair iddialarını ilâa Urihinden bilitibar 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birhkte bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicillilc sabit olmadsğı takdirde satış bedelinin paylaştınlmasuıdan haric bırakılırlar. Gösterilen günd« arttınnaya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu maiumatı abnış ve bunları ta» mamen kabul etmiş sayıhrlar. Tayin edilen zamanda gayrimenkul 3 defa bağırıldıktan sonra en çok artürana ıhai» edilir. Ancak arttırma bedeli tammen kıymetin % 75 hıi bulmaz veya satı^ istiyenin alacağuıa rüçhan olan diğer alâkalılar bulunup da bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala caklarının ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması m raflannın mecmu, bundan fazla çıkm . ^ i a ' e n çok arttıranm taahhüdü bakı kabnak üzere arttınna 10 gün daba uzatılarak 10 uncu günü ayni saatte yapılacak arttırmada bedtli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer a!acaklılann o gayrimenkulle temin edilmiş alacakîarı ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarının mecmu, bundan fazla çıkmak şartile en çok artUrana ihsle edilir. Böyle bir bedel elde edilmez;e ihale yapılmaz ve satış talebi düşer Kendisine gayrimenkul ihale edilen kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almsğa razı olduğu takdirde ona, razı olmazsa veya bulunmazsa h«men yedi gün müddetie arttırmays çıkarılıp en çok arttıranâ ihale ed'.lir. iki ihale araiindaki fark ve geçen gun» erin % 5 ten hesab olunacak iaiz ve diğer masrafiar aynca hültme hacet kalmaksızm memuriyetimizce ahcısın tah^il olunur. Madde 133) rîname 9 6 '1047 tarıhinde dıvanasılnrnştır. Daha riyade malumat almal? fctlyenlerin 946/1279 dosy» numara?ile istanbul ikinci icra memuri luğuna ilân olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog