Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 10 Radran 1947 Merakh sahifeSer Toplıyan: Hamdi Varoğiu Garb Tarihfcıden izmitin derdleri ve istekleri Su kıtlığı, ev buhranı ye sinekîerle yapılan mücadeleler R E S İ Izmit (Hususî muhabirimizden) İzmitin nüfusu günden güns artmaktadır. 934 senesinde 18 bin olan şehir Kraliçe Marie Antoinette mahkeme Kraliçeyi salondan alıp götürmüsler nüfusu, son nüfus sayımmda 30 bini Galomına girdiği zaman saat sabaiım se di. Başkan Hsrznan, jüri heyetine hlbuhnuştur. Bugün en az 3540 bin araüziydi. Kraliçe, hskimlerinin karşnına taben, ithamnamenin bir hulâsas:ru eında bir nüfus kesafeti vardır. Fakat çıkmak için saçlarını itina ile düzelt yaptı. Lâkin bu hulâsa, ithamnamenin nüfusu bu şekilde artan İzmitin başlıca miş, kenarı kırmalı hotozunun üstiine kendisınden daha şiddetli idi. iki mühim derdi V2rdır: Su ve ev. Biyah bir krep örtmüşm. Vaklt gsceyaîisma yaklaşmıştı. TekCumhuriyetin onuncu yıldönümünde Seyrekleşen kabbalık, onu görünce tük bir kaç munıla aydınlanan koca hayal sukutuna uğTadı. Çak; sade giyin mahkeme salonu buz gibi soğuktu. Jüri fsnnî tesisatla şehre getirilmiş olan Paşasuyu ihtiyaca cevab verememekte, miş, rahibe yiizlü, mat?m kıyafeth bu azalan müzaksrjye çekilmişlerdi. Kâjid fpbrikasma gelen Sapanca ' sukgdının Kraliçe Marie Antoinette olduHerkes, Kraliçenin sürgüıie mahkum I guna âdsta inanamıyorlardı. Çok stislü, olacağını zannediyoriu. Eizza£ Marie yundan çehre verilen su da bu ihtiyacı çok güzel bir kadın olarafc tamdıklan Antoinette de bu ümidde idi. Yorgun telâfi edememektedir. Havalar ısındığı :2.113li, şehir şebskesine günde yarım Kraliçe bu muydıı? luktan bit.tb düşmüş, susuzluktan dili çaat kadar bir su verilmsktedir. Bunun Kraliçe .oturlugu samk sandalyesln damağma yapışmiştı. Hiç kimse, getirip «<Jen, hakimlere bakıyordu .Mahkfime bir bardak su vermeğe cesaret edemi» baricir.de musluklarda su bulmak mümkün olamamaktadır. başkanı Herman, ço'n itina ile giyinmiş, yordu. Halkm su yüzünd?n cekti&i ıstıraba şirtn yüzlü bir adamdı. Yanırda oturan Saat dört buçukta, mahseme kararnı 1 »uavini, kır saçlı Dumas ile, usul usııl bildirdi. Kraliçe. karan b'iyük bir so ^ikkate a ?!! îrmit BfİMİyeçi. Balaban bir şeyler konuşuyordu. Savcı Fouquier ğukkinülıkla dinledi. Sonra salondın, köyündeki bcil ?u*iı İzmite g°tirm Tlnville, testekerlek, ufacık, delici göz aynı sogukkanlılıkla çıkip hücresinin karar vermis ve harbden evvel teşeb büslsre başiarrHs*!. Harbin sona ermes lerile etrafını eüzüyor. bazan kalın kas yclunu tuttu. üzerine. bu eski tasavvur tekrar can lannı çatıyor, ince dudaklarını büsü*** lanmıs, fakat, Bals'ban köyü halkı, bı yordu. Hepsinin başmda sorguçlu şapKraliçe, hücresine döndükten sonra suyun İzmite akıtılmasile. kendilerinin kalar vardı, hem de, vaktile pek: fazla ilk işi, kâgıd. kalem isteyip çocuklarına, tenkide uğrayan Kralioenin sorguçla atrabasma, dostlarına veda mektubları FUSUZ kalpcağı iddiasile itiraz etmişle, rından daha uzun sorguçlarla stislü şap yazmak oimustu. Saat yediye kadar 'ou ıe iş mahkemsye kadar düşmüştür İrmit Beîediyesi muhakemeyi kazanırsa fcalar. işle meşgul oldu. Mektublan yazarkfn, bu suyun köyde ziyan olup akan kısmı bszan göaleri yasîa doluyor, elinden kaZabıt kâtibi Fabridus ithamnaıtıeyl izmite getiri!ece'< ve susuzluk derdi bv sonra, svrotle bitmis olacaktır. okurken, Kraliçe, oturduğu iskemlenin leml birakıyor, ye'se kapılıyor; kenannda, parmaklannı sinlrll sinirll metanetini topluyor, yazısına devam eEv derdi ke, felâket şeklini ahnak. diyordu. Aylarca süren mahpes hayatı, dolaştınyordu. Çok kalabalık olan şahidlerin dinlen onu her türlü ıstıraba, hattâ ölüme İ>Ü3 tndır. Tahîiye davaları, evden, dük kânden çıkma protestoları alıp yürü mesi, ögleden sonra saat üçe kadar de alıştırmıştı. müştür. Yeni yeni evler, apartımanlar vam ettt Cetee iki saat tatil edildi, beşMahpusluğu sırasmda hakaretin her te muhakemeye devam olundu, geç valc fürlüsüne uğrıyan kraliçenin, hakkında yapıldığı halde. boş ev bulunamaması. te kadar yeniden şahidler dinîendl. Er idam karan verildiktcn sonra bile, son ekserisini memurlar teşkil eden kiracı ları, çok müşküî bir durumda bıraktefil gün g«ıe bir yığin çahid dinledl bir hakarete mukadderdi. ! maktadır. ler. Muhakeme ancak ertesi gece sona Mektublannı yazıp bitirdikten sonra, ] Hususî tesebbÜ9 sahibleri ve banka> erdi. yorgunluğa daha fazîa dayanamamış. lar İzmitte harekete geçerek ev yaptı Kraliçe, İM gün devam eden bu mflkarardığını, başının döndü racak olurlarsa çok kârlı bir gelir eld cadelenin yorgunluguna, hasta olmasına | ğünü hissedip yatağına uzanmıştı etrr.iş olacaklardır. ragmen, büyük bir metanetle karşı koyF a k a t u y u y a m a d ı , biraz jonra kaîktı. j Kocaeli bölgssinde sıtma ile sava: gelmek bilmiyen n u ı t u . Sonu blr titrlü Hizmetcisinin ısrarile bir Vîir iki iki kaşık k a5 ,V et ,t ; çok harareüi bir şekilde devam etmek. jahidler ifade verirleTken. dinleyiciler, suyu içti. Bir kaç günderıberi pek faza tedir. Kocaeli sıtma savaşı bsşkanlıi Krallçeyi daha iyi görebilmek İçin mü kan kaybediyor, sık sık çamasır değişsavaş ekipleri şehirde ve köylerde e^ temadıyen «AyaM kalk! Ayağa kalk!> tirrr.eğe mecbur oluyordu. Ayni ihtiyacı ev gezerfk sivrisink ürcmeiine meydan diye haykırışıyorlardı. Marie Antoinette, gene duymuştu. Karyola ile duvar ara veTmem?kt.e ve D.D.T. ile yapılan mü. her yaygarada ayafea kalkıyordu. Blr agömlrğini cadeleden çok iyi neticeler almaktadır ralık, şu sözti mınldandıgı duyuldu: sındaki boşluğa sığınarak, orada çıkarmak istedi. O sırada odanvn Bu sene İTT.utte sıtma olmaması ve siv. «Ahali, benl böyle yonnaktan acaba uiçinde, kendisini mütemadî bir göz hap risineklçre pek az tesadüf edilmesi bu •anmıyacak mı?> mü?bet çahşmanm mükâfatı olmuştur. Kraliçe hakkındaki ithamlann tama sinde tutan asker yerinden fırladı, koşKocaeli sıtma savaşı başkanlığı, haltu, karyolaya abanarak kraliçenin ne mıle lftiradan ibaret oldugn, bugün tapihl blr hakikattir. Bu iftiralarda, ihti yaptığım görmek istedi. Kraliçe, utanç |kı shTisineklerden korumak için aydınlatıcı reklâm ve neşriyata da büyüi lal mahkemesi o kadar ileri gitmişfi kl, içinde örtündü: Kraliçenin sekiz yaşındakl oglu ile cinsl Rica ederim efendim., müsaade önem vermektedir. Bu reklâmların münasebette bulundugunu blle lddia et edin de, çamaşırımı olsun şahid huzu içinde çok orijinal ve canlı olanlar: mek küstaiılıjını göstermişti. Çocuğu runda değiştirmiyeyim, namusımuza il vsrdır. Me?elâ bir cam fanusun içine iki küIrurnaaca sorguya çekmişler. ona evet tica ediyorum, diye yalvardı. çük su bardağı konmuştur. Bardağın dedirtecek şekilde sualler tertib etmişAsker ısrar ediyor, bana emir böyle, ler, agzından, manasını dahl bilmediği ne yaparsanız ben görcceğim, diyordu. bir gözünde Anofel, diğer gözünde Küleks cinsi canlı sivrisinek cevablar almışlardı. Hizmetçl kadının siper olması sayesin vardır. Kahvelere, umumî ye: Hâkim Herman, sorgıınun bu safha de, Marie Antoinette, askerin küstah esseselere ve dairelere ksnulan bu can6inda, Kraliçeden cevab alimayınca: bakışlarmdan kurtulabildi. lı reklâmlar, halkımızin geniş alâkasile Niçin c?vab vermiyorsunuz? İdam saati yaklaşıyordu. Kraliçe, besormuş, bunun üzerine Marie yaz esvablarını giymişti. Ayağında si karşılanmaktadır. îzmitte kara<:inek mücadelesi de başAntoinette, aya§a kalkmış. jstirab ve yah çorablan vardı. lamıştır. D. D. T. ile yapılan bu mücanefretten titreyen bir sesle, şoyle deHâkimler, idam kararmı okuyup bir deleden de iyi sonuclar elde edilmekkere daha tebliğ etmek üzere odaya gir te ve halkı çok iz'ac eden karasinek Cevab vermedim çünkü tabiat, bir dikleri zaman, kendilerini ayakta karlere, geçen senslere nazaran daha az anaya yükletilen böyle bir töhmeti ceşılıyan bu kadım, şapkalarını çıkararak tesadüf olunmaktadır. vablandırmaktan haya e:ler. selâmlamağa mecbur oldular. ^Hiç bir Kara3İnekle mücadele Için her esnaf Sonra dinleyicilere döndü, şu sözleri idam mahkumuna bu saygıyı göstermiş filit almağa mecbur tutulmuştur. Tlâclar Uâve etti: parasız verilmektedir. Ayrıca 500 filit Burada bulunan anneler vnrsa, on değillerdi. Zabıt kâtibi, karan okuyup bltlrdlk de umumî mücadelede kullamlmaktaların vicdanma sığmıyorum. Mahkeme salonu heyecan içindeydi, ten sonra, gayet uzun boylu bir adam, dır. kadmlarm agzından acı feryadlar yük kraliçeye yaklaştı: Ellerinizi uzatın, emrinl verdi. «eldi. Kraliçeyi alkışlamağa kimse cesaTEŞEKKÜR Marie Antoinette, bir dehşet ve isret edemiyordu, fakat kadınların halinOğlum Necdet Arısahn çok mühim hastayan hareketile irkildi. de öyle bir takdir ve merhamet edası tejhis eden Teş\"iklye Sağlıkevl sahibi Ellerimi mi bağlıyacaksınız? Kra lığını vardı kl, mahksme başkam ceîseyi bir Ibrahim ve Osman Güçer Ue Osman Ücere lın «"1leri bağlanmamıştı, dedive Sabahat Özgunerin tavassutile ameliyatını müddet tatil etmek zorunda kaldı. Hâkimler, cellâda: yaptırarak oğlumun hayatım kurtaran Gu*** reba Haitanesi kıjmetli operatorlerinden Ali Vazifeni yap, dediler. Muhakeme, blrinci gün on dört saat, Akdoğan ile Haşmet Koprulüye ve yar Cellâd, kraliçenin bileklerinden ya Rıza dımlarını esirgemlyen hastabakıcriara te;eklkincl gün de on iki saatten fazla sürkür etmeye sayın gazetenizin tavassutunu müş, savcı Poucruier'in, iddianamesini kaladı, kollannı arkasına bağladı. tekrarlamasından sonra, saat akşamın sımsıkı bağladı ki Marie Antoinette'in rica ederim. AU Arısal altısmda Kraliçenin müdafaa vekille gözleri yaşardı. Sonra, cellâd, kraliçe*** rınden Chauveau Lagarde söz almıstı. nin başından hotozunu çıkardı, gaçlarıSevgill babamız Dr. Ali Puad Bilglçin veMüdafaası iki gaat sürdti. Sözünü bl nı yakaladı, kesti, cebine soktu. fatı hasebile derin acımıza lştirak eden ve Saat on birde, ellerinl arkasına baglıtirdigi zaman, Kraliçe, avukatia yorulcenazesinde bulunan akraba ve dostlarımıza yan ipin bir ucu cellâdm elinde olduğu ayrı ayrı teşekkürlerimizl arza teessürümüz duğunu gördü: olduğundan gazetenizin tavassutunu rica Çok yoruldunuz, efendim, zahmet halde zindanm kapısmdan çıkan bed mânl ederiz. ettiniz, teşekkür ederim diye mınldandı. baht kraliçe, sessiz, büyük bir kalabaKızları: Hurünnija ve Kâmıran Bilglç Bu sözleri etraftan işitenler olmuştu. hğm ortasmdan geçerken başı öyle dik, Bir jandarma derhal Chauveau Lagard'ı adımlan o kadar metindi ki, elmacık * PRATİKMODERN ' tevkif etti. Biraz sonra, Kraliçenin öte kemikleri hafifçe kızarmış yüzünün solki müdafaa vekili de aynı âkıbete uf gunluğu da olmasa, onun ölüme doğru radı. yürüdüğüne kimse inanmazdı. Herkesin kendi kendine Radioyu Türkiyeye kaçmak istediği Füistin Arablan greve öğrenebilmesi için tertiblenmiş olan Refik Fenmen'in bu tercüsöylenen üç İngiliz subayı davet edildi mesi, 14 cüzde sona ermiştir. Şam 9 (A.P.) Tatillerini Suriyede Her cüzü 60 K. Cildlisi 10 lira. Kahire 9 (A.P.) Bugün, menfade geçirmekte olan FiHstin polisine menDeposu: Akba Ankara, Kültür sub 3 İnşiliz subayı hpkkmda, bugün bulunan Kudüs Müftisi Hacı Emin elKitabevi İstanbul ve her yerde Hüseyninin baskanlığında uzun bir otuŞam basınında dedikodu mahiyetinde nrm yapan FUistin Arab İcra Komitesi haberler çıkmıştır. Kastamonn Asllye Yargıçlıtından: Bu haberiere göre, Yahudi tethiş ha Birleşmiş Milletler Filistin Tahkikat KoTaşköprü Uzunkavak köyünden Tevmisyonunu boykota karar vermiş ve koreketlerine artık tah,mmül!eri kalrau yan bu subayların, Türkiyeye kaçmak nıisyomın yapacağı ilk oturum gününe fik Uluayın İstanbul Küçükpazar, Kata olduklarl ileri sürülraüştür. Hakikat tesadüf eden 16 hazdranda Füistin Arab rakol caddesi Bodrum sokak No. 1, kat te, Şamdaki emniyet merkezine müra larını umumî bir gTev yapmağa davet 3 de Kasım eşi Seher Bilir aleyhine, murisi Çavundur köyünden Satı Kösecaati ihmal etmiş olan bu subaylar Ha etmiştir. nin davalıyı 341 yılmda boşadığı halde lebde durdurulmuş ve Fiîistin^ geri Filistin Arab îera Komitesi, TahM nüfusça muamele yapılmamış olduğungönderilmiî! erdir. kat Komisyonunu «İngiltereye yeni bir dan talâkm sübutu hakkında açtığı dacins manda vermek üzere kurulan bir vanm yapılan duruşmasında: Lâtin Amerikada komünist teşekkül> olarak vasıflandırmıştır. Davah Seherin gösterilen adreste bufaaliyeti Komite taarfından yaymlanan tebliğ lunmadığı ve ikametgâhı meçhul buWashingt«n 9 (a.a.) 30 haziran tarihındsn itibaren, isiifa ile işbaşından de, Fıüstin Arablarmm, m&mlekete ya Iunduğu anlaşıldığından ilânen tebliayrılması takarrür eden Birleşik Ame pılan Yahudi muhaceretine son verilmesi, gat ifasma karar verilerek duruşma 26/ rika Diş İşıeri Müstesan Brar'en, bugün İnçiliz mandasmm nihayete ermesi ve 6/947 perşembe günü saat 14 e talik Temsikiler Meclisi tahsisat Komisyonu Fiîistinde bir Arab hükumeti kurulması edilmiş olduğundan davalmin meskur huzurunda yaptığı beyanatta, komü hususlarında ısrar etmekte oldukları be günde mahkemede hazır bulunması veya bir mümessil göndermesi, aksi taknistlerın Lfttin Amerikada, <nazilerin yan edilmektedir. dirde muhakemeye devam olunacağı ve beşincl kolundan çok daha büyük rdr Fiîistinde, yıkanırken kaçınlan bu husustaki davetiyenin divanhaneye tehlike» teşkil ettiklerini ve gayelerinin İngiliz askerleri asıldığı tebliğ yerine geçmek üzere ilân «batı yanm küresinde kargaşalık» yaTelaviv 9 (a.a.) Telaviv yakınında olunur. ratmak olduğunu söylemiştir. Bradsn, Lâtin Amerikadaki komünistlerin sayı Eatrr.agan yüzme havuzunda yıkanmakaını 570 bin olarak tahmin etmektedir. ta bulunan iki veya üç Ingiliz askeri. Şile Sulh Hnkok Yarfiçlıfından: Diş İçlçri Müsteşan, komünistlerin bu tedhişçiler tarafmdan kaçırılnujlardır. 947/116 memleKetlerde mühim mevkiler işgal Şilenin Darhk köyünd« mukim Haetmekte bulunduklarını ve tahrib siya Bir belediye reisi hakkındaki san Sayın ve arkadaşlarının davalı osetine devam etmekte oHukbrım ilâve cezanın affı larak Hasan Gül, arkadaşlan aleyhine etmisUr. açmış olduklan izalei şüyu davasının Ankara 9 (Telefonla) 393 sayılı Sultan Muradîn torunu Bulga kaor/inasyon kararile hükumetçe mü apılan yargılaması sırasında; Davahlardan Ahmed kardeşi Fatma, bayaa ediien yüzde 15 zeytinyağlarmı risîanda tevkif edildi Rahime, Ayşe, Ahmed karısı Hantmin Sofya 9 (a.a.) (Ozel) Bundan bir süresi içinde vermemek ve yeddi ema Darhk köyündeki ve diğer yerlerdeki kaç ay evvel şülyağı kpçskçıhğmdan netinde saklamamak suçlarından Ho adreslerine çıkarılan davetiyelerin tebdolayı tevkif edilmişken, serbest bıra. ran zeytinyağı fabrikası sahiblerinden liğ edilmediği ve bulunduklan yerlerin kılan Celâl Mahmud Refikin. şimdi de Edremid Betediye Reisi Cevdet hakkın meçhul kalrr.ası sebebile, gazete Ue altın kaçakçılığı v?pmiş olması üzerine oa Eremıd asiıye ceza yargıçhğınca 2|keyfiyetin ilânına karar veriimiş oldutevkif edildiği haber alınmışfır ?y iı gun hapsine ve 243 lira para ce j Şnndan. bu ilânın davrtiye makamma Celâl Mahmudun. Fultan f\î;,î3>'!ın veîaıreye dair verilip ktsin'eşsn kaim clmak üzere neşrine ve duruşmatorunu olmasım bahane eden razeteler, j j cezaların d a İ r d i l e k c e v e do£ 25/(5'1947 s?at 14 te ır.ahkemeye " 'I, bu haberi tetkik t k mİSyOnU bU önda > , ° ' bir | karan verileceği ilân olunur. (7649) tasarısı hazırlamışt!r. Leopold Levy'nin yeni bir sergisi ve resmimiz Yazan: Fîkref fidil Bundan on sene kadar evvel, Miliî rini teşhir etmişti. Bu sergi blr nevi Eğltim Bakanlıgı, Güzel Sar.atlar Akî kendisini takdim idi. Bu. aynı zamandemJsi resim şubesinin tedrisatını tan da, m^mleketimızde yüksdc kıymette Dir zim için Fransadan bir ressam getirt ecne'ol sanaUcârın açmış oldugu ilk sermişti. Bu ressam, Parisin en tanmaıiş i gi idi. Sergi Yaşayan sanat ki buna yirmi ressamının arasmda adı zikreai j ırıodern resim diyoruz hakkında ziyalen LeopoldLeAy idi. Güzel bir tesadüî j ıetçilere sarih bir fikir veriyordu. Bir eseri olarak LeopoldL,°vy aynı zaman, parça da hajret uyandınyordu. Çünkü da üstad bir hakkâk idi, Frans2nm o güne kadar, umumiyetle halk, modern 1914 harbl sonrası sanat hareketleri resim denilince akiına karmakarışık, içinde bulunmuş, o devTi yaşamış bulu çarpık çurpuk şeyler geliyordu. Halbukl bu gibi ı&simleri, bir taiım şarlatannuyordu. Her iyi sanatkârın muhakkak iyi bir lar yapar, kabiliyetsizliklerini bununla örtmeğe çalışırlardı. LeopoldLâvy'nln terbiyeci olması icab etmez. Fakat 1Abu sergisi, endişeleri bertaraf etti, halr opoldLev; 'd9 bu meziyet tabiatile mevka modern sanatm köklerinin klâsik ecud vM ve Türkiyeye gelir gelmez onun serlerUe olduğ'mu gösterdl. Onun serbu şahsl Irabiliyetlerinin ink'şafına şaBİsini t?kib eien genc sanatkârlarımıan hid olduk. sergileri bu kanaati takviye etti ve bö7Millî Egitim Bakanlığı ve Akademi lece mernleketimizde modern resim temahfilleri Leopo!dIje\'y'ye ltimad et lâkkisi inkışaf etti, yarleştl. mek suretile, bugün Avrupanın en ileri Aradan on seneye yakın bir müddît akademllerinden blrine sahlb olmam.za geçmiş bıılunuyor. Şimdi I^opoldLSvyzemin hazırladılar. Fllhakika, Leopold nin yeni bir sergi açacağını haber aliyogeldıkten sonra resim hususunia, ruz. Sanatkâr .bu müddet zarfında talebeier araanda büyük bir inkişaf. deizde yasadı, burada yeni erin bir anlayış görüyoruz. serler meydana getlrdi. Bu tablolan anEurada LeopoMLe\7'nln yambaşında cak nadir bir kaç kişi görebümlştl. Yal« ona kuvvetli birer yardımcı olan genc nız bu bakımdan 12 haziranda, Taksiaımualllmler kadrosunu zikretmek lazım de Fraıısa Başkonsoloslugu binasmd» dır. Haklkatte, tedrlsatı bu genc kadro r.çılacak olan bu seıgi, LeopoldLevy'nin idare ediyor. Fakat kadroyu tesbit eden ilk sçrgisi kadar eherr.miyet almaktadır. genc unsurları muallinüer arasına soian Fakat onun ilk ssrgisi nagı! memlekeLeopoldLevy'nin tavsiye ve tatbik et timizde resjn vadlsinde bir tarih teşkil tirdıği Eistemdu'. Bu sistemde bir ke ediyorsa, bu sergisi de resim cereyanl»» ıamet mi var? Hem evet, hem hayır. rmı takib edemedikleri için onlan in« Evet, zira, bu siîtem, Türkiyedeki Güzel kâra kalkışan ve tamamen cahill bu« Sanatlar Akademisl resim şubesini di lundakları Akademi resim tedrisatinı ğer yabancı akademidekilerüı evvelâ hi tenkid etmek salâhlyetini kendüerindo yükselttiiczasına, sonra da netice ve sanat ba gbren kimselerln seslerini kımından fevkine çıkarmıştır. Hayır, lerl bir devreye tesadiü etmek itibarile îdare için almacak olan 3 aded 400600 beygir takatlnde Dize! Santrifüj zira. bu sistem, sanat glbi enfüsi oir de yeni bir tarih teşkil eiecektir. Zltulumba grupu hakkmda 24 haziran 947 günü için evvelce tayin ve ilân eduen inkişafa tâbi bir şeyin tedrisatında, sa ra, LeopoldLe'vy, mümessilierlnden blri eksiltme tarihl 22/7/947 gününe raslayan salı gününe kadar uzatılmıştır. dece bir takım umumt kalıblara bag'an olduğu moJern resml, boş lâflarla daIstekliler o gün saat 16 ya kadar tekliflerıni kapalı mektubla mayıp, şahsl imkânlann teşvikına mll ğil, yağlıboya. gravür, desen ve suluboMuamelât dairesi şefliğin<» verebihrler. Idare bu ıhaleyi yapıp yapm3makta raade etmi;tir, ve bu bakımdan Ko ya eserler teşhir ederek müdafaa ede» 17005) serbesttir. cektir. Lâkin böyle blr lddla hiç bir valomb'un yumurtası kadar basittlr. iıit LeopoldLevy'nin sergisinde didakİs'.e bütün bunlan bilip, anlayıp tik eserler göreceğis manasına. alınmamemleketimizde tatbik ettirmek Leomalıdır. Orada ancak blr sanat zevîd poldLâvyye mazhar olmuş ve onun bu taiacağ^z, ve bu zevk ancak derin ve rada anlayışlı blr muhit bulması sayekuvvetli bir bilgi, blr zevkl selimin moysinde inıkân dahiline girmistir. vaları olabilir. LeopoldL6vy, memleketimlze geldlği (Türkçe) (Frans^zca) vakıt, bir resim sergisi yapmış, eserleFikret ÂDÎL Siremalarmda YARIN maHne'erden IHnaren E£İCİHNEDİRBU2 Istanbul Sular İdaresincîen: ŞARK ve E § Ismarlama çocuk davassna başlandı MİREİLLE BALİN GİLBERT GtL JULES BERRY Âşığını cinayete sevkeden vicdansız bir kadînın meş'um aşkı.. Vicdan azabı içinde kıvraran bir katilin ıstırabı... Prodüksiyon: K U R F İ L M îstanbulun en serin sineması olan Pangallı İ N G İ 2 büyük SİNEMASINDA film birden 1 2 ö L Ü M E K A D A R BETTE DAVİS GEORGE BRENT HUT.IPHREY BOGGART RADİO ve TELEVİZİON tır. Fatma Diinkü celsede, sanıklavdan Temizkan gelmediği için mub.akenıe gıyabmda ve diğer sanıkların ötıünde aBu Akşam Aksaray çık olarak yapılmıştır. A Y N U R Bahçesinde Sanıkların hüviyetleri tesbît edildik. ten sonra sorgulara geçileceğı sırada Yüksek ses sanatkârı Gazelhan söz istiyen sanıklar vekili Sadi Rıza A Y D A S Ö N M E Z Dağ: ve arkadaşları. Ahmed GÜLDÜRÜR, « Bu davanın neşri tahkikat sıraEyüb SABRİ, Tevfik İNCE birükte. smda menedilmiş ve hazırlık sorgusu YIKILAN YUVA Bonunda bu karar kaldırılmışü. Bu da. Komedi 3 perde ve zengin varyete vanın, ailevî ve içtimaî bir mesele olmasından ötürü neşrinin men'ini isterim.» demiştir. Savcı Ali Kemal Kamal ise bu gibi davalarm neşrinin men'ine dair kanunî hiç bir lüzum olmadığuıı ileri sürerek kararı mahkemenin takdirine bırakmışKuzey Avrupaya gelecek tır. Amerikan filosu 1 Yozgad II merkezinde inşa edilen Hiikumet Konağı bahçe Mahkeme heyeti de, sanık vekilini' talebinin reddine oybirliğile karar Washington 9 (a.a.) Bugün Wa(toprak; tesviyesi; taş duvar ve böİiim yollan yapımı vesaire) ona bu vermiştir, rımı olup bedeli keşfi 29994 lira 6 kuruştur. (Yirmi dokuz bin dokuz Doktor Asım Onur, sorgusunda ?un shingtondan bildiıildiğine göre, New Jersey ve Vlsconsln zırhlılarile, Ranyüz doksan dört lira altı kuruştur. ları söylemiştir: dolph ve Pearsage uçak gemilerf de daFatma Temizkanla Yakacık hil olmak üzere 8 Amerikan harb ge2 Eksiltme, 30/6/1947 tarihine raslıyan pazart«si günü saat toryomunda görüştüğümüzde hâdisenin misi, Avrupanın kuzey sularında yıilılt 15 te Hükumet Konağında Defterdarlık odasında müteşekkil ko içyüzünü kendisinden öğrenmiştim. Eir cevelânlan esnasında, İngiliz ve İskanmisyon tarafından kapalı zarf usulile yapılacaktır. çocuk temin ederek hastaneme geldi ünav llmanlannı zlyaret edecektir. 3 Eksilfcme şartnamesi; mukavele ve keşif evrakı Defter Bunun üaerine çocuğun müessesemizde Bu gemiler, Deniz Harb Akademld doğduğunu söylemesinin blr suç oldu talebesinden 2140 namzed Ue 200 Harb daTİıkta görülebilh1. ğunu söyledim. Kendisi bana, bu işin Okulu ihtiyat subayını hâmil olarafc, 23 4 Bu ijin eksiltmesine girebilmek için isteklilerin 2250 lira hakikatini bir mektubla yazıp vereceği' haziranda Rosythse geleoeklerdir. Har» ni söyledi ve «icabında ibraz edersinizj biye subay namzedleri, 1937 yılmdan» geçici teminat vermeleri lâzımdır. Epeyce rahatsız olduga için ta beri ilk defa olarak şlmal Avrupa sola3 isteklilerin bu işin teknik oneminde muadili bir işi iyi su dedi. rafımdan yazılmasını rica etmişti. Dik rında tallm göreceklerdir. rette başardığını ispata yarar belgelerile birlikte ihale gününden en te etüği mektubu yazdım. Bunu temize Nevyork'ta büyük bir az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Vilâyete başvurarak bu çekip ertesi günü posta ile göndereceğini söyledi ve yazdığım müsveddeyi a !§in eksiltmesine girebilmek için ehliyet belgeleri almaları şarttır. tren kazası 5 lıp gitti. rEtesi günü kocasi elinde bu Istekliler,. eksiltme şartnamesinin 34 üncü maddesinde verilen mektub müsveddesi olduğu halde çıka NewYork 9 (AJ .) Bugün blr marşandiz treni, Potsma'a yakm bir 'zahat dairesinde hazırlıyacaklan yüklenme mektublannı ikinci mad geldi. Karısının çantasinda buhnuş mevkide NewYork merkez demiryolu dede yazılı saatten bir saat evveline (saat 14) kadar alındı karşılı müsveddeyi. Fatma Temizkanın • iddia şirketine aid bir yolcu trenine çarparak ettiği gibi kendisinden 5 bin lira aJmış katan takriben 150 yarda sürüklemiç;mda komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. değilimdir. Yalnız kocasi Ahmed Kemal tir. Postada olan gedkmeler kabul edilmez. (7662) Temizkandan 7 günlük hastane masrafı ilk haberiere göre, 50 yolcunun yaraolarak 350 lira almıştım. Fatma hastalandığı bildirilmektedir. nemize geldiğinde nisa! muayenesini yapmadım. Sadece sari bir hastalığı oErkek şampiyonlan geçen up olmadığı noktasından sathi bir mukadın yüzücü ayene yapmıştım. Nisaî muayene arzu Marsilya 9 (AP.) Dün burada ve talebe bağlıdır.» yapılan yüzme müsabakalaıında, Hastane başhemşiresi Hikmet Soysal tanınmış erkek ve kadın yüzüeüierin ıştirak da çunları söylemiştir: ettikl^ri 100 metre sırtüstü yüzme yaFatma, hastanemize kucağmda rışını, Danimarkplı Karen Han:p koçocukla gelmişti. Fazla kan zayi edip layca kazanarak erkek rakib'ıerinı daîdaremiz ŞişU Tramvay Atölyesi Için «5» tornacı. <5» tornacı çırağu aayıf düştüğünü söyliyerek hastanede «5» marangoz, «3» elektrik tesviyecisi ve '2» frezeciye ihtiyacımız vardır. Kendi yatacağını bildirmişti. Bir hafta yattı ve hi yenmiştir. Kadın şampiyon bu mesîfeyi bir daerine imtihanda gösterecekleri ehliyete göre yemiye verilecekür. onra doğum kâğıdı istedi. Benim sorkika 18 saniyede yüzmüştür. Bundan I İş yeri Ue işçinin evi arasmda muteber olmak üzere meccant tramvay duğunda kocasının ve kendisinin nüsonra, yapılan serbest stil 200 metre pasosu, fus kaydı için meşgul olacak vakitleri karma yüzme yarışına da iştirak eden 1 olmadığını ve kendisine bir lyilik cl kadın şampiyon, 2 dak'iîa 33 saniye ile Yüzde yirmi beş pahalılık zammı, mak üzere doğum kâğıdınm verilnssi ikinci gelmiştir. t Aile reisine ayda 15 on beş lira aile zammı, ni istedi. Kâğıd kendisine verıldi. Has\ Beslemeğe mecbur clduğu aile efradma ayda beşer lira afle zammı, i Mesai saati haricinde çalıştırılanlara yüzde otuz zammile fazla mesai ücreti, aneden çıktıktan bir ay sonıa îki ka Afganist3nm millî hayramı dınla iki erkek geldiler ve Fatmamn Ankara 9 (a.a.) Afganistanın millî ! Çıkardığı işe göre ayrıca is primi, adresini sordular. Erkeklerden biri ya bayramı münasebetile Cumnur Başka. Altı seneye kadar her sene beş kumştan günde otuz kuruş kıdenı zammı, nındaki kadmlerdan birini gi.^tererek nı Tsmet înönü ile Afganistan Kralı Ma Haftada bir gün ücretll hafta tatili. çocuğun hakikî annesinin bu kadm ol jeste Mohammed Zager Şah arasındî Bir kap yemek ve yarım ekmek meccanen verildiği gibi hastalık zamanmda duğunu ve çocuğu karnında 9 ay taşıyan tebrik ve teşekkür telgrafları teati ediltedavi ve üâç masraflan da idareye aiddir. bu fakir kadına Fatmamn hiç bir yar miştir. 0 İş elbisesi, palto meccanen verilir. dımda bulunmadığmı söyüiyordu.» bir şey bilmcdiğini söylem jtir Askeılikle ilgisi olmıyan isteklüerin lüzumlu vesikaîarile birlikte idarenin Hastabakıcı Flober ise çocuğu oto , Dava, san'k Falma Temiısariin ihza,Ietro han beşinci kattaki Zat İşleri ve Eisil Müdürlüğüne müracaatleri lüzumu mobilde Fatmamn kucağmian ahp çej ren celbi için başka güne talık edilmîs. •ildirilir. (7671) cuk odasına götürdüğünü ve başka hiç tir. D E H Ş E T D Î Y A R I (Türkçe ssdü) JOHN WAYN MARTHA SCOTT Baştarafı l ind »ahi/ede sım Onur da (iddiaya r.azaran 5 bin lira mukabilinde) bir doğum kâğtdı vererek çocuğun Şifa Yurdunda FatiT.a Melâhat Temizkan tarafmdan doğduğunu tasdik etmişti. Bu işin içyüsü meydana çıktıklsn sonra hâdise Adliyeye tntikal etır;iş ve başta Ortaköy Şifa Yurlu sahibi doktor Asun Onur olmak üzere Fatma Melâhat, hastane başhemşiresi Hikmet Soysal ve hemşire Floner Abroyar haklarında kanuni takibata gegilmişti. Sanıklar hakkuıda aç'ian sahtecilik ve neseb değiştirme davasma dün ikinci Ağırceza mahkemesinde taş^nimış İSMAİL DÜMBÜLLÜ TİYATROSU Yozgad Ilincîen: Yapılacak İ ş : Yeni Delhi 9 (a.a.) B.B.C. muhablrinin bildirdiğine göre, bugünkü bellrtlerden anlaşıldıgı üzere, Hindistandakl bütün siyasl partiler .bir haftaj'a kadar iktidann devredilmesl hususundakl tnşiliz tekliflerini resmen kabul etmiş olacaklardır. Yeni Delhiye gitmek üaere yolda olan Biıleşik Anierikanın Hindistandakl yeni büyük elçisi, fîingapurda demecda bulunarak Amerikalıların, Hindlilerin istiklâle kavusmak arzularma karşı gsrlş btr anlayış gösterdiklerinl söylemlştir. Büvük elçi şunlan ilâve etmiştir: « Hindistanla Birleşik Amerika •• rcsında bir dostluk ve ticaret andlaşması yapmak hususunda müzakerelar cereyan etmektedir.> Amerüan büyük elçisi, 20 haziranda Yeni Delhlye varmış bulunacaktır. Müslünmn Birliği, İngiliz plânınl kabul etti Yeni Delhl 9 (a.a.) Müslüman Blrliği Konseyi, Lord Mountbattenln tekltf ettiği pîânı kabul etmiştir. Yeni D e l h i d e kanşıkhklar Yeni Deîhi 9 (A.P.) Müslüman Birliğine muhalif olan Müslüman^ardaa müteşekkil bir grup, bu gece Birliğin yapmakta olduğu toplantıya müdahal* etmiştir. Çıkan ksrışıklıklar neticesind* bir kaç kişi hafifçe yaralanrrr.ştır. Po» üs. kagvayı bastırmak için göz yaşar» tan gaz kulîanmak zorunda kalmıştır. Hindistanla Amerika arasmda miizakereîer İŞÇİ ALINACAK istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog