Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

10 Haziran 1947 CUMHUKÎYET ö ısr Türk Irak andlaşması H A T İki bakımdan beğenmedik Baştaraft l inci sahifede sebebden beş yaşındaki oğlunu Macaris< Macanstanın, vukubulan degi tanda bırakmakta tereddüd etmediğini iyasada bir takım endeksler slklik yüzünden parlmanter demokrasi bildirmiftir. Bundan sonra Nagy ,birbelirmiş. Arkadaşlardan birisi esasından uzaklaşmaması ümidindeyiz. denbire «Macar demokrasisini devir | «Büyük Doğu» adlı mecmuanm son yazısında bahsediyordu. Bu Aksi takdirde bu hal, İngiliz . Macar mek için suikasd hazırlamakla>, itham • neşriyatııu iki bakımdan beğenmedik. nıünasebetleri üzerinde ciddi aklsler u edilmiştir. Ba§bakanın derhal Macaris endekslere göre hayat ncnzluyormuş. İ n • Birisi, bu çeşid yazılara ve sözlere yandırabilir.> tana dönereli İstifa etmesi taleb edil şallah. Bütün temennimiz bu. Yalnui j edna mertebe iştirak eden Türk kalDiger taraftan Amerikacın, Macar miştir. Nagy bu izahaü verdikten son hayat pahalılî^ı ve ucuzluğn bir hesab, : madı. Maşerî vicdan bunları beğcnhükumetinin lsttfasına aid vesikalann ra istifa etmeyi reddettiğini bildirerek, bir emsal veya endeks işi değil, bir mü: mez. Neşrinde yüzde yüz isabetsizlik şahede meselesidir. Hepimiz bu ucuzluktndisine gösterilmesine aid talebi, So<r sözlerine şöyle devam etmiştir: Bağdad 9 (a.a.) Irak parlamento; var, şuursuzluk demesek bile! İkincisi ğu duymadıkça bütün endeksler meteyetler tarafından reddoiunmuştur. RU3 «u, dün 14 e karşı 87 oyla TürkIrak c Bundan az zaman sonra Macarislik etmez. • uzun bir ilim ve edeb hayatnun or General ^adirof, Amerikan askerî heandlaşmasmı kabul etmiştir. Andlaştanm Bern'deki elçüiginin komünist teEvvelâ şuradan başlayalım: Bir takım • tayerinde kazayi siyasete uğrıyarak yeti başkanı General "VVeers'e, bir mekma, saylavlar arasında cereyan eden mayüllü küçük memurlanndan biri, Bu jiyecek maddelerinde ucuzlanaa vardır. • bir çeyrek asır vatan sevgisi,* devlet tub göndererek vesikaların kontrol konhararetli tartışmalardan sonra kabul dapeşteye bir telgraf göndererek, isti Bmüax yumurta ve et gibi eeylerdirj seyi ile bir alâkası bulunmadiğını ve Edlrne 9 (Hususl) Komüniat Yu mekte ve erteei sabah trenle tetoar va : sevgisi ve millet sevgisimlen mahrum edilmiştir. fanın elinde bulunduğunu bildirdi. Bu Bnnun sebebi hayat pahalüığının düşonun için bıınlan verenıiyeceğini biidirj kalmış olan Doktor Rıza Te\fik gibi nan çeteleri, hududunruza yakin bazı zifesl başma dönmektedir. haber derhal bütün dünyaya yayıldı ve mege başlayışından değildir. Buna da Irak Dış İşleri Bakanının beyanatı Yunan iöylerine yaptıklan baskınlara miştlr. Atina 9 (AJ>.) Yunan Umurnl A : bir felekzedenin yirmi ikî sene evvel Cumhur Başkanı, yeni Başbakanı tayin size bir kotü haber vermek zevkı için Kahire 9 (a.a.) Anadolu Aj'ansının devam etmektedirler. Öğrendlğime gö saylş Bakanlığı tarafından bugün ya • harimi ıstrrabmdan düşmüş bir «ceAmerika hükumetı tarafmdan Mos etti Fakat ben hakikatte bundan altı yazmıyorum Hâdise şu: özel muhabiri bildiriyor: re, çetecllerln Karaağaca yaton Çörek yınlanan bir tebliğden, Yunan çeteleri • nin» i, sahibinin dahi muvafakati olkovaya gönderilmek üzere hazırlan gün sonra İEÜfa ederek küçük oğlumun Irak Dış İşleri Bakaru Fadıl Gamaliye Bngün yumurtayı 5 6 kuruşa yemenln, bu hafta sonunda Atinanın takriköye yaptıklan baskın sırasmda kaç• madan. kimsesiz bir «nevzad» bnl makta olan protesto notasının İngilte bana iadesi mukabilinde vesikayı IsviçBağdada hareketinden önce, Turkiyemizin sebebi buzhanelerin yumurta al» re tarafından tasvib edilmiş olduğu hamaga muvaffak olan bazı köylüler, hu ben 80 mil kuzey batısma düşen Delphl | muş gibi ortaya alarak milletin kare sınırında Macar komünist memurla mamalarmdandır. Peynir tüccarlan, soIrak andlaşmasının Irak parlamentosu ye akın yaptıklan ve Parnaa dagında ber verilmektedir. General Marsrnll, tarafından tasdik olunması hakkında ne dud üzerindeki pazarkuleye iltica et bazı köyleri ya£ma ettikleri öğrenll | padığı bir eski hesabı kurcalatmaya rına teslim ettim.> ^ukhara depolarım peynirlerle doldurbugün notayı Cumhur Başkanı Mlster mlşler ve geceyl orada geçirmişlerdlr. • yol açmak. düşündüğünü sordum. oRusIar Hitlerin izinde yürüyorlar» muşlardır. Depolar da bunu tercih eU , miçtir. Truman'ın tasvibine arzetmiştir. NoBunlar, sllah sesleri kesilir kesUmez, \ Bu hareket, ne maksadla yapılmış Londra 9 (A.P.) Muhafazakâr mededirler. Çünkü bir teneke peynir, Bakan, bana, andlaşmamn akdinin ve köylerine dönmüşlerdir. . Yüzbaçı Dlamandls'in komutasındakl tanın çok şiddetll olduğu ve Macaris• olursa olsun, hepimizi çok mustarib tasdikının, dostlukları diplomatik vesitandaki hâdiselerin Yalta anlaşmasını Daily Mail gazetesi, buş'inku başyazı tuttugu yer ve ödediği ticrete göre de* 200 klgUlk bir çete, bu mıntakadakl faGelen yolculann söyledigine göre, ko aliyetini yeniden arttırarak, bir çok : etti. İşte istemediğimiz basın hürriihlâl etmiş olduğundan bahseüi£i, İn sında, Rusların «Hitler'in izinden yü poların daha ziyade işine gebnekte, okalarin anlatabildiğinden daha samimî İ yeti budur. Daha doğrusu, basın hürınünist çetelerin en fazla zulmüne hegilizlerle Ruslardan ve Amerikalılardan rüdüklerini. ileri sürerek, Macaristan nun için daha çok j e r tutop daha aa ve daha derin olan iki memleketin haköylüleri öldürmüş ve yangrnlar çıkar: riyetinin asla beğenmiyeceğimiz kulmüteşelikil bir tahkiiat heyetlnln teş daki son hâdiseleri «Moskıvadan ilham para veren yomurta sandıklannı almakikî hislerinin ancak hafif bir aksinden def olan kimseler köy ötretmenleri ile mıştır. Bu çetenln, bir kaç hafta önce alan bir ihtilâl» olarak tavsif etmekte maktadırlar. Böyle olunca yumurtanın kilini istedlgi anlaşılmaktadır. ibaret olduğunu söyledi. DJŞ /şleri Ba muhtarlardır. Bu yüaden Yunanlılann Agrafa rnıntakasındaki harekât sıraan : lanış şekli budur. dir. Son zamanlardaki ya7ilarile, Rusya bn, bol zamanında onu ucuı yemekteyiz. kanı, bununla beraber andlaşmanm e Maras köyü öğretaıenl, her aişam tren da dagıtılan âsi kuvvetlerine mensub Peşteden verilen haberlere göre, Malâkin kiş aylan geldifi zaman buzhana hemmiyetinin Türkiye ile diğer Arab le Petyaaa glderek geceyl orada geçlr olduğu tahmin edlimektedlr. carlstan seçim kanununu değiştlrmek aleyhinde şiddetli bir neşriyata eiriş yumurtası bulnnmıyacağından yumnrmiş olan gazete şöyle demektedir: devletleri arasında diplcmatjfc münaüzeredlr. «Hitler'in bundan on sene evvel yap tayı belki 30 kuruşa yiyeceğiz. Şimdiden sebetlerin maddileştirilmesine b'r örnek Diger taraftan faşlst temayüllü diye tıklarını bugün Rusya aynen tekrar et roalumuniız olsuıt. teşkil etmesinde olduğunu belirtti. 50 Itişlnin muhakemeye verilâikleri bilmektedir. Yahıız, mahiyet aynı olmakEte gelince; biraz sonra et daha ı i i Garaali, Türkiye ile Irak arasmdaki diriliyor. la beraber usul başkadır. Hitler, bu işl yade ucuzlayacaktır. Mütehassıslar ifa Baştarafı l Jnci sahifede dostluk bağlarınırı tarihta pek uzaklara Yüz milyon doların ne kadan Tür. Eski Macar Başbakanı, nasıl istifa dışandan işgal hareketile yapardı; Rus desine göre bu sene knru ot ve saman vardiğım ve esasen bunun temeileri yuğuran ve kazanduan vasıtadu:. Zira kiye kuvvetlerine harcanacaktır? ettiğini anlatıyor ya ise aynı şeyi, halen işgal altmda bu fiatı yüksektir. Hayranlan yeşilliklö Bafmaicdleden ievam oin, Kral Faysal tarafından da sağlam böyle bir destekleme olmadığı takdirde Henüz tesbit edümemiştir. Esasen Cenevre 9 (a.a.) Bu şehirde topbeslcmek imkânı kalmayınca çogu hay» bir şekilde atılmış olduğunu hafcrlata lizimki gibi bir vazifenin başarılması biz, bununla meşgul dağiliz. Bu konu dehasıru yanyana getirebilmek için, lanan bir basm konferansında, eski lundurduğu yerlerde yapmaktadır.» van sahibleri koyunlarını satacaklardır. ile bizzat Büyük Elçi Vilson meşgul o insan ne kadar negatif bir akıl merak, şunları ilâve etti: Son dakika: Sıra Avusruryada mı? çok güçtür. Macar Başbakanı Nagy, kabinesini düPiyasada kasablık hayvan çoğalınca ta« lacaktır, < Asla bozulmamış olan müşterek kanizması taşımahdır, vannız kıyas şürmek için saht« bir vesika hazırlanHava Heyetlmiz, Türkiyeye geleliberi Londra 9 (B.B.C.) Vıyanadan ve bii et ucnzlayac&ktır; {akat yumurtada dostluğumuz, andlaşmanın akdi üzerine Türk Hava Genelkurmayı ile müzake Hava meydanları iaşaatı da, baş ediniz. dığını bildirmişür. Nagy, İsviçrede bu rilen haberlere göre Başbakan Dr. Figel, hissedilecek sıkıntı kış aylarında et için yeni bir devreye girmektedir. Bu dev relerle ve memleketin şark kısmma bir kanı bulunduğunuz heyetin sa'.âhiyeü lunan kızını ziyaret etmek için Maca kabinesine daha fazla komünist almak de aynı şekilde kendini hissrttnecck, Fakat, sebebi ne olursa olsun, Atarede her iki millet, andlaşmaya bütün seyahatle meşgul olmuştur. Yann, garb dahilinde midır? ristandan hareketinden önce, solcu par için \nıkubulan teklifi reddetmiş ve ko yazın kesilmis olan hayranların, kış pi« mızm manevî varhğı bahis mevzuu amelî değerini vereceklerdir.» tilerin liderlerinin kendisine o esnada münistlerin istifa etmesini istemeleri yasalarındaki boşlufn, piyasanın yük Aramızda hava inşaiye mühendisi tarafma geçmeğe hazırlanıyoruz. Doğuolduğu zaman Türk gencliğinin gös herhangi bir siyasî karışıkhk ihtimali Gamali sözlerini bitirirken, Birleşmiş iizerine istifa etmiyeceğini, ancak mil selmcsinc sebeb olacaktır. Bundan baçka ya yaptığımız seyahati teferruath bir albay Bauer'in de bulunması, mevkiMilletler teşkilâtında Türk delegesinin, terdiği hassas alâkada ben yalnız bulunmadığı hususunda tcminat ver let tarafından demokratça istendiği tak süt hayvaniarımn kesiüşi, zaten pahall lerinin tayini vesair hususlarda yakınArab tezini o kadar açık ve dürüst bir şekilde anlatmak isterdim. Fakat eminim dan alâkadar olduğumuzu gösterir. milletimizi o büyük kahramana bağ diklerini söylemiştir. Eski Başbakan, bu j dirde istifa edeceğini söylemiştir. olan süt mamulâtını yukseltecektir. Buşekilde desteklemesinden dolayı, Arab :i bunu yapmamaklığımın, güvenlik sena karşı ne yapmak lâzımdır? layan sevgi kudretini görüyorum. Whit ve Westinchouse'un Türkidelegelerinin duydukları derin memnu ıeblerinden dolayı olduğunu anlıyacak Yumurtaeılar, yuınurta ihracını istee bana hak vereceksiniz. Yalnız çunu yede kuracağı sivil hava meydanları Yeni yetişen nesillerin yüreğinde bu niyeti belirterek şöyle demiştir: mektedirler. Belki celepler hayvan ih« inşaatile de alâkanız var mı? Bu mey kudretin yıldan yıla arttığını farketc Bunlar büyük bir ehemmiyet at söyliyebilirkn ki blz, tam bir samimiyet racını da isteyeceklerdir. İlk nazarda ba danlar için tavsiyelerde bulunacak nu mek, onu elle tutarcasına ölçmek, Bojtaraft 1 inci sakifede Baştarafı 1 inci sahijedt talebler baklı gibi görünür. Mademki fedilmeğe lâyık olaylardır. Çünkü Arab ve açıklıkla, dostlukla, misafirperverlikle sınu? insana, anlatılması güç bir iç ferahna kadar dolu olan tramvaya ön tadünyasmda mesud ve derin tesirler u :arşılandık. Bunlar Devlet Havayolları tarafın. hğı veriyor. Kendimizi daha inandı, aftan binmiş. fakat kocası Hilmi Şe birlerine bağlı ve tam manasile kardeş ihtiyaçtan fazladır, mademki çok ncuzysndıran bir hareket tarzının tezahüTiirk hava kuvvetlerfnin kabiliyetleri milletlerdir. Ne yazıktır ki bu hakikat, lanuştır, dışarıya satalım da^. Fiatla? dan yapılmaktadır. Doğrjdan doğruya daha güvenli hissediyoruz. Yanna ner diğer kapıdsn girmek imkânını rüdür.> hakkında kat'! netioelere varabilmek için ancak asırlarca sonra Atatürkİnönü ve biraz yükselsin. Lâkın kışın bnnun tepalâkalı değiliz. Ancak bu harbde görül bulamadan araba hareket etmiştir. Bu korkusuz, tereddüdsüz bakıyoruz. henüz vakit erkendir. Ancak, bazı kaVenizelos gibi büyükler tarafından tak kisini dışan piyasa değil, halkımız çe«Andlaşma, bîr devletin yayılma düğü üzere Türk hava kuvvetlerinin de, surt?tle hanıile kadm, kocarmdan evvel naatler edinmiş bulunuyoruz ki eminim, lcabında bu sivil hava meydanlarmdan dir edilebildi; Onların sağlam bir temel kecegine göre bari bngünkü ocuzloktan Bir mütareke sabahı Samsunda plânlannı önliyecek» Karagümrüğe gelmiş, burada tramvaybunlar değişmiyecektir. Hava kuvvetlefaydalanması tabiidir. karaya ayak bastığı gün Mustafa Ke dan inerek yalnız başına Karabas ma üzerine kurdukları dostiuk ve yakınlık, isfifade etmesine imkân vermek daha Bağdad 9 (AP.) Eski Irak Başba. gün geçtikçe gelişmektedir. Zaman ve haklı bir hareket oltır kanı Hamdi Paşa ElBeşuşî, dün gece rinizdeki gerek subayların, gerei erlemal bir başlangıcdı; Sakarjayı ka hallesindeki evinin yolumı tutmuştur. Harbdeki vazifeniz neydi? rin gaye birliği, çalışma hızlan ve zetşte bugün geçici ve elimizde olmıyan hâdiseler, milletlerimizin daima beraber Associated Press muhabirine verdiği Hk üç yüında hava genelkurma zandığı akşam, Gazi Mustafa Kemal Ay?e Şener, böylece yoluna devam ebir demecde, Türk . Irak andlaşmasına kâları, üzerimizde büyük bir tesir yap yı başkan vekili idim. Son yıllarda, Ital bir başlangıcdı; milletimizin varlığını derken, tam Âdembaba sokağımn ba olması lâzım g«ldiğini teyid etmiştir. ânıillerle göriilen nadir ucuzlamaiann mahiyeti bu olurken, meselâ zeytin gibi, ?öre, Irakın Türkiyeye yapacağı yardı mıştır. yadaki 15 inci hava kuvvetinin komu tazeîiyen inkılâblan tamamladığı za ş:nda, o civarda bir evde oturan Ömer Menfaatlerimiz de müşterektir. Başında General Zeki Doğan, General mm İngiliz veya Amerikan emperyalizİki milleti ne kadar yakınlaştınr ve «eytinyafı, sabun ve sagyagı gibi madtan vekili idim. Bu, uzun menzilli stra man Kemal Atatürk gene bir baş Keskin adında bir adama rastlamıştır. dcler pahalılanmaktadır. Bunların u mine hizmet değil, tbajşka bir devletin Göksen, General Uçaner gibi komutan tejik hava kuvveti idi. Ağır bombar langıcdı. Scn derece sarhoş btr halde olan Öra*r âdeta hududsuz bir hale getirirsek hem cuzlaması için de hükumetçe veya bele» lan bulunan herhangi bir teşkilâtın, anyayılma plânlarına> karşı bir tedbir dıinan tayyareleri ve onları himaye eKeskin, yalnız başma yoluna giden Ay memleketlerimize, hem de dünya sul diyelcrce bir tedbir aJınmamaktadır. O, hayatnun her hamlesinde oldumahiyetind« sayılabileceğini söylemjş cak bu kadar sağlam ve güvenli olması den avcı kuvvetlerile Avrupadaki bühuna o kadar hizmet etmiş olacağız. Dünya, her ne pahasuıa olnna olsun * Şenere sarkmtüık etmiş. fakat gene zaten beklenirdi. tir. ğu gibi ölümü ile de bir başlangıctün muharebelere iştirak etmiştir. Benim şimdiye kadar yaptığım temas hayatı ucuzlatmağa çabşırken biz işlekadm kendısini azarlamıştu". Sarhoş aÜmidimlz şudur kl halen Türîdyede Türk havacılarını ve pilotlarmı na dır: Bütün kalbile inandığı ve bütün dam, Ayşe Şeneri güzellikle yola getl lardan edindiğim intıbalar, pasaport ve rimizi nazariyelere bağlamış beklemek» bulunan Amerikan hava kuvvetleri EU sıl buldunuz? gayretile hayata hazırladığı genclik, remİ3'eceğinı anlayınca bu defa işi zor döviz işlerile diğer bazı formalitelerde teyiz. Daha tnhafı, ueuzlamak istidadınl bayları, son harbde Amerikan ve Müt Harikulâde.» Gerek avcı, gerek büyük eseri koruyacak, yaşatacak ve bolığa dökmüş, sokagın çok tenha olu karşılıklı kolaylıklar gösterihnesini, Tür gösteren bir takım maddelert ucuzlattefik hava kuvveüerindekl tecrübeler» bombardıman, gerek nakliye işlerinde. daima ileriye görürecektir Fırtına şundan da lstifade ederek hamile kndını kiye hükumetinin de samimî olarai arzu mıyacak kararlar bile veriyoruz. Mesedayanarak Türk hava kuvvetinin daha ki kabiliyetlerini bizzat yakından gö lar, boraJar ve jangmlarla güreşmek tollarından yakalayarak â yenl kalayın ııcuz gelecegini derpl? silrkü'.emege ettiği merkezindedir. müeseir bir hale gelmesinl sağlıyacak, rerek anladım. Yunan milletine karşı her tarafta sevden Ticarct Vekâletl, eliude eski kavar. kalkmıştır. Bu vaziyet karş'smda gene Baftarait l tnci »ahifed* bazı tavsiyelerde bulunacak ve b a a gi ve yakınlık duyguları ile karşılaş layı olanîarm bunları Ticaret Ofisine satGeneral, bu aırada yamndaki subayın ksdm bir yandan kendisini mütecaviBu tamim uzerine Ankara Vilâyetl, malzeme temin edecektir. Zafer sana, Ata yavrusu! tım. Bu arada Türk basınırun, Yunan masını teklif ctmekte, böylece yeni ncuı kendisine söylediklerini de gazete;i\ere zin elinden kıutarmağa, öte yandan da Demokrat Parti Genel Başkanlığına gönmeselelerine gösterdikleri yaiın alâkaya malı, eski pahalı ile kanştırıp yenisinden NADİR NADİ İkinci Dünya Harbi, kat'iyetie lsbat tekrar etti: feryada baslsmıştır. Pakat bu feryada derdiği bir tezkere ile piyangonun ne ve Yunanlılar için dostane yazılarına te daha pahalıya mal satmaŞa tesebbüs e t . ne bir yolcu. ne de mahalle bekçisi ce Arkadaşım, cesur Türk pilotlarile gibi bir hayır mevzııunu istihdaf etti etmiştir ki. harb bir defa başlayınea ilk mektedir. Bunu ne salâhiyetlc ve kimin şekkür etmeyi borc bilirim. vab vermemiçtir. Ayşe Şen«rin bu ferğini sormuştur. Demokrat Parti Genel kazanüması gereiken muharebe, hava aynı tarafta olduklarmdan memnun Türkiyede kurulan TürkYunan Bir hesabına yaptığinı sormasak bile ncuzmuharebesldir. Havada 6erbest! olmayadı mütecaviz sarhoşu büsbütün kızbulunduğunu söylüyor. Başkanlığı yazdığı karşılıkta, Cem'i İ a liği başkanhğına ve genel sekreterliğine lamış bir malı kendi elile pahalılandırdınnış, Ömer Keskin bıçağım çekerek dığını söylemekten ve nihayet 7 eylul ııat Nizamnamesinde bu yolda bir ka dıkça ne kara kuvvetlerinin hareket ser Türk havacılarının yetiştirilmesi Hamdullah Supbi Tanrıöver ve AbdülTOlh kadını müteaddid yerlerinden kararlarırnn hayatı ncuzlatmak bakıyjd olmadığını. nitekim bugüne kadar bestisi, ne de ikmal gerbestisl olabilir. İçin Amerikadan mütehassıslar gelecek hak Şir.asd Hisar gibi değerli şahsiyetağır suıette yaralamış, sonra da ellerinl mından neticelerinl alabilmek için biza pörülen tatbikatm da bu merkezde ol Bunun içindir ki Hava Heyetimiz, bü midir? lerin seçilmiş olması da, bu yakmlaşma tavsiye edilen bekleme derresl acaba ne kollarını sallayarak kaçmıştır. Bıçak duğunu, her tarafta spor kulübleri, ba yük bir nvesuliyet hiasetmekte ve dos Henüz kat'l olarak kararlaçtırılmiş hareketlerine verilen ciddl ehemmiyeti darfcelerl neticesinde fazla kan kaybe göstermek iVbarile bizler için sevindiri zaman bitecek? diye düşünmekten kensın birlftleri gibi hükml şahsiyetlerin, tumuz Türk milletine yardım edebilmek blr çey yoktur. Bu, tavsiyelerden blrl dimizi alamıyoruz. fırsatını bulduğu için büyük gurur duyhattâ b a a artistlerin kendi menfaatleolabilir. Paris 9 (a.a.) Fransada tren ma den hamile kadın düşe, kalka müthiş cidir.> maktadır.» evinin kapısına Bu hareketimizde pek de yalnu olmarine müsamereler, piyangolar tertibi için Tepkili silâhlar giU blr çok ye kinistierinin grevi umumileşmiştir Ra. bir gayret sarfederek Jean Nicola, Istanbulda 15 gün kadar dıgımız kanaatindeyiz. hükumetten müsaade aldıklannı kayGeneral Hall, bundan sonra: nilUder olduğundan bu yenl tiplere madier, makinistler işe başlamadan, ta kadar gelebilmlş. fakat kapmm eşiğln kalacaktır. B. FELEK « Benden soracailarıruz varsa ce istihale güç olmıyacak mıdır? Ve bu is leblerini incelemeği reddetmiş olduğun de düşerek ölmüştür. Kaçan katil, dün delmistir. vab vermeğe çalışacagım> dedi ve gü tihale devrinde Amerikan yetlştiriclle dan, Bükumetle makinistler federasyo nihayet zabıta tarafmdan yakalanmışCelâl Bayar imzasile verilen bu cevab nu mümessilleri arasında müzakereler tır. B?4 yıllık evll olduğu anlaşılan kalerek ilâve etti: rlne İhtiyac görülmiyecek midir? çu satırlarla nihayet bulmaktadır: tU Ömer KPsk'.n, sorgusunda evvelkl ' «Yukarıdanberi serdeddlen sebeblerAmeriiada ve tngllteredo de olsa cereyan etmemektedir. « Pek garanti etmiyorum ama, cevab Komünist idarecilerden Ducloe, Ra :ece bir buçuk kilo kadar rakı lçtiğini, den dolayı İç İşleri Bakanlığı tarafından vermeğe çalışacağıma söz verebilirim.> şimdikilerden daha yenilerine geçmek madier'in çok inadcılık ettiğini söyle Ayşe Şeneri hiç tanımadıgını, sartıoşBirleşlk Amerika Dış İşleri Bakanlıyanlan 221 numaralı şifre tamimin, mevGenerale, Türk ve Amerikan gazete güçtür. Ama, bir mesele değildir. uk yüzündien ne yaptıgını bllmediğlni Baştarafı 1 iuci tahifed* ğı ekonoml müşavirlerlnden Mlster Paul zuatımıza, tatbikata ve realiteye aykın cileri tarafmdan bh*blri ardınca birçok 'General, kendisine sorulan diger sual miştir. söylemiştir. Katil Ömer tevkil edilmişMc. Ljuire İle Mister Herbert Cummlngs tasdifc etmişti. Kemal Coşkunoğlu (Mabulunduğunu ve siyasî partilere veril sualler soruldu. Konuşmalann başlıca leri de cevabsız bırakmamaga çalışta. B. B. C. muhabirinin bildirdiğine gö tir. endüstri teslslerimlzl gezmek üzere şeh nisa) katil de maktulün akrabasının a» mis olan kanunî bir hak ve salâhiyetin, larını bildiriyorum: Bu neşeli toplantmın sonunda hep 'oir re komünistler, grevleri desteklemekle Arkada?ı tarafından yaralanaB rlmlze gelmlşlerdir. Amerlkalı müşavtr mil olduğu ileri sürülmesine rağmen işçi sınıfının müdafii olduklarını gösDemokrat Parti bahis mevzuu olunca llkte fotograflar alındı. Amerlkan ha< Şimdiye kadarki tetkiklerinizde istemektedirler. Komünistler ler Bakırköyündekl bez fabrikaanı, mahkemece bu cihetin nazarı dUkate gene de hastanede öldü müeerred bir emirle jptal edilemiyece Türk hava kuvvetlerinin ne gibi yar vacıları, yann batı bölgelerine seyah^t termek ayrıca sosyalistleri, kabinede komünlstZeytinbunıu çlmento fabrikasını gez almmamasmdan karara muhalif kalBeyoğlunda Mahmudbey sokağmda ğine ehemmiyetle d&kati çeker ve ge dımlara ihtiyacı olduğunu gördünüz?> etmek üzere Ankaradan ayrüacaklardır. rekli ruhsatın verilmesini, saygılarımızla Heyetin, şehrimlze haziran sonlarînda ler olmadıkça Fransayı idare edemiye 30 numarah evde oturan Nlyazl admda mişler ve dün de beraberlerinde Sü mıştı. « Henüz kat'î bir tesbit yapmadık. Osman Nuri Köni, MecUsin kazaî bir dflneceğl anlaşüıyor. General îîall, tem ceklerine ikna etmeğe çalısmaktadırlar. bir geneln evvelkl gece üç şahsın teca merbank mühendlsleTİnden Şahab oldudileriz.> Bunu, sonraya bırakıyoruz.> ğu halde Beykoz kundura fabrikaslle merci ohnadığını söyliyerek: vtoüne uğTaıdıgını ve bunlardan blrl t a muz ortasına kadar işlertni bitirmiş Amerikadaki grevler « Türkiye hava kuvvetleri, bir te olacaklannı da bugünkü toplantıda « Bir hatayı adlî dahi olsa b*nu rafından agır surette bıçaklandığını dün Pa^abahçe cam fabrikasını ziyaret etMesken buhranı cavüz harbi için mi, yoksa bir müdafaa söyledl. tetkik edemeyiz. Eğer böyle bir çığur mişlerdir. Pittsburg 9 (a.a.) Kongre tarafınM. S. yazmiştık. Bu gene de kaldınldığı BeyMisafirlerimiz yann da Hereke ve açarsak yarın istidalar yağar.> dedi ve dan kabul edilen ve yürürlüğe girmesi Ankara 9 (Telefonla) Istanbul harbine göre mi hazırlanacak ve tensik oğlu hastaneslnde aldığı yaralann te Izmitteki sınal tesisleri gezecekler sözleri arasında Rüsumat Emini Hasan için Başkan Truman tarafuıdan imza milletvekili doktor Adnan Adıvarın, edilecektir?> Askerî terfi müddetleri Mrile ölmüştür. Zabıtaca ytpüan araş dir. Fehmi Paşaya aid ilâmm hatayı adlt Türkiye hükumetinin siyaseti, bir edilmesi beklenen işçiler hakkındaki şehirleri güzelleştirmek ve yahud fcaşolmasma rağmen sırf mahkemelerin Ankara 9 (Telefonla) Subaylar he kanun tasarısını protesto etmek maksa tınp soruşturma neticesinde Niyaziyi ka binalar yapmak maksaâile bir çok müdafaa siyaseti olduğuna göre hava yapüarın yıkılmasınm ev buhranı ge kuvvetleriniz de bu prensipin gerektir yetinin terfi kanununun 10 uncu mad dile, 6000 maden amelesi bugün greve vuran şahsm Beyoğlunda Aynalıçeşme ŞÎFA SUYU KRALİÇELÎC1 hükümlerine riayet bakımından Os> manlı Mebusan Meclisinde tasdik edildesinde deği^iklik yapan kanun tasa başlamışlardır. Grevi idare edenlerden mahallesinde Ahmed Eyubef^ndi sokaçinciye kadar durdurulması için ne dü diği şekilde hazırlanması icab eder. MÜSABAKASI diğini anlattı. şünüldüğünün bildirümesi hakkındaki Şu halde bombardiman uçaklarına rısı komisyonlardan geçmiş ve günde birinin bildirdiğine göre, bütün maden ğmda 17 numaralı evde oturan ve haNa2am Poroy, idam hakkındaki ilâmme alınmıştır. Tasarıdaki askerî terfi ameleleri grev yaptıklan takdirde Baş vuzlarda tornacılık yapan 25 yaşlarında Kaplıcalann bilhassa böbrekler üzesözlü sorusuna İç işleri Bakanı, Mec ihtiyac olmıyacak mıdır? lisin cuma günkü toplantısinda cevab Müdafaa silâhhrı arasında bom müddetleri, hükumet teklifinde olduğu kan Truman yeni kanun aleyhinde ve Turgud olduğu anlaşılmış ve katil dün rinde sihirli tesirleri görülen meşhur ların tasnifi işinde kafî bir prensip kayakalanarak Birincl Sulh Ceza mahke ŞİFA SUYU KRAIİÇELİGI için bir ran alınmasma lüzum gördü. Bu tas. to hakkını kullanacaktır. verecektir. bardıman uçaklarına da ihtiyac vardır. şekilde kabul edilmiştir. meslne sevkedilmlştlr. Turgud dünkü müsabaka tertib edilmiştir. Kraliçeye dik işinin her yerde devlet reisine vedi. Öyle olsaydı, belki biraz da sevi sorgusunda, Niyazi İle rakı içtiklerini, şifa suyu gelirinin tamamı terkedilece rilmiş olduğunu kaydetti ve Fransadan Ufaktefek eşya satmakla bu kadar sarhoş olduklannı, fakat onu nasıl ve ği gibi bütün mevsim kaplıcalarda iaşe misal getirdi: nirdim. para bulunur mu?. ne gibi blr sebeble öldürdügUnü bileme ve ibatesi de müessesece temin edile< Nikâhlan kanunen caiz olmıyan ikimiz için değildi de başka ne i Ne yaptınız öyle ise?. iki akraba evlenmek durumuna düşdiğini söylemlştlr. cektir. Müsabakaya iştirak edeceklerin: çindi, diye sormak isterdim; sorama Neden bu kadar bunun üstüne dümüşlerdir. Aşk mahsulü de yoldadır.> Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti dım. şüyorsun?. Benim de param olamaz 1 Beyoğlunda, Foto Süreyyaya uğraDiyerek buna müsaade yetkisinin de Sizin için söyledikleri gibi başkası tolpamyor mı?. Bcn de para bulamaz mıyım?. yıp fotoğraflarını çektirmeleri (fodevlet başkanında olduğunu kaydetti için de söyliyebilirler, dedim, Paranız vardı, neden borca girtoğraf için ücret alınmıyacaktır.) Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti idare heMümtaz Okmen de söz alarak Osman O zaman büsbütün tutuştu: diniz? Para bulmanız o kadar kolaydı, yeti, son günlerde artan cinayet vaka 2 12/6/1947 çarşamba gününden iti Nuri Köniye cevab verdi ve mahkeme Başkası için nasıl söyliyebüirler?. niçin bu zamana kadar getirip borciabaren nihayet 20 gün içinde heTgiin kararlarma Türkiye Büyük Millet Meclan üzerine bir toplantı yapmaya karar No. 52 Demek hayatında başkaları da var? nnızı ödemediniz?. TELİF ROMAN saat 13 ile 16 arasında aşağıdaki lisinin titizlikle riayet ettiğini belirtti, vermiştir. İdare heyeti icab ederse umuSen beni saymıyorsun, kendi yanın Sen de bunlan scrrraan olmaz adrese kayıdlannı yaptırmaları. Necati Erdem (Muğla) da bu konudaş gibi görünüyordunuz, bir yandan da da bana hiçbir yer vermiyorsun, ora mî merkez içtimaına karar verecektir. cak olursa... mı?f ' 3 Istanbul dışında bulunanlar niha daki görüşlerini izah etti: beni böyle insanların ağzına gene si2 sını çoktan anladım. Fakat öyle zanneIrfan, mutlaka hepsini biliyor. Peki, sormam!. « Hükmün tasdikı salâhiyetindo yet 20 gün içinde isim ve soy ad Gene mi ben?. diye silkindim. An düşürdünüz!. derdim ki benim kadar sana yakın olan Darüdın mı?. larile adreslerini bildirmek, profil elbette bir düşünce ve mütalea hakkılamiyorum ncden, hepiniz yalnız beni Ben mi?. başka hiç bir erkek yoktur. Buna da Niçin darılayım?. Ben ne karışıve fasdan çekilmiş birer fotoğraf mız vardır. Kararımız, elbette makul ÇIU buluyorsunuz; kötü bir insan i Onunla karşı kaışıya cturup be böyle inanmıştım, Var mıydı? nm?. Yalnız, benden nijin saklıyorsu çin örnek diye siz de beni gösteriyorlarını aşağıdaki adrese göndermek bir sebebe istinad edecektir. Bir aile Söyliyecek söz bulamadım. nuz, onu anlıyamıyorum. Elbette ba sunuz. Benim gibi dediğiniz kadm acaba nim için nasıl konuştunuz? Ne söylersuretile kayıdlanm yaptırmaları efradı gibi konuşurken hatayı adliyi ne Hiç kendine iftira etme, diyordu. banızdan almış olacaksını^ biraz dur nasıl bir mahluktur, bilmek isterdim! se söylesin, dinlemeye bile değmezdi; (bunlann müsabakaya iştirak ede den mülâhaza etmiyeceğiz? Neden birAnkara 9 (a.a.) Ticaret Bakanlıba^ınızı çevirip geçecektiniz. Şimdiye Biliyorum ki yoktu, olamazdı, yapamazdum sakm, ondan gizli almış olmıyabilmeleri için geliş, gidiş yol mas birimizi irşada çalışmıyacağız?. Senin kadar güzel, senin kadar kadar siz de gördünüz, ondan önce d« dın. Ben de onun için kendimi birazı gazetede yayınlanacak olan Bakanlar Dedi. Bu konu üzerinde söz alan dismız?.. raflarile iaşe ve ibateleri müessese alımh bir kadm, onu demek istedim. duymuş olacaksınız, ben bu evin içinds cık olsun başkalarından a y n tutmuş ğından tebliğ olunmuştur: Yarın resmî ğer hatiblerden sonra önerge reddedile Çaldım mı, onu mu demek istiyortarafmdan temin edilecektir.) MüSon sözlerini duymamış gibi dav erkekliğini, dişiliğini unutmuş bir he tum. Kurulu kararı gereğince 1947 948 rek ölüm cezası tasdik olundu. sun?. Benden umar mısın?.. sabaka şartları: randım: Dediğiniz gibi, belki hayatımda mahsul yıh içinde uygulanmak üzere sab makinesi gibiydim. Herkes de buna Insanlar belli olmuyor!.. A Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olMesud bir nikâh Ne yaptım acaba, diyordum. Sızi böyle alışmıştı. Sonra bir akşam sizin başka hiç bir erkek yoktu. Fakat sizin hükumetçe tesbit edilen ve Toprak Mah Orası öyle... En umulmadık insanmak; Şehrlmizin maruf tacirlerinden Osman GÜsulleri Ofisince tatbik edilecek olan huburaya ben mi çağırdım?. Kumar oy le oturup çay içmek çocukluğunda bu de kerıdinizi başkalarından a y n tut lar bile ne çılgıalıklar yapıyor!. zel ile Bayan Meliha Ohrinm nikâh törenB Bekâr olmak. bubat alım fiatlan şunlardır: manız doğru olmazdı. Olsa olsa ötekilundum. Sokakta gördükçe arasıra koııamaya ben mi alıştırdım?. Sizi tanı leri dun Kadıköy Evlenme Memurluğu taloDurdu. Gözlerimin içine baktı. Ar Kayıd yeri: OZIPEKPALAS OTELI nunda güzide bir davetli kutlesi ve iki taraBuğday 22, karışık buğday 21, çav kadan arkaya bir bildiği var da ikide yanların hepsi de pek faziletli, çok doğ nuştuğumuz oldu. Ondan sonra da ar ler gibi kumarbaz, onlar gibi eğlence MÜDÜRLÜGÜ ISTANBUL SIRKECI. fın akraoaları huzurunda yapılmıştır. Yeni düşkünü değildiniz. Hizmetçilere va dar 16, beyaz arpa 15, çakır arpa 13, birde dilinin ucuna kadar geliyor, bir ru bir gene diye hep iyiliğinizi söylü kadan arkaya fısıltılar başladı. evlilere saadetler dileriz. NOT: Beyoğlunun meşhur kadm terziyulaf 13 kuruş. türlü söyliyemiyor, sanırsmız. Bir yanyorlardı. Ben de buna inanmıştım; ben Demin onun, sanki bütün bildiklerinî rıncıya kadar hepimiz onun için size lerinden TAHSIN, kraliçenin balo dan da bütün bildikîerini birer birer de öyle tanıyordum. Sonra bir akşam birdenbire sayıp döküverecek gibi sö biraz daha saygı gösteriyorduk; hepsi Vasıflarındaki düşüklük bakımından •i Y E N İ Ç I K T I tuvaletile kostümünü, YILDIZ yüzüme çarpmanm kimbilir ne kadar buraya geldim; şimdiye kadar sigara ze başladığını görünce ben de onu bi bu kadar.... memleketin diğer yerlerinde yetişenlerayakkabı müessesesi de ayakkaiçin Bir senedir birlikte geçirdiğimiz gün den farklı değerde bulunan Seyhan, Içvahşî bir zevki olacak ki pek güçlükle bile içmiyen o genci içki masasınm ba raz şaşırtmak istemiştim. Onun bılarını hediye edeceklerini bilkendini tutabiliyordu. En sonunda da şmda, Bedri ile karşı karşıya buldum. bu kadar hırçm bir dille konuşuyor lerin hepsini unutmuş gibi görünmek el, Hatay ve Antalya (Elmalı ve Kordirmişlerdir. Bu müesseselere teyanamadı: Bunu da mı ben yaptım?. Size içki iç dum. Irfan da söyliyeceklerini bir ara bana vahşî bir zevk veriyordu. O da kudeli ilçeleri hariç) illeri menşeli ve şekkür eder ve buna benzer heartık bunu yüzüme vurmak istemedi: siyah adile anılan hububatın alım fi Yalnız benim değil, dedi, bana ba m£yi de ben mi öğrettim?.. Beiri gibi ' l:k unutmuş görünüyordu. Sonra diyel«in kabul edileceğini ve Yazan: Hepsi bu kadar, öyle mi?.. diye atları da şöyle tesbit edilmiştir: kınca daha yaşlı, görmüş geîirmiş in bir adama uymak, herkesin cnünl« den başladı: hediyelerle hediye edenlerin isimAbdullah Taymas (A. Battal) sanlarm bile guzleri kararıyor; hele kavja çıkarmak size yaraşır mıyd:?. Bedrinin söyledikleri, dediğiniz acı acı başını sallıyordu. Buğday 20, çavdar 14, beyaz arpa leri ilân edileceğini bildiririz. var) karşüarma seriin gibi bir kadm çıka Blr yandan bana karşı pek iyi bir arka fısıltılar gibi, yalnız ikimiz için d€'ğil 13. çakır arpa 11, yulaf 11. B B Fiatı 250 kuruş. Şifa Suyu Kraliç^liği tertib heyeti Irak Parlamentosu andlaşmayı ekseriÇetedlerin Çörekköye yaptskları baskın yetle kabul etti sırasmda kaçan köyluler hudsd üzerindeki Pazarkuleye iltica ettiler Hududumuz civarmda Yunan çeteleri Macaristan buhranı gün geçtikçe şiddetleniyor Ucuzluk bahsi. Amerikan hava heyeti dün Şarktan döndii Atatürk bir başlangicdir salgını TürkYiHian doslluğu D. P, nin piyangosu mesele oldu Fraıtsa ve Âtnerikada grevler Amerikan iktisad heyetinîn yaptığı tetkikler Dünkü Meeüs toplanlısı KEMAL RA6IB Yeni hububat aUm fiatları RUS İHTİIİLİNDEN HATIRALAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog