Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Ş Ü K R Ü C A N A L ' t n Kendj kendımze hocasız öğreten » BİÇKİ DERSLERİ KAOIN TEKZILİĞİ 4,5 Lira ERKEK TERZİLİĞİ 5 » Bütün elbise ve çamaşırların metodlan vardır. YAPMA ÇİÇEKLER Süs, vazo ve tuvalet çiçeklerinin nasıl yapılacağını öğretir. 1,5 liradır. DĞUR Kitabevi, Cağaloğlu yokusu No. 44 V» Amerikan hava heyeti düıt Şarktan döndü J 24 Uncü yıl Sayı: 8197 umhuriyet Telgraf va mektub adresl: CuaJtmriyet, İstanbul Posta kutusu: lstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaras: 24298. Yaa fcleri: 24299. Matbaa: 24290. Ismail Habib Sevük YüRDDAN YAZILAR Fırattan Toros Karad lıları Y ıHoğu Diyarı îçinde Umumî satış y vardır. ııırlyet Matbaası ;dır. KURUCUSU: YUNUS NADİ Salı 10 ! laziran 1947 ranı gun Ingiltere Moskova hükumetinden izahat istedi, Ingiliz basını: «Rusya Hitler'in izinde yürüyor» diyor Heyet başkanı Tümgeneral Hall Rusya, Macar hükumetinin istifası Türk ve Amerikan gazetecilerine hakkmdaki vesikalan istiyen Amerikan htikumetine red cevabı verdi seyahat intıbalarını anlattı Generd: "Tecrübeler bize öğretti ki harb bir defa başlayınca ilk kazaıtılması gereken muharebe hava muharebesidir. Bunun içindir ki hava heyetimiz büyük bir mes'nliyet hissetmekte ve dostumuz Türk milletine yardım fırsatım bulduğıından dolayı büyük gurur dııymaktadır,, diyor Avusturyada da ayni darbe tekrarlanıyor mu? Londra 9 (B.B C.) Avam Kamarasının bugunkü toplantısında Devlet Bakanı Mc Neil, tngilterenin Moskova elçisıne Macaristana karşı tafclb olunan Sovyet Kyaseü hakkında aydınlat'.cı İzahat elde etmesi İçin talimat verildlğinl söylemlştlr. Aynı »özcü, Macarlstandaki Mtttteflklerarası kontrol komlsyonunda tnglllz delegeslne, İngilterenin Peştedeki elBunlann evlerinde yapılan , olsine Sovyet makamlan İle Maoar maaraştırmalarda mühim , kamları tarafından hlç bir şey bildiril ' memtş oldugunu ve hlç bir Istişare yavesîkalar ele geçirildi < pılmamı? oldugunu söj'lemdştıir. İngrilere hükumeti de kablne değişmeslne Izmir 9 (Telefonla) Askerlik ya. aid vesikalan istemiş ise de henüz eline şında bulunan bazı Yahudi genclerini bir şey geçmemiştir. Filistine gitmeğe teşvik ettikleri veya kaçırdıkları, aynı zamanda Filistindeki Ingiliz sözcüsu demecinl sflyle Mtirmiştlr: Yeni Macar Başbakan muavini komünist bazı kanunsuz hareketlerde alâkaıı te Arkast Sa. 3, Sü. 5 tt Rakosi, seçimlerde propaganda yaparken şekküllerle münasebetleri bulunduğu sanılan ve Izmirde İnönü caddesinde oturan bazı Musevilerin ev'erinde polis tarafından araştırmalar yaDilmıştır. Muhteviyatı henüz açıklanmıyan mülüm vesikaların ele geçirildıği söjlenmektedir. Bazı kimseler snr^uya cekilmiçtir. Tahkikata devam edilmektedir. Hâdiaenrn hakikî mahiyeti yakmda an. lasılacaktır. Atatiirk bir başlangıcdır tattirkümüzün adı ileri sürülerek millî varlığımıza savnılan hakaret üzerine genclerden birçok mektublar aldım. Temiz bir heyecanın ve pürüzsüz bir sevginin akislerini taşıyan satırlan okudııkça içim ferahladı. Dokuz yıl bnce bir sonbahar sabahı, Dolmabahçe Sarayında, Onun aziz na'şi öniinde geçid resmi yapan bitmez tiikenmez kalabalıkla beraber kapıdan çıkarken hıçkırıkla karışık «Atam sen ölmedin!» sesleri şimdi bir daha kulaklanmda çınladi. Yasımızın o en acı günlerinde bu sözleri yalmz söylemekle kalmamış aynı zamanda yaznuştık da. yüreğimizin tâ derinlerinden gelen bir inancla Atarürkü içimizde duyuyorduk. Biricik tesellimiz onun en büyük eseri olan genclikte fdi. Atamız gencliğin kalbinde silinmez bir yer alacak ve nesilden nesle tazelenen bu sevgi, Türk varlığının sönmez bir meşalesi olarak yüzyıllar boyunca parlıyacakfı. Bugün kendi kendime düşünüyorum ve «Doğru görmüşüz, haklı imigiz» diyorum; iftihar duygusu ile göğsüıtı kabanyor, sevinc gözyaşlarunı zor tutuyorum. Son hâdiseyi aslında belki izam etmişizdir Büyük insanlara takılmak bazı akıl hastahklannm tipik ârazından sayilır. Yeryüzündeki şifa evleri, Napoleon'un gadrine ugradığını yahud Peygamberden mesaj aldığını iddia eden zavallılarla doludur. Akh başında bir adamm, son üç asırlık tarihimizde başımıza gelmiş geçmiş bütün felâketleri bir hamlcde unutturmak mucizesini gösteren, yeni varbğunızın temellerini kuran eşsiz kahramana karşı herhangi bir şekilde saygısızbğa kalkışabileceğini farrermek güçriir. Ihanetin yahud irticam da kendine göre bir zekâsı ve metodu olmak lâzımdır. En bedbaht bir Osmanlı Padişahı ile memlekerimizin değil, devrimizin en ileri bir NADIR NADİ Ankara 9 (Telefonla) ŞarktaJri seyahatinden dönmü? olan Amerikan Askerî Hava Heyeti Baçkanı Tümgeneral Hall, bugün Türk ve Amerikan basın temsilcilerlie görüştü. Saat 14 te Ankara Palasta yapılan bu toplantıda, aralarında Corregidor'daki tstihiâmları ve meydanları yapan meşhnr hava inşaiye mütehassıs mühendisi Aibay Auer ve Albay Marshall olmak üzere Hava Heyetinin diğer subayları ve Amerikan hava afaşesi Bishot ve Büyük Elçilik basın bürosıından Moor bulunmuşlardır. General Hall, toplantıda bulunanlara teşekkür ettikten sonra görüşmeyi açtı. Orwe çu beyanatta bulundu: < Buçün burada siz basın temsilcileıile buluşmak fırsatmı elde ettiğim Için memnunum. Evvelemirde bu buluşma, bana, basının şimdiye kader Amerika Birlesik Devletleri ve mümessilleri hakkında yapmıs olduğu lehte n&jriyata, şahsi fakamia&nu hiUürrMk fırsatını veriyor. Hürriyet«ever bir memlekette basın, efkArı umumiyeyi Arkast Sa. 3, Sü. 2 dt Izmirde sorguya çekilen Yahudiler TürkYunan dostluöu Tümgeneral Hall, Türk generallerile birlikte Ankaradald tetkiklerl sırasmda Cinayet salgını Karagümrükte bir sarhoş hiç tanımadığı bir kadını sokak ortasmda öldürdü Arkadasını ölduren diğer bir sarhoş da cinayet sebebini değil, hatta cinayeti bile hatırlamadığım anlattı Akıl Hıfzıssıhhası Gemiyeti fevkalâde olarak foplanmaya karar verdi Son gtinlerde şehrimizde blrbirl peşme işlenen cinayetler serlsıne evvelid ;Ece de bir yenisi katılmı? bulunmaktadır. Hamile bir kadınm sokak ortasmda vahşıyane bir çekllde öldürülmeslle neUcelenen bu cinayet etrafında aldığırcız malumat çudur: Karagümrükte, Karabas mahallesinde Âdembaba sokaginda 21 numaralı e%de oturan Hflml Şener, evvelkl gün eşı Avşe Şenerle birlikte Bomontl bah Ânkaraya gelen Yunan Türk Birliği delegesinin demeci «Zaman ve hâdiseler milletlerimizin daima beraber olması lâzım geldiğini anlattı» Âsi Kürd asireti Tahran, âsileri Türk ve İran kuvvetlerinin müştereken takib ettiklerini bildiriyor, fakat bu 1 Ankarada teyid edilmiyor Harekete geçelim Yunus Mâkâfatı r Arkast Sa 3 Sü 4 tt <Yunus Nadi Mdkâfatu nın yazı gönderme ve neşretme müddetinin nlhayet bulmuş oldugunu bildirmi|tik. Bu safhayı takiben senenin en muvaffak olmuş amatör muharririni seçmek üzsre faaliyete geyniş bulunuyoruz. Bu faahyet bellibaşh iki safhaya ayrılmaktadır. Birinci safha bir sene zarfmda neşredilmiş olan yazıların Istanbul gazeteleri yazı işleri müdürlerinden mürekkeb bir heyet tarafından •lenmesi, ikınci safha da bu elemede derece alanlarm büyük jüri tarafından tetkikile 1000 liralık mükâfat kazanan yazınm seçilmesidir. Neşredilen yazılan eleyccek olan heyet, Akşam gazetesi yazı işleri müdürlerinden Enis Tahsin Til ve Cemaleddin Bildik, Tasvir ve Son Saat gazeteleri yazı işleri mudürü Atıf Sakar, Memleket gaze^esi yazı işlen müdürü Ragıb Şevki Yeşim, Son Posta yazı işleri müdürü Selâmi Izzet Sedes ve Cumhuriyet yazı işleri müdürü Cevad Fehmiden mürekkeb olarak taşekkül etroiştir. Heyet, çalışmalarına başlamak üzeredir. Bu ve muteakıb safha hakkında okuyuculanmıza muntazaman roalumat vermeye devam edeoeğiz. D. P. nin piyangosu mesele oldu Ankara 9 (Telefonla) Demokrat Parti, gelir temini için bir piyango tertibine teşebbüs etmişti. Bu da bir mesele olmustur. Zlra bu sırada İç İşleri Bakanlığının teşkilâtma gönderdiği tamim dolayısile, bu piyango için Ankara Valiliçind^n henüz müsaade alınamamı^tır. İç İşleri Bakanlığı, tamiminde «mııhteüf vilâyetlerde bazı partilerin, tüzükleıindeki maddelerine dayanarak muhU'lif şeki'de müsamereler, piyangolar vesaire tertibi için idare makamlarına başvurdukları> anlaşıldığmdan bahsederek deniliyor ki: «Cem'i İanat Kanununun ruhuna göre her nevi iane şekli, ancak hayra matuf işler için' yapılabilir. Binaenaleyh mesele, her yönden ve h\!İrnkî cepheden merke^ce tetkık edilmektedir. Bu hususta buçıinlerde kat'î tebligat yapılacaktır» Tamimde, kat'î tebligat gelene kadaı bu gıbi müracaatlere izin verilmemcii büdirilmektedir. 1 • Arkast Sa. 3, SiL 1 d* İç İşleri Bakanlığının piyangolar hakkın. daki bir tamimi üzerine Ankara Valiliği D. P. ye izin vermedi Gazete sahifeleri cinayet haberleçeslne gltmislerdir. Karı koca burada • rinden geçilmez oldu. Adam öldürgece ylrml ikiye kadar kalmişlar, sonra • mek çehirde âdeta bir salgın halinevlerlne dönmek üzere Bomontl dura İ de. Dün bir katil, sokakta öldürdüğü ğından birKİikleri bir tramvayla Beya : bir kadın için, «Kendisini Unımıyoaada gelmlşlerdlr. Hilml Şererle eşl Be İ ruro, çok rakı içmi^tim, n« yaptığmu yazıd duragında Karagümrüge gldecek ! bilmiyorum> diyordu. Bu takdirde Bdirnekapı arabasını bir miWdet bekle • tabanca v« bıçakla ölüm, yarın lçimişler ve o sırada gelen bir tramv*ya • misdcn kime isabet edeceği belli olblnmek lstemişlerdir. Ayşe Şener, yedi • mıyan bir piyango metaı oldu 6eaylıfc hâmile olduğundan, basamakl»n : mektir. Arkast Sa. 3, Sü. 5 U S Bu buhran kırçısında biras ellerl| mizt kollarımıa bağlamış vaziyette İ garünüyoTUz.Neredeyse h»r beld« Wr • kama, her cebd» bir tabanca veya • sustalı çakı bulunduğu eannı doga; cak. Cinayetleri önliyemeyi» dlyelim • ama, bunlan toplamak da mı aklımıi ea gelmiyor? • «Çok rakı lçmi?tim, ne y«ptıgnnı • bilmiyorum> diyen bir katll fehir : içinde tramvayla v* yaya elarak kiloj metrelerce m«safe katedlyor da ken: dlslne, <Buraya gel, sarhoşluk bir î suçtur, hesabını ver> diyen olmuyor. j Yarın şehirli cinayet endişesinden, • sarhoslardan ürktüğü için sdkağa • çıkmaktan korkmay» baslarsa kaba; hati ona bulmıyalım, : İstanbul aynı tamanda örfl İdare : mıntakasıdır. Cinayetleri önlemek için j lâzım (felen sert tedbirleri almak hu• susunda da kâfi salâhiyetimiz rar • demektir. Harekete geçelim. Jean Nikola Chıteinlcolas Ismarlama çocuk davasına başlandı Ankara 9 (Telefonla) YunanTürk Birliği delegesi olarak memleketimize gelen Jean Nikola Chatzinicolas, İzmirdeki tetkik ve temaslanndan sonra AnAnkara 9 (Telefonla) Londra radkaraya gelmiş, şehrimizde de bazı teyosu, Türk ve Iran kuvvetlerinin asi maslarda ve ziyaretlerde bulunmuştur. Jean Nikola, bu aksamki ekspresle Barzanlı aşiretini beraberce takib ettikİstanbula hareket etti. Kendîsile Park lerini bildiren ve dtuı gecesi farsça ya. Palasta görüstüfümüz TürkYunan Bjr yımmda da hâdisenin .estrıen teyid oliği delegesi, temaslarından fevkalâde lıınduğunu çu şekilde ha'ocr vermıçür: «Tahrandan bildirildiğin? gore Irsn memnun olduğundan bahisle dedi ki: Genelkurmay Başkanı, Molla Mustafa < Türldyeden 1932 de bir defa geçBarzaniyi takib etmek üzere Türkiys miştim. O zarnana nazaran her sahada ve İran kuvvetlerinin işbirliği yaptikbüyük bir terakki ve inkişaf gördüm. larını söylemiştir.> Her yerde şahsan karşılaştığım iyi kaBu haber, Genelkurmayımızda teyid bul, beni son derece mütehassis etti. edılm^miştir. Bizzat Genelkurmay BaşDiyebilirim ki kendi mernleketimde gibi kanımız, bu hususta malumat rica etti. dolaştım. İşte bizim birliğimizin gayele ğünizde, bunun doğru olmadığını söyrinln başında da bu vardır. lemiştir. Diğer yatkili makamlar da Türkler ve Elenler, her balumdan blr tamamen ademi malumat oeyan etaıış Arkagı Sa. 3, Sü. 6 da lerdir. Londraya da îran kaynaklarına atfen Pars Ajansı vasıtasile akseden bu söylentinin, olsa olsa hudud ve jandarma kıtalartmızın bu hususta da uyanık bulunmalarından galat olması muhtemeldir. Fatma Melâhat Temizkan admda bir neden temin ederek bunu kocasına Şifa Sofya 9 (a.a.) (Özel) Bugün ^akadın, koe&smı ev« bağlamak ve sevgi Yurdunda kendisi doğurmus gibl gös zetelerde çıkan bir habere göre, Bulrini kazanmak için şahsan yapamadığı termiş v« Şifa Yurdu sahibi doktor A garistanın Izmir fuajına İştirak edeceği çocuğu Münire Kara admda bir çinge Arkan Sa. 3, Sü, 7 de resmen bildirilmektedir. Bulgaristan, İzmir fuanna iştirak ediyor [ Amerikan İktisad heyetinin yaptığı tetkikler J Medis toplantısı Bir idam kararının tasdiki tartışmalara »ebeb oldu Ankara 9 (Telefonla) Meclis, bugun Feridun Fikri Düşünselin başkanlıi*ında toplandı. Mustafa Emir Aliyi öl duten Sungurlulu Dnrmuşoğlu Vah:< Kahramanın olum cezasına çarpıldığı hakkındakı ilâmın tasdıkına dair rapor uzerinde, uzun goruşmeler oldu. Adalet komısyonu, kararı çoğunlukla , Arko« Sa. 3, Sü. 1 &• Ankara \alisinin sualinc cevab veren Genel Baqkan Celil Bayar Beykuz Kundura fabrikasında mühendis Dr. Şahab, Amerikan iküsad heyeti başkanı Paul Mc Ljuire'e İzahat veriyor Yazvx 3 üncg hij^d
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog