Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

r ULUDAĞ KİRAZLIYAYIA OfeHari ve Kayakevi Yeni idare altmda AÇILMIŞTIR. Bursa İıtıbat Bürosu Tel: 1141 İstanbul Tel: 41993 umhuriyet J 24 Uncü yıl Sayı: 8138 Telgraf va mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: istanbul No. 248 Tslefonlar: Umuml Santral Numarası: 24233. Yazj İşleri: 24299. Matbaa! 24290. DOKTOR ZEK Dahiliye Mütefeassısı Atatürk Bulvarı SarinTEczanesi karşısında 16,30 dan " 19.30 § kadar 1 KURUCU5U: YUNUS NADİ Pazar i Haziran 1947 Heyet azasından Adanaya giden iktisadcııun verdiği demeç Gelir vergisi Ankaradaki Amerikan heyetinin tetkikleri Hasan Âli Yücel Kenan Oner davasının bundan evvelki durufmalarından bir intıba Dr. Thornburg: «Türkiye iktisadî kalkınmasını behemehal ve hızla yapacaktır. Bu sahada gayretleritnizi esirgemiyeceğiz» diyor elir vergisi tasansı üzerindeki çalışmalara Büyük Millet Meclisinde kurulan Karma Komisyonda devahı ediliyor. Bu hususa dair fikri olan vatandaşların yazılarını da gazetelerde okuj oruz. En az geçim indiriminin yelersizliği etrafında şündiye kadar ileri EÜrülen duşiinccleri haklı bulduğu için, Mcclisteki Karma Komisyon, hükumet projesinın gerekli maddelerinde bazı değişiklikler yapmış, «z gelirli \atandaşlan, Hazine menfaatlerinden fodakârlık pahasına. vergi j ü k u bakımından daha uygıın bir duruma çıkarnııştır. Doğru ve hakh Ankarada Amerikan heyeti için tfthsis edilen bin« itirazlar başan kazandıkça ileride yeAnkara 31 (Telefonla) General O lini uzattığını söylemlj ve demlştir kl: ni değişikliklere de başvurulacağı taiıver ıl« arkadaşları bugün saat 11 de < Ben, Amerikan yardımı cümlebiidir. tatürkün muvakkat kabrine gi^erek slnden olarak iktisadî bakımdan TurklGelir vergisi tasarısının gerekçesi >ır tazım vakfesinde bulunmuşlar ve bir yeyi nasıl yukselteceğımizi tetkik et Dünkü duruşmada istinabe zabıtlarile bazı raporlann okunması da •çık bir dille ve oldukça ameli bir •elenlc koymuşlardır. Generaller, stad mekteyım Bllhassa Amerıltayı ilgilensaatlerce sürdü zihniyetle yazılmışbr. Modern cemi omda Beşıktaş Demırspor maçını da dıren Turkiyenm lktısadi mevzulan Useyretmişlerdlr. zerınde ehemmiyetle duruyorum. Tetjeti mevdana getiren şartlara uyulaAnkara 31 (Telefonla) Hasan Ali Amerikab heyet üyeîerl, yarın An lckİErımin netıcesinl bir rapor halinde Yücel Kenan Oner davasının, bugun rak her sahada olduğu gibi vergi h«nen artsız surette 5 sMrtten ffttia ödeme vazifesntde de daha rasyonel U r » dvannda bir gezinti yapacatlaıdır. h«n"n Amerıkaya göndereceğinı.»Adanaya ıriden mütehassis Bugün buradan Mersme hareket e suren duru?ması, hayli heyecanh oldu. bir metoda gidilmesi liirumu btedenAdana 31 (Telefonla) Ankaradaki den ve oradan da Tarsus, Ceyhan, Yu Kalabalığa gelinoe, h«r zamankinden beri kendini hîssettiriyordu. Bu huheyetinden Iktısftd doktorı murtalık v« Ksrataşa jsiderek tetkıkler fazla idi. Çoğunluğu, Hulcuk ve Dilsusta hiç kimsenin şüphesi yoktu. Westen Thornburg, yspılacak yar de bulunacak olan Thornburg, sözlerıne Tarih fakulteleri öğrencıleri teşkil eGelir vergisine ruh veren malî, içti lımla ilgrili olarak tetlnklerde bulunmk devamla demistir ki: diyordu. Bu sefer de itilen, kakılan, mai ve iktisadî zaruretler tasarıda laere şehrimize pelmiştır. Mr. Thorn « Turkıyenin, bu penc memleketin elbiseleri yırtılan oldu. Zabıtaca esaslı kuvvetle izah edilmiştir. Bu vergi >uTg. basına yaptığı demeçte, Amerskak'a 1 zamanda başardıgı iktisadî lşler tertibat ahnmakla beraber, galıba d«sistemini bizdcn önce kabul eden in hiç bir sivast maksad gütmeden ta büyu <tü>. Turkivenin. iktisadî yaDicilık mokrasi icabatından olarak fazla mür Batı devletlerinin durumu urun boylu tnamen insani dıişüncelerle hareket e kudreti t°brike lâvıktır. Bu memleke dahaleden kaçınıldığından a\ ukatlarm in."=an Turk mıll»tine yardım e Arkası Sa. 3, Sü. 2 ir ve sanıkların dahi mahkeme kapısma incelemügi ve ınemltketiınizde hüvarabılmeleri, kalabalığın kendi kendine küm süren şartlann da grizönünde Atina 31 (a.a.) Çetefciler, Selâaldığı tsdbirler sayesinde oldu. Bu sıc nikten 43 kılometre kuzeyde Kılkış ve tutulnıa ma çalışı'dığı için ortaya iyi rada Kenan Onere hcm yol verildi, Yugoslavyadan 35 kilometre meiafed« bir eser çıkarılmıştır, divebiliriz. Anh«m de alkışlandı. bulunan Florina şthirlerine aynı zacak, tatbikatını görmediğimiz bu ese Arfcast Sa. 3, Sü. 5 te manda taarruza geçmi^lerdir. Umumî rin pratik değeri hakkında şimdiden Moskova konferansı sırasında Avusturya meselesinl görüşen Dı? İşleri Emniyet Bakanlığından yayınlanan tebbir hükme varabilmek tabiî elimizde Bakan yardımcılan toplantı halinde ıg, Kılkişe yapılan taarruzun 29 ma değildir. Bııtun pürüzlerin giderileyıs saat 22 de başladığını ve 30 mayıs bilmesi. daha önce de burada yazdıssat 2,30 da bittığini bildirmektedir. ğımız gibi, tasan üzerinde j apılacak Mutearrızlar sekız öiü, bir çok yarall dikkatli çalışmalara bağhdır. ve büyük miktarda silâh bırakarak çe1» kilmişlerdir. Gelir vergisi gerckçesinin oldukça ümî bir zihniyetle hazırlandığını yu1000 ilâ 1200 kişilık bir çete 29 makanda söylemiştik. Oldukça derken, Roma 31 (A.P.) Komünist ve so' Demokratlarla müstakil «Teknisyenler» yıs geeesi Florinaya taarruz etmıştır. 40 saat süren çarpışmadan sonra şeiıiLiJ bir noktaya isaret temek lüzumunu alistleri kadrosu dahiline almıyan ye den kuran Alcide d« Gasperi büyük bir kuçuk jandarma garnizonu, mütearrızduyuyoruz: Tasarıda eski (nefi ıi kabine hemen hemen tamamile te sivasî cesaret göstermiştir. Bu tehlikel?rden biri, kabinenin meclİ5te itimad ları civarlardaki tepelere çekılmek zohazine) zihnijeti objektif ilim zihni ^kkül etmiş gibidir. De Gasperi kainesinin tam listerini bugun resmen O>TI almamasıdır. Kabine buna muvaf Arkası Sa. 3, Sü. 2 de ~ yetile mücadele etmiş ve yazık ki yer lân edecektir. fak olsa bile, muhalifler daima hükuyer gerekçede boy gbstermeğe muBitaraf müşahidlerin kanaatine göre, metle nıncadoîe edebilecek ban imkânvaffak olmuştur. Eğer bu da olma iördüncü kabinesıni yalnız Hıristiyan lara sahıbdırler. Baydı. gelir vergisinin lüzumunu anlatan sahifeleri tam manasile mükemmel bulmamak için belki de hiçbir sebeb kalmıyacaktı. Bilindiği gibi (nefihazine) zihniViyana 31 (AP.) Avusturya ba de ısrar etmesi tizerine perşembe güntzmir, 31 (Telefonla) Ku^adasroda yeti, mükellefle devleti birbirine yanş andlaşmasmı şekillendirmeğe memur kü oturumdan sonra esmeye başhyan Abdullah oğlu Faruk Özyağcı ismır.d<î bancı iki a y n varlık farzeder. Bütün Müttefik komisyonu bugünkü oturu lyimserlik havası yeniden ortadan kay 15 yaşırda bir çocuk; dayısı ve yengehaklar devletin elinde, bütün yükler tnunda Rus temsilcisi heyeti yeniden holmuştur. si tarafından dovulmesine kızarak her de vatandaşın sırtmdadır. Mükellef, R*us temsild heyetinin tekliflerinde ikisini de bıçakla öldürmüş ve yaka Zisterdorf petrol kuyuları meselesinin devlete verebileceği verginin azami. Arkası Sa. 3, Sü. 3 te her şeye tercihan muzakere edilmesinlanmıştır. sini vermekle miıkelleftir. Kantınî imkânlardan istifade ederek bu yükü nisbeten hafifletmeğe çakşanlar (nefihazine) zihniyetine göre kanunî kaçakçüardır. Hasan Âli Kenan Öner davasında dtinkti celse Yunanistanda çetecilerin hücumları Hudud bölgelerinde çarpışmalar arttı Duruşma hemen arasız surette beş saatten fazla sürdü Bir tanık Millî Cğitim teşkilâtındaki solcuların mfisamaha, hatta mükâfat gördüklerini söyledikten sonra bazı tazyıklar yapıldığını iddia etti Yeni Italyan kabinesi De Gasperi dördüncü kabinesini kurdu? kabineye yalnız hıristiyan demokratlar ve müstakilJer girdiler Rif kahramam Abdiilkerim Mısırda Fransa ile Mısır arasında bir hâdise Avusturya ile banş mcselesi Macaristmnda Siyasi panik,, Komünistler kontroiii ele geçîrmişler Ruslarm çıkardıkları yeni yeni zorluklar 16 yaşında bir çoeuk yüzünden Viyanadaki komisyonun dayısını ve vengesini «^Thesaisi ilerliyemiyor öldürdü Başbakamn istifaya mecbur edilmesi Londra ve Washington'da ciddî bir surette takib ediliyor Halbuki objektif maliye iuni bu zihniyeti reddeder. Mükellefin, her zaman ve yerde devlete verebileceğiRii kabramanı Ahdülkerim Londra 31 (a.a.) Şimdi Macaristannin en azmı vermek istemesini tabiî Portsaid 31 (a a.) Eski Fas Emiri bulur. Bıınu önlemek için de bir yan da hüküm sürmekte olan buhran, harbolup Fransaya karşı isyan ettitlnden denberi vukubulan buhranlarm en ciddan vergi yükünün fazla ağır olmadolayı Reunion adasına süıülmuş olan masma dikkat ederken, bir yandan disi olarak tetâkki edilmektedir. Parisve bu kere Fransa hukumeti tarafmdan ten gelen son haberlerden öğrenildıfine da kanuni me\zuatın basitleştirilmeaffedilen Rit kahramam Abdulkerim, göre Başbakan Nagy'nin istifası, ya Peşbugün Portsaidde karaya çıkmıştır. sini temiııe çalışır. Ciinkü vergi yükü te'ye avdet etmesini veyahud yerini başKendılerine hususl talimat verilen ağırlaştıkça bunun alhndan kaçmak kalarına bırakmasu» istiyen bir ültimaM;sır memurlan, Abdülkerimin gümktiyenler çoğalacağı gibi, mevzuat tomun neticesidir. Anlaşıdığma nazaran rükten geçmesine müsaade etmişlerdir. Ankara 31 (Telefonla) Bugün 19 kompleks bir hale geldikçe de türlü Nagy, memlekete donmek üzere yola Polıs, agır eşyasının \apurdan çıkarıl Mayıs stasında Millî Eğitim mükâfatını kombnıezonlara başvuranlar elbette çıkmış bile bulunuyordu. Fakat dostlamasıle meşgul olmuştur. kazanan Beşiktaş takıım ile bir hafta rınm kendi'ine, hududu geçer geçmez b'üunacaktır. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de evvel Feneıbahçeyi mağlub ederek Türtevkif edilecefinl bildirmeleri üzerine Tasarıda ileri sürülen vergi nisbetkiye birinciliçini almış olan Ankara Deleri, az kazanclı mükellcflere daha geriye dönerek Bern Macar elciliğine ismirsporu «Başbakanlık kupası» için kartifasını vermiştir. Eski Başbâkanın is ajnr tesir etmekle beraber oldukça şılaşl'lar. Çok heyecanh safhalar arzeodasile sair bürolan polis tarafmdan sıkı mutedildir. Seıret ve sermaye teraden maç otuz bine yakm bir merakh bir araştırmaya tâbi tutıılmuş ve kâtibi küt!e=;i tarafından takıb edilmiştir. 40 kiimti bakîmından ferdî teşebbüse tevkif ediilmiçtir. Besiktaşhların galibiyetile neticelenen çok muhtac olan mpmlcketimizde ar«Siyast panik» maçta Başbakan Eeceb Peker, C.H P. tan nisbetleri fazla izam etmemek Baskan vekili Şukrü Saracoğlu, Millî Londra 31 (a.a.) Budapeşte'den alıdoğrudur. Kapital terakümü bakıEğitim, Çahçma Bakanları, bazı genenan haberlerden anlaşıldığına gore, Mamından işba haline gelen zengin Batı ral'er, halen Ankarada bulunan misafir memleketlerinde bile vergi nisbetle car Başbakanı Ferenc Nagy'nin istifa Amsrikan hevetinden bazıları hazır buettiğini resmen bildirmesi «siyasî bir rinde mühim indirmeler düşiinüldülunmuşlardır. Macar Hariciye Nazın panik> yaratmıştır. Söylendiğine göre, NewYork 31 (a a.) Son 48 saat ğünü gazetelerde okuyorıız. Şüphesiz M. Jeno Chic/y Mactan evvel konıunistler, Cumhur Ba«kanı THdy'yi, zsıfında bütun dunyada \ukua gelen küçük ve orta kazanclarda bu indir kendilerile işbirliği etmedıği takdırde Maçtan e\\el M'.llî Eğitim Bakanı tile beyanatta bulunan yuksek mevkılı hava kazalarmda'sı insan gaybı 176 kl( meler daha esaslı nisbetlere varacak istifava mecbıır etmekle tehdid etmisbir Macar memuru, Komünist Partisinin sıiır Bunlann 92 si Birl;;ık Amerıka R"5ad Şcm«°£d:n Siıer, çeref trıbur.ünün hr. Biz hcnüz başlangıcda iken ayn lcrdir. Dün Budapeçte'deki Bakrahklar tamamıle kontrolu ele geçirdiğmi ve da 40 ı Tokyoda, 25 i Izlandada, 12 saounde sıraJanmış olan Beşiktaş takıprensipi kabul etsek iji olacakttr. halkın tehacrumüne uğramı=tır. yakında, Macar ordusumı talim ve taHolandada, 3 u Alaskada ve 4 ü Aıjan mma kazanmış olduğu Millî Eğitim muNADİR NADİ kâfatı kupazmı, Demırspor takımma da , Budapeşte 31 (AJ».) Son 3 günmamile teçhiz etmek husuşunda yapıla tındedır. Arkasx Sa.. 3, Sü. İ de Arkast Sa. 3, Sü. 3 te Arktuı Sa. i, Sü. 3 t* i ~ Arkası Sa. 3, Sü 4 te • zarfında vukua gelen olaylar münasebe Başbakanlık kupasım aldı Dün Ankarada yapılan maçı 30,000 seyirci takib etti, Başbakan Beşiktaşlılara ve Demirsporlulara hitabelerde bulundu Uçak kazaları çoğaldı Son 48 saat içinde 176 kişi öldü takmu son maçlardan biıinde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog