Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

10 Mayıs 1947 JtyauJctttal Filîsfin meselesiflin yenl safhası irleşmiş Milletler fcurulunun siyasî komitesi Filistin meselesini tahJdk etmek uzere faaliycte geçmiş ve Yahudi mürnessilleriııden Kaham Silver Yahudi noktai nazarıru anlstnuştır. Haham Silver, Filisfinin Arzı Mev*ud olduğunu söyledikten başka bu Arzı Mev'udun, yenideu kendilerins vadedilmiş olduğunu da iîâve etmis ve Yahudilerin Filistinde millî yurd kurmalannm başka hiç l>ir milletin hakkına tecavüz teşkü et> nmecejpni Kçıklamıştır. Bu sözlerin manası, Filistinin olduğu gibi siyonisiîere verilmesl, Filistinde devlet kurmak ve yaşatmak hakkının tamamile onlara aid olduğunun tanınmasıdır. •yahudilerin nokiai nazcn bu merkezde oHıığuna gcre buna karşı Arab. lann ne diyeceklerini tahmin etmek güç değildir. Fiiistin gerçi bîr zaman Arzı Mev*uddu. Fakat bu Arzıı Mev'ud üzerindeH Yahudi hâkirniveti beş asır bils devam etmemiş. ve Yahudiler Koma devleti tarafından yeryüiünün her tarafına sürlılmü^lerdir. Balıa sonra Arablar, Komablaıla dövüşmüşJer Te bu Arn Mev'udu beninısemişlerdir. Bu beniraseme şoylc lıöyle on Jbeş asırdanberi devam errnekte ve hâlâ canlı tarih olarak yaşatnaktadır. Durnm böyle olduğuna göre, geçraiş zamanın bir takım hâtıralannı yaşatmak için cn beş a.nrdanberi yaşamakta olan bir taıihi kundaklayarak yıkmak, ve Filistine sahib olan Arab milletini yerinden, yurdvndan sürerek başka bir milleti onun .yurduna zotlamak mı icab eder? Bir kimsenin böyle bir şeye kail olmıya«afı şüphe götürmez. O halde Filistini «Arzı Mev'od» diye benimserr.eğe kal. itLsmak son derece çürük bir iddiadır. Fakat siyonistlerin daha başka iddiaları vardır ki en mühinuni Blrinci Diinya Harbinde Mütteüklere yardım etmek dolayısile Filistini mükâfat ola. rak kazanmış olduklaıidu. Buna karşı Arablar, Birinci Dfinya Harbinde Müttefiklere daha büyük hizmetler ifa etüklerini ve harbi kaTanmalarına yardımda bulunduklannı. bn yüzden tam istiklâle kavr.şrnalan. nın ve bütünlüklerini korumamn kendilerine vadoîtınduğunn vesikalarla isbat ediyor ve siyonist iddiasırun eler tııtar yeri bulunmadığun belirtiyorlar. Elhasıl siyonistlcrin ileri sürdükleri her iddia, AraMarın lıpkh mukabclele. rile karşılanmakta ve bu yiizden siyonist davasının hiç bir sağlam temele dayanmadıgi göze çarpranktadır. Siyonistlerin müzaherrt görraelerinin sebebine gelince, bn mahza Kitabi Mukaddes okuyan ve onun tesiri altında kalarak Filistini ezeldenberi Yahudi toprağı MRtnetmenin neticesidir. Arah. lann bu zannı ortadan kaldırmak ve Iıerkesi aydınlatmak için hiç bir gayreti esirgemedikleri göre çarpıyor. Fakat bn çeşid zanlar ve tesirler kolay kclay bertaraf edilemez. Ve ancak uzun çahşmalar ve geniş faaliyetler ncticesinde semere verir. Fakat bir taraften Fîlistin AraMan, diğer taraftan bütün Arab Birliği devletîerl bu yolda elden |feleni yapüklan Için çok geçmeden bn çalışmalarm iyi netieeler vermesi bek. lenir. FilistİB meselesinln halH Için sarfedilecek gayretlerln ne kadar zaman devam edeceğini tahmin etmsk elde değildir. Fakat meselenin uzun süreeeği söylenebilir. • Birlesmis Milletler Kuraîuna yeni müracaatler yapıldı Sovyet Eusya Füistis. mennfaki İngiliz mandasına nihayet verilmesini istiyoi NewYork 9 (Radyo) Bujüıı Pilistin meselesi dolayaile dinlecmek üzere b:r çok müracaatler VUITJ bulmuştur. Bu arada NewYork'un katolik kajdinali Şpeilman'ın müracaatl de reddolunmuştur. Rusyanın isteği NewYork 9 (AP.) Bugün Rusya, kurulması tasavvur edilen Birleşmiş Mılletler Fiiistin tahkik komisyonuna, Ingilterenin Filiîün üzerindeki manda sma nüıayet verılmesi imkânlarını tetkik hiısusunda talimat verilmesini ta!eb etmişür. Sovyetlerin bu talebi, genel kıırol siyasî kamisyonunua 11 devktten mütejekkil ilızar komitesine yapılmijtır. : Memnaniyetle görüyoruı: Ünîrer: slte genelcri, hattâ lise talebeleri, : aralarında münazaralar tertib eâij yorîar. Blr mevzuu ahyor, karşüıklı : miinakaşalar yapıyorlar. : Menıleket işlerini görüşmeler, da: nışmalar, münakaça ve müzakereler• le halletmek sistemini kabul ettijimi• ze görc, bu münazaralann, ilerisi için : çok faydalı olacağıaa şüphe yoktur. • Eskiden de meıulekette böyle müna• zaralar yapümış olsa ve o lamaıun 1 • gencleri de toplantılarda r a i a t ra• hat. sinirlcnmeden ve mevzadan ay• rılraadan görüşmck mclekesi kazanJ Nuri Said Paşanın sözleri • mış olsayrlı, meclis ve kunıl hayatı• mızda ne kadar büyük faydası olurBağdad 9 (AP.) Irak Ba?bakaru • du, hunc her gün biraz daha iyi takNuri Said Paşa dün gece Bağdadda As• dir cdiyoruz. sociated Press muhabirine şu beyanatta bulunmuştur: « Birleşmiş Miüetlerin Fiiistin rneselesini ele alırasında hiçbir zaman güven duimadım. Ben yalnız Ara'olann Bludan gizli kararlarından faydalanarak Filistini Icurtanaak için kendj metodla Başrr.akaleden devam nmıza güvenmemiz icab ettiğı kanaatin<Jeyim. Arab devletleri Bludan mü etmemiştir? ikinci Cihan Harbinin zakerelerinde birrok kararlar almışlar zaruretlcri mi, yoksa bütçe irnkândır. Başhcalarmdan bir tanesi, Filirtin sızbklan mı bu neticeyi doğurcnuşmeselesinde bütün Arab devletlerinin tur? Bilmiyoruz. Her ne de olsa, rnillî bir birlık olarak hareket edeceği:Ur.> ekoncmimizin belkemiğini teffcil eden davası | âeo Münazara usulii Yardım projesi dün kabul edildi Baştaraft 1 inci sahijede malar devam etmektedir. Dünkü konuşmalar sırasmda demokrat Kaliforniya delogesi Helen Couafas yardım arasında Türkiye ile Yunanistana atom bombası verilmemesini istemiş ve takriri şifahî oyla reddedilmiştir. Diğer takrirler arasında en mühimmi Türkiyeye yardımdan vazgeçerek bu işi Birleşmiş I.Iilletlere havale etmeğe aiddi. Bu ve buna benziyen takrirler «Rusya dilediği gibi hareket etsin» Bugünkü müzakereler sırasmda cumhiıriyetçi Chester Uerrow şu sozleri söylemiştir: c Rusya, YunanTürk yardım tasansmı bir harb ilânı telâkki ediyorsa, dilediği gıbi hareket etsin.> Amerikanın güvenliği Daha sonra Indiana mümessili Merrow Rusyaya karşı kullanılan yatıştırma siyasetine iüraz etmiş ve kanun tasarısının baltalayıcı tadillere uğramadan kabulünü istemiş ve şu sözleri söylemiştir: « Neden korktuğumuza çaşıyorum. Bahis mevzuu olan Birleşik Amerikanuı gürenliğidir. Bu itibarla artık smırlar da bahis mevzuu olamaz, Stalm ve ortakları yayılmaktadırlar. Yunanistanda ıktidarı ele almağa hazırdırlar. Acaba kesin bir durum takmmadan daha ne kadar hakarete uğramağa tahammül edeceğiz?> 2000 Rus casusu Rankin Rusyanın Birleşü Anrîrikada 2000 den fazla casusu bulunduğuna anlatarak şu sözleri ilâve etmiştir: < Şayed yardıma aid hareketimiz Rusları savaşmafa sevkedecekse bizce yapılacak bir şey yoktur.> Reddcdilen teklifler Truman programınırı bir kısmı olarak, Yunanistan ve Türkiyeye «Amerikan askerî birlikleri gönderiİ2bilmesini> yasak etmek i^ın ileri sürülen bir teklif 70 e karşı 122 oyla reddedılmıştır. Her iki memlekete gönderilecrk askerî heyetlerin 100 kişiye tahdid edılmesi hakkmdaki diğer bir teklif d« reddedilmiştir. YıiEanlstan ve Türkiyeye her hangi bir askerî yardımda bulunrnak maksadıle tahsısat kullarulmaması yoiundaki tadll teklif: gurultüler arasında reddedilmışîir. Meclis. bundan başka, yardım progrnmından Türkiyenin haric tutulması hrKandald bir teklifi ds gurultüler aras"nda redd'îtmistir. 400 n'ilyon dolardan hiç bir kısmınm, YunarJitan ve Türiaye toprailarında acAİc yabancı kıt'alann masraflarını karşılamak üsere ' kiillanılmaması teklif de gurultüler araaında reââcâ; mi^îir. Bu tadil teklifi Yunanls Şiikür >ııı>uıınııuu.,muJli:il!lll!!i|i||l|!|l!(IBI!U]ill!l!l>.ll!IİİUIIIIlUUIıııuunıııııı< A. Menderss hakkında kanunî takibat yapıhyor Baştarafı 1 Ind sahijede turulan karma komisyona havale edilmiştir. Karma komisyomm. Adnan Î.Ienderese ifnad edilen suçu kaniınen, takibi devre sonuna bırakılan rjçiardan addedip etmiyeaeği, daha doğrusu bu talebi n« şekilde bir karara baplayacağı, tabiatila çimdiden kestirileır.ez. Ancak bugünden tahmin olunan cihet, karma komisj'on raporunun, her iki şekilde de Meclis Umumi Heyetinde ha. raretli görüşme ve tarhşmalara yol açacağıdır. «TSısrez sehpaya giimeiidir» Ba?tara/ı I Ir.ci sahifede Parisin büyük bulrarlarma yaklaşan nümayişçiler emniyet &arvisleriıin raüdaholesüe yavaş yavaş seyrekleşmiîîer ve "hiç bir hâdiseye meydan vermeden dağılmışlardır. Efcmek kıtlığı Paris 9 (a.a.) Eyaletierde ekm«k kıtlığını protesto etmek maksadile grevîer tertib edilmiştir. Fransanın merkez kısiinların.dan Nevers'de binlerce kişi belediyeye giderek belediye başkanmı görmek istcmiştir. Nevers'in endüstri bolgcsindcki işçüer de bunlara iştirak etmiş ve fabrikalarda işler durmuştur. Fransada komünist Bakanlann yerlerine klmler getirilecek? Paris 9 (AP.) Sosyalist Parti liderlerile stdrüşen Paul Ramadier, vaziielerindeii fyrilmış olan beş komünist BaJtanm yerlerine kimlerin geürileceklerine dair konuçmuştur. Sosyalist kaynakların bildirdiğine göre Ramadier partiye İş Balıan'.ığına saj ccnah sosyalist Daniel llayer'i ve Savunma Bakanlığına da P?..ıl Bechard'ı getirmek niyetinde olduğunu söylemiçiir. Amerikan filosu bugiin Iskenderiye 9 Ca.a.) Akdenizde dolaşmakta olan Amerikan filosu yann sabah saat 6 da burada beklenmektedir. Fılo, a§ağıdaki gemilerden mürekkeb dir. Akdenİ2deki Amerikan deniz kuvvetleri komutanı Amiral Bieri'nin forsunu taşımakta olan 10.000 tonluk Bayton kıuvaz&rü, Amiral Jennings forsunu taşıyan 27.000 tonluk Leyte uçak gemisi, Compton ve Gaynard rcuhribleri. Ayrıca iki harb gemisiie bir kruvazör ve bir muurib Portsaide gidecektir. Bu füonun bu resmî ziyareti 14 mayısta son bulacaktır. Kurakhk ve yağmur Ba?taro/t 1 inci sahijede dir. Kövlü, on gune kaiar yagmur düşmez&s maiısulün uçte iy^inin mahvolacaŞını soylcmektedir. Halk, yer yer yagmur uuaiin^ ç^kma&tadır. . , ^' ' İbrahim Kİrayıimaz Isparta ve Burdurda îsparta 9 (a.a.) Çoktar.beri devam eden kuraklık, bolgede endiş« verici durum arzetmişti. Bugün yağan bereketli ve fai'dalı yağraur bu endişeyi bertaraf edeıek çîftçi ve sebzecileri sevindirmiş, herkesin yürünü güldürmü.jtür. Bugün saat 15 ten 17 ye kadar Burdurda devamU yağmurlar yağmışUr. Kalk se\inc içir.dedir. Atatürk ve İnönünün fotoğ. raflarını kurtarmağa çahşırken boğulan Mehmed Muslu anıldı Zonguldai 9 (Hususî) Limana gir. mek üzere manevra yapan Pek vap'oru uskurunun çarpması neticesinde batan Kozlu romorkSründe asüı bulunan Atatürk ve İnönü fotograflarmı kurtarmağa çalıştığı sırada sulaTia anî basması neticesinde ölen Amasralı Mehmed Muslu için bngün bir anma töreni yapılmışttr. Kalabahk bir halk kütlesinin İ3Uİundu§u halkevi salcnunda evYunanistanda komüni&tler velâ Hakkı Tarık Us, müteakıben de ömer Riza DOĞRUL Nurcddin Artam söz slarak Mehmed bir mkyin gemiadni Muslunun kahramanlığını belirtmişlerhavaya uçurdular dir. Bundan sonra Mehmed Atina 9 (a.a.) Atina Ajansı bilkurtarmağa çalıştığı fotograflar, salona diriyor: asılmış ve merhtımun mezan ziyaret Komünist çetelerinden biri Loudia ır Baftarafı 1 ind tahifede edilerek çelenkler konmuçtur. magı ağzında Piüaa koyunda bulunan «ertal dün Tafcsttn Beledlye gazinosunda Staimon maj'in gemisini havaya uçurEski Mihver peyklerile venriştir. Cumhur Başkanı İnönü, samujtur. Haydudlar, silâhla tehdid etmek yin reflkalan Bayaa Mevhibe İnönü, suretile içjnde bulunan işçi ve dcnizciyapılan andlaşmalar saat dokuzda konsere gelmlçler ve tezaler« gemiji terketm'22< emrini ver»işler hüraüa karşalanmışlardır. Ba§bakaa Washington 9 (AP.) Birkşik AReceb Peker ve Vali Lutfl Kirdar da merika Ayan Medisi Dıç Münasebetler ve sonra dincmit parçaları yerleştirerek kor.serde bulunTnuşlardır. Komisyonu bugün İtalya, Bulgaristan, Staimon gemisini tamamile i^e yaramaz Cumhur Başkanı, konserden sonra, Macaristan ve Rumanya barı? andlaş halde tahrib eylenJşlerdir. Cemal Reşidle koro heyetinl idare eden malaruu ittifakla onaylaraışür. Büyük ikramiyeyi bir köylü Muhiddln Sadaka lltifatta bulunnmşlardır. İnönü, tezahürat arasında kon İtalyada Faşit propagandası kazandı seri terketmişlerdlr. Ankara 9 (Telefonla) Piyangonun. Başbakan Receb Peker diin şehrimize geldi devam ediyor 23 kişi öldüren insan kasabı Tulus 9 (AP.) Üç kişiyi öldürrr.ekten idaıta mahkunı edilen ve bundan sonra 19 kişi dalıa oldürdüğünü söyliyen 22 ya?mda Pcılor.yah Stanislas dün gizlenmiş olduğu şatoda jandarma tarafından öldiiriilmjştür. Söyllyecek söz bulamadım. Hayır, de£€m yapamam, desem ne olacak?. Kalkıp gideceğitn. Bir daha bu kadın da beni arayıp sormıyacak. Başka bir güvendiğim de yok. Kitablarıma varıncaya kadar sattım. Geçen akşam, o tercürr.ekri yaparken bir iki^ kelimeye takıHım, karşılığım bulmak* için bir lugat kitabım bile yoktu. Ne yapacağım?. Bu kadmsn söylediklerine de gozü kapalı ir.anıp kspılacak kadar çocuk değilim. Bsnını iyihğimi istiyormuş gibi görünüyorsa da, kimbilir, belki de Vnna gslinciye kadar bütün o baştan çıkartîığı kadır.lara, genc kızlara da hep böj'le tath tatlı neler söylemiş, ne diller dckmüştür. Belki bu da gene çok bürrisliğindendir. Oyle olmasa bile, haniya: «Şu sıkmtılı günler geçsin de sonrc.3inı düşür.ürüz!> diyordu ya, hele buna hiç inar.mam. Bsn bu kapıdan içeriye adım attıktan sonra büsbütün lekelfnrr.eden kalır mıjnm, kalsaın bile inanan olur mu? Beni burada görenler bir daha yüzüma fcakar mı?. Bunları b;lmiyor değilim. Fakat elimden ne gelir?. Bu kadınm dsdiklerir.e boyun e§mrzssnı ne claeağım?. Ya!iZ, yslvardnn; dedim ki: Ist°r=eniz burada hizmetcilik edeyim; istcreniz ortalık temizliyeyim, fculaşık yikayayım. En ağır işleri bana verir.iz. M« ist3r?cniz yapa^ım. Oadan Blesini bcnden bcklemeyiniz. Siz ele Fcylüjorsunuz; daha başka türlüsü elimden de gdmcz. Öylî olursa gele, ylm. Mut'akta, ç£maşırhkta kul köle gibi çalışsyım. Fsnden ne öylesini istiyen var, ne de a l:?daı rğ;r iş bekliyen... Fansiyo Roma 9 (a.a.) Bugün gelen bir habere göre, dün akşam Roma sinemalarmın birinde, balicndan Mussolini'rin rejimini öven beyannameler yağdrrılrr.ışbr. İtalyanuı başka bölgelerin<îe de faşist propagandasının devam etmakte cldyŞu bildirilmektedir. 7 mayıs çekilişinde büyük ikramiyenin bir parjası, amelelik etmek için Ankaraya gelen Ereğlinin Sazan köyünden Hasan Yılmaza çıkmıştır. 30 bin lirasını alan Hasan Yılmaz, kSyüne, karısrnın, çocuğunun yanına döneceğini, bir ev yaptırarak bir de tarla alacağını söyleıniştir. YAZAN KEMAL RAGIB TELÎF ROMAN nun defterlerini tutacaksm. Vergl besablarına bakacaksın. Biraz da alışveriş; bakkalm, kasabın hesablan, işte bu kadar.^ Ertesi günü, giyip çıkar^pak, ufaktefek bir iki parça eçjamı eski bir gazetsye sardım. Oturduğum odayı da, ne olur, ne olmaz diye, büsbütün boşaltmadım. Zajen oraya taşınırken senelik kirasını blrden vermlştim; başka türlü boş oda bulunmuyordu. Kalktıra, Madam Marinin evine geldim. Bana en üst katta, küçük bir oda ayırnuşlardı; küçük ama, aydınlık, hem de temiz bir oda... Çalıştığun günlerden kalma siyah bir gömleğim vardı; onu giydim. Başımı da kundaklar gibi sımsıkı sardım. Ne yalan söyliyeyim: Aylardanberi, belki de yıllar geçti, ilk defa olarak karnım doydu; o gece rahat da bir uyku uyudum». * * * Beni gBrenler, artık kolay kolay tanıyan.az; o kadar değiştim, hem de her bakıma değiştim... Eskiden, bu kapıdan içeriye adım atmak bile bir genc kız için en büyük bir lekedir, derdim. Hele böyle bir kadının sözümona «kâlibi» olmak, onun No. 25 işlettiği pansiyonda çalışmak, orada yatıp kaTkmak, bsniın gözüme ne kadar iğrenc görünürdü. Sonra bir de şu hergün buraya gelip giden kadmlara büsbütün benzemek, onlarm yaptıgım yapmak vardı; en çok korktufuTn da buydu. Madanı Mari sözünde durdu; bu kadarını bcndsn istamedi. Neyleyim ki, hayat kendiüğir.den blr yol tutturuyor, insanı da birlikte sürüklüyor... Ükönoe, hiç kimseye görünmek isterniyordum. Ya bir göreıı clursa, ya bir tanıyan çıkörsa diye pek korkuyordum. Gün geçtikçe ister istemez bon de bu kalabalığm arasına karıştım. Fiş paralarını toplamak, oyun hesablarmı tutmak derken, yavaş y*as artık herkesin yanına çıkıvordum. İlk günleri bu, bana pek ağır geldi. Eanra onun da bir kolaytnı bulduk: İnsan kendi kendiıü aldatmasa yaşanraıyor!. Eve girip çıkarken, çarçıya, pazara gidip gelirken gözlerime geniş çerçeveli, camları koyu renk bir gödük takıyordum. Evin içinde de böyle g?7dığim oluyordu. Baktnn ki beni gözlükle, boynuma kadar ilikli siyah bir gömlekle tanıyan olmuyor; başımı cla sımsıkı tarıp kundaklayınca nelmilel ayarını belki ebediyen ayarlayrımamak meselesi meydana çıkar. Ben, Küçuk Kemal, Nuri ve MelCı aMevlud YALOVA KAPLÎCALARI yarında amatörler 3*ebiştird1glmiz zaAnnerr.iz Asiye KriMoğlunun ölUmUırün kırmanlarda bile boksorlerimizi haricda BUGÜN AÇILIYOR kın^ı ffunune tes?dui eden 11/5 "947 pazar denemek taraftan olamamıştım.. Paiat gur.u ogle namazını müteakıb Maçka TeşviYurdumuzun cenneti ve en üs sonradan gördüm ki, resmi unvanlara kiye camlîrde ruhuna Ithsf olunmak üzere Mevlidi Çetif okur.acaktır. Do6t ve akıaba tün sağlık kaynağı zümrüd Yalova sahıb. yıiksak kalitali ecnebi tatomlarını la,ımızla arzu edenlerln teşnflerim rıca edekaphcalan, Termal Ltd. Ortaklığı memieketimıze getirtrnek kabil olamırız. Dun; sa'cah/.n erken saatlerinde OrCemal, Makbule ve Murad Köseoğlu tarafından, artık yaz ve kış kapan ycr. Boks şubesi de zaman zaman yetişJ tıği iyi dereceleri gosteremiyor. takoyde büyük bir yangm olmuş ve 10 mamak şartıle, bugün işletmege ev'tamamen yandıktan sonra saat 12 de Senelerin verdiği tecrüba ve organiTEŞEKKÜR oçılıyor. atoş aücak sor.dürülebilmiştir. zasyon hususundaü kısırlıgınuzı heUzun zamar.danb^rl çckmekte olduğum ısSaat 615 te Ortakoyün Yenimahalle tırablı hastalıgımı ıkl ame'.'yat yapnrak beni Oteller ve lokantalar, her va sabiıyarak küçük blr kadro ile Doblin'9 semtindeki katolik küisesinin arkasın aı ata yenıdeıı kavuşturan çr.k kı>Tn«Ul Pro tandaşın istifade edebilmesi için, gıdilmesaride fayda olacagma a§agı yudakl Gültekin sokağında Sehere a:i 24 îerör cp^ratörumı.z Kâzım L>maıl G^ırkana kan ben ds inandım. gunduz baçımdan gayet normal Hatlarla iüks, birinci r.umsralı evin altmdaki kbmürcü dük ve aaıelıı attan sonra gece Vâkıa İrlanda müsabakalan, antreajTilmıyan bas'a Teş\Tıkiye Sağlıkevi sahibl ve ikinci olarak tasnif edilmişlir. kâmnoan ç:kan alevler Insa bir zaman Dr. İbrabim Gcîer ve çalışkan arkada;!ın nör ve bü;.ük profesyonel boksorleri gözarfında bütün binayı sarmış ve pek az Dr. C?man ve Dr. Sabahat ile hemşire NaŞık bir paviyon yaptırılm:ş, Av reırlyen tiziaı çocuklanmız için hayli etraftaki evlere yıyılmışür. clye v; Vasfıycye, hr.stahğım esnasında gdsagırdir. Fakat olimpıyadlara katümak .soc.cn geç iıat^rdor edılen Bey terd.kleri car.dın ve samımt alâkaya »onsuz 1 rupadan dcğerii bir orkestra ve idiiasıcda oldugumuza göre, böyle bir ÇLikranlarımı eunarım. caz getirilmiş, kurulan Termal ku imtıhana ergeç katlanmalt aarurett oğîu İtfaiyesi ancalc yaüsin büyüduktsn Hereke Fabrıkası ticaret fefi sonra yangın yeriE* gelsrei çalışmalalüb için büyük iki salon yeniden vardır. • Fuad Gunej ra bdçlamıştır. Ahçab evler ve rüzgâr, Boksta, Balkanlardan baçlayıp yavas tefriş olunmu;, tenis kordları ve * * * îtfaiyenm dakikadan dakikaya işiri yavaş yükselmek gibi bir prensip de Rcfiknm Eatic« Alatl'.yı, yapmı; oldukları çocuk bahçesi ıslah edilmiştir. Kıgriiçlsşıir&ıjinden Lstanbul İtfaiyesi de doğru olamıyacagını kabul edenlerdedağum ameuyatne tîkrar havata kavujtuTan saca, her şey, yalnız zâyaretçileri nim. Doblın'de, İrlandalılar, Fransızlar yardıma gelmiştir . Hajdarpa;ı Askerî Hastanesl kadın hastslıkİstenbu! ve Beyoglu İtfaiyelerinin 6 lan mutehassısı sayın Doktor Kâıım Arısan memnun etmek düfüncesile hazır ve İngJızler gibi pek tecrübeli ve çok çetln şamplyonlar olduğu gibi, beynelsaatten fazla süren calışmalan sonunda basta olmak uzere, Dr. Nejfft Baydaj, ebe lanmıştır. milel dereceleri çeşidli temaslarla mayangm saat 12 ys doğru önlenebilmiştir. Saniye Ünsal. ordu hemşiresi Ayje Barlas ve hemşue R. Orkan ile büyük yardımlar Bu mevsimde Yalovayı görme lum olrnuş diger mılleUerin şampiyonGüitekin sokağında bakkr.l BoJaorun gcstrren servıs hastabakıcılarına Bonsuz te32, Sıcıkanm 30, Osrr.an.in JS. Fuadm şekk.ırlerlmi ana kıymetli gazeteaızin ta miş olanlara tabiatin fışkıran gii b n da bulunacak, Biz küçük bir kafile ıls iştirak ettigiıniz bu umumî imühan23, Rerc2lnin 24, Mürüvvetin 22, Ceva vassutunu r*ca ederira. relliğini tarife imkân yoktur. da yapacağımu dovüşlerin taranı va d^Ji 29; Gürcü sokağında 22, 23/1 ve 19 TajYarecı Üsteğmen Bcdrl Al*tl» 1 hazirana kadar devam edecak eide edeceğımia neticeleri, bütün Avrunumaralı evler tamanıen yanmıştır. Va* * * olan tenzilâtlı reklâm tarifclerin pa miiieüerüe mukayese etmek imkânan bu 10 e/de otaran 35 aile de evsiz, Aile relsirnlz Zekâl Apaydımn cenazesine barkaz açıkta kaîmıştır. çcleak gondermek veya i^tirak etmek lut den istifade ederek odalarmızı Öz n;nı bulacağız. funda bulunan zevata, telgral, mektub ve ipekpalastaki büromuzdan her zaSular ldaresi ne diyorî Şunu da unutmıyalım kl, güreş gibi YiE,çıniE. susuzluk yüzünden büyü telefonla veya bizzat eve gelerek bizl tesel man temin edebilirsiniz. memleietin her tarafına yayUmif bir Lye çalışan ^•akınla^ımıza ve dcstlarırmz* düğü iddialan iarşısında Sular idaresi ayn ayn tcsekklire teessürilmüz mânl cldusporda ecnebi antrenore, bütün nazorTel: 24394. ne sord'JğumJZ sualisre, İdare şu cevabı ğandan muhtcrcm fiazetenlzın tavassutunu rilıklarımıza ve tam talnm glfcmemiza vsnniştir: ca edsnz. rağmen ilk beynelmilel temasta bir tek Olüm Z. Apaydffi allesl < OrtakÇy yangını, Itfalyeye geç derece dahi alamamıştık. İkinci ve ür * * * haber verümiş olrnasmdan dolayı büyüDarflşşafakanın 37 yıl çüncü seyahatlerimizde ise ferdî bir ır.üştür. Su sıkıntısı diye bir şsy varid dördüccülük ve bir yedincüüc elde etOğlum Ercl Köseraiün cenazeslne gelen ar bllâfasıla restra »ğretolamaz. Burada iki tane su taksiın de kadaş ve akrabaTarına, çelenk gonderenlere, menl miştik. O zamanlar böyle olan gürej posu rr.evcuddur. Kattâ bu depolann an telgraf ve telefonla taziyet edenlere ayn AGÂH ÖZBULAN .şubemizin celar yaptıgını ve yapabileayrı tesekküre bayük acımız mâni olduğuncak bir tanestaden istifade eÜlınlçtir. dan gazetenizin tavassutunu rica ederlz. dün hayata gSılertnl ce§Jnl sJmdl görüyoruz. kapamıştır. Yang:n saati de suyun kuvveUi verildlj Insafla düşünmeliyiz, bizim mütevazi Kö:eralf allesl namına babaaı ebediyen Cenazesi bagurütü cu51 saate tesadüf etmiştlr.> Fuad Köseraif. ! çacuklarırmz yarım takımla gittiklsri martesl gunü Topkapı Işu imtinandan güreşin ikinci veya üArpaemini yokuçu 22 yüzümün çizgileri de geriliyor, onlar yakmlarmdan birisi, hattâ kendi kın numaraiı konağmdar, JÇUDCÜ acyahatindeki derecelerden biri uile değişiyordu. O zaman adnnı da, es. sananlar bile oldu; Dırahşamn da tak kaldırılarak, öğle naile dönerîerse hakkile övünüp sevıneki benliğimi hatırlatacak ne varsa h«p ma bir ad oldugunu anlamak pek güç mazı Topkapı Ahmed|biliriz sanırım. pâfa camiinde kılınsici degiştirmeği düçündüm. Burada değil, onun için: dıktan sonra Merkezeiiîndi kabrıstamna defEşref şefik Ne güzel türkçe konuşuyorsunuz!. nedilecektir. kaldıkça günün bîrinde kurtulabile*** Merhuın, ömrünün 40 yılım memleket lrDiyorlardı. Bu haftaii Milli Eğitam maçlan için cek miyim, bilmiyorum; hiç de ummufanına hasrederek sayısız talebe yetıştirmlşyorum, fakat burada j'aşadıkça büsBen bunlara ne evet diyorum, ne de tlr. Degerli ressam'anmızdan olup fennı ma Fenerbahçe ile Galatasaray Ankaraya bütün başka bir insan gibi görünmek hayır... Bslli belirsiz gülüp geçiyorum. nazın hakkıle kavramıı, hendesî ve tez;, inî Mttiler. Beşiktaşla Vefa d i burada İzistedim. Saçlarırm sarıya toyadım. Her Böyksi işte, evct, hayır demeden, hem resımlerde nev'l zatına münhasır üsiubıle m t takımlarila karşılaşacaklardır. Fsarkadaşlan ara^mda Agâh Hoca adil» te nerbahçenir» Darnirsporla yapaoagı maçkes boyaır.ıycr rcu?. Gözlerimin rengi evet, hem de hayır diyec«kmiş gibi fcrrüt etmiştir. de açık, ikisi birbirine uydu; pek de görünmek, üstelik şöylece gülümseyip Bu değerli oğretmenl topraja teslim eder la Milli Eğitim şampiyonluğunun mugeçmek meğer, en zengin bir belâgatfena olrnadı, sanırım... Berberden tuken kederli a'lesuis ve yetiftirdiği talebele kadderatı aşağı yukan belli olacaktır. rlne bajsagllgı dileriz. tunuz da her gören: «Pek yakıştı!.> miş!. * * * diyordu. Yalnız Madam Mari, uzun Adreîimi aldı. Fakat sonu gelmiyeceğiEsbak Bahriye Nazırı Mehmed Celâleddin uzun yüzüme baktı; hiç ses çıkarmadı. ni anladım. Avucumdaki beş lira, biraz Londra 9 (A.P.) Avrupa boks şamPaçanın oglu ve Ankara S.gorta Şırketi MuKendime başka bir ad da taktım. da sadakaya benziyordu. Bir kaç gün durü piyonalanna iştirak etmek üzere Dubline gitmekte olan Türk bsks tafcmı bugün Buraya gclip gidcn kadınlarm psk çoğu fcöyle geçti. İlk günü gidip de hiç kim. KE:.IAL AYRAL yabancıların yanmda hep değişik de seyi bulamadığım yazıhaneye gene uğ dün gece duçar olduğu bir karaclğer ihtılâtı hava yolu ile Londraya varmıçtır. Bt>ksorler yann uçakla İrlsndaya giğişik ad kuilanıyorlar. Benimki de radrm. Pek iyi dinlemediler bile: netlcesınde rahmeti Rahmana kaNUîmuftur. Adresinizi bırakuıız, biz size ya Cenazesi pazar gılnü Tejvlkiye camiinde oğla daceklerdir. Maçlar pazartesı günü oaj•Dırahşan. oldu. namazı kılındıktan sonra Asrt Mezarlıktaki lıyacaktır. zanz. makberei mahiusuna defnedilaceklır. Butun Aradan aylar geçti; senesi oldu. ArDediler. Asrın en büyük futbol mcçı dostları ve akrabaları arasında mostefaa bir tık burada yerleşmlş kabnıştım. DediYüzümü kızdırdım, Steki ihtlyar a sevgi kazanmiş olan merhumun geride kalan bugün yapılscak ailesir.s sabır ve teselli dileriz. ğim gibi, sahiden çok değiştim. O esH dama bir daha gittim; Glasgow (Skoçya) 9 (A.P.) <Ksdalgın bakışlı, solgun benizli Nahide nn en büyük futbol maçı» adı verılen Biz de boş oturuyoruz, kızım. ortadan kalktı; yeriae bambaşka bir tngiliz millî takımile A\Tupa karma taDedi. D:rahşan geldi. Ben bile, kendiml sykımı araîindaki müsabaka cumarteri Arası bir hafta geçti. Elimdeki para Menruca* p.ada görjükça tanıyamıyorum. Blraa bitti. Gene kıvranmsğa günü öğleden sonra Hımpden stadyo başlamıştur.. Fsfcrikasında çalıçan Vc başımı dinleyirce, biraz karnım doyun Bir gün, otur&uğum eve, on iki, on üç Lân^ada Hjardlbı s>munda ojTianılacaktır. ca toplandım. Rengim yerine geldi. Ge yaşında bir çocuk geldi. Madam Mari kağ;nda 19 nuınarıl. I Bildirildiğir.e göre, bu maç için ba r evde oturan 40 J aş"31 ne de pek öyle göze çarpacak kadar tkn bir mektub getirdi. Kendisi geleFilan büetlerin bir kısrcı kar;borsay» nnda "ılehmed Akasüslii giyinmiyorum, hiç sevmem. Fa cckmiş ama, belki komıdan komşudan kan dir aydanberi crolup asli bedî'.ir.in 3 misıin* kat bu uzunboylu, acık sarı saglı, göz bir tanıyan olursa sıkılmıyayım diye bu tadan k?ytoür.JSluTsatılmaktadır. C leri her zaman geniş camlı siyah bir çocuğu gördermiş. Bsni mutlaka gör Mehmed AJ;arkan 1 .Eer iki tckımia prjtrer.nsnîrrı lit'niş i s a n cmjâ g.j~.a t z ' göîlükls mnskclenmiş genc k:n, lıaydi mek Utiyormuş: «Bizim eve gelmek n vc oyuncular iitirahst et'r.ektcdirl^r. on blde bir arkadaşllc ben de herkes gibi so; liyeyim. bu genc tcn çekiniyorsan, telefon et. Gene o beraber evlr.don çık?lî;ı 133.0C0 seyircinin takib edcoeği kadmî, hiç kimse bundan önoe başka mahal'.cbicide t c k b . Ben oraya geli mış, bir daha eve doıitahmin edilmektedir. Maçı Southamp • bir yerde gördüg'inü. görmüş olabile rim.» diye yazıyordu. düşünemezdi. lîadam Marinin var) meleri lnsanıyet' namır.a rica edilmektedir. ' ıaare edeeektir. davalarda biz mazerct taruyamayız. Tabiatle mücadele etmek, insanın esas vashdır. Mağara dsvrinde yaşayan ilk kavimler bile, bu hususta birçok işler başarmışlardır. Yağnyjr ya|ar, ortahğı scller basar, ckinleri çürütiir; kuraklık olur, mahsul olduğu yerde yanar, kavruîur ve biz elimiz r m z bö5 ü 'i de karşulan bakar, yahud dizlerimizi dbver dururuz. Medcnî ohuak bu mudur? İr.kılâbcıhk bu mudur? «Durmıyalun düşeriz!» vecizesinin anlatmak istediği gerçek bu nıudur? «Asırhk işleri on yıla sığdırdık» diye kendi kendimize bö'bürlenmekten maksad bu mudur? Milli davalanmızın temeli, toprağımızdan azamî verbn alabilmcktir. Hayat scviyemizi yükseltmek de, kültiiriimüzü derinleştirmek de, medeniyet ve demokrasi yolunda ilerlemek de hep buna bağhdır. Çünkii bizi besleyen ve bize yaşama inıkanı veren yalmz toprağımızdır. Düşünrneğe ve başka işler başarnıaya ancak onun sayesinde muktedir olabileccğizdir. Toprağım ihrnal eden millet, her şeyini ihmal ediyor, demcktir. Cunıhuriyetin yirnıi bcşinci yılına yaklaşhğımız bir devirde kendi kcndimiz hakkında böyle acı hükümler yürütmek zoruıtda kaUnaınalıydık. Sözden ziynde işe kıymct vermenin sırrmı, ah ne zaman ögreneceğiz? NADİR NADİ öder.pğin. bugünkü hayat şartları ve ayL'Vlara hapüan zamlar da. göeönürıe a'unarak 12 liradan 18 liraya kadar çıkarıîması uyrrun gârülraüştur. Bu husustaki tasarr/a son şcklini veren I.îeclıs iç işleri kor.ı.~yonu, bu üvelsre, B O lira asii aylık üzerinden yolluk verilmesini de hüknve bağlamıştır. tendaki Inglliz kıt'alannı hedef tutmaktaydı. şehrinde yapılacak Yardımın, Yunan hükumetinee umu XXıbîin mî af ilân edilmesi ve bir îene zarfınmüsabakalarda ne netice da ve Birleşmiş MiCetler Komisyonu alabiliriz? nun nezareti altında serbest seçimler yapılması şartma mualiâk tutultna?ı Türk boksörlen ilk defa olarak, ecyoiundaki bajka bir teklif de ayru şe, . nebi b:r msınlekette büyük çapta an kilde reddedilmiştir. I iaıtJıana gırmek üzere dan vatanlar:nHuhalefet zayıfladı dan ha\a yolu ile aynlâılar. Yardım tahsisatının 200 milyon do. . j , 1.1TJ ı. Idlıasız ve mütevîtzı bir kadro ile yot lara ındırılmesı hakkında cumhurıyet ., . . ., . . ., , , . w v , . , ... . ;H çıfcan boks kafılemızi dun Sirkîcı T çi saylavlardan Lawrence Smith iitasycnunian ugurlamaga { fmdan yapıian teklifin bugün öğledon •Halid, Vural, Kenan, Hüseynj nıutadsonra geç vakit 49 a karşı 120 oyia red •dan daha solgun gördüm. Sık S:Î esaidi üzeriDe muhaiefet daha zayu*îamış •ycriardı. EsEemelerin uykusuzluktan zitır. yade asabiyetten geld^ini hemen fark er Kuruîuna, i e'tim. Boksörlcrin çoğuna maç Tasarı Birleşmiş çp ç saatl gönderilmiyecek | yakiajtıkça oyls esnemeler gekiiğıni bilkecdilennden mahsus sebe!>i10 (a.a.) (.Saat 2.15) I d j d ni soraum Türkiye ve Yunanistana yardım meseHoroz sıkletten Haüd, korktuğuaa lesınin 60 gün incelennv?k üzere Bir harnlederım dij"e, u:kusuz kaldığını ve leşmif Milletler Teşküâtına sıtnulması butüu gece yatagmda donerek Dublin halckında Temsilciler Meclisind* yspılan maçlannı düşündüğünü, söyledi. tadiil teklifi, 65 e karşı 137 oyla'.reddeVural İnan daha açık sözlü ve 'ok dflmiştir. Bu teklif, muhalefetin: en son ifadeüdır. O da içinl şoyle açtı: ve en kuvveUi teşebbüsü olarak telâkki Elendım ilk defa gidıyoruz. Bir şeyedilnvekte idi. ler de yapmafc istjyonıa. Eenebi blr diAmerika İrana da askerî malzeaıe yarda çarpışmai. Daha ns bilelına OJÎ sürd dilşunc«Ier, elbet göBitmüae uyîu veri>ormnş Bari Meîlh sfafceye söyleser.ız Londra 9 (a.a.) Komünist «Daily de, roaç akşamı bize biraz uyku ' ü*cı W'olker» gazetesinin bildirdiğine göre, verse. Amerıka pek yakında İran hültumetine Kenan içini çekiyor ve bana; orada 7.ÎOO.0OO İngüiz lirası kaymetinde kullanıl.''caK eldiFenlerin, buradalsileraskerî mala3m« veresektj:. Gazete, den <iaha ince olup olmadığını soruyor, buoların taok, av uçağı ve hafif silâh Beîiı ki, yumrukİMruun ituvvetirjden br lardan. ibaret olacağını ilâve etmekte şeyler bekliyor. Eldivenler daha ince odir. İran ordusu subayları bir aydan lursa, daha tesirîi olactgıru hesablıyar. beri Washingtonda D:ş işleri Bakanlığı Takuna seçildikleri zaman, lmtihan ile müzakerelere devam etmektedir. yeri olat Doblin'i Avrupaaun bir ucunGene komünist gazetesinin ilâve ettiği da ve buradan çok uzak goren çocuklane göre bu husustaki anleşmanm tasa nn, Amerikan uçağüe. bir kaç saat lçiarısı Tahrana aönderibniştir. d<5 Doblm'e varacaklarını hissettîklerin«Dailv Wolker> bu anlaşmanın Yu dea sinirlerini zorla zaptetmege ugrajnan:sta:ı ve Tarkiyeye Amerikanın yar ükları belli İQL Avrupftda büyük boks organizasyondımJnm tsnıadisi olduğumı VP Ameritanm giıverini karanmış büiun devletlere lanmn ne haşmetli şeyler okiu&unu bilyardımda bulunması derpiş edilen ge diğimden. memleket dışına alelâde blr niş pogramina dahil bıüundugunu ile seyahat dahi yapmamış olan blzim kürt sürmektedır. çükJerin, gozlerinde dev gibl büyüttü'tleri bu yolculuktan heyecan duymarnaları mümkün degildir. Genel MecHs üyelerine Orayı ve ringin etrafını oevreleyen veriîen ödenek arttırıldı kaJabalıgı görünoe daha derln bir heyecana kapılacailan tabll olan Ankara 9 (Telefonla) tdarei umumıyei vilâyat kanununun 116 ncı mad bcksörleıimizin seyahatlerde hiç yırtüdesme gore İl G?nsl Mecils üyelerine madıklannı kabul etmeliyia. A'.Tupalımüzakerelerin devamı müddetince 5 lara nazcjan kendilerini epey zor dubu tecrübesizllStsr) liraâan 10 liraya, kaiar verilmekte olan rumlara koyacak Londrada bakııracdan da bizc Ustün olduklarını peşin kabul etmeliyiz. Bu düşücce&re zihnünlz takıldıgı aaman, Avrupa temaslarının yapılıp yapUınaması münakaşa mevzuu olabilir. Pskat o zaman da boks jubesinin bey. GOn sabah Orîaköyde büyük bir Beksörlerimiz Londrada Bir kayıb
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog