Bugünden 1930'a 5,426,022 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

VİTAMİNLİ yegâne kuvvet GIDASI 23 iincü yıl Sayı: 7924 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgral ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24296. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290. SES OPEREÎBAHÇESİ Taksirn İnönü, Gezisi karşısı Mete caddesi YARÎN AKŞAM Saat 9,15 te ADALI KIZ Telif Operet 3 Perde Not: F E S T İ V A L opereü Pazar 8 Eylul 1946 BUĞÜN SON. TEMSİL Telefon: '84313 Hilkumetin Miilıim Kararı Bozulan iktisadi muvazeneyi yeniden kurmak için alınan cezrî tedbirleri Parti Grupu tasvib etti Ticarî muaıtıeleler serbest dövızle yapılacak, ithalât için geıtiş ıtisbette döviz verilecektir Milletlerarası para sistemine uyulacak, sanayi mamulleri ve orman mahsulleri fiatlarile nakliye ücretleri indirilecek Byrııes'üıı ııutku Amiral gemimiz Yavnz halk tarafınaA selâmlamyor V J Döviz fiatları tamamen depişti Ponanmamız İzıtıirdc Halk, harb gemilerimizi büyük bir heyecan ve sevincle karşıladı. Denizcilerimiz şerefine ziyafetler verildi irle«ik Aınerikanın Dış tş!e. ri Bakanı Byrnes, evvelki giin Stuttgart'ta bir nutuk söyliyerek Alman davasını çözmcğe ya. rayacak kendi fikirlerini Alman halkına bildirdi. Nutku okuduktan sonra ilk akla gelen Izmir 7 (Telefönla) Uzun bir fası arkasından sirasile beş denlzaltı, Oç «ual, sajın Byınes'iin bunıı neden Alladan sonra donanmama bugiln tzmlr korvet .destroyerler ve ortada Yavuz olmanyada Alman halkı ile tıkhm tıklım nıak Üzere büyük gemllerimiz gelmlşlimanına demirlemlş bulunuyor. dolduruhnuş bir salonda söylediğidir. Llmanı çevreleyen kıyılar ve bütün lerdir Aynı fikirlerin şimdiye kadar bir çok Yanız, Kışla istikametlnde demir atevlerin pencere ve damları donanmaTicaret Bakanı Atı{ İnan defalar Ddrtler arasında tartışma mcvBaşbakan Receb Peker Maliye Bakanı Halid Nazroi Kişmir ınızı hasretle bekleyen halkla dolu idl. mış, Hamidiye .Mecidıye, Pey'si şevket euu yapıldığım biliyorduk. Mr. Byrnes Bir kısım halk da yıllardanberi yolunu Yaviızun etrafında yex almışlardır. bunları Paristeki bariş konferansında Kocatepe, Adatepe, Demirhisar, SulgözetledüîJeri deniz kuvvetlerimizin getesmen açığa vurabilir, yahud gazetelişlerıni yakından görmek için Ümanda ı tanhisar ve Zafer destroyerlerile numacilere demeç vercrek dünya etkârı bulunan büyük küçük vasıtalarla denize J ralı denizaltlanmız, hücumbotlarile biröniinde yayınlayabilirdi. Nulkun Al. likte 26 parçadan ibaret, donanmamızın açılıruş bulunuyordu. nanyada söylenmesi, Müüefikler ara. Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Saat on üçten sonra yedl hücumbotu. e.ndaki en büjiik çekUme konusu nlan Bu yüzden iki memleket Alman davastnı Amerikan hükumetinın münasebetleri daha doğrudan doğruya Alman halkı önüne çıkarmakta fayda görduğiine bir isaret j fenalaştı sayılabilir. Nutukta Alman milleti hak ı kında çok iyi niyctli sözler sarfedilmış Atina 7 (A.P.) Yunanistan Dış Işolması da ayrıca dikkat çekici bir nok. leri Bakan muavini Stephan Stefano. tadır. pulos'un dün gece beyan ettiğinc göre, Yarınki banşa cn?el olan en mübim bir Yunan askerî uçağı hava dafi ate» davanın Alman da\ası olduğuna kimfile vurularak, Yugoslav arazisi üzeri» senin şüphesi yokiur. Büjiiklü kiiçükne düşürülmüştür. lü büiün devleîlerin ve biitün rejimle. Ankara 7 (a.a.) C. H Partisi Mec deki ilerlemelerden doğan fiat '.nişleriYunan genelkurmayı ve Hava Bakanrin mukadderah bu davanın çözülüş lis Grupu Başkan Vekılhğmden: ne önem verilmek kaydıle mem'.sketilığı tarafından neşredilen bir beyan» jekline bağlıdır. Görünüşe bakıhrs^, namede bildirikliğine göre, Selânik lıa, C. H. P. Meclis Grupu genel juruiu mizin ve dünyanm yeni şartlarından Anglo . Saksonlarla Sovyetler arasında bupün 7/9/1946 Seyhan milletveklli hâsıl olan uygun bir fiat seviyesi et.ava üssüne bağh bir uçak alçak irtıfada, Almanyaya dair temelli görüş farkları Hilmi Uranm başkanlığında toplandı. fında ekonomimizin düzenlenmesi ge. Axionopulos Paıkon mıntakası üzeriru olmamak lâzımdır. Her iki taraf da Al. Söz alan Başbakan Receb Peker ve rektiğini, de uçarken, Yugoslav toprakları üzerimanvanın ikrisaden parçalanmasını. Al. Maliye Bakanı Halid Nazmi Kişmir: ne g«çmiştir. b Bir taraftan dış ticarette, sun'î manyanın ezilmesini, Alman milletinin Hava dafi bataryalarınm ateşüa a Harb yıUarının bozduğu iktise usullerden kurtularak, serbest dcnizle esir gibi yaşatılmasım istemiyor. An dî muvazeneyi yenid«n kurmak için e ve rekabet esasma göre mübadsîe eri Arkast Sa. 3. Sü. 6 da * glo Saksonlar da, Sovyetler de, kendi saslı adımlar atmak zamanınm geldi mizi mümkün olan hadlere çıkarmak, Ankara 7 (Telefönla) B. M. Mecbölgelerinde mütemadiyen hür bir AlLondra 7 (a.a.) M. Byrnes'ün dün ğini ve bunun için de istihsal ve itha diğer taraftan Breton Woods ruhuoa lisinin pazartesi günkü toplantısmda tnanya fikrinin propagandasmı yapı. Arfcest Sa. 3, Sü. 2 de devlet daireleriîin bakanhğa ayrıl Stuttgart'ta söylediği nutuk hakkında lâtı arttırmaktan ve istihsal tekniğinyorlar. Buhr havzasının milletlerarası ması ve devlet bakanları hakkmdaki henüz hiç bir tefsır neşredilmemiş olbir rejime bağlanması, Ren bölgesin'n kanun tasarısmın müzakeresi yapıla makla beraber, Almanya bahsinde Birbağımsu bir devlet haline getirilmesi eaktır. Bu tasarıya göre hükumetin leşik Amerika sıyaseti hakkmda yapdüşüncesini ileri siıren Fransaya karşi umumî politikasın'lan mesul bulunan tığı açıklamalar Londra, Paris, Wa. AngloSaksonlar da, Sovyetler de habakanlar kurulunda düşüncesinden ve shington ve Eerlinde büyük bir alâka > ır, diyorlar. görüşünden istifad« edilecek bazı dev uyandırmıştır. Londra da Fakat bu yalnız bb görünfişten iba. let adamlarmın bulunması, kendini Londrada Dış işleri Baljanlığı sözcürettir. Hakikatte Sovyet Rusyanm iste. ku\^retle duyuran bir ihtiyac olarak diği, yarın kendisile işbirliği edecek, görülmektedir. Bu itibarla belli dairele lerinden biri, Byrnes tarafından söylebolşevikleştirilmiş kuvvetli bir Almanrin başmdaki bakanlardan ayrl olarak nilen nutkun İngiliz Amerikan muşya yaratmaktır. Soryet ordularınm iş. Arkası Sa. 3, Sü. 7 de terek siyasetinin bir ifadesi olarak telâkkisi doğru olmamakla beraber bugali altındaki Alman topraklannda bu nun Londrada geniş ölçüde tasvible düsünceyi gerçekleştirmek için büyük Kendi kendimizi tenkid: karşılanmış olduğumı söylemiştir. Sozbir gayret harcanıyor. Ziraat mahsulle. cü, İngiliz Amerikan bölgelerinin iktiri bakunından en verimli yerleri ellesadî bakımdan birltştirilmelerinin, Alrinde bulunduran Kuslar, öteki bölge. manyanın iktisadî hayatını kalkındırlerle münasebet kıırulmasına engel ol. Arhast Sa. 3, Su. 5 te makla şiddetli bir baskı politikası güdü. Ytrmi beş y\ldır içinde bocaladığımtz yor. Böylece hedeflerine yaklaşacakla. rını umuyorlar. Sulhu geciktirmek. Al. zikzaklar doğrusu bizi zaman zaman manyanın AngloSakson işgaline düşen ümidsizliğe duşürüyor. Bir yilhk tieyerlerinde açlığı uzatmak, umumiyctle ri (•') demokrasi tecrübesinden sonra Avrupada huzursıızhtk tohumlanm vafimdi bastn kanununda yapüacağ\n\ bğşarmak suretile onlar bir gün hedefrendığimiz değişikhkler, basın hürriyelerine varacaklanndan emin göriinütini temelinden sarsacak, hattâ yok edeyorlar. cek kadar tehîikelidir. Anglo.Saksonlar, varkuvvetlerîle bn Iftiraya, tezvire ve yalana karşı politikayı önletneğe çalışıyorlar. Batı ynrddaşlart korumak lâzvn! Almanyadaki işgal bölgelerini beslemek Deniyor. onlara çok pahalıya mal ohıyor. Bu Jftira, tezvir ve yalan, yeryüzüvde yüzden İngiliz halkı harb boyunca gör. kötü insanlar yaşadıkça daima buîumediği bir kıthk rejim; içinde yasarken, nacaktır. Temiz vicdanTan bunların Izmir, 7 (Telefönla) Mısır Türk Birlesik Amerika lıükumeti, milli ekoşerrinden koruyacak kanunlar her mem yüzme müsabakaları bugün yaoı".mışnomisini yormadan uzun «aman daya. lckette olduğu gibi bizde de nardır. tır. 200 metre kurbalamada Mısırlı namıyacağı fedakârhklara katlanıyor. Fakat tezrAre, iftiraya ve yalaia kor Nessim, burada görülmemiş bir stille Almanyaya yükletilecek sıılh şartların yıırâdaştan koruyacaq\m dnştliccsiJe yüzrnuç, 100 metre serbcstte 19 yaşında nın bir an önce ha7trlanması, dört işgal basiTV hürriyetini paravana ile örlmek Mısırlı Dari, seyircileri heyecna düLondrndan gelen uçak ve yokuları Yeşilköy hava meydanıııda bölgesi arasmdaki hııdr.dlann k a | d ' r l 1 şurmüştür. 100 metre serbeslte Dari Konferansçı Modern teknik, yalnız bir tanesi müstesna^ bir ingiliz heveti de getirmistir. He cok yanlış bir hareket olur. ÇiivPu korması, Almanyanın ekıınomik bütünüiLondra ile Ankara ara^ında yapılkanz ki, o jxıravana, namııslu vatan ı Mısır) birinci, İbrahim (Turk) ikinğüne kavuşttınılma«;t hususunda acele ması kararlaştırılan hava sefeı'ıeri için jete .ingiliz Avrupa Hava Yollaru Ubütün hava tehlikelerine karşı insanları koruma çarelerini bulmuştur. dailar\ korumaktan ziyade narr.'isiuz ci, Bağdadı (Mısır) üçüncüdür. etnıeleri bundan ötürütlür. ilk tecrube uçağı dün saat on yedide rr.um Mudürü Mr. Gerard başkanlık Dinleyici O müstesna nedir bayım?. adamlara sığınak rolii oynamasm\ 200 metre kurbalamada Nesâim (MlYeşilkö}e gelmiştir. U;ak, bu seferler etmekte<iir. Heyet, bılhassa bu seferleNADİR NADl Hava parası!.. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Arfcosi Sa. 3, Sü. 5 M Arkast Sa. 3, Sü. 4 U ~ haikında temaslarda bulunn^f üzere Ticaret Bakanlığının Devlet neşrettîği tebliğ Bakanları İthalâtta plâfon ve kontenjan usulleri kaldınldı, tüccar, istediği kadar mal getirebilecek Yarmki Mecliste görüşülecek tasarının esasları Yugoslavların düşürdükleri Yunan uçağı Byrnes'ün nutkunun uyandırdığı akisler Demokratların bu tasarıya itiraz edecekleri söyleniyor Amerika Dış Bakanımn sözlerini Londra tasvib, Paris tenkid ediyor; nutuk, Berlinde büyük memnuniyetle karşılandı Londradaıt ilk yolcu uçağı dtin geldi Uçak, hava seferleri hakkmda görüşmeler vapmak üzere bir İngîliz heyetini getirdi Sığnak Türkiye Mısır yiizme yarışı Mısır takımı 81 puvanla birinci geldi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog