Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r Yeni çıkan 56 sayıh RADYO MECMUASINI Bir kere görürseniz «Acaba hangt mecmuayı alsam» diye tereddüd etmekten derhal vazgeçer, hemen bir tane almak istersiniz. Radyo Mecmuası, bütün gazete M Ü olarmda bulunmaktadır. (12562) J uıl um u r iyet 7(MR I 840 Telgrrf n mektub adresl: Cumhuriytt, lrtanbul Posta kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar. Umuml Santral Namarasu 24298. Yaa tflerl: 24299. Matbaa: 24298. GONTEKIN MfSKİNLER TtifcKESİ Klttib hmlind* çıkb. Ilatı 150, oüdlisi 200 kuru*. KURUCUSUîTUNUS WADİ Pazartesi 30 Eylul 1946 1NKILAB KITABEVÎ Sovyet notasına hükumetimizin cevab1 yakında Moskovaya bildirilecek ingiltere ile Amerikaarasında müzakereler Vaşington ve Londra, Jürkiyeyi sıkı bir surette destekleyecekler kat'î surette muhalif bulunuyorîar Tttrkiy e, Bogazlarm müşterek Fransız Kurucu Meclisi anayasayı kabul etti mtidafaasını reddediyor Mecliste şiddetli münakaşalar esnasmda Cezayirli Müslüman saylavlarla Fransız saylavları arasında dövüşmeler oldu Sovyet notasina İngiltere ile Amerika, Sovyetlerin Boğazlarda her cevabımız gene türlü genişleme teşebbüslerine ve Ankara ile Moskova «Hayır!» olacaktır arasında doğrudan doğruya müzakere yapılmasına ovyet Rosya, Bofazlar S H M lesl hakfandald notasına rerdtgimiz eevaba yenl bir nota He mukabele ettl. 24 eylulde verihniş ba nota yeni olmakla beraber esas ve rah itibarile blrind Bus notasuııa bir ikind baskısından rbarettir. Çünku Moskova, 7 ağustos tarihli Uk notasrnda ileri sürdüğü fikirlerde ısrar ediyor. Sovyet Rusya, aıırlar boyunca kullanıla gelen eoğrafl ve tarlhl ismlnl de kasden değistirerek •Karadeniz Boğazlan> dediği Türk Boğazlanna atö Montreuz (Montrö) andlasm&sının Karadents devletlerlnin «mniyetini saglamakta yetersizUğinl ve TürUyenin ttind Dünya Harbl içlnde Boğaziardan Mihver gemilerl geçtrmekten mesul olduğu iddiasını tekrarladıktan sonra, 7 ağustos tarihli notasındakl beç maddellk tekllflnden üç maddesinin hükumetimlz tarafmdan kabnlunü memnuntyetle karsıhyor. Fakat o tekllfln «>n Ikl maddesl tizerlnde ısrarla dnrnyor. Thnea gazeteslnin • zaman yaıdığı glbl, 7 ağusto» tarihli notadald teklifln MhM kuyruğundadır. rngülz gasetesİTiln bnah bir »ekilde akrebe benzettijl bu tekliBn kayrnğundaki lehir, Urinci notada tamamile muhafaza edihrdftir. General De Ganlle'ün Ceıayirde, Arab çeflerile bir arada ahnmıs resmi 29 (AJ>.) BugÛB Oeneral anayaaanın halk tarafından jreddedllDe Gaulle, v«rdiği blr demeod* aaaym mesinl istemlştir. Generale göre bu saıun tatminkâr olmadağmı «öylemlş anayasa bugünkü sartlara uymamakt*tir. General De Gaulle, keodlsine ianad dzr. edUen diktatörluk ihtir»alarını reddetSftzkrtle yeni anayaM kanunu hak Arkon S. 3, Sü. 1 it \ Ankara, 29 (Tdefonla) Hökuraetimlz, Sovyet Rusyanın notasma v«rfleoek eevabı hrarlamaktadır. Cevabımır, yakında Sovyet Rusyaya biL dirllecektir. Hukumetimiı, Bogazlar hakkmda «ski noktai nazannı muhafaza etmektedir v« Boğazların müşterek müdafaası hususufıda llerl ıflrdlecek herhangi bir fikri katt olarak reddedecektir. Amerika ve tngilterenin Bo ğazlar hakkındaki kararian New York 29 (a.a.) R«uter: Bir Amerikan kaynağından alınan v« h«nüx teeyyüd etmemis olan haberlere göre, Washington'dakl ban »lyast makamlar bugün beyanatta bulunarak Ruslarm Bogazlar özerindekl yvnl talebleri hakiında İngiltere il« Birleşik Amerikanm müzak«red« buİTinmalannın beklenildiğinl sSylemişlerdir. Gene bu habtrlere gört Birleşik Am«rika ile Ingiltere, Türkiyeyi sıkı bir surette destekliyeoeklerdir. Bazı yüksek resmt makamların bsldlrdiklerin« göre Amerikan Dı» I>l«ıi Bakanı Mr. Byrnes, Rus Türk meselesi hakkmda İngiliz D i | İslerl Bakanı Mr. Bevin ile bir hazırlama görüşmesi yapmıştır. Arkası Sa. 8, Sü. 2 &• Sulhu korumak için yanlış yol tutulmuş Mareşal Smuts, milletler arasında âdl bir işbirliği knrulnasım zarurî görüyor Londra 29 (B. B. C.) CenuM Afrlka Basbakanı Mareşal Smuta bugün Pariste Luxemburg saraymda bir söy. lev vermiş, dünya vaztyetlnden bahsedepek, esaslı bir fulhun kurulabilmcBİ İçin lâzım gelen şartları »nlatmıştır. Mareşal Smuta, a\ılhu kurma yolunda d'ört büyüklerin yanlis blr yol tuttuklarını söylemlf ve daha dostane bir Ijbirliği ruhile yeniden içe baslamalarını tavsiye etmiştir: Cenubt AJrlka Başbakam «zcüml* demiştir ki: « Bugün, milletler arasında tıkı bir dostluk ve işbirlifi kurulması her ramankind«n daha âcdl bir zaruret hallnl almıstır. Dünyayı IMnd büyük harbe götüren sebebler henüz tamamile kökünden sillnmiş değildir. Atom bombaBi gibi müthis silâhlarm harbe mâni olabileceğini sannetmiyorum. Bilâkis dünyayı harbe götüren sebeblerden blri bu silâh yarışıdor. Bugün de yeniden Arkası Sa. S, Sü. 5 U katşı siyaseti Sovyetler, Almanyayı demokrat bir hale getirmek istediklerini «öylüyorlar Moskova 29 (a.a.) Sovyet radyosu dün akşam Miittefiklerin Almanyaya karşı taklb ettikleri «lyaset hakkında mühim bir tavdh yayınlaımştır. Radyoya göre, Sovyetler Blrliği evvel. e« olduİu gibi Almanyanın körükörüne bir mtikama kurban gitmesi değil, her türlü variyet karçısında yeni bir tecavüze kalkişamıyacak |eküd« demokratlaçtırılması v« ıllâhlarmm aknması pren sipini gütmektedir. Sovyet hükumeti bu sebeble biran evvel muhteliı işgal bölg«lerinde Potsdam kararlarmın tatbik edilip edilmediğinin kontrolunu teklif etmektedir. Gene bu »ebeble Sovyet hükumeti Alman militarirminln esaslı kaynaklarından biri oîan Rhur sanayiinin milletlerarası bir kontrol altma konulmasını igtemetrtedir. Sovyet radyosu, »3yle devam etmektedir: <Baa Anglo Sakson memleketleri, Almanyayı federal bir çekle »okmak ve bu memleketi fbir batı blokuna> veya Avrupa Birleşik devletlerine katmak ıstemektedirler. Bu, geriye dogru tema Arkan S. 3, Sü. 1 d« Rusyanın Almanyaya Yeni notada, Drinci Dünya Harblnda Boğazlardan Mîhver harb renıilerl ve ınuavin gemilerl feçirdiğimttden dolayı Türkiyeye yüklenmek lstenilen mesaliyet bahsinde hlç bir yeni delil yoktur. Hükumetimizin verdiğj «vabl nota, llk Tarihin ea btiyiik karanm verecek olan Nürnberg BMhkemesi heyetl Rus Iddialannın ne kadar çttruk re çocukça olduğnnu föstermişti. Meşhur kurt knzn maulındaM loydan olan bn mesullyet Iddian üzerinde duracak değiliz, Moskova yeni notasında, Montreırt sözleşmesinin 24 ttncü maddesi mucibince vermekle mükellef oldağu raporIan vermediğinden dolayı Türkiyeyl muahaze etmeğe kalkifmışttr. Halbutd ba 24 üncü madde, barı? zamanındakl harb gemilerinin geçişine aiddir. Montreuz sözleşmesinin 19 nnca maddesi, harb zamanında, «bütün muharib devletlerin harb gemilerinin Boğazlardan geçmeleri memnudur» dediği ve TüridNürnberg 39 (AP.) Tann (bugön) rileoekttr. MahlcemeAe roçltılann pek ye Ikinci Dünya Harbi içinde Boğazlar azller İçin Nürnberg maijkesneslnde aa Hltlerin genlşleme ve lstll* fikirledan harb gemileri geçirmediği için böyle hüküm güntt olacaktır. Bütün dünyanın rlle alakalı olduklannı inkar etmlşlıergözlerl, darafeacana yahud haplsaneye dtr. Hattâ GOring ve Heas bu al&kalaABIDIN DAV'ER Arkas\ S. J, StU 3 U Arkas\ Sa. 3, Su. 4 te gdn<leril€oek olan ai «uçlu flaertne çev Harb suçluları Yunanistanda Beşiktaşi 43 yendi ) Kralın umuml af ilân ede> ceği bekleniyordu, fakat bu ihtimal tahakkuk etmedi Londra 29 (a.a.) Haftahk «Observer» gazetesinin muhabiri bildiriyor Yunan Kraü Yorgi İngUtereden har«ket etmezden evvel înglliz hükumetile görüf teatiainde bulunmuştur. Haber aldığıma göre ingiliz Dış Işleri Bakanı, bir uyuşma siyaseti takib ettiği ve hükumeti meçrutl bir kral gibi idare ettiği tekdirde memnuniyeti oelbedeceğini açıiça kendisine anlatmıştır. Bundan bir müddet evvel Kralm, umumî bir af ilân edeceği zannedilmekteydl. Fakat şimdi öğrenildiğine göre Kral, işleri olduğu gıbi bırakmayı tercih etmekteddr. Kralın Yunanistana dönmesinin, bu memleketin tarihinde yeni bir fasıl açacağını düşünmek her halde vanlış olur. Kabul resminde Sovye* temsîlctti bulunmadı Atina 29 (a.a.) Yunan Kralının kabul merasüninde Sovyet temsilcisinin Arkan S. 3, Sü. 3 te Cenubî Afrika Basbakanı Mareşal Smuts Nürnberg mahkemesi, bütün dünyanın merakla beklediği kararını bugün verecek f Fenerbahçe Bakanlar Kurula gece saat uçe kadar çalışlı Ankara, 29 (Telefonla) Bakanlar Kurulu bu geceyarısmdan sonra saet üçe kadar toplantı halinde bulunmuş ve yeni sene bütçesi üzerlndeki çalışmalanna devam etmiştir. SaaHer ba geceyarısı degişiyor Lik maçlarına dün başlanmış, bu maçlarm en muhimmi olan Beşiktas Fenerbahçe müsabakası Şeref staduıda oynanmıştır. Müsabaka, ihtilâflı bir durumla sona ermiştir. Oyunun 2,5 dakika geç bitirüdiği ve Beşiktaşın mağlubiyetini intae eden penaltmm bu müddet içinde verildiği iddia edilmektedir. Yukarıki resimde, maç henüz resmen sona ermeden talfce (MOiiya g«djği görülmekteds. Dijnkü maslara aid tafsüât ikinci «abife mlzdedir. geri almacaktır. Yarm sabahtan itibaren nakil vasıtalan terifeleri kış saatine göre tatbik edüecek, mektebler, resmî daireler de buna göre ayarlanacaktır. 1 hazirandanberi kullandığımız yaz saati, yarından itibaren değişerek, tekrar kıg saatine geçilecektir. Bu mtinasebetle bu geceyarısı 24 te saatler bir saat Affedersiniz, burası Babıâli caddesi mi?.. Hayır!.. Neden sordunuz?.. Biribirinin kuyusunu kazıyorlar da...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog